Redzējums Patmas salā.


  Atklāsmes Grāmata sērija.

Jānis Patmas salā.


William Branham.

Lasīt pilnu kontu...
Redzējums Patmas salā.

Atklāsmes Grāmata 1:9,10
“Es, Jānis, jūsu brālis un līdzdalībnieks bēdās, valstībā un Jēzus Kristus pacietībā [Latv. Bībele: ...un Jēzus gaidās.”-Tulk.], biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva Vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā Kunga Dienā es biju Garā [Latv. Bībelē: ”...es tapu aizrauts Garā.“-Tulk.] un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam.”

Šī Atklāsme, vīziju sērija par Jēzus Kristus Personību, Jānim tika dota laikā, kad viņš bija izraidīts uz Patmas salu. Šī mazā saliņa atrodas Egejas jūrā, trīsdesmit jūdzes [48 km-Tulk.] no Mazāzijas piekrastes. Šai akmeņainajai saliņai, kura mudžēja no čūskām, ķirzakām un skorpioniem, nebija īpašas komerciālas vērtības, tāpēc Romas Impērija to izmantoja kā koloniju soda izciešanai, turp sūtīja ļaunākos noziedzniekus, politiskos ieslodzītos u.t.t.

Jūs ievērosiet, ka Jānis vēršas pie Kristiešiem, kā brālis bēdās. Tas bija laikā, kad agrīnā draudze tika spēcīgi vajāta. Ne jau tikai tā, ka “visur runāja pret” viņu reliģiju, bet meta cietumos un nogalināja arī pašus cilvēkus. Jānis, tāpat kā daudzi citi, tagad izcieta ieslodzījumu par Dieva Vārdu un par Jēzus Kristus liecību. Kad viņš tika arestēts, viņu veltīgi mēģināja nogalināt, divdesmit četras stundas vārot eļļā. Tad bezspēcīgā niknumā varas pārstāvji piesprieda viņam sodu uz Patmas salas, notiesājot viņu kā burvi. Bet Dievs bija ar viņu, un viņam tika dota atļauja salu atstāt, un viņš atgriezās Efezā, kur atkal turpināja pildīt draudzes gana pienākumus līdz pat savai nāves stundai.

Septiņķārtīgā Viņa Personas Godība.

Atklāsmes Grāmata 1:14-16,
“Bet Viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, Viņa acis kā uguns liesmas,Viņa kājas kā kvēlojoša, krāsnī kausēta bronza [Jaunā latv. Bībele] un Viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes, no Viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass, un Viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā.”

Cik gan dziļi aizkustinoša un iedvesmojoša bija Jēzus atklāšanās Jānim, kurš bija izsūtīts trimdā Dieva Vārda dēļ, un, redz, - tagad šis Dzīvais Vārds stāv viņa priekšā! Kāda izskaidrojoša vīzija, jo katram aprakstošajam simbolam ir kāda nozīme! Kāda Viņa varenās Būtnes atklāsme!

1. Viņa mati kā sniegbalta vilna.

Jānis kā pirmo ievēro un piemin Viņa matu baltumu. Tie ir balti un spilgti kā sniegs. Tas nebija Viņa vecuma dēļ. Ak, nē! Mirdzoši balti mati nenozīmē vecumu, bet gan pieredzi, briedumu un gudrību. Tas, Kurš ir Mūžīgs, nenoveco. Kas gan Dievam ir laiks? Laiks Dievam nozīmē maz, bet gudrība nozīmē daudz. Tāpat kā toreiz, kad Zālamans sauca uz Dievu pēc gudrības, lai tiesātu Izraēla tautu. Tagad Viņš nāk kā visas zemes Tiesnesis, un Viņš tiks kronēts ar gudrību. Tieši to nozīmē šie baltie un mirdzošie mati.

Viņš bija šis Tiesnesis, kas atvēra šīs grāmatas un pēc tām sprieda tiesu. Daniēls redzēja Viņu nākam padebešos. Tieši to redzēja arī Jānis; viņi abi redzēja Viņu pilnīgi vienādi. Viņi redzēja šo Tiesnesi ar tiesneša jostu pār Viņa plecu, stāvam šķīstu un svētu, gudrības pilnu, pilnīgi gatavu taisnīgumā tiesāt šo pasauli. Aleluja!

