Ūdens kristības.

<< iepriekšējo

nākamo >>

  Kristietis pastaiga sēriju.

Tas ir ceļš. Staigā tevi tajā.

Jesajas 55:6-7,
6 Meklējiet to Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!
7 Bezdievis lai atstāj savu ceļu, un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie tā Kunga, ka tas par viņu apžēlojas, -un pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts žēlastībā.

Jo mēs visi esam grēcinieki.

Romiešiem 3:23,
Jo visi ir grēkojuši, un viņiem trūkst Dieva godības.

Romiešiem 3:10,
Kā rakstīts: Nav neviena taisnīga,

Mums visiem ir jānožēlo grēki.

Lūkas 13:3
Es jums saku: nē; bet ja jūs par grēkiem negandarīsiet, visi tāpat aiziesiet bojā.

Apustuļu darbi 3:19,
Tāpēc nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiktu izdeldēti!

Pat baznīcas ir jānožēlo grēki.

Atklāsme 2:1,5,
1 Efezas baznīcas eņģelim raksti:...
5 Tāpēc atminies, no kurienes tu nokriti, gandari un dari agrākos darbus! Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu svečturi no tā vietas, ja tu negandarīsi.

Atklāsme 3:19,
Tos, ko mīlu, es pārbaudu un pārmācu. Tad nu kļūsti dedzīgs un gandari!

Mums vajag kristīties.

Marka 16:16,
Kas ticēs un taps kristīts, tas būs pestīts, bet kas neticēs, tas tiks pazudināts.

1 Pētera 3:21,
Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs izglābj. Tā nav miesas netīrību nomazgāšana, bet Dievam veltīta lūgšana labā sirdsapziņā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos.

Ar iegremdēšanas ūdenī.

Jāņa 3:23,
Bet Jānis kristīja Ainonā pie Salimas, jo tur bija daudz ūdens; un tie nāca un kristījās,

Apustuļu darbi 8:36-39,
36 Un viņi, ceļu turpinādami, nokļuva pie kāda ūdens; un einuhs sacīja: Lūk, ūdens! Kas mani kavē kristīties?
37 Filips sacīja: Ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un viņš atbildēja, sacīdams: Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.
38 Un viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un einuhs, iekāpa ūdenī, un viņš to kristīja.
39 Kad viņi izkāpa no ūdens, tā Kunga Gars aizrāva Filipu, un einuhs viņu vairs neredzēja, bet līksms turpināja ceļu.

Saskaņā ar apustulisko modeli.

1 Samuela 15:22,
...Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki,

Lūkas 24:45-49,
45 Tad Viņš tiem atvēra prātu, lai izprastu Rakstus.
46 Un Viņš tiem sacīja: Jo tā rakstīts un tā Kristum vajadzēja ciest un trešajā dienā no miroņiem augšāmcelties.
47 Un Viņa vārdā jāsludina grēku gandarīšana un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi.
48 Bet jūs esat liecinieki par šo visu.
49 Un es jums sūtu sava Tēva apsolīto, bet jūs palieciet pilsētā, kamēr tiksiet tērpti spēkā no augšienes!

Apustuļu darbi 2:36-39,
36 Tāpēc lai viss Izraēļa nams visnoteiktāk zina, ka Dievs padarīja Viņu par Kungu un Kristu, šo Jēzu, ko jūs sitāt krustā.
37 Bet viņi, to dzirdot, satriektu sirdi, sacīja Pēterim un pārējiem apustuļiem: Brāļi, ko mums darīt?
38 Un Pēteris viņiem sacīja: Gandariet par saviem grēkiem, un ikviens no jums lai kristās Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.
39 Jo solījums pieder jums un jūsu bērniem, un visiem, kas tālu ir, kurus Kungs, mūsu Dievs, vēl aicinās.

Tie, kuri nav kristīti patiesajā Vārdā
tika pavēlēts atkārtoti kristīts.

Apustuļu darbi 8:14-17,
14 Kad apustuļi, kas bija Jeruzalemē, izdzirda, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, tie sūtīja pie viņiem Pēteri un Jāni.
15 Tie atnākuši lūdza Dievu par viņiem, lai tie saņemtu Svēto Garu.
16 Jo Tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija kristīti tikai Kunga Jēzus vārdā.
17 Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie saņēma Svēto Garu.

Apustuļu darbi 19:1-6,
1 Bet notika, kamēr Apolls bija Korintā, ka Pāvils, pārstaigājis augstienes apgabalus, nonāca Efezā. Atradis dažus mācekļus,
2 Viņš tiem sacīja: Vai jūs saņēmāt Svēto Garu, kad kļuvāt ticīgi? Bet tie viņam sacīja: Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir.
3 Tad viņš tiem sacīja: Kā tad jūs esat kristīti? Tie sacīja: Jāņa kristībā.
4 Bet Pāvils sacīja: Jānis kristīja tautu grēku nožēlošanas kristībā, sacīdams, lai tie tic uz To, kas pēc viņa nāks, t.i., uz Jēzu.
5 To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā.
6 Un kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca uz viņiem, un tie runāja valodās un pravietoja.

