பைபிளில் தொன்மவியல்.


  வெளிப்படுத்துதல் தொடரின் புத்தக.

ஆதியாகமம்.

வார்த்தை "ஆதியாகமம்" "ஆரம்பம் தொடங்கி" என்று பொருள். அனைத்து விஷயங்கள், ஆதியாகம புத்தகத்தின் இருந்து விவரிக்க முடியும். ஆதியில் இந்த உலகம் பொதுவான (ஒரே கடவுள்) மதம். பல தெய்வ பாபிலோன் கட்டமைப்பதின், ஆதியாகமம் 11 தொடங்கினார்.


  தொன்மவியல்.

மூல - பாபிலோன்.


William Branham.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்... பெர்கமோஸுக்கும்கூட சர்ச் வயது.

Babel is the original name for Babylon. It means confusion. It was literally started by Cush, the son of Ham, but was brought to a kingdom of power and grandeur under his son, Nimrod, the mighty hunter. Nimrod, according to the Genesis eleven account and also according to profane history, set out to accomplish three things. He wanted to build a strong nation, which he did. He wanted to propagate his own religion, which he did. He wanted to make a name for himself, which he also accomplished. His accomplishments were so monumental that the kingdom of Babylon was called the head of gold amongst all world governments. That his religion gained prominence is proven by the fact that Scripture identifies it with Satan completely in Isaiah Chapter 14 and in Revelation Chapters 17-18. And by history we can prove that it invaded the whole world and is the basis for every system of idolatry, and the theme of mythology, though the names of the gods differ in various sections of the land according to the language of the people. That he made a name for himself and his followers goes without saying, for as long as this present age goes on (until Jesus reveals Himself to His brethren) he will be worshipped and honored, though under a different name from Nimrod, and in a temple slightly different from the one in which he was originally adored. Since the Bible does not deal in the histories of other nations in detail, it will be necessary to search the ancient profane records to find our answer as to how Pergamos became the seat of the Satanic religion of Babylon. The major sources of information will be in records of Egyptian and Grecian culture. The reason for this is that Egypt received her science and mathematics from the Chaldeans and in turn Greece received them from Egypt. Now since the priests were in charge of teaching these sciences, and since these sciences were used as a part of religion, we already know the key as to how the Babylonish religion gained its strength in these two countries. It is also true that whenever a nation was able to overcome another nation, in due time the religion of the subduer became the religion of the subdued. It is well known that the Greeks had the very same signs of the Zodiac as did the Babylonians; and it has been found in the ancient Egyptian records that the Egyptians gave the Greeks their knowledge of polytheism. Thus the mysteries of Babylon spread from nation to nation until it appeared in Rome, in China, India and even in both North and South America we find the very same basic worship.

The ancient histories agree with the Bible that this Babylonish religion was most certainly not the original religion of earth's early peoples. It was the first to drift away from the original faith; but it was not itself the original one. Historians such as Wilkinson and Mallett have proven conclusively from the ancient documents that at one time all the peoples of the earth believed in ONE GOD, supreme, eternal, invisible, Who by the Word of His mouth spoke all things into existence, and that in His character He was loving and good and just. But as Satan will always corrupt whatever he can, we find him corrupting the minds and hearts of men so that they reject the truth. As he has always attempted to receive worship as though he were God and not the servant and creation of God, he drew worship away from God to the end that he might draw it unto himself and so be exalted. He certainly did accomplish his desire to spread his religion throughout the whole world. This is authenticated by God in the Book of Romans, "When they knew God, they glorified Him not as God, until they became vain in their imaginations, and through darkness of heart accepted a corrupted religion to the extent that they worshipped creatures and not the Creator." Remember, Satan was a creature of God (Son of the Morning). Thus we find that where once truth was disseminated amongst men, and all held to that one truth, there later came a day when a vast group turned from God and spread a diabolical form of worship around the world. History bears it out that those of the tribe of Shem that stood with the unchanging truth were in solid opposition to those of Ham who turned away from truth to the devil's lie. There is no time to engage in a discussion of this; it is merely introduced that you may see there were two religions and two only, and the evil one became world wide.

Monotheism turned to polytheism in Babylon. The devil's lie and the devil's mysteries rose up against the truth of God and the mysteries of God in that city. Satan truly became the god of this world and exacted worship from those that he had duped, causing them to believe that he was truly the Lord.

