Objawienie Jezusa Chrystusa.


  Księga Apokalipsy serii.

Kontrolki Błąd Trójcy.


William Branham.

Apokalipsa 1:5,
“I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemi; który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją;”

Apokalipsa 1:8,
“Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który przyjść ma, on Wszechmogący.”

Otóż, wszystkie tego rodzaju wyrażenia: „Ten Który Jest, Ten Który Był, Ten Który Ma Przyjść, Wierny świadek, Pierworodny z Umarłych, Władca Nad Królami Ziemi, Alfa i Omega, Wszechmogący” - to tytuły i określenia JEDNEJ I TEJ SAMEJ OSOBY, Który nas obmył z naszych grzechów Swoją Własną Krwią.

Duch Boży w Janie wyraził to tak w tym celu, aby przedstawić najwyższe Bóstwo Jezusa Chrystusa, i objawić Bóstwo jako JEDNEGO Boga. Dzisiaj istnieje wielki błąd. Polega on na tym, że na miejsce jednego Boga są trzej. To objawienie, które było dane Janowi przez Samego Jezusa, koryguje ten błąd. Nie ma przecież trzech bogów, lecz jeden Bóg w trzech urzędach. Jest to JEDEN Bóg, posiadający trzy tytuły: Ojciec, Syn i Duch święty. To potężne objawienie jest właśnie tym, co posiadał wczesny kościół i ono musi zostać przywrócone z powrotem w dniach ostatecznych, razem z poprawną formułą chrztu wodnego.

Obecnie nowocześni teolodzy nie będą się zgadzać ze mną, bowiem tutaj jest to, co było napisane w wielkim chrześcijańskim czasopiśmie: „Nauka (o Trójcy) jest prawdziwym sednem i jądrem Starego Testamentu. Ona jest również jądrem i sednem Nowego Testamentu - pod każdym względem. Nowy Testament stawia się tak samo jako Stary Testament przeciwko tej myśli, że istnieje więcej Bogów, niż jeden. Pomimo tego Nowy Testament uczy całkiem jasno, że Ojciec jest Bogiem, i Syn jest Bogiem, i Duch święty jest Bogiem, i że ci trzej NIE są trzema aspektami tej samej osoby, lecz trzema osobami, stojącymi w prawdziwym osobistym stosunku jedna do drugiej. Tutaj mamy tą wielką doktrynę o trzech osobach, ale o jednym Bogu.”

Oni również oświadczają: „Zgodnie z Biblią Bóg nie jest tylko jedną Osobą, lecz On jest trzema Osobami w jednym Bogu. To jest wielka tajemnica Trójcy”. Ona nią jest naprawdę. Jak mogą być trzy osoby w jednym Bogu? Nie tylko że nie ma do tego żadnej podstawy w Piśmie, ale wskazuje to nawet na brak inteligentnego rozważania. Trzy różne osoby, chociaż z identycznej substancji, tworzą trzech Bogów, inaczej nasza mowa straciła zupełnie swoje znaczenie.

Słuchajcie po prostu jeszcze raz tych słów: „Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Który Jest, Który Był, i Który Ma Przyjść, on Wszechmogący”. To jest Bóstwo. To nie jest tylko prorok, człowiek. To jest Bóg, nie Objawienie trzech Bogów, lecz JEDNEGO Boga, Wszechmogącego.

W początkach Kościoła nie wierzono w trzech Bogów. Tego rodzaju wiary nie można znaleźć wśród apostołów. Było to po okresie apostolskim, kiedy powstała tam teoria, i stała się sporną kwestią i podstawową doktryną na soborze nicejskim. Nauka o bóstwie spowodowała w Nicei rozszczepienie na dwa kierunki. A z tego rozszczepienia powstały dwa skrajne odłamy. Jeden rzeczywiście wszedł do wielobóstwa, wierząc w trzech Bogów, a drugi wszedł do unitaryzmu. Trwało to naturalnie jakiś czas, nim do tego doszło, i z tym właśnie mamy dziś do czynienia. Lecz Objawienie, które Duch podał Janowi dla zborów, było takie: „Jam Jest Pan Jezus Chrystus, i Ja Jestem WSZYSTKIM. Nie ma żadnego innego Boga”. I on wycisnął Swoją Pieczęć ma tym Objawieniu.

Rozważajmy o tym: Kim był Ojciec Jezusa? Ew. Mat. 1, 18. mówi: „Ona była brzemienną z Ducha świętego”. Sam Jezus twierdził jednak, że Bóg jest Jego Ojcem. Bóg Ojciec i Bóg Duch święty, jak często wypowiadamy te terminy, czynią one Ojca i Ducha JEDNYM. Tak też istotnie jest, inaczej Jezus miałby dwu Ojców. Lecz zauważcie, Jezus powiedział, że ON i Ojciec są jedno - nie dwaj. To czyni Go JEDNYM Bogiem.

