நம் வயது லவோதிக்கேயா.


  வெளிப்படுத்துதல் தொடரின் புத்தக.

நம் வயது லவோதிக்கேயா.


William Branham.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்...
லவோதிக்கேயா
தேவாலயத்தில் வயது.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:15-19 உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன்; நீ குளிருமல்ல அனலுமல்ல; நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாயிருக்கிறபடியினால் உன்னை என் வாயினின்று வாந்திபண்ணிப்போடுவேன். நீ நிர்ப்பாக்கியமுள்ளவனும், பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும், தரித்திரனும், குருடனும், நிர்வாணியுமாயிருக்கிறதை அறியாமல், நான் ஐசுவரியவானென்றும், திரவியசம்பன்னனென்றும், எனக்கு ஒருகுறைவுமில்லையென்றும் சொல்லுகிறபடியால்; நான்: நீ ஐசுவரியவானாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொன்னையும், உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக்கொள்வதற்கு வெண்வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக்கொள்ளவும், நீ பார்வையடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்குக் கலிக்கம்போடவும் வேண்டுமென்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன்.

As we have read this together I am sure that you have noticed that the Spirit has not said one kind thing about this age. He makes two indictments and pronounces His sentence upon them.

(1) Revelation 3:15,16 "I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would that thou wert cold or hot. So then because thou are lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of My mouth."

We are going to look at this carefully. It says that this Laodicean church age group is lukewarm. This lukewarmness demands a penalty from God. The penalty is that they will be spued out of His mouth. Here is where we don't want to go astray as a lot of folks do. They very unwisely say that God can spue you out of His mouth and that proves that there is no such thing as any truth to the doctrine of the perseverance of the Saints. I want to correct your thinking right now. This verse is not given to an individual. It is given to the church. He is talking to the church. Furthermore, if you will just keep the Word in mind you will recall that nowhere does it say that we are in the MOUTH of God. We are engraved on His palms. We are carried in His bosom. Way back in the unknown ages before time we were in His mind. We are in His sheepfold, and in His pastures, but never in His mouth. But what is in the mouth of the Lord? The Word is in His mouth. Matthew 4:4 "But He answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceedeth out of the mouth of God." The Word is supposed to be in our mouths, too. Now we know that the church is His body. It is here taking His place. What will be in the mouth of the church? The WORD. I Peter 4:11 "If any man speak, let him speak as the oracles (Word) of God." II Peter 1:21 "For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." Then what is wrong with these people of the last day? THEY HAVE GOTTEN AWAY FROM THE WORD. THEY ARE NO LONGER FERVENT ABOUT IT. THEY ARE LUKEWARM ABOUT IT. I am going to prove that right now.

The Baptists have their creeds and dogmas based on the Word and you can't shake them. They say the apostolic days of miracles are over and there is no Baptism with the Holy Ghost, subsequent to believing. The Methodists say (based on the Word) there is no water baptism (sprinkling is not baptism) and that sanctification is the Baptism with the Holy Ghost. The Church of Christ majors in regenerational baptism and in all too many cases they go down dry sinners and come up wet ones. Yet they claim their doctrine is Word-based. Go right down the line and come to the Pentecostals. Do they have the Word? Give them the Word test and see. They will sell out the Word for a sensation just about every time. If you can produce a manifestation like oil and blood and tongues and other signs, whether in the Word or not, or whether properly interpreted from the Word, the majority will fall for it. But what has happened to the Word? The Word has been put aside, so God says, "I am going against you all. I will spue you out of My mouth. This is the end. For seven out of seven ages, I have seen nothing but men esteeming their own word above Mine. So at the end of this age I am spuing you out of My mouth. It is all over. I am going to speak all right. Yes, I am here in the midst of the Church. The Amen of God, faithful and true will reveal Himself and it will BE BY MY PROPHET." Oh yes, that is so. Revelation 10:7 "And in the days of the voice of the seventh messenger, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as He hath declared to His servants the prophets." There it is. He is sending a vindicated prophet. He is sending a prophet after almost two thousand years. He is sending someone who is so far from organization, education, and the world of religion that as John the Baptist and Elijah of old, He will hear only from God and he will have "thus saith the Lord" and speak for God. He will be God's mouthpiece and HE, AS IT IS DECLARED IN MALACHI 4:6, WILL TURN THE HEARTS OF THE CHILDREN BACK TO THE FATHERS. He will bring back the elect of the last day and they will hear a vindicated prophet give the exact truth as it was with Paul. He will restore the truth as they had it. And those elect with him in that day will be the ones who truly manifest the Lord and be His Body and be His voice and perform His works. Hallelujah! Do you see it?

A momentary consideration of church history will prove how accurate this thought is. In the Dark Ages the Word was almost entirely lost to the people. But God sent Luther with the WORD. The Lutherans spoke for God at that time. But they organized, and again the pure Word was lost for organization tends toward dogma and creeds, and not simple Word. They could no longer speak for God. Then God sent Wesley, and he was the voice with the Word in his day. The people who took his revelation from God became the living epistles read and known of all men for their generation. When the Methodists failed, God raised up others and so it has gone on through the years until in this last day there is again another people in the land, who under their messenger will be the final voice to the final age.

