De godheid van Jezus Christus.


  Boek Openbaring serie.

De Drievuldigheid Fout.


William Branham.

Openbaring 1:5,
"En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed."

Openbaring 1:8,
“I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.”

Al deze uitdrukkingen "Hij, Die is" en "Hij, Die was" en "Hij, Die komen zal" en "Getrouwe Getuige" en "Eerstgeborene uit de doden" en "Overste van de koningen der aarde" en "Alfa en Oméga" en de "Almachtige", zijn titels en aanduidingen van EEN EN DEZELFDE PERSOON, en wel de Here Jezus Christus, Die ons uit onze zonden heeft verlost door Zijn eigen bloed.

De Geest van God in Johannes drukt Zich op deze wijze uit om de verheven Godheid van Jezus Christus in het licht te stellen en om de Godheid als ÉÉN God te openbaren. Tegenwoordig heerst hierover geweldig veel misverstand. En wel dit, dat men zegt dat er drie Goden zijn, in plaats van ÉÉN. Deze openbaring, zoals Jezus Zelf aan Johannes heeft gegeven, corrigeert die vergissing. Het is niet zo, dat er drie Goden zijn, maar er is één God met drie bedieningen of ambten. Er is ÉÉN God met drie titels, Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze machtige openbaring had de eerste gemeente ook en zij moet in deze laatste dagen hersteld worden, net als de juiste formulering van de waterdoop.

Nu zullen moderne theologen het niet met mij eens zijn, want in een groot Christelijk tijdschrift stond dit: "De lering van de drieëenheid ligt in het hart van het Oude Testament zelf. Zo ligt het eveneens in elk opzicht in het hart van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament staat al even afwijzend tegenover de gedachte, dat er meer dan één God is, als het Oude. Toch leert het Nieuwe Testament duidelijk, dat de Vader God is, dat de Zoon God is, en dat de Heilige Geest God is, en dat deze drie NIET drie aspecten van dezelfde Persoon zijn, maar drie personen, die in een werkelijke persoonlijke verhouding tot elkaar staan. Daar hebben we het grote leerstuk van de Drie Personen maar de éne God."

Ze schrijven ook: "God is volgens de Bijbel niet één Persoon maar hij is drie Personen in één God. Dat is het grote mysterie van de Drieëenheid." Nu, dat is het zeker. Hoe kunnen er drie personen zijn in één God? Niet alleen ontbreekt hiervoor het Schriftbewijs, maar het geeft tevens blijk van een gebrek aan gezond denken. Drie afzonderlijke personen zijn, ofschoon toch één in wezen, drie goden, of de taal heeft haar betekenis geheel verloren. Luister nog eens naar deze woorden: "Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, zegt de Here, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige." Dat is de Godheid. Dit is niet maar een profeet, een mens. Dit is God. Het is geen openbaring van drie Goden, maar van ÉÉN God, de Almachtige.

In het begin van de kerkgeschiedenis geloofde men niet in drie Goden. Een dergelijk geloof is bij de apostelen niet te vinden. Pas na de tijd der apostelen deed deze theorie haar intrede, en zij werd zowaar een onderwerp en een hoofdpunt van de leer op het Concilie van Nicéa. De leer van de Godheid veroorzaakte een splitsing in Nicéa. En door die splitsing ontstonden er twee uitersten. Het ene leidde werkelijk tot polytheïsme, het veel-godendom, want men geloofde in drie Goden; en anderen vervielen in het unitarisme. Natuurlijk duurde dit even voor het tot stand kwam, maar het kwam er toch van, en zo is het tegenwoordig nog. Maar de openbaring van de Geest, die door Johannes tot de gemeenten kwam, was: "Ik ben de Here Jezus Christus, en ik ben ALLES. Er is geen enkele andere God." En Hij zette Zijn zegel op deze openbaring.

Overweeg eens het volgende: Wie was de Vader van Jezus? Matthéüs 1:18 zegt: "Maria werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest." Maar Jezus Zelf verklaarde, dat God Zijn Vader was. God de Vader en God de Heilige Geest, zoals vaak uitgedrukt wordt, wijst erop dat de Vader en de Geest ÉÉN zijn. En dat zijn Zij ook, anders zou Jezus twee Vaders hebben. Maar let erop dat Jezus zei, dat Hij en Zijn Vader ÉÉN zijn -- niet twee. Er is dus maar ÉÉN God.

Nu dit historisch en Schriftuurlijk waar is, vragen de mensen zich af, waar de drie personen vandaan kwamen. Het werd een grondbeginsel, een kardinaal leerstuk op het Concilie van Nicéa in 325 na Christus. Deze drieëenheid (een absoluut onbijbels woord) berustte op de vele goden van Rome. De Romeinen kenden vele goden, tot wie zij baden. Zij baden ook tot de voorouders als middelaars. Het was maar één stap om aan de oude goden nieuwe namen te geven; dus krijgen we "heiligen" om het meer Bijbels te doen klinken. Zo hebben we in plaats van Jupiter, Venus, Mars enzovoort, een Paulus, Petrus, Fatima, Christoforus en anderen gekregen. Men kon met de heidense godsdienst niet uit de voeten als men maar één God had, daarom werd Hij in drieën verdeeld en van de heiligen werden voorbidders gemaakt, zoals men voorbidders gemaakt had van de voorouders.