Apustuļu darbi 10:48,
Un viņš pavēlēja tos kristīt Kunga Jēzus vārdā.

Kura baznīca man vajadzētu pievienoties?
Neviens. - Pasniedz Jēzu Kristu.

Jāņa 3:3,
Jēzus atbildēja viņam, sacīdams: Patiesi, patiesi es tev saku: Ja kas no jauna neatdzimst, tas Dieva valstību nevar saskatīt.

Galatiešiem 1:8,
Bet ja arī mēs vai eņģelis no debesīm sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko mēs jums pasludinājām, lai tas top nolādēts!

Pat pravietis nedrīkst nepiekrist Rakstiem.

1 Korintiešiem 14:37,
Ja kādam šķiet, ka viņš ir pravietis vai gara cilvēks, tad viņam jāzina, ka tas, ko jums rakstu, ir Kunga pavēle.

Mums jāsaņem Svētais Gars.

Apustuļu darbi 1:4-5,
4 Un Viņš ēda kopā ar tiem un pavēlēja viņiem neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs (tā Viņš sacīja) no manas mutes dzirdējāt.
5 Jo Jānis gan kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti Svētajā Garā.

Apustuļu darbi 5:32,
Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis visiem, kas Viņam paklausa.

Jāņa 16:7-14,
7 Bet es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka es aizeju, jo, ja es neaizietu, Iepriecinātājs nenāktu pie jums; bet ja aiziešu, es sūtīšu Viņu pie jums.
8 Un Viņš atnācis pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un sodu.
9 Par grēku, jo tie neticēja man.
10 Par taisnību, jo es eju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet.
11 Bet par tiesu, jo šīs pasaules valdnieks jau notiesāts.
12 Man vēl daudz kas jums sakāms, bet to jūs tagad nespējat aptvert.
13 Bet kad atnāks Viņš, Patiesības Gars, tad jums mācīs visu patiesību, jo Viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, vēstījot jums nākotni.
14 Viņš mani pagodinās, jo no manis ņems un jums pasludinās.

Apustuļu darbi 1:8,
Bet kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku; un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā, un Samarijā, un visā zemē.

Romiešiem 8:9-11,
9 Bet jūs neesat miesā, bet garā, ja tikai Dieva gars jūsos mājo. Bet ja kam Kristus gara nav, tas nav Viņa.
10 Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēka dēļ gan mirusi, bet gars dzīvo attaisnojuma dēļ.
11 Bet ja Viņa gars, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem, mājo jūsos, tad Viņš, kas uzmodināja Jēzu Kristu no miroņiem, dzīvas darīs arī jūsu mirstīgās miesas tā Gara dēļ, kas jūsos mājo.

Apustuļu darbi 10:44-48,
44 Kamēr Pēteris šos vārdus runāja, nāca Svētais Gars pār visiem, kas vārdos klausījās.
45 Un apgraizītie ticīgie, kas atnāca kopā ar Pēteri, bija pārsteigti, ka Svētā Gara žēlastība tika izlieta arī uz pagāniem.
46 Jo tie dzirdēja viņus valodās runājam un Dievu augsti teicam.
47 Tad Pēteris sacīja: Kas var liegt ūdeni viņu kristīšanai, kas, tāpat kā mēs, saņēmuši Svēto Garu?
48 Un viņš pavēlēja tos kristīt Kunga Jēzus vārdā...

Mums ir staigāt gaismā Vārda.

1 Jāņa 1:5-7,
5 Šis ir vēstījums, kuru no Viņa dzirdējām un pasludinām jums, jo Dievs ir gaisma, un Viņā nav nekādas tumsības.
6 Ja mēs sakām, ka mums sadraudzība ar Viņu, bet staigājam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību.
7 Bet ja mēs staigājam gaismā, tā kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un Viņa Dēla Jēzus Kristus asinis šķīstī mūs no katra grēka.

Sagatavojies, lai tiktos ar savu Dievu,... Amosa 4:12

No traktā... Tas ir ceļš. Staigā tevi tajā.
ar S.E. Johnson.


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angļu)

Chapter 8 - Angel Appears

(PDF Angļu)

Pirms...

Pēc...

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angļu)

Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Un nevienā citā nav pestīšanas, jo zem debess cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā viņi varētu kļūt pestīti.

Apustuļu darbi 4:12Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.