Yes sir. The church is no longer the "mouthpiece" of God. It is its own mouthpiece. So God is turning on her. He will confound her through the prophet and the bride, for the voice of God will be in her. Yes it is, for it says in the last chapter of Revelation verse 17 "The Spirit and the bride say come". Once more the world will hear direct from God as at Pentecost; but of course that Word Bride will be repudiated as in the first age.

Now He has cried out to this last age, "You have the Word. You have more Bibles than ever, but you are not doing anything about the Word except dividing and hacking it into pieces, taking what you want and leaving out what you don't want. You are not interested in LIVING it, but debating it. I would sooner you were cold or hot. If you were cold and rejected it, I could stand that. If you would get white hot to know its truth and live it, I would praise you for that. But when you simply take My Word and don't honor it, I in return must refuse to honor you. I will spue you out for you nauseate Me."

Now anybody knows that it is lukewarm water that makes you sick at the stomach. If you need an emetic, lukewarm water is about the best thing to drink. A lukewarm church has made God sick and He has declared He will spue it out. Reminds us how He felt just before the flood, doesn't it?

Oh, would to God the church were cold or hot. Best of all, she should be fervent (hot). But she is not. Sentence has been passed. She is no longer God's voice to the world. She will maintain that she is, but God says not.

Oh, God still has a voice for the people of the world, even as He has given a voice to the bride. That voice is in the bride as we have said and we will talk more about that later.

(2) Revelation 3:17-18, "Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable and poor, and blind and naked; I counsel thee to buy of Me, gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see."

Now look at the first phrase of this verse, "because thou sayest". See, they were speaking. They were talking as the mouthpiece of God. This proves exactly what I said verses 16-17 meant. But though they say it, that does not make it right. The Catholic Church says she speaks for God, saying she is the assured voice of the Lord. How any people can be so spiritually wicked is more than I know, but they produce according to the seed which is in them, and we know where that seed came from, don't we?

The Laodicean church is saying, "I am rich and increased with goods, and have need of nothing." That was her self-estimate. She looked at herself and that is what she saw. She said, "I am rich," which means that she is wealthy in the things of this world. She is boasting in the face of James 2:5-7, "Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him? But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats? Do not they blaspheme that worthy Name by the which ye are called?" Now I do NOT suggest that a rich person cannot be Spiritual, but we all know that the Word says very few are. It is the poor that predominate in the body of the true church. Now then, if the church becomes full of wealth, we know only one thing; "Ichabod" has been written over her portals! You can't deny that, for that is the Word.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்...
லவோதிக்கேயா தேவாலயத்தில் வயது.வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை.
அடுத்த பக்கத்தில் தொடர்கிறது.
(அவரது சர்ச்வெளியிலிருந்து கிறிஸ்து.)

நாம் அறிவோம்
இது அந்த க
டந்த வயது,
இஸ்ரேல் ஏனெனில்
மீண்டும் சென்றிருக்கிறார்
பாலஸ்தீனத்துக்கு.


ஆங்கிலம் செய்திமடல் வலைத்தளத்தில்.

வெளிப்படுத்துதல்
புத்தகம்.

நல்ல செய்தி.
உன் பாவத்திற் காக
இயேசு, இறந்தார்.

தேவத்துவத்தின்
விளக்கினார்.

தொன்மவியல்.

முதல் பாவம்.
அது ஒரு ஆப்பிள்
இருந்ததா?

பிலேயாமின்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

தீர்க்கதரிசினியான
யேசபேல்.

எங்கள் வயது,
லவோதிக்கேயா.

அவரது சர்ச்
வெளியிலிருந்து
கிறிஸ்து.

நிக்கொலாய்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

மர்ம பாபிலோன்.

PDF கள் அல்லது முழு
அளவு சித்திரத்தை பதிவிறக்கப்
படத்தை கிளிக் செய்யவும்.


Acts of the Prophet.

(PDF ஆங்கிலம்)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF ஆங்கிலம்)

ஸ்னோவ்ய்
மலைப்பகுதியிலிருந்து
மற்றும் புஷ் உயர்ந்தது
சீனாவில்.

தீ அல்லிகள்.

ஹூஸ்டன் 1950
- தீ தூண்.

பிரமிடு பாறை மீது
ஒளி.

  புனித நூல்களை என்கிறார்...

இதோ, வாசற்படியிலே
நின்று தட்டுகிறேன்; ஒருவன் என் சத்தத்தைக்கேட்டு, கதவைத் திறந்தால், அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து, அவனோடே
போஜனம்பண்ணுவேன், அவனும் என்னோடே
போஜனம்பண்ணுவான்.

நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடேகூட உட்கார்ந்ததுபோல, ஜெயங்கொள்ளுகிறவனெவனோ
அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடேகூட உட்காரும்படிக்கு
அருள்செய்வேன்.

ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன் என்றெழுது என்றார்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:20-22செய்தி கேந்திரமாகவும்... உங்கள் மொழியை தேர்வு மற்றும் சகோதரன் பிரான்ஹாம் இருந்து இலவச செய்திகளை பதிவிறக்க.