Sindsdien besefte men niet meer, dat er maar één God is met drie ambten of manifestaties. Men weet, dat er volgens de Schrift één God is, maar men verandert dit in de fantastische theorie dat God als een druivetros is; drie personen, met dezelfde Goddelijkheid, waaraan ze alle drie gelijk deel hebben. Maar in de Openbaring staat duidelijk dat Jezus is Hij "Die is, en Die was, en Die komen zal." Hij is de Alfa en de Oméga, wat betekent dat Hij de "A tot Z" is, of te wel, Hij is ALLES. Hij is alles, de Almachtige. Hij is de Roos van Saron, de Lelie der Valleien, de Blinkende Morgenster, de Rechtvaardige Spruit, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Hij is God, de Almachtige God. ÉÉN GOD.

In I Timotheüs 3:16 staat: "En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid." Dat zegt de Bijbel. Hij zegt, dat God geopenbaard was in het vlees. Eén God. Die ENE God was geopenbaard in vlees. Daarmee is de zaak beslist. God kwam in een mensengedaante. Dat maakte Hem niet tot een ANDERE GOD. HIJ WAS GOD, DEZELFDE GOD. Het was toen een openbaring, en het is nu een openbaring. Eén God. Laten we terugkeren naar de Bijbel en zien, wat Hij in den beginne was volgens de openbaring, die Hij van Zichzelf geeft. De grote Jehova verscheen aan Israël in een vuurkolom. En als de Engel des Verbonds leefde Hij in die vuurkolom en Hij leidde Israël dagelijks. Bij de tempel kondigde Hij Zijn komst aan met een grote wolk. Toen werd Hij op een dag geopenbaard in een lichaam, dat uit een maagd geboren werd en dat voor Hem bereid was. De God, Die tabernakelde boven de tenten van Israël, nam nu een tent van vlees aan en tabernakelde als mens temidden van de mensen. Maar Hij was DEZELFDE GOD.

De Bijbel leert ons, dat GOD IN CHRISTUS WAS. Het lichaam was Jezus. In Hem woonde al de volheid der Godheid LICHAMELIJK. Niets kan eenvoudiger zijn dan dat. Een mysterie, o ja. Maar werkelijk waarheid - eenvoudiger kan het niet. Als Hij toen geen drie verschillende personen was, kan Hij het ook nu niet zijn. ÉÉN GOD: En deze zelfde God was vlees geworden.

Jezus zeide: "Ik kom van God en ik ga (terug) tot God." Johannes 16:27- 28. Dat is precies wat er gebeurde. Hij verdween van de aarde door Zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart. Toen ontmoette Paulus Hem op de weg naar Damascus en Hij sprak tot Paulus en zei: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?" Paulus zei: "Wie zijt Gij, Here?" Hij zei: "Ik ben Jezus." Hij was een vuurkolom, een verblindend licht. Hij was teruggekeerd, zoals Hij gezegd had dat geschieden zou. Terug tot dezelfde gedaante als waarin Hij was voor Hij een tabernakel van vlees aannam. Dat is precies hoe Johannes het zag. Johannes 1:18: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard." Let erop, waar Johannes zegt, dat Jezus IS. Hij is IN de schoot des Vaders.

Lukas 2:11 zegt: "U is heden de Zaligmaker geboren, welke is Christus, de Here, in de stad Davids." Hij werd geboren als de Christus, en acht dagen later, toen Hij besneden werd, werd Hij Jezus genoemd, zoals de engel hun gezegd had. Ik ben geboren: Branham. Toen ik geboren was, gaf men mij de naam William. Hij was CHRISTUS, maar hier, onder de mensen werd Hem een naam gegeven. Die uitwendige tabernakel, die de mensen konden zien, werd Jezus genoemd. Hij was de Here der Heerlijkheid, de Almachtige geopenbaard in het vlees. Hij is God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is dat allemaal!

Lees het volledige rekening in...
De Openbaring van Jezus Christus.

Downloaden   De Godheid Verklaard.


Het boek Openbaring.
Ga verder op de volgende pagina.
(Het Visioen op Patmos.)


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

Een berghelling en
rozenstruik in de
sneeuw in China.

Lelies van Vuur.

Pillar van Vuur
- Houston 1950.

Licht op een
piramide rock.


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

   De Schrift zegt...

Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!

Deuteronomium 6:4


Jezus Christus
is God. De Jehova
van het Oude
Testamentische is
de Jezus van
het Nieuwe.