இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்படுத்தல்.


  வெளிப்படுத்துதல் தொடரின் புத்தக.

டிரினிட்டி பிழை.


William Branham.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்...
இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்படுத்தல்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:5,
உண்மையுள்ள சாட்சியும், மரித்தோரிலிருந்து முதற்பிறந்தவரும், பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:8,
இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் இனிவருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓமெகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார்.

Now all these expressions, `Him Which Is', and `Him Which Was', and `Is To Come', and `Faithful Witness', and `First-born From Among the Dead', and `Prince of the Kings of the Earth', and `The Alpha and Omega', and `The Almighty', are titles and descriptions of the ONE AND THE SAME PERSON, Who is the Lord Jesus Christ, Who washed us from our sins in His own blood.

The Spirit of God in John expresses thusly in order to set forth the Supreme Deity of Jesus Christ and to reveal the Godhead as ONE God. Today there is a gross error. It is that there are three Gods instead of one. This revelation as given to John by Jesus, Himself, corrects that error. It is not that there are three Gods, but one God with three offices. There is ONE God with three titles, Father, Son, and Holy Ghost. This mighty revelation is what the early church had, and it must be restored in this last day along with the correct formula of water baptism.

Now modern theologians won't agree with me for here is what was written in a great Christian magazine. "That teaching (on the Trinity) is at the very heart and core of the Old Testament. It is every whit as much at the heart and core of the New Testament. The New Testament is just as much opposed as the Old Testament is to the thought that there are more Gods than one. Yet the New Testament with equal clearness teaches that the Father is God, and the Son is God, and the Holy Spirit is God, and that these three are NOT three aspects of the same Person, but three persons standing in a truly personal relationship to one another. There we have the great doctrine of the Three Persons but one God."

They also state, "God, according to the Bible, is not just one person, but He is three persons in one God. That is the great mystery of the Trinity".

It sure is. How can three persons be in one God? Not only is there no Bible for it, but it shows even a lack of intelligent reasoning. Three distinct persons, though identical substance, make three gods, or language has lost its meaning entirely.

Just listen to these words again, "I am Alpha and Omega, the Beginning and the Ending, saith the Lord, Which Is, and Which Was, and Which Is to Come, the Almighty". This is Deity. This is not simply a prophet, a man. This is God. And it is not a revelation of three Gods, but of ONE God, the Almighty.

They didn't believe in three Gods in the beginning of the church. You can't find that sort of belief amongst the apostles. It was after the apostolic age that this theory came in and really became an issue and a cardinal doctrine at the Nicene Council. The doctrine of Godhead caused a two way split at Nicaea. And from that split there came two extremes. One actually went into polytheism, believing in three Gods, and the others went into unitarianism. Of course that was a little while in coming about, but it did, and we have it right today. But the Revelation through John by the Spirit to the churches was, "I am the Lord Jesus Christ, and I am ALL of it. There isn't any other God". And He put His seal on this Revelation.

Consider this: Who was the Father of Jesus? Matthew 1:18 says, "She was found with child of the Holy Ghost". But Jesus, Himself, claimed that God was His Father. God the Father and God the Holy Ghost, as we often express these terms, make the Father and the Spirit ONE. Indeed they are, or else Jesus had two Fathers. But notice that Jesus said that He and His Father were One--not two. That makes ONE God.

Since this is historically and Scripturally true, people wonder where the three came from. It became a foundational doctrine at the Nicene Council in 325 A.D. This trinity (an absolutely unscriptural word) was based upon the many gods of Rome. The Romans had many gods to whom they prayed. They also prayed to ancestors as mediators. It was just a step to give new names to old gods, so we have saints to make it more Biblical. Thus, instead of Jupiter, Venice, Mars, etc., we have Paul, Peter, Fatima, Christopher, etc., etc. They could not make their pagan religion work out with just one God, so they split Him up into three, and they made intercessors of the saints as they had made intercessors of their ancestors.

Ever since then people have failed to realize that there is just one God with three offices or manifestations. They know there is one God according to Scripture, but they try to make it the fantastic theory that God is like a bunch of grapes; three persons with the same Divinity shared equally by all. But it plainly says here in Revelation that Jesus is "That Which Is", "That Which Was", and "That Which Is to Come". He is the "Alpha and Omega", which means that He is the "A to Z" or THE ALL OF IT. He is everything--the Almighty. He is the Rose of Sharon, the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star, the Righteous Branch, the Father, the Son, and the Holy Ghost. He is God, Almighty God. ONE GOD.