Skoro to jest historycznie i według Pisma Prawdą, ludzie się dziwią, skąd pochodzą ci trzej. Stało się to podstawową nauką na soborze w Nicei, w 325 r. po Chrystusie. Trójca, (absolutnie niebiblijne słowo), miała swoją podstawę w rzymskim wielobóstwie, ponieważ Rzymianie mieli wielu bogów, do których się modlili. Modlili się również do swoich przodków, jako do pośredników. Był tylko jeden krok do tego, aby starym bogom dać nowe imiona, i już mamy świętych, aby to wyglądało bardziej biblijnie. Zatem na miejsce Jupitera, Wenus i Marsa, itd. mamy Pawła, Piotra, Fatimę, Krzysztofa, itd, itd. Nie potrafili osiągnąć tego, aby ich pogańska religia funkcjonowała w oparciu o jednego Boga, dlatego rozdzielili go na trzech, a z świętych uczynili pośredników, podobnie jak poprzednio uczynili ze swymi przodkami.

Od tego czasu ludzie to przeoczyli, i nie zdawali sobie sprawy z tego, że jest tylko jeden Bóg, w trzech urzędach, albo manifestacjach. Oni wiedzieli, że według Pisma jest tylko jeden Bóg, lecz próbowali z tego uczynić fantastyczną teorię, że Bóg jest podobny do kiści winogrona; trzy osoby z tym samym Bóstwem, w którym wszyscy mają. jednaki udział. Ale tutaj w Objawieniu stoi przecież całkiem jasno, że Jezus jest „Tym, Który Jest, Który Był i Który Ma Przyjść, ON jest Alfą i Omegą, co oznacza że On jest wszystkim od A do Z, albo WSZYSTKIM TYM. On jest wszystkim - Wszechmogącym. ON jest Różą Sarońską, Lilią w Dolinie, Jasną Gwiazdą Poranną, Sprawiedliwą Latoroślą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. On jest Bogiem, Wszechmogącym Bogiem. JEDYNYM BOGIEM.

W 1. Tym. 3,16 jest napisane: „Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.” Oto, co mówi Biblia. Ona nie robi wzmianki o pierwszej, drugiej albo trzeciej osobie. Ona mówi, że Bóg został objawiony w ciele. JEDEN BÓG, który by zamanifestowany w ciele. To powinno wystarczyć. Bóg przyszedł w ludzkiej postaci. To jednak nie czyni z Niego INNEGO BOGA. ON BYŁ BOGIEM, TYM SAMYM BOGIEM. Było to objawieniem wówczas, a jest to objawieniem i dzisiaj. Jedynym Bogiem.

Powróćmy z powrotem do Biblii i oglądajmy, kim On był na początku, zgodnie z objawieniem, które podał o Sobie. Wielki Jahwe pojawiał się przed Izraelem w Słupie Ognia. Jako Anioł Przymierza przebywał On w Słupie Ognia i codziennie prowadził Izraela. On oznajmił Swoje przyjście w świątyni w postaci wielkiego obłoku. Potem pewnego dnia został On zamanifestowany w ciele narodzonym z dziewicy, które było dla Niego przygotowane. Ten Bóg, który przebywał ponad namiotami Izraela, przyjął Sam namiot ciała i mieszkał jako człowiek między ludźmi. Był to jednak TEN SAM BÓG.

Biblia uczy, że BÓG BYŁ W CHRYSTUSIE. Tym CIAŁEM był Jezus, a w Nim mieszkała pełnia Bóstwa CIELEśNIE. Nic nie może być jaśniejsze niż to. Tajemnica, tak. Lecz rzeczywista prawda - nie może to być jaśniejsze. Jeżeli On wówczas nie był trzema osobami, On nie może być trzema i dzisiaj. JEDEN BÓG. A ten sam Bóg stał się ciałem.

Jezus powiedział: „Wyszedłem od Boga i powracam z powrotem do Boga.” Ew. Jana 16,27-28. To się dokładnie stało. On zniknął z tej ziemi przez Swoją śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Potem Paweł spotkał się z Nim na drodze do Damaszku, a On przemówił do Pawła i rzekł: „Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?” Paweł powiedział: „Kim jesteś, Panie?” ON rzekł: „Jam jest Jezus”. On był Słupem Ognistym, oślepiającym światłem. ON powrócił w taki sposób, w jaki to przepowiedział. W tej samej postaci, w której był przedtem, zanim przyjął przybytek ludzkiego ciała. Tak widział to również Jan - w ew. Jana 1, 18: „Nikt nigdy nie widział Boga, tylko jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten Go oznajmił.” Zwróćcie uwagę na to, co mówi Jan, gdzie znajduje się Jezus. ON jest w łonie Ojca.

W ew. Łukasza 2,11. jest napisane: „Albowiem dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”. ON się urodził jako Chrystus i osiem dni później został obrzezany i nazwany Jezusem, tak jak im zapowiedział anioł. Ja urodziłem się jako Branham. Kiedy się urodziłem, dali mi na imię William. ON był Chrystusem, ale tutaj między ludźmi było mu dane imię. Ten zewnętrzny przybytek, który mogli ludzie oglądać, został nazwany imieniem Jezus. ON był Panem Chwały, Wszechmogącym, zamanifestowanym w ciele. ON jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. ON jest tym wszystkim.

Przeczytaj cały rachunek w ...
Objawienie Jezusa Chