Jēzus Kristus Dievība.


  Atklāsmes Grāmata sērija.

Trīsvienības kļūda.


William Branham.

Atklāsmes 1:5,
“Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgs liecinieks, mirušo pirmdzimtais un valdnieks pār zemes ķēniņiem, kas mūs mīlējis un savām asinīm nomazgājis mūsu grēkus,”

Atklāsmes 1:8,
“Es esmu alfa un omega, sākums un beigas, saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija un kas nāks, Visvarenais.”

Lūk, visi šie izteicieni - “Tas, Kurš ir”, “Tas, kurš bija”, “Kurš Nāk”, “Uzticīgais Liecinieks”, “Pirmdzimtais no mirušiem”, “zemes ķēniņu Valdnieks”, “Alfa un Omega” un “Visuvarenais” - tie visi ir VIENAS UN TĀS PAŠAS PERSONAS tituli un apraksti. Šī Persona ir Kungs Jēzus Kristus, kurš Savās paša asinīs mazgāja mūs no mūsu grēkiem.

Šādi Dieva Gars Jānī izsakās, lai parādītu Jēzus Kristus Visaugstāko Dievišķumu un atklātu Dievu kā VIENU Dievu. Šodien pastāv ļoti kļūdains uzskats, kas apgalvo, ka ir trīs Dievi, bet nevis viens. Šī atklāsme, tā kā Jānim to iedeva pats Jēzus, šo kļūdu labo. Nav trīs Dievu, bet gan ir viens Dievs ar trim funkcijām. Ir VIENS Dievs ar trim tituliem: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tieši šī varenā atklāsme bija agrīnajai draudzei, un tai ir jātiek atjaunotai šajā pēdējā laikā kopā ar pareizu ūdens kristību formulējumu. Lūk, mūsdienu teologi nebūs ar manis vienisprātis, jo, lūk, kas bija publicēts kādā lielā kristiešu žurnālā: “Šī mācība (par Trīsvienību) atrodas pašā Vecās Derības sirdī un būtībā. Tieši tāpat tā atrodas arī pilnīgi visas Jaunās Derības sirdī un būtībā. Jaunā Derība tieši tāpat kā Vecā Derība nepiekrīt domai, ka ir vairāk nekā viens Dievs. Tomēr Jaunā Derība tikpat skaidri māca, ka Tēvs ir Dievs un Dēls ir Dievs, un Svētais Gars ir Dievs, un ka šie trīs NAV vienas un tās pašas Personas izteiksmes, bet gan trīs personas, kurām ir patiesi personīgas attiecības vienam ar otru. Šeit mums ir šī varenā mācība par Trim Personām, bet vienu Dievu.”

Tāpat viņi saka: “Dievs, saskaņā ar Bībeli, nav tikai viena persona, bet Viņš ir trīs personas vienā Dievā. Tas ir šis lielais Trīsvienības noslēpums.”

Protams, ka noslēpums! Kā gan trīs personas var būt vienā Dievā? Ne tikai tas, ka to nevar pierādīt ar Bībeli, bet tas pat norāda uz veselīgu spriešanas spēju trūkumu. Trīs atšķirīgas personas, kaut arī ar vienādu būtību, veido trīs Dievus, vai arī valoda ir pilnīgi zaudējusi savu nozīmi.

Vienkārši vēlreiz ieklausieties šajos vārdos: “Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals, saka Tas Kungs, Kurš Ir, Kurš Bija un Kurš Nāks, Visuvarenais.” Tā ir Dievība. Tas nav tikai kāds pravietis, kāds cilvēks. Tas ir Dievs. Un tā nav kāda trīs Dievu atklāsme, bet gan VIENA Dieva, Visuvarenā.