2. Viņa acis kā uguns.

Aizdomājieties par to. Šīs acis, kuras reiz aizmigloja žēluma un bēdu asaras. Šīs acis, kuras gauži raudāja līdzjūtībā pie Lācara kapa. Šīs acis, kuras neredzēja šo slepkavu, kuri uzkāra Viņu krustā, ļaunumu, bet sirdssāpēs raudāja: “Tēvs, piedod viņiem.” Tagad šīs acis ir uguns liesmas, tās pieder Tiesnesim, Kurš atmaksās tiem, kuri Viņu noraidīja. Viņš bieži raudāja - tieši šo cilvēcisko emociju Viņš izrādīja visvairāk no visām, kad Viņš bija atnācis kā Cilvēka Dēls. Un tomēr aiz šīm asarām un skumjām vēl aizvien bija Dievs. Tieši šīs acis redzēja vīzijas. Tās ieskatījās cilvēku sirds dziļumos un lasīja viņu domas, un zināja visus viņu daudzējādos ceļus. Tas bija Dievs, Kurš, kvēlojot caur šīm mirstīgajām acīm, sauca uz tiem, kuri Viņu neatpazina: “...ja jūs neticēsiet, ka Es esmu Viņš, jūs mirsit savos grēkos.” Jāņa Evaņģēlijs 8:24. “Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, neticiet Man! Bet, ja Es tādus daru, tad, ja Man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem...” Jāņa Evaņģēlijs 10:37-38. Viņš bija sērojošais pravietis, tāpat kā Jeremija sendienās, jo cilvēki nepieņēma Dieva Vārdu un atraidīja atklāsmi.

Šīs liesmojošās un kvēlojošās Tiesneša acis pat šajā brīdī reģistrē ikvienas miesas dzīvi. Pārskrienot krustām un šķērsām visu zemi, nav nekā tāda, ko Viņš nezinātu. Viņš zina sirds vēlmes un katra cilvēka nodomus. Nav nekā apslēpta, kas netiks atklāts, jo viss ir atsegts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu. Padomājiet par to, Viņš zina pat to, ko jūs domājat šajā brīdī.

Jā, tur Viņš stāv kā Tiesnesis ar liesmojošām acīm, lai spriestu tiesu. Žēlastības diena ir beigusies. Ak, ja vien cilvēki nožēlotu grēkus un meklētu Viņa vaigu taisnīgumā, kamēr vēl ir laiks! Lai Viņa klēpī viņi varētu atdusēties kā uz spilvena, kamēr šī pasaule izgaisīs ugunī.

3. Kājas no bronzas.

“Viņa kājas kā kvēlojoša, krāsnī kausēta bronza.” [Latv. Bībeles tulkojumos Vecajā un Jaunajā Derībā pārsvarā ir lietots vārds varš, piemēram, “vara čūska” (4.Mozus 21:9) vai “vara altāris” (2.Laiku 4:1), bet Karaļa Jēkaba Bībelē angļu val. pārsvarā lietots vārds bronza, kas ir vara sakausējums.-Tulk.] Bronza ir slavena savas neparastās cietības dēļ. Nav zināms nekas, ko varētu sajaukt kopā ar bronzu, lai to mīkstinātu. Bet šī bronza, kas attēlo Viņa kājas, ir vēl ievērojamāka, jo tā ir izturējusi kvēlojošās krāsns pārbaudījumu - pārbaudījumu, kuru neviens cits nav izcietis. Pilnīgi pareizi, jo bronza nozīmē Dievišķo Tiesu - sodu, kuru Dievs piesprieda un izpildīja. Mozus grāmata 21:8-9: “Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Darini sev ugunīgu čūsku un liec to uz mieta [Latv. Bībelē: ”Darini sev čūskas tēlu un liec to par zīmi.“-Tulk.]; un katrs, kas sakosts un to uzlūkos, tas dzīvos.” Un Mozus izveidoja bronzas [vara] čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi. Un notika, ja čūska kādu sakoda, tad tas uzlūkoja bronzas [vara] čūsku un palika dzīvs.“ Israēls bija grēkojis, bet grēkam ir jātiek tiesātam. Tāpēc Dievs pavēlēja Mozum pielikt pie mieta vara čūsku, un katrs, kurš uz to paskatījās, tika izglābts no soda, kas pienācās par viņa grēku.

