Evaņģēlijs


Dievs tevi mīl.

Jāņa 3:16 Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību.

Grēku piedošana ir caur viņa vārdu.

Romiešiem 3:10 Kā rakstīts: Nav neviena taisnīga,
Romiešiem 3:23 Jo visi ir grēkojuši, un viņiem trūkst Dieva godības.

Jēzus bija Dieva pilnīgais jērs.

Jāņa 1:29 Otrā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņa un sacīja: Lūk, Dieva Jērs, kas deldē pasaules grēkus.
Jāņa 1:36 Un viņš, ieraudzījis Jēzu staigājam, sacīja: Lūk, Dieva Jērs!

Viņš nomira par pasaules grēkiem.

1 Jāņa 2:2 Viņš ir mūsu grēku izlīdzināšana: ne tikai mūsu vien, bet arī visas pasaules.
Galatiešiem 1:4 Kas sevi atdeva par mūsu grēkiem, lai saskaņā ar Dieva, mūsu Tēva, prātu izglābtu mūs no tagadējās ļaunās pasaules.

Viņš pacēlis no mirušajiem lai pierādītu, ka viņš varētu piedot grēkus.

Romiešiem 10:9 Jo, ja tu ar savu muti atzīsi Kungu Jēzu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tad būsi pestīts.
Romiešiem 6:9 Zinādami, ka Kristus, no miroņiem uzcēlies, vairs nemirst, nāve pār Viņu vairs nevaldīs.
Apustuļu darbi 4:10 Tad lai jums visiem un visai Izraēļa tautai ir zināms, ka mūsu Kunga Jēzus Kristus Nācarieša vārdā, kuru jūs krustā sitāt, kuru Dievs augšāmcēla no miroņiem, šis stāv jūsu priekšā vesels.

Mums ir jātic un jāpieņem Viņa upuri.

Apustuļu darbi 16:31 Bet viņi atbildēja: Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiks pestīti.
Apustuļu darbi 15:11 Bet mēs ticam, ka caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.

Grēku piedošana ir caur Viņa vārdu. (Ūdens kristības)

Apustuļu darbi 2:38 Un Pēteris viņiem sacīja: Gandariet par saviem grēkiem, un ikviens no jums lai kristās Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.

Lūdziet Viņu nākt un dzīvot Viņa dzīvi tevī.

Romiešiem 8:11 Bet ja Viņa gars, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem, mājo jūsos, tad Viņš, kas uzmodināja Jēzu Kristu no miroņiem, dzīvas darīs arī jūsu mirstīgās miesas tā Gara dēļ, kas jūsos mājo.


Quote...

Un tā, Pāvils sacīja, ka tad, kad upurētājs atnesa mazo... Ja viņš bija rīkojies nepareizi, viņš nāca ar šo mazo jēriņu. Lūk, augstais priesteris to apskatīja...tas ir, priesteris apskatīja, vai ar jēru viss ir kārtībā, un, ja viss bija kārtībā, tad viņš nolika jēriņu uz altāra.

Un, lūk, nāca tas cilvēks, kas bija rīkojies nepareizi, viņš sacīja: “Jā, es esmu zadzis, un es zinu, ka tagad esmu pelnījis nāvi, jo es izdarīju nepareizi. Dievs negribēja, lai es zogu. Viņa bauslis saka to nedarīt. Tagad es uzlikšu savas rokas uz šī mazā jēriņa. Dieva bauslis šeit saka: 'Tev nebūs zagt,' bet es nozagu. Tāpēc es...es zinu, ka es esmu pelnījis nāvi. Kādam ir jātiek sodītam par manu grēku, jo es zagu. Un Dievs sacīja, ka tajā dienā, kad es no tā ēdīšu, tai dienā es miršu. Un es nozagu. Bet Dievs sacīja: 'Tu zagi, tev par to ir jāmirst.' Tāpēc Viņš pieprasīja, ja es negribu mirt, tad man ir jāatnes jērs. Tāpēc es šeit nolieku jēru, es uzlieku savas rokas uz šīs mazās radībiņas galvas, un viņš tik blēj un blēj. Un es saku: ”Kungs Dievs, man ir ļoti žēl, ka es zagu. Es tajā atzīstos un apsolu Tev, ka es vairs nezagšu, ja vien Tu mani tagad pieņemsi. Un kā mans upuris par manu nāvi manā vietā nomirs šis mazais jērs.“

No... Likums vai Žēlastība. - William Branham.


  Svētie Raksti saka...

Tāpēc lai viss Izraēļa nams visnoteiktāk zina, ka Dievs padarīja Viņu par Kungu un Kristu, šo Jēzu, ko jūs sitāt krustā.

Bet viņi, to dzirdot, satriektu sirdi, sacīja Pēterim un pārējiem apustuļiem: Brāļi, ko mums darīt?

Un Pēteris viņiem sacīja: Gandariet par saviem grēkiem, un ikviens no jums lai kristās Jēzus Kristus vārdā jūsu grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.

Jo solījums pieder jums un jūsu bērniem, un visiem, kas tālu ir, kurus Kungs, mūsu Dievs, vēl aicinās.

Apustuļu darbi 2:36-39


  Laipni lūdzam BNL mājas lapā.

Ja neesat kristietis, šo lapu stāsta jums Labas ziņas vienkārši.

Ja jūs esat kristietis, bet neesat kristīti Kunga Jēzus Kristus Vārdā šī lapa ir domāta jums.

Ja jūs esat kristietis un esat kristīti kristīgā kristībā, jūs varat norādīt cilvēkus uz šo lapu ka jūs esat liecinieki.

Mēs esam centušies padarīt šo ziņojumu kā vienkāršu, cik iespējams.

Kristīgās svētības,
Čārlzs Vilsons (Dibinātājs),
un komiteja, BNL ministrijām.


  Webmaster saka...

Daniēla 9:25 pravietojums parādīja, kad tieši Mesija parādīsies Jeruzalemē - pēc 7 nedēļas plus 62 nedēļas(1 diena = 1 gads). Šīs dienas līderi tomēr atteicās saņemt viņam, kad viņš ieradās. Viņš tika nogriezts vidū 70. nedēļā realizēt Rakstus.

Pieņemiet Jēzu kā savu Pestītāju un Glābēju. (Mesija.)
- Webmaster.


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu.


Plašs veidā vai šaurs veidā.


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Angļu)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Angļu)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Angļu)

Chapter 14
Sabino Canyon

(PDF Angļu)

Sirs, is this the time?

(PDF Angļu)
- Mt Sunset.

Chapter 11
The Cloud

(PDF Angļu)


Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.