Draudzes aizsākumos viņi neticēja trim Dieviem. Jūs nevarat atrast šāda veida ticības mācību starp apustuļiem. Tas notika pēc apustuļu laiku beigām, kad ienāca šī teorija un patiešām kļuva par strīda objektu un par galveno doktrīnu Nikejas Padomē. Doktrīna par Dieva Personību Nikejā radīja šķelšanos divos virzienos. Un no šīs šķelšanās radās divas galējības. Vieni faktiski aizgāja uz politeismu [Daudzdievība-Tulk.], ticot trim Dieviem, bet otri iegāja unitārismā. Protams, bija vajadzīgs laiks, kamēr tas izvērtās, taču tā notika, un tas pastāv vēl šodien. Taču šī Atklāsme caur Jāni, Garā runāta uz draudzēm, bija šāda: “Es esmu Kungs Jēzus Kristus, un Es esmu VISS. Nav neviena cita Dieva.” Un Viņš uz šīs Atklāsmes uzlika Savu zīmogu.

Padomājiet - kas bija Jēzus Tēvs? Mateja Evanģēlijā 1:18 ir teikts: “Viņa kļuva grūta no Svētā Gara.” Taču Jēzus pats apgalvoja, ka Viņa Tēvs bija Dievs. Izmantojot šos mūsu bieži lietotos terminus - Dievs Tēvs un Dievs Svētais Gars - iznāk, ka Tēvs un Gars ir VIENS. Un tieši tā arī ir, jo pretējā gadījumā Jēzum būtu divi Tēvi. Bet pievērsiet uzmanību, ka Jēzus teica, ka Viņš un Viņa Tēvs ir Viens, nevis divi. No tā izriet, ka Dievs ir VIENS.

Tā kā tas ir pareizi gan vēsturiski, gan saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, cilvēkiem rodas jautājums: “No kurienes tad uzradās šie trīs?” Tas kļuva par pamata doktrīnu Nikejas Padomē 325. gadā. Šī Trīsvienība (nekur Bībelē šāds vārds nav atrodams) tika izveidota uz Romas daudzdievības pamata. Romiešiem bija daudzi dievi, kuriem viņi lūdzās. Tāpat viņi skaitīja lūgšanas arī saviem senčiem kā starpniekiem. Tik vien vajadzēja, kā iedot jaunus vārdus vecajiem dieviem, tāpēc tagad mums ir svētie, lai tas izskatītos bībeliskāk. Tādā veidā Jupitera, Venēras, Marsa un citu vietā, mums ir Pāvils, Pēteris, Fatima, Kristofers un tā tālāk un tā joprojām. Ar vienu vienīgu Dievu viņu pagāniskā reliģija nevarēja funkcionēt, tāpēc viņi sašķēla Viņu trijos, un svētos viņi padarīja par aizgādņiem, tāpat kā pirms tam viņi par aizgādņiem bija padarījuši savus senčus.

Kopš tā laika cilvēki vairs nav spējuši izprast, ka ir tikai viens Dievs ar trim funkcijām jeb izpausmēm. Viņi zina, ka, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, ir viens Dievs, bet viņi mēģina no tā uztaisīt fantastisku teoriju par to, ka Dievs ir kā vīnogu ķekars: trīs personas ar vienādu Dievišķumu, vienlīdzīgi izdalītu uz visiem. Taču šeit Atklāsmes Grāmatā ir skaidri un gaiši pateikts, ka Jēzus ir “Tas, Kurš Ir”, “Tas, Kurš Bija” un “Tas, Kurš Nāks”. Viņš ir “Alfa un Omega”, un tas nozīmē, ka Viņš ir “A līdz Z” jeb PILNĪGI VISS. Viņš ir viss - Visuvarenais. Viņš ir Šāronas Roze [Latv. Bībele: “Šaronas Narcise”-Tulk.], Ielejas Lilija, Spožā Rīta Zvaigzne, Taisnīgais Zars, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Viņš ir Dievs, Visuvarenais Dievs. VIENS DIEVS. Pirmajā vēstulē Timotejam 3:16 ir teikts: “Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums: Dievs tika skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts Godībā.” Tieši tā saka Bībele. Tā šeit neko nesaka par pirmo vai otro, vai trešo personu. Tā saka, ka Dievs tika skatīts miesā, Viens Dievs. Šis VIENS DIEVS tika skatīts miesā. Tam vajadzētu pielikt visam punktu. Dievs atnāca cilvēciskajā formā. Tas Viņu nepadarīja par VĒL VIENU DIEVU. VIŅŠ BIJA DIEVS, TAS PATS DIEVS. Tā bija atklāsme toreiz, un tā ir atklāsme tagad: Viens Dievs.