I Timothy 3:16 says, "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into Glory". This is what the Bible says. It doesn't say a thing about a first or second or third person here. It says God was manifest in flesh. One God. That ONE GOD was manifested in flesh. That ought to settle it. God came in a human form. That didn't make Him ANOTHER GOD. HE WAS GOD, THE SAME GOD. It was a revelation then, and it is a revelation now. One God.

Let's go back in the Bible and see what He was in the beginning according to the revelation He gave of Himself. The great Jehovah appeared to Israel in a pillar of fire. As the Angel of the Covenant He lived in that pillar of fire and led Israel daily. At the temple He announced His coming with a great cloud. Then one day He was manifested in a virgin born body that was prepared for Him. The God that tabernacled above the tents of Israel now took on Himself a tent of flesh and tabernacled as a man amongst men. But He was the SAME GOD. The Bible teaches that GOD WAS IN CHRIST. The BODY was Jesus. In Him dwelt all the fulness of the Godhead, BODILY. Nothing can be plainer than that. Mystery, yes. But actual truth--it can't be plainer. So if He wasn't three people then, He can't be three now. ONE GOD: And this same God was made flesh.

Jesus said, "I came from God and I go (back) to God". John 16:27-28. That is exactly what happened. He disappeared from earth by way of His death, burial, resurrection, and ascension. Then Paul met Him on the road to Damascus and He spoke to Paul and said, "Saul, Saul, why persecutest thou Me?" Paul said, "Who art Thou, Lord?" He said, "I am Jesus." He was a pillar of fire, a blinding light. He had turned back, exactly as He said He would. Back to the same form that He was before He took on a tabernacle of flesh. That is exactly how John saw it. John 1:18 "No man hath seen God at any time; the only begotten Son, Which is in the bosom of the Father, He hath declared Him". Notice where John says that Jesus IS. He is IN the bosom of the Father.

Luke 2:11 says, "For unto you is born this day in the city of David a Saviour, Which is Christ the Lord". He was born the Christ, and eight days later when He was circumcised He was named Jesus, even as the angel had told them. I was born a Branham. When I was born they gave me the name of William. He was CHRIST but He was given a name down here among men. That outward tabernacle men could see was called Jesus. He was the Lord of Glory, the Almighty manifested in flesh. He is God the Father, Son, and Holy Ghost. He is all that.

இந்த கணக்கிற்கு (தமிழ்) படிக்கவும்...
இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்படுத்தல்.

பதிவிறக்க...   Godhead Explained (PDF ஆங்கிலம்)வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை.
அடுத்த பக்கத்தில் தொடர்கிறது.
(ட்ரீ ஆப் லைப். அசல் பாவம்.)


யெகோவா,
பழைய
ஏற்பாட்டிலுள்ள
அவர் இயேசு
உள்ளது இன் என்ற
நிய.


ஆங்கிலம் செய்திமடல் வலைத்தளத்தில்.

வெளிப்படுத்துதல்
புத்தகம்.

நல்ல செய்தி.
உன் பாவத்திற் காக
இயேசு, இறந்தார்.

தேவத்துவத்தின்
விளக்கினார்.

தொன்மவியல்.

முதல் பாவம்.
அது ஒரு ஆப்பிள்
இருந்ததா?

பிலேயாமின்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

தீர்க்கதரிசினியான
யேசபேல்.

எங்கள் வயது,
லவோதிக்கேயா.

அவரது சர்ச்
வெளியிலிருந்து
கிறிஸ்து.

நிக்கொலாய்
கோட்பாடுகள்பற்றி.

மர்ம பாபிலோன்.

PDF கள் அல்லது முழு
அளவு சித்திரத்தை பதிவிறக்கப்
படத்தை கிளிக் செய்யவும்.


Acts of the Prophet.

(PDF ஆங்கிலம்)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF ஆங்கிலம்)

ஸ்னோவ்ய்
மலைப்பகுதியிலிருந்து
மற்றும் புஷ் உயர்ந்தது
சீனாவில்.

தீ அல்லிகள்.

ஹூஸ்டன் 1950
- தீ தூண்.

பிரமிடு பாறை மீது
ஒளி.

  புனித நூல்களை என்கிறார்...

இஸ்ரவேலே, கேள்: நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர்.

உபாகமம 6:4செய்தி கேந்திரமாகவும்... உங்கள் மொழியை தேர்வு மற்றும் சகோதரன் பிரான்ஹாம் இருந்து இலவச செய்திகளை பதிவிறக்க.