தீர்க்கதரிசினியான யேசபேல்.


  வெளிப்படுத்துதல் தொடரின் புத்தக.

தீர்க்கதரிசினியான யேசபேல்.


William Branham.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்...
தியத்தீரா சர்ச் வயது.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:20-23, ஆகிலும், உன்பேரில் எனக்குக் குறை உண்டு; என்னவெனில், தன்னைத் தீர்க்கதரிசியென்று சொல்லுகிற யேசபேல் என்னும் ஸ்திரீயானவள் என்னுடைய ஊழியக்காரர் வேசித்தனம்பண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளைப் புசிக்கவும் அவர்களுக்குப் போதித்து, அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு இடங்கொடுக்கிறாய். அவள் மனந்திரும்பும்படியாய் அவளுக்குத் தவணைகொடுத்தேன்; தன் வேசிமார்க்த்தை விட்டு மனந்திரும்ப அவளுக்கு விருப்பமில்லை. இதோ, நான் அவளைக் கட்டில்கிடையாக்கி, அவளுடனே விபசாரஞ்செய்தவர்கள் தங்களுடைய கிரியைகளைவிட்டு மனந்திரும்பாவிட்டால் அவர்களையும் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே தள்ளி, அவளுடைய பிள்ளைகளையும் கொல்லவே கொல்லுவேன்; அப்பொழுது நானே உள்ளிந்திரியங்களையும் இருதயங்களையும் ஆராய்கிறவரென்று எல்லாச் சபைகளும் அறிந்துகொள்ளும்; அன்றியும் உங்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் உங்கள் கிரியைகளின்படியே பலனளிப்பேன்.

The first and very important thing that we learn about Jezebel is that she is NOT a daughter of Abraham, nor is her induction into the tribes of Israel one of spiritual admission as was that of Ruth, the Moabitess. No sir. This woman was the daughter of Ethbaal, king of Sidon (I Kings 16:31), who was the priest unto Astarte. He had gained the throne by murdering his predecessor, Pheles. So we see right away that she was the daughter of a murderer. (This certainly reminds us of Cain.) And the way she became a part of Israel was not through the spiritual channels that God had ordained for Gentile admission; but she came in by MARRIAGE to Ahab, the king of the ten tribes of Israel. Now this union as we have seen was not Spiritual; it was political. And so this woman who was steeped in idolatry did not have the least desire to become a worshipper of the One True God, but rather she came with the avowed intentions of turning Israel away from the Lord. Now Israel (the ten tribes) had already known what it was to worship the golden calves, but as yet they were not sold out to idolatry, for God was worshipped and the law of Moses was acknowledged. But from the time of Ahab's marriage to Jezebel, idolatry progressed in a deadly fashion. It was when this woman became a priestess in the temples that she erected to Astarte (Venus) and Baal (sun god) that Israel came to the crisis point of her life.

With this in mind we can now begin to see what the Spirit of God is setting forth in this Thyatirean Age. Here it is.
Ahab married Jezebel and he did it as a political maneuver to strengthen his kingdom and secure it. That is exactly what the church did when it married under Constantine. They both got together for political reasons, though they put a spiritual air to it. Now no one can convince me that Constantine was a Christian. He was a pagan with what looked like Christian trappings. He painted white crosses on the soldiers' shields. He was the originator of the Knights of Columbus. He put a cross on the steeple of Saint Sophia's thereby starting a tradition.

It was Constantine's idea to get everyone together, the pagans, nominal Christians and true Christians. And for awhile it looked as if he would succeed for the real believers came along to see if they could bring back the ones that had drifted away from the Word. When they saw that they couldn't bring them back into the truth, they were forced to break away from the body political. Then when they did, they were called heretics and persecuted.

Let me say right here that we have the very same thing going on right now. The people are all coming together. They are writing a Bible that will suit everyone whether it be a Jew, Catholic or Protestant. They have their own Nicene Council but they call it the Ecumenical Council. And do you know whom all these organizations fight? They fight the true Pentecostals. I don't mean the organization called Pentecostal. I mean the ones who are Pentecostal because they are filled with the Holy Ghost and have the signs and gifts in their midst because they walk in truth.

When Ahab married Jezebel for political reasons he sold his birthright. You join up with an organization and you sell your birthright, brother, whether you want to believe it or not. Every Protestant group that ever came out and then went back sold their birthright, and when you sell your birthright, you're just like Esau--you can cry and repent all you want, but it won't do you any good. There is only one thing you can do and that is, "Come out of her, my people, and stop partaking of her sins!" Now if you don't think I am right, just answer this one question.