Vēlreiz pievērsīsimies Bībelei un paskatīsimies, kas Viņš bija iesākumā, saskaņā ar to atklāsmi, kuru Viņš deva par Sevi Pašu. Varenais Jehova parādījās Izraēlam uguns stabā. Kā Derības Eņģelis Viņš mājoja tanī uguns stabā un ik dienas veda Izraēlu. Pie tempļa Viņš par Savu ierašanos pavēstīja ar varenu mākoni. Pēc tam kādā jaukā dienā Viņš kļuva redzams no jaunavas dzimušā ķermenī, kurš bija Viņam sagatavots. Dievs, kurš bija mājojis virs Izraēla teltīm, tagad uzģērba Sev miesas telti un mājoja kā cilvēks starp cilvēkiem. Taču Viņš bija TAS PATS DIEVS.

Bībele māca, ka DIEVS BIJA KRISTŪ. Šis ĶERMENIS bija Jēzus. Viņā mājoja visa Dieva pilnība MIESĀ. Vēl skaidrāk to vairs nevar pateikt. Jā, noslēpums. Taču tā ir īstena patiesība - vēl skaidrāk to neizteikt. Un tā, ja Viņš nebija trīs personas toreiz, tad Viņš nevar būt trīs tagad. VIENS DIEVS: un tieši šis Dievs tapa par miesu.

Jēzus teica: “Es atnācu no Dieva un Es aizeju (atpakaļ) pie Dieva.” Jāņa Evaņģēlijs 16:27-28. Tieši tas arī notika. Viņš aizgāja no šīs zemes caur Savas nāves, apbedīšanas, augšāmcelšanās un debesīs uzņemšanas ceļu. Pēc tam Pāvils satika Viņu ceļā uz Damasku, un Viņš runāja uz Pāvilu un teica: “Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?”

Pāvils jautāja: “Kas Tu esi, Kungs?”
Viņš teica: “Es esmu Jēzus.” Viņš bija uguns stabs, žilbinoša gaisma. Viņš bija atgriezies, izdarījis tieši tā, kā bija teicis. Atgriezies atpakaļ tieši tajā formā, kurā Viņš bija pirms Savas atnākšanas miesas mājoklī. Tieši tā to redzēja Jānis: “Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir Tēva azotē [Latv. Bībelē: ”...kas ir Pie Tēva krūts“-Tulk.], Tas mums Viņu ir darījis zināmu.” Jāņa Evanģēlijs 1:18.
Paskatieties, kur pēc Jāņa vārdiem ATRODAS Jēzus. Viņš atrodas Tēvā.

Lūkas Evaņģēlijā 2:11 ir teikts: “Jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” Viņš piedzima kā Kristus un astoņas dienas vēlāk, kad Viņš tika apgraizīts, Viņu nosauca par Jēzu - tieši tā, kā viņiem bija pateicis eņģelis. Es piedzimu kā Branhams. Kad es piedzimu, man tika iedots vārds “Viljams”. Viņš bija KRISTUS, taču šeit uz zemes, starp cilvēkiem, Viņam tika iedots vārds. Šis ārējais mājoklis, kuru cilvēki varēja redzēt, tika nosaukts par Jēzu. Viņš bija Godības Kungs, Visuvarenais, kas atklājās miesā. Viņš ir Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Viņš ir tas viss.

Lasīt pilnu kontu... Jēzus Kristus atklāsme.

Lejupielādēt   Dieva Būtības Izskaidrojums.Atklāsmes Grāmata.
Turpina nākamajā lapā.
(Redzējums Patmas salā.)


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angļu)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angļu)

Kalnu puss un rožu
krūms, sniegā Ķīnā.

Lilijas no Uguns.

Uguns pīlārs.
- Houston 1950.

Gaisma uz piramīdas
klints.

Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Klausies, Israēl, tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs!

5.Mozus 6:4


Jēzus Kristus
ir Dievs.
Vecās Derības
Jehova ir Jēzus
no Jaunās
Derības.Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.