Pravieša Nosargāšana.


  Akti pravieša sērija.

Pravieša Nosargāšana.


Pearry Green.

Jo 2.Mozus 3:13-14, mēs redzam, kurš paziņoja Mozum būt pravietim kad viņš gāja uz leju, lai Israēla bērniem:

13 Bet Mozus sacīja uz Dievu: „Kad es nākšu pie Israēla bērniem un viņiem sacīšu: „Jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis,“ tad tie jautās: „Kā viņu sauc?“ Ko tad lai es viņiem saku?“
14 Dievs atbildēja Mozum: „Es Esmu, kas Es Esmu! Viņš sacīja: tā tev jārunā ar Israēla bērniem: „es esmu“ -tas mani sūtījis pie jums.“

Kas attaisnoja Mozus? Vai viņi ņem balsojumu, un piekrīt, ka viņš bija pravietis? Vai Faroah piecēlās un paziņoja ka viņš bija pravietis sūtīts no Dieva? Nē, Mozus attaisnoja tas, ko Dievs viņam bija teicis un tas bija viss, ko Mozus bija jāiet tālāk. Bet atcerieties, ka Israēla bērni bija apsolīti atbrīvotājam. Tātad tas bija, ka pēc tam, kad Mozus viņus vadīja no Ēģiptes, un pāri Sarkanajai jūrai, bija lūdzis Dievu pabarot paipalas un mannu, bija saņēmuši desmit baušļus brīnumaini cirsts akmenī, un viņiem bija devis, atkal un atkal, tad Tā Kunga vārdu, tur bija vēl daudzi, kas neticēja viņam ir Dieva cilvēks. Kā gan šāda lieta būt? Vienkārši tāpēc, ka viņi gribēja kādam attaisnot viņu. Viņi jautāja, kā viņi bija jāzina ka Dieva Vārds atnāca uz Mozu. Tur nav bijis jebkura šaubas pēc tam, kad visi viņi bija redzējuši, bet tomēr viņi šaubas. Viņiem bija ticība Dievam un ka Viņa saglabājot Viņa Vārdu, tomēr tie nevarēja ticēt Mozus bija Dieva pravietis saskaroties ar pārliecinošu pierādījumu ka viņš bija Dieva sūtīts uz tiem. Viņi bija vienkārši akli.

Atcerieties, KAS apstiprināja Jāni Kristītāju? Ļaujiet mums iet caur to pilnīgi no jauna tā, ka nebūs nekādu šaubu.

Kad cilvēki devās noskaidrot no Jāņa, „kurš viņš bija” kā teikts Jāņa 1:19, viņi bija informēti par pravietojumu Maleachija 3:23-24a. Viņi zināja arī, bez šaubām, par vārdu, kas nācis pie Jāņa tēva pirms Jāņa dzimšanas kā viņš iet Elias garā un pagrieziet sirdis „tēvu bērniem”. Tagad tur var būt tikai divi iemesli Jāņa negatīvā atbilde uz cilvēku jautājumu par to, vai viņš bija Elias. Vai nu viņi jautāja, vai viņš ir Elias no dažādiem Rakstu, nekā uz viņu attiecināts, vai viņš nezināja Vārdu. Bet, es varu pierādīt, ka Jānis zināja Vārdu, jo, kad viņi turpināja viņam jautāt, „Vai tu, ka pravietis?” Jānis zināja, ka viņi atsaucas uz pravieti Mozus apsolīja jo 5.Mozus 18. Viņa noliegums tam bija tas, ka pravietis ka Mozus teica būs viens līdzīgi viņam pašam. Visbeidzot, Jāņa ievieto sevi, Jāņa 1:22-23,

Tas ir rakstīts...
22 Tad tie viņam sacīja: Kas tad tu esi? Mums taču jādod atbilde tiem, kas mūs sūtīja. Ko tu pats par sevi saki?
23 Viņš sacīja: Es esmu saucēja balss tuksnesī...

Jānis zināja Vārdu pietiekami labi, lai zinātu ka Jesaja teica jo Jesajas 40:3, kas varētu nākt. „Tā viņa balss, kas raud tuksnesī, Sagatavojiet Tā Kunga ceļu, padarīt taisni tuksnesī šoseju mūsu Dievam.” Viņš arī zināja, ka Maleahija 3:1 teica, „Sagatavojiet ceļu man priekšā,” kā pravietis Jesaja bija arī teica. Taču Jānis noliedza, ka viņš ir Elija. Viņš zināja, ka viņam jāgriežas „tēvu sirdis bērniem” jo viņa tēvs, Zaharija bija saņēmusi šo pravietojumu. Jānis arī zināja, ka viņš bija Elijas garā, tāpēc tas ir iespējams, ka tie lūdza viņu vai viņš bija Elija no Maleahijas 4 kurš bija pārvērst no „bērnu sirdi tēvam" pirms Dieva Kunga „lielās un briesmīgās” dienas? Protams, viņš atbildēja viņiem, ka viņš nav „tas Elija”. Bet kas attaisnoja Jāni? Cilvēki bija ļoti ieinteresēti, kas viņš bija, bet kas tas bija, kas piecēlās un sacīja viņiem? Viņš teica viņiem sevi, kas viņš bija, kā norādīts Jāņa 1:23,

Lasīsim to vēlreiz...
23 Viņš sacīja: Es esmu saucēja balss tuksnesī. Sataisiet Kunga ceļu, kā to teicis pravietis Isajs!