Taču reiz šīs vara kājas nostāsies uz šīs zemes. Un Viņš būs visas zemes Tiesnesis, un Viņš tiesās cilvēci pilnīgi un taisnīgi, un no šī sprieduma vairs nevarēs izlocīties. Šo spriedumu nebūs iespējams ne mainīt, ne arī to mīkstināt. Netaisnais joprojām būs netaisns; nešķīstais joprojām būs nešķīsts. Nemainīgais Dievs neizmainīsies, jo Viņš nekad nav mainījies un nekad nemainīsies. Šīs vara kājas sadragās ienaidnieku. Tās iznīcinās antikristu, zvēru un tēlu, un visu, kas ir nekrietns Viņa acīs. Viņš iznīcinās baznīcu sistēmas, kuras Viņa Vārdu ir pieņēmušas vien tāpēc, lai izkropļotu Tā lieliskumu, un satrieks tās kopā ar antikristu. Visi ļaunie, visi ateisti, agnostiķi, modernisti, liberāļi - viņi visi būs tur. Tur būs nāve, elle un kaps. Jā, tā būs. Jo, kad Viņš atnāks, tiks atvērtas grāmatas. Lūk, kad iznāks pat remdenā draudze un piecas ģeķīgās jaunavas. Viņš atdalīs avis no āžiem. Kad Viņš atnāks, Viņš pārņems Savās rokās valstību, jo tā pieder Viņam, un tūkstošiem tūkstoši atnāks kopā ar Viņu, Viņa Līgava - tie, kuri nāk, lai Viņam kalpotu. Slava! Ak, vai nu tagad vai nekad! Atgriezieties no grēkiem, pirms vēl nav par vēlu! Atmostieties no mirušajiem un meklējiet Dievu, lai tiktu piepildīti ar Viņa Garu, citādi jūs palaidīsiet garām mūžīgo dzīvību. Izdariet to tagad, kamēr vēl ir laiks!

4. Viņa balss bija kā lielu ūdeņu balss.

Un tā, ko simbolizē šie ūdeņi? Izlasiet to Atklāsmes Grāmatā 17:15: “Ūdeņi, ko tu redzēji...ir tautas un ļaužu pulki, ciltis un valodas.” Viņa balss bija kā liela pūļa runa. Kas tas ir? Tā ir tiesa. Jo tās ir liecinieku pūļa balsis, kuri caur Svēto Garu visos laikmetos ir liecinājuši par Kristu un sludinājuši Viņa Evaņģēliju. Šīs balsis piederēs cilvēkiem, kuri piecelsies tiesā, lai liecinātu pret grēcinieku, kurš neuzklausīja brīdinājumu. Skaļi un skaidri skanēs Septiņu vēstnešu balsis. Tie uzticīgie sludinātāji, kuri sludināja Jēzus glābjošo spēku, kuri sludināja ūdens kristības Jēzus Vārdā, kuri sludināja piepildīšanos ar Svēto Garu un Tā spēku, kuri stāvēja par Vārdu vairāk nekā par savām dzīvībām - visi viņi bija Jēzus Kristus balss caur Svēto Garu visos laikmetos. Jāņa Evaņģēlijs 17:20: “Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.”

Ak, kaut jūs to ieraudzītu! Tieši ūdeņi iznīcināja pasauli, taču tie paši ūdeņi izglāba Noasu, kā arī saglabāja Noasam visu zemi. Paklausiet Viņa balsij, Viņa kalpu balsij, kad šī balss aicina uz grēku nožēlu un aicina dzīvot.

5. Viņa labajā rokā bija septiņas zvaigznes.

“Viņam labajā rokā bija septiņas zvaigznes.” Protams, mēs jau zinām, kas, saskaņā ar divdesmito pantu, ir šīs septiņas zvaigznes: “Noslēpums par septiņām zvaigznēm: septiņas zvaigznes ir septiņu draudžu eņģeļi (vēstneši).” Lūk, šeit nu mēs nekādi nevaram kļūdīties, jo to mums izskaidro Viņš pats. Šīs septiņas zvaigznes ir vēstneši turpmākajiem septiņiem draudzes periodiem. Viņu vārdi nav nosaukti. Ir tikai teikts, ka viņi ir septiņi, katram periodam viens. No Efezas Perioda līdz pat Lāodikejas periodam katrs vēstnesis atnesa patiesības vēsti cilvēkiem, nekļūdīgi vērojot, lai tas būtu Dieva Vārds konkrētajam draudzes periodam. Tāds bija katrs no šiem vēstnešiem. Viņi bija nolokāmi savā uzticībā oriģinālajai gaismai. Kad katrā periodā notika atkāpšanās no Dieva, Viņa uzticamais vēstnesis atveda šo periodu atpakaļ pie Vārda. Viņu spēks bija no Tā Kunga, citādi viņi nespētu pretoties straumei. Viņi bija drošībā Viņa aizgādnībā, jo nekas nevarēja izraut viņus no Viņa rokas un nekas nevarēja atdalīt viņus no Dieva mīlestības, vai tā būtu slimība, briesmas, kailums, bads, zobens, dzīvība vai nāve. Viņi bija patiesi atdevušies Dievam, un viņus sargāja Viņa visvarenība. Viņus nesatrauca vajāšanas, kas gaidīja viņus šajā ceļā. Sāpes un izsmiekls bija vien iemesls, lai slavētu Dievu par to, ka viņi bija atzīti par cienīgiem ciest Viņa dēļ. Un pateicībā par Viņa pestīšanu, viņi dega ar Viņa dzīvības gaismu un atspoguļoja Viņa mīlestību, pacietību, pazemību, atturību, maigumu, uzticību. Un Dievs viņus atbalstīja ar zīmēm un brīnumiem. Viņus apvainoja, ka viņi ir “fanātiķi” un “svētie lēkšotāji”. Organizācijas viņus apsūdzēja, un viņi bija apsmiekla objekts, taču viņi palika uzticīgi Vārdam.

Un šis mierinājums nav tikai un vienīgi priekš septiņu draudzes periodu vēstnešiem. Katrs īsts ticīgais ir Dieva rokā un var smelties no Viņa mīlestības un spēka, un saņemt pilnu labumu no visa, kas ticīgajam ir Dievs. Tas, ko Dievs dāvā vēstnesim un kā Viņš svētī un lieto šo vēstnesi, ir piemērs visiem ticīgajiem, kas parāda Dieva labestību un rūpes par VISIEM Viņa miesas locekļiem. Āmen.

6. Abpusgriezīgs zobens.

“No Viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass.” Vēstulē Ebrejiem 4:12 ir teikts: “Jo Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.” No Viņa mutes izgāja no abām pusēm ass zobens: tas ir DIEVA VĀRDS.

Lūk, Pāvils teica, ka šis Vārds atnāca ne tikai kā izteikti vārdi, bet arī spēkā. Sludinātais Vārds patiesībā pierādīja pats Sevi. Gluži kā liesmojošs, ass zobens tas iegāja cilvēku sirdsapziņā un kā ķirurga skalpelis tas izgrieza slimības un atbrīvoja gūstekņus. Lai kur arī nedevās šie agrīnie ticīgie, “viņi gāja sludinot Evaņģēliju (Vārdu), un Dievs apstiprināja šo Vārdu ar līdzejošām zīmēm”. Slimie tika dziedināti, ļaunie gari tika izdzīti, un viņi runāja jaunās mēlēs. Tas bija Vārds darbībā. Ticīga kristieša mutē Šis Vārds vēl nekad nav pievīlis. Un šajā pēdējā periodā Tas ir šeit, stiprāks un varenāks kā jebkad, patiesajā Vārdā-līgavā. Ak, mazais gānāmais pulciņ, jūs, kuru ir ļoti maz, turieties pie šī Vārda, piepildiet ar To jūsu mutes un sirdis, un pienāks diena, kad Dievs dāvās jums valstību!

7. Viņa seja kā saule.

Atklāsmes Grāmata 21:23: “Pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs.” Tā ir Jaunā Jeruzāleme. Tajā pilsētā atradīsies Jērs, un Viņa klātbūtnes dēļ gaisma tur nebūs vajadzīga. Tur neuzlēks un nespīdēs saule, jo Viņš Pats ir gan Saule, gan Gaisma. Tautas, kas tur ieies, staigās Viņa gaismā. Vai tad jūs nepriecājaties, ka šī diena ir tuvu? Jānis redzēja šīs dienas atnākšanu. Tiešām, Kungs Jēzu, nāc drīz!

Maleahijas grāmata 3:19-21: “Jo, redzi, nāk diena, kas kvēlo kā krāsns,tad visi nekauņas un visi ļaundari klups! Šī nākamā diena tos aizdedzinās, saka Pulku Kungs,tā ka neatstās tiem ne sakni, ne zaru. Un jums, kas bīstaties Mana Vārda, uzlēks Taisnības Saule un dziedinās ar Saviem spārniem! Jūs iesiet un spriņģosiet kā baroti teļi! Jūs samīsiet ļaundarus, viņi būs pīšļi zem jūsu kāju pēdām tajā dienā, ko es noteikšu, saka Pulku Kungs.” [Jaunā latv. Bībele] Lūk, atkal tas pats. Šī SAULE, kas mirdz visā savā spēkā. Ak, Dieva Dēla spēks mirdz šo septiņu zelta lukturu vidū! Tur Viņš stāv, Tiesnesis, Tas, kurš cieta un nomira par mums. Viņš Pats uzņēma Dievišķā soda dusmas. Viņš vienatnē izmina Dieva nikno dusmu vīna spiedi. Kā mēs jau teicām, grēciniekam Viņa balss skan kā liels ūdenskritums jeb kā bangu dunoņa, nāves viļņiem triecoties pret klinšaino krastu. Taču svētajam Viņa balss ir kā maigi dziedoša strautiņa skaņa, kad viņš ir mierā - apmierināts Kristū. Apmirdzot mūs ar Saviem siltajiem mīlestības stariem, Viņš saka: “Nebaidieties, Es esmu Tas, Kurš Bija, Kurš Ir un Kurš Nāks; Es esmu Visuvarenais. Nav neviena, izņemot Mani. Es esmu Alfa un Omega, Es esmu VISS.” Viņš ir Ielejas Lilija, Spožā Rīta Zvaigzne; manai dvēselei Viņš ir visskaistākais starp desmit tūkstošiem. Jā, kuru katru mirkli šī varenā diena būs klāt, un uzlēks Taisnības Saule un dziedinās ar Saviem spārniem.

Lasīt pilnu kontu...
Redzējums Patmas salā.Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.


Atklāsmes Grāmata.
Turpina nākamajā lapā.
(Dzīvības koks. Sākotnējais grēks.)


Tur Viņš stāv
kā Tiesnesis
ar liesmojošām
acīm,
lai spriestu
tiesu.


  Svētie Raksti saka...

Un kad es redzēju Viņu, es nokritu pie Viņa kājām kā miris, bet Viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams: Nebīsties! Es esmu pirmais un pēdējais,

Un dzīvais; un es biju miris, un, lūk, esmu dzīvs mūžīgi mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas.

Atklāsmes 1:17-18.


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Viņš ir I am.

 

Kristus.
In zelta svečturis.

Acts of the Prophet.

(PDF Angļu)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angļu)

Kalnu puss un rožu
krūms, sniegā Ķīnā.

Lilijas no Uguns.

Uguns pīlārs.
- Houston 1950.

Gaisma uz piramīdas
klints.