Die Godheid van Jesus Christus.


  Die boek Openbaring reeks.

Die Drie-eenheid Fout.


William Branham.

Openbaring 1:5,
en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed,

Openbaring 1:8,
Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Nou al hierdie uitdrukkings, 'Hy Wat Is', en 'Hy Wat Was', en 'Hy Wat Kom', en 'Getroue Getuie', en 'Eersgeborene van die Dode' en 'Prins van die Konings van die wereld', en 'Die Alpha en Omega', en 'Die Almagtige', is titels en beskrywings van die EEN EN DIESELFDE PERSOON, Wie die Here Jesus Christus is, Wie ons gewas het van ons sondes met Sy eie bloed.

Die Gees van God in Johannes getuig dus in die orde om die Opperste Godheid van Jesus Christus te openbaar en om die Godheid te openbaar as EEN God. Vandag is daar 'n groot fout. Dit is dat daar drie Gode in plaas van een is. Hierdie openbaring soos wat dit vir Johannes gegee is deur Jesus, Homself, korrigeer daardie fout. Dit is nie dat daar drie Gode is nie, maar een God met drie ampte. Daar is EEN God met drie titels, Vader, Seun, en Heilige Gees. Hierdie magtige openbaring is wat die vroeë kerk gehad het, en dit moet in hierdie laaste dag herstel word met die korrekte formule van waterdoop.

Nou die moderne teoloë sal nie saamstem met my nie want hier is iets wat in 'n groot Christen tydskrif geskryf is. “Die leerstelling (van die Drie-Eenheid) is die hart en siel van die Ou Testament. Dit is elke deel van die hart en siel van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is net soveel daarteen as wat die Ou Testament is aan die gedagte dat daar meer Gode is as een. Tog die Nuwe Testament met dieselfde duidelikheid leer dat die Vader God is, en die Seun is God, en die Heilige Gees is God, en dat die drie NIE drie aspekte is van dieselfde Persoon nie, maar drie persone wat staan in 'n werklike persoonlike verhouding tot mekaar. Daar het ons die groot doktriene van die Drie Persone maar een God.”

Hulle noem ook, “God, volgens die Bybel, is nie net een persoon nie, maar Hy is drie persone in een God. Dit is die groot verborgenheid van die Drie-Eenheid”.

Dit is beslis. Hoe kan drie persone in een God wees? Nie alleen is daar nie 'n Bybel daarvoor nie, maar dit wys selfs 'n gebrek aan intelligente redenasie. Drie onderskeie persone, hoewel identiese materiaal, maak drie gode, of taal het sy algehele betekenis verloor.

Nou luister weer net na hierdie woorde, “Ek is Alfa en Oméga, die Begin en die Einde, sê die Here, Wat Is, en Wat Was, en Wat Kom, die Almagtige”. Dit is die Godheid. Dit is nie net eenvoudig 'n profeet nie, 'n man nie. Dit is God. En dit is nie 'n openbaring van drie Gode nie, maar van EEN God, die Almagtige.

Hulle het nie geglo in drie Gode in die begin van die kerk nie. Jy kan nie daardie soort van geloof onder die apostels vind nie. Dit was na die apostoliese eeu wat hierdie teorie ingekom het en regtig 'n twispunt en 'n fundamentele leerstelling geword het by die Nicaea Raad. Die doktriene van Godheid het 'n tweespalt veroorsaak in Nicaea. En van daardie breuk het daar twee uiterstes gekom. Een het in werklikheid in die aanbidding van meer, glo in drie Gode, en die ander het ingegaan in eenheid. Natuurlik het dit 'n rukkie geneem om te gebeur, maar dit het, en ons het dit reg vandag. Maar die Openbaring aan Johannes deur die Gees aan die kerke was, “Ek is die Here Jesus Christus, en ek is ALLES van dit. Daar is nie enige ander God nie.” En Hy het Sy seël op hierdie Openbaring gesit.