Kas attaisnoja Kristu? Lūkas 9:18-20 saka...
18 Un notika, ka Viņš viens pats lūdza Dievu; arī mācekļi bija pie Viņa; un Viņš tiem jautāja, sacīdams: Par ko ļaudis mani uzskata?
19 Viņi atbildēja un sacīja: Par Jāni Kristītāju, bet citi par Eliju, bet vēl citi, ka uzcēlies viens no senajiem praviešiem.
20 Un Viņš tiem sacīja: Bet par ko jūs mani turat? Sīmanis Pēteris atbildēja, sacīdams: Par Dieva Svaidīto.

Citā kontā Jēzus atbildēja:
“Bet Jēzus atbildēja un sacīja viņam: Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas debesīs... un uz šīs klints (atklāsmes) es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs.”

Tas dod mums mūsu pirmais pavediens pravieša apliecināšanai. Tas nāk no atklāsmes. Un tas nāk no šī pravieša, kas sevi attaisno. Dieva Vārds attaisno sevi, kā Dieva Vārdu. Mozus pasludināja sevi būt Dieva pravietis. Jānis Kristītājs teica, ka viņš bija viens no kuriem Jesaja runāja, un Jēzus mācīja saviem mācekļiem, ka Viņš ir Kristus.
----

Bet Jāņa 10:36-38, Jēzus saka tas...
36 Kā tad jūs sakāt Tam, ko Tēvs svētījis un pasaulē sūtījis: Tu zaimo Dievu! Tāpēc, ka es sacīju: Es esmu Dieva Dēls?
37 Ja es sava Tēva darbus nedaru, neticiet man!
38 Bet ja es daru un ja jūs man negribat ticēt, tad ticiet darbiem, lai jūs atzītu un ticētu, ka Tēvs ir manī un es Tēvā.

Jēzus viņiem teica, ka, ja jūs nevarat ticēt tam, ko es jums saku, tad ticiet, ko jūs redzat man darīt. Tagad nav cita nosargāšana no Dieva pravietis: Pirmais, viņš jums pateiks, kas viņš ir. Otrkārt, viņš darīs darbus, ka viņš tiek nosūtīts darīt. Tas ir, kā jūs varat pateikt pravieti nosūtīts no Dieva.

Tagad, ja ir pravietis pirms Kunga „lielās un briesmīgās” dienas atnākšanas, viens Elija garā, ir daži darbi, kas viņam būs jādara. Viņa darbi tiks veikts kā viens Elijas garā. Viņš "pārvērst sirdis bērnu atpakaļ uz tēviem". Viņš izpildīs Mateja 17:11, kur Jēzus saka, ka viņš „atjaunot visas lietas”. Dažos tulkojumos šis fragments ir lasāms „Viņš labot šīs lietas kas ir kļuvuši kļūdaini.”
----

Atklāsmes grāmata runā par šo pēdējo gadu vecumam, Laodikiešu laikmets, kā tāds, kuram ir vēstnesis, kurš viņiem pateiks tie ir „nelaimīgs, nožēlojami, nabadzīgi, akli un kaili”,  un nezinu to. Jo Atklāsmes 10:7, šo vēstnesi sauc par Septīto eņģeli un saka, ka „...kad tas sāks bazūnēt, piepildīsies Dieva noslēpums, kā Viņš to pasludināja caur saviem kalpiem praviešiem.”

Tādējādi ir noteikts darbs, ko Maleachijas 3:23 pravietis ir jādara. Viņš nebūs attaisnots pēc baznīcas nosaukuma. Viņš netiks panākta vienošanās ar ar balsu vairākumu, bet viņš zinās, kas viņš ir. Tur būs tie, kas Viņu redzēs un nebūs viņu zina, bet tur būs arī tie, kam ir tāds pats gars kā tie, kas pieņēma Jēzu ar Viņa darbiem, saka Jāņa 7:31, „Bet daudzi no ļaudīm ticēja Viņam un sacīja: Kad atnāks Kristus, vai Viņš padarīs vairāk brīnumu, nekā Šis dara?”

Bet, kad tas pravietis Maleachijas 3:23 nāk ar Elijas garu, lai atjaunotu visu un pabeidziet Dieva noslēpumu, pasaule nebūs viņu cienīga, vairāk nekā viņi bija veco praviešu cienīgi. Lielākā daļa cilvēku būs tieksme ir tik daudz reliģija un aizstāvēt tik daudzas tiesības, ka viņi būs akli uz apmeklējuma.

Šis cilvēks nāks, darīt tikai labu. Viņš nāks izpildīt Rakstus, lai paziņotu ievēlētajam, Kristus līgava, bet reliģiskie līderi viņu ienīdīs. Viņi izpaudīsies pašā garā kā tie, kas stāvēja krusta pakājē un sacīja: “Viņš izglāba citus, bet pats nevar glābt.” Katrs pārvietot, ka šis pravietis padara būs kalpot cilvēcei, tomēr viņš tiks kritizēts, pārprasts, un noraidīts, jo Mācībā viņš nes. Ordinēts pravieti no dzemdes, kā bija visi pravieši, viņa atnākšana pārtrauks Kunga Jēzus Kristus otro atnākšanu - un viņš nāk Elijas garā.

Lasīt pilnu kontu... The Acts of the Prophet
Chapter 2 - Of whom the world is not Worthy.

(PDF Angļu)


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angļu)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Angļu)

Pirms...

Pēc...

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angļu)

Laulība un šķiršanās.

(PDF)

Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.

  Svētie Raksti saka...

Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu. Dieva satriektu un nomocītu.

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Jesajas 53:4‭-‬5Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.