Can any man living tell me what church or what move of God ever had revival and came back after she went into organization and became a denomination? Read your histories. You can't find one--not even one.

It was the midnight hour for Israel when she joined with the world and left the Spiritual for the political. It was the midnight hour at Nicaea when the church did the same thing. It is the midnight hour now that the churches are coming together.

Now when Ahab married Jezebel he allowed her to take the state money and erect two huge houses of worship of Astarte and Baal. The one that was erected for Baal was big enough for all Israel to come and worship thereat. And when Constantine and the church married he gave the church buildings, and set up altars and images, and organized the hierarchy that had already been shaping up.

When Jezebel got the power of the state behind her she forced her religion on the people and killed the prophets and priests of God. It got so bad that Elijah, the messenger to his day, thought he was the only one left; but God had 7000 more that hadn't bowed the knee to Baal. And right now out there amongst those denominations of Baptists, Methodists, Presbyterians, etc., there are some that will come out and come back to God. I want you to know I am not, now, and never have been against the people. It is the denomination--the system of organization that I am against. I have to be against it for God hates it.

Now just let us stop a minute here and rehearse what we brought out about the worship in Thyatira. I said that they worshipped Apollo (who was the sun god) along with the emperor. Now this Apollo was called the 'averter of evil.' He turned evil away from people. He blessed them and was a real god to them. He was supposed to teach the people. He explained about worship, and temple rites, services to gods, about sacrifices and death and life after death. The way he did this was through a prophetess who sat entranced upon a tripod chair. My! Do you see it? Here is that prophetess called Jezebel and she is teaching the people. And her teaching is seducing the servants of God and causing them to commit fornication. Now fornication means 'idol worship.' That is what its spiritual meaning is. It is an illegal union. Ahab's union and Constantine's union were both illegal. Both committed spiritual fornication. Every fornicator will wind up in the lake of fire. God said so.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்...
தியத்தீரா சர்ச் வயது.

பதிவிறக்கம் (ஆங்கிலம்)... Jezebel Religion.


  புனித நூல்களை என்கிறார்...

ஜெயங்கொண்டு முடிவுபரியந்தம் என் கிரியைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு, நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றதுபோல, ஜாதிகள்மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன்.

அவன் இருப்புக்கோலால் அவர்களை ஆளுவான்; அவர்கள் மண்பாண்டங்களைப்போல நொறுக்கப்படுவார்கள்.

விடிவெள்ளி நட்சத்திரத்தையும் அவனுக்குக் கொடுப்பேன.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:26-28


வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை.
அடுத்த பக்கத்தில் தொடர்கிறது.
(நம் வயது லவோதிக்கேயா.)


ஆங்கிலம் செய்திமடல் வலைத்தளத்தில்.

வெளிப்படுத்துதல்
புத்தகம்.

நல்ல செய்தி.
உன் பாவத்திற் காக
இயேசு, இறந்தார்.

தேவத்துவத்தின்
விளக்கினார்.

தொன்மவியல்.

முதல் பாவம்.
அது ஒரு ஆப்பிள்
இருந்ததா?

பிலேயாமின்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

தீர்க்கதரிசினியான
யேசபேல்.

எங்கள் வயது,
லவோதிக்கேயா.

அவரது சர்ச்
வெளியிலிருந்து
கிறிஸ்து.

நிக்கொலாய்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

மர்ம பாபிலோன்.

PDF கள் அல்லது முழு
அளவு சித்திரத்தை பதிவிறக்கப்
படத்தை கிளிக் செய்யவும்.


Acts of the Prophet.

(PDF ஆங்கிலம்)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF ஆங்கிலம்)

ஸ்னோவ்ய்
மலைப்பகுதியிலிருந்து
மற்றும் புஷ் உயர்ந்தது
சீனாவில்.

தீ அல்லிகள்.

ஹூஸ்டன் 1950
- தீ தூண்.

பிரமிடு பாறை மீது
ஒளி.

இந்த தியத்தீரா
சர்ச் வயது, அவள்
ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்தும்
பாலினம் தெரியவில்லை.
அவள்
மர்ம பாபிலோன்.செய்தி கேந்திரமாகவும்... உங்கள் மொழியை தேர்வு மற்றும் சகோதரன் பிரான்ஹாம் இருந்து இலவச செய்திகளை பதிவிறக்க.