Konsidereer dit: Wie was die Vader van Jesus? Mattheus 1:18 sê: sy is swanger bevind uit die Heilige Gees. Maar Jesus, Homself, het aanspraak gemaak dat God Sy Vader was. God die Vader en God die Heilige Gees, soos ons telkens hierdie terme gebruik, maak die Vader en die Gees EEN. Hulle is wel, of anders het Jesus twee Vaders gehad. Maar let op dat Jesus gesê het dat Hy en Sy Vader was Een-nie twee nie. Dit maak EEN God.

Aangesien dit histories en Skriftuurlik waar is, wonder mense waar die drie vandaan gekom het. Dit het 'n hoeksteen doktriene geword van die Nicene Raad in 325 n.C. Hierdie drie-eenheid ('n absoluut onskriftelike woord) was gebaseer op die baie gode van Rome. Die Romeine het baie gode gehad vir wie hulle gebid het. Hulle het ook gebid vir voorvaders as bemiddelaars. Dit was net 'n trappie om nuwe name vir ou gode te gee, sodat ons heiliges het om dit meer Bybels te maak. So, in plaas van Jupiter, Venus, Mars, ens., het ons Paulus, Petrus, Fatima, Christof, ens., ens. Hulle kon nie hulle heidense godsdiens laat werk met net een God nie, so hulle het Hom in drie opgebreek, en hulle het bemiddelaars gemaak van die heiliges soos hulle gemaak het van hulle voorvaders.

Van toe af het mense gefaal om te besef dat daar net een God is met drie ampe of manifestasies. Hulle weet dat daar een God is volgens die Skrif, maar hulle probeer om dit die fantastiese teorie te maak dat God soos 'n tros druiwe is; drie persone met dieselfde Goddelikheid wat eweredig gedeel word deur almal. Maar dit sê duidelik hier in Openbaring dat Jesus is “Dit Wat Is”, “Dit Wat Was”, en “Dit Wat Kom”. Hy is die “Alfa en Oméga”, wat beteken dat Hy is die “A tot Z” of DIE ALLES VAN DIT. Hy is alles-die Almagtige. Hy is die Roos van Saron, die Lelie van die Dal, die Helder- en Môrester, die Regverdige Tak, die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Hy is God, Almagtige God. EEN GOD.

Timotheus 3:16 sê, En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld, is opgeneem in heerlikheid. Dit is wat die Bybel sê. Dit sê niks oor 'n eerste of tweede of derde persoon hier nie. Dit sê God is gemanifesteer in die vlees. Een God. Daardie EEN GOD was gemanifesteer in vlees. Dit behoort dit af te handel. God het in 'n menslike vorm gekom. Dit het Hom nie 'n ANDER GOD gemaak nie. HY WAS GOD, DIESELFDE GOD. Dit was toe 'n openbaring, en dit is nou 'n openbaring. Een God.

Laat ons teruggaan in die Bybel en sien wat Hy was in die begin volgens die openbaring wat Hy van Homself gegee het. Die groot Jehova het aan Israel verskyn in 'n pilaar van vuur. Soos die Engel van die Verbond het Hy gelewe in daardie vuurkolom en het Israel daagliks gelei. By die tempel het Hy Sy koms met 'n groot wolk aangekondig. Toe eendag was Hy gemanifesteer in 'n maagd gebore liggaam wat vir Hom voorberei is. Die God wat gebly het bo die tente van Israel, het nou die tent van vlees geneem en gebly as 'n man onder die mense. Maar Hy was DIESELFDE GOD.

Die Bybel leer dat GOD WAS IN CHRISTUS. Die liggaam was Jesus. In Hom het die hele volheid van die Godheid gewoon, LIGGAAMLIK. Niks kan meer eenvoudig wees as dit nie. Raaisel, ja. Maar werklike waarheid-dit kan nie eenvoudiger wees nie. So as Hy nie drie mense toe was nie, dan kan Hy nie nou drie wees nie. EEN GOD: “En hierdie selfde God was vlees gemaak.