The polytheistic religion of the enemy began with the trinitarian doctrine. It was way back there in antiquity that the "one God in three persons" idea came into existence. How strange that our modern theologians have not spotted this; but evidently just as duped by Satan as their forebears were, they still believe in three persons in the Godhead. Let us be shown just one place in Scripture where there is any authority for that doctrine. Is it not strange that while the descendants of Ham went on their way in Satanic worship which involved a basic concept of three gods that there is not one trace of the descendants of Shem believing such a thing or having any ceremonial worship that involved even a type of it? It is not strange that the Hebrews believed, "Hear, O Israel, the Lord thy God is ONE God", if there were three persons in the Godhead? Abraham, the descendant of Shem, in Genesis 18 saw only ONE God with two angels.

Now how was this trinity expressed? It was expressed by an equilateral triangle even as it is expressed in Rome today. Strange, the Hebrews did not have such a concept. Now who is right? Is it the Hebrews or the Babylonians? In Asia the polytheistic idea of three gods in one came out in an image with three heads on one body. He is expressed as three intelligences. In India, they found it in their hearts to express him as one god in three forms. Now that really is good modern day theology. In Japan there is a great Buddha with three heads like the one we previously described. But the most revealing of all is that which sets forth the trinitarian concept of God in a triune form of: 1. The head of an old man symbolizing God the Father, 2. A circle which in the mysteries signified "Seed" which in turn means the Son. 3. The wings and tail of a bird (dove). Here was the doctrine of Father, Son and Holy Ghost, three persons in the Godhead, a veritable trinity. You can see the same thing in Rome. Now let me ask once again, is it not strange that the devil and his worshipers actually had more truth revealed than the father of faith, (Abraham) and his descendants? Is it not strange that the worshipers of Satan, knew more about God than the children of God? Now that is what modern theologians try to tell us when they talk about a trinity. Just remember this one thing from now on: these records are facts and this is a fact--Satan is a liar and the father of lies, and whenever he comes with any light it is still a lie. He is a murderer. And his doctrine of the trinity has destroyed the multitudes and will destroy until Jesus comes...

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்... பெர்கமோஸுக்கும்கூட சர்ச் வயது.


  புனித நூல்களை என்கிறார்...

கூஷ் நிம்ரோதைப் பெற்றான்; இவன் பூமியிலே
பராக்கிரமசாலியானான்.

இவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த வேட்டைக்காரனாயிருந்தான்; ஆகையால் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த வேட்டைக்காரனான நிம்ரோதைப் போல என்னும் வழக்கச்சொல் உண்டாயிற்று.

சிநேயார் தேசத்திலுள்ள பாபேல், ஏரேக், அக்காத், கல்னே என்னும் இடங்கள் அவன் ஆண்ட ராஜ்யத்திற்கு ஆதி ஸ்தானங்கள்.

ஆதியாகமம் 10:8-10


ஆங்கிலம் செய்திமடல் வலைத்தளத்தில்.

வெளிப்படுத்துதல்
புத்தகம்.

நல்ல செய்தி.
உன் பாவத்திற் காக
இயேசு, இறந்தார்.

தேவத்துவத்தின்
விளக்கினார்.

தொன்மவியல்.

முதல் பாவம்.
அது ஒரு ஆப்பிள்
இருந்ததா?

பிலேயாமின்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

தீர்க்கதரிசினியான
யேசபேல்.

எங்கள் வயது,
லவோதிக்கேயா.

அவரது சர்ச்
வெளியிலிருந்து
கிறிஸ்து.

நிக்கொலாய்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

மர்ம பாபிலோன்.

PDF கள் அல்லது முழு
அளவு சித்திரத்தை பதிவிறக்கப் படத்தை கிளிக் செய்யவும்.


Acts of the Prophet
(PDF ஆங்கிலம்)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF ஆங்கிலம்)

முன்...

பிறகு...

William Branham Life Story.

(PDF ஆங்கிலம்)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF ஆங்கிலம்)

அங்கு அவரைச் சிலுவையில் அறைந்தபோது.


தலையோட்டின் இடத்தில்.

( புகைப்பட 1941 ல் எடுக்கப்பட. )

  The Indictment
(PDF ஆங்கிலம்)

கிறிஸ்து மற்றும் பணக்கார இளம் ஆட்சியாளர்.


செய்தி கேந்திரமாகவும்... உங்கள் மொழியை தேர்வு மற்றும் சகோதரன் பிரான்ஹாம் இருந்து இலவச செய்திகளை பதிவிறக்க.