బైబిల్ లో మిథాలజీ.


  బుక్ ప్రకటన గ్ర ది సీరీస్గా.

ఆదికాండము.

పదం "ఆదికాండము" "బిగినింగ్స్" అని అర్ధం. అన్ని విషయాలు, బ్యాక్ బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్ జాడని. ఒరిజినల్లీ ప్రపంచంలో ఉమ్మడి (ఏకేశ్వరవాద) మతం. బహుదేవతారాధన బబులోను భవనము ఆదికాండము 11, ప్రారంభించారు.


  మిథాలజీ.

మూల - బాబిలోన్.


William Branham.

ఈ ఖాతా (తెలుగు) చదువు ... పెర్గము చర్చి వయసు.

Babel is the original name for Babylon. It means confusion. It was literally started by Cush, the son of Ham, but was brought to a kingdom of power and grandeur under his son, Nimrod, the mighty hunter. Nimrod, according to the Genesis eleven account and also according to profane history, set out to accomplish three things. He wanted to build a strong nation, which he did. He wanted to propagate his own religion, which he did. He wanted to make a name for himself, which he also accomplished. His accomplishments were so monumental that the kingdom of Babylon was called the head of gold amongst all world governments. That his religion gained prominence is proven by the fact that Scripture identifies it with Satan completely in Isaiah Chapter 14 and in Revelation Chapters 17-18. And by history we can prove that it invaded the whole world and is the basis for every system of idolatry, and the theme of mythology, though the names of the gods differ in various sections of the land according to the language of the people. That he made a name for himself and his followers goes without saying, for as long as this present age goes on (until Jesus reveals Himself to His brethren) he will be worshipped and honored, though under a different name from Nimrod, and in a temple slightly different from the one in which he was originally adored. Since the Bible does not deal in the histories of other nations in detail, it will be necessary to search the ancient profane records to find our answer as to how Pergamos became the seat of the Satanic religion of Babylon. The major sources of information will be in records of Egyptian and Grecian culture. The reason for this is that Egypt received her science and mathematics from the Chaldeans and in turn Greece received them from Egypt. Now since the priests were in charge of teaching these sciences, and since these sciences were used as a part of religion, we already know the key as to how the Babylonish religion gained its strength in these two countries. It is also true that whenever a nation was able to overcome another nation, in due time the religion of the subduer became the religion of the subdued. It is well known that the Greeks had the very same signs of the Zodiac as did the Babylonians; and it has been found in the ancient Egyptian records that the Egyptians gave the Greeks their knowledge of polytheism. Thus the mysteries of Babylon spread from nation to nation until it appeared in Rome, in China, India and even in both North and South America we find the very same basic worship.

The ancient histories agree with the Bible that this Babylonish religion was most certainly not the original religion of earth's early peoples. It was the first to drift away from the original faith; but it was not itself the original one. Historians such as Wilkinson and Mallett have proven conclusively from the ancient documents that at one time all the peoples of the earth believed in ONE GOD, supreme, eternal, invisible, Who by the Word of His mouth spoke all things into existence, and that in His character He was loving and good and just. But as Satan will always corrupt whatever he can, we find him corrupting the minds and hearts of men so that they reject the truth. As he has always attempted to receive worship as though he were God and not the servant and creation of God, he drew worship away from God to the end that he might draw it unto himself and so be exalted. He certainly did accomplish his desire to spread his religion throughout the whole world. This is authenticated by God in the Book of Romans, "When they knew God, they glorified Him not as God, until they became vain in their imaginations, and through darkness of heart accepted a corrupted religion to the extent that they worshipped creatures and not the Creator." Remember, Satan was a creature of God (Son of the Morning). Thus we find that where once truth was disseminated amongst men, and all held to that one truth, there later came a day when a vast group turned from God and spread a diabolical form of worship around the world. History bears it out that those of the tribe of Shem that stood with the unchanging truth were in solid opposition to those of Ham who turned away from truth to the devil's lie. There is no time to engage in a discussion of this; it is merely introduced that you may see there were two religions and two only, and the evil one became world wide.

Monotheism turned to polytheism in Babylon. The devil's lie and the devil's mysteries rose up against the truth of God and the mysteries of God in that city. Satan truly became the god of this world and exacted worship from those that he had duped, causing them to believe that he was truly the Lord.

The polytheistic religion of the enemy began with the trinitarian doctrine. It was way back there in antiquity that the "one God in three persons" idea came into existence. How strange that our modern theologians have not spotted this; but evidently just as duped by Satan as their forebears were, they still believe in three persons in the Godhead. Let us be shown just one place in Scripture where there is any authority for that doctrine. Is it not strange that while the descendants of Ham went on their way in Satanic worship which involved a basic concept of three gods that there is not one trace of the descendants of Shem believing such a thing or having any ceremonial worship that involved even a type of it? It is not strange that the Hebrews believed, "Hear, O Israel, the Lord thy God is ONE God", if there were three persons in the Godhead? Abraham, the descendant of Shem, in Genesis 18 saw only ONE God with two angels...

ఈ ఖాతా (తెలుగు) చదువు ... పెర్గము చర్చి వయసు.


   లేఖనము చెప్పుచున్నది...

కూషు నిమ్రోదును కనెను. అతడు భూమిమీద పరాక్రమశాలియై యుండుటకు ఆరంభించెను.

అతడు యెహోవాయెదుట పరాక్రమముగల వేటగాడు. కాబట్టియెహోవా యెదుట పరా క్రమముగల వేటగాడైన నిమ్రోదువలె అను లోకోక్తికలదు.

షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అక్కదు కల్నే అను పట్టణములు అతని రాజ్యమునకు మొదలు.

ఆదికాండము 10:8-10సందేశం హబ్...భాషను ఎంచుకోండి మరియు బ్రదర్ బ్రన్హం నుండి ఉచితంగా సందేశాలను డౌన్లోడ్.


ఇంగ్లీష్ వార్తాపత్రాన్ని వెబ్ సైట్.

రెవెలేషన్ యొక్క పుస్తకం.

శుభవార్త.
యేసు మీ పాపం మరణించాడు.

భగవంతుని నేర్చుకుంటుంది అని

ఏడు చర్చి వయసుల.

ఏడు ముద్రల.

మిథాలజీ.

ఒరిజినల్ సిన్.
ఇది ఆపిల్ ఉంది?

డాక్ట్రిన్ బిలాము యొక్క.

స్త్రీ యెజెబెలు.

అవర్ ఏజ్, లవొదికయ.

అతని చర్చి వెలుపల క్రీస్తు.

డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ నీకొలాయితుల.

మిస్టరీ బాబిలోన్.

PDF ల కోసం లేదా పూర్తి పరిమాణం చిత్రం డౌన్లోడ్ చిత్రంపై క్లిక్ చేయండి.


Acts of the Prophet
(PDF ఇంగ్లీష్)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF ఇంగ్లీష్)

ముందు...

తరువాత...

William Branham Life Story.
(PDF ఇంగ్లీష్)

Pearry Green personal
testimony.
(PDF ఇంగ్లీష్)