Jesus het gesê: “Ek het van God uitgegaan en ek gaan (terug) na God”. Johannes 16:27-28. Dit is presies wat gebeur het. Hy het van die aarde af verdwyn deur Sy dood, begrafnis, opstanding, en hemelvaart. Toe het Paulus Hom op die pad ontmoet na Damaskus en Hy het met Paulus gepraat en gesê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?” Paulus het gesê: “Wie is U, Here?” Hy het gesê: “Ek is Jesus.” Hy was 'n vuurkolom, 'n verblindende lig. Hy het omgedraai, presies soos Hy gesê het Hy sou. Terug na dieselfde vorm wat Hy was voor Hy 'n tent van vlees aangeneem het. Dit is presies hoe Johannes dit gesien het. Johannes 1:18 Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, Hy het Hom verklaar. Let op waar Johannes sê waar Jesus IS. Hy is IN die boesem van die Vader.

Lukas 2:11 sê,
“dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here is”.

Hy is die Christus gebore, en agt dae later toe Hy besny is was Hy genoem Jesus, net soos die engel vir hulle gesê het. Ek was gebore 'n Branham. Toe ek gebore is het hulle my die naam van William gegee. Hy was Christus maar Hy is 'n naam gegee hieronder tussen die mense. Daardie uiterlike tabernakel wat mens kon sien was Jesus genoem. Hy was die Here van die Heerlikheid, die Almagtige gemanifesteerde in vlees. Hy is God die Vader, Seun, en Heilige Gees. Hy is dit alles.

Lees die rekening in... Die Openbaring van Jesus Christus.

Aflaai (Engels)...   Godhead ExplainedDie boek Openbaring.
Gaan voort op volgende bladsy.
(Die Patmos Visioen.)


Klik op 'n prentjieOm die volle grootte foto of PDF af te laai.


Acts of the Prophet.

(PDF Engels)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

'N Berg kant en
roosboom in die
sneeu in China.

Lillies van vuur.

Die Vuurkolom.
- Houston 1950.

Lig -op 'n piramide
rots.


Boodskap hub...Kies jou taal en aflaai gratis boodskappe van Broer Branham.


Die Verborgenheid van
Christus.

Engelse nuusbrief webwerf.

Die boek Openbaring.

 

God en Wetenskap
Indeks - Argeologie.

Die Wegraping kom.

 

Hoofonderrig van die
boodskap.

Die Goeie Nuus.
Jesus het gesterwe
vir jou sondes.

Waterdoop.

 
 

Die Bonatuurlike Wolk.

Vuurkolom.

Die graf is leeg.
Hy het opgestaan.

Die Shekinah heerlikheid van God.

Die Voorlopers.

God is Lig.

Die Handelinge van
die Profeet.

Die Godheid het verduidelik.

Die Sewe Kerk Eeue.

Die Sewe Seëls.

God en Geskiedenis
reeks Indeks - Daniël.

God en Wetenskap.
- Evolusie.

Bybelse Geologie.

 

Noag se Ark.

 

Die stem van die teken.

Oorspronklike sonde.
Was dit 'n appel?

Die naam van God.

Lewende woord reeks.

Die Eindtyd reeks.

Kersfees reeks.

Mitologie
Babilon, die bron.

Hierdie dag word
hierdie Skrif vervul.

Die Patmos Visioen.

 

Die Nikolaïete.

 

Doktriene Van Bileam.

Daardie Vrou Isébel.

Dood. Wat dan?

 

Verborgenheid Babilon.

God en Wetenskap.
Mikrobiologie.

God en Wetenskap.
Kosmologie.

God en Wetenskap.
Die Dinosaurus Mite.

'N Profeet se regverdiging.

Aardbewing oordeel.

Armagéddon.

Die Engel Verskyn.
Huwelik En Egskeiding.

Ons Boodskap Lys.

Argeologie.
S’dom en `Amorra.

  Die Skrif sê...

Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.

Deuteronomium 6:4


Jesus Christus
is God.
Die Jehovah van
die Ou Testament
is die Jesus
van die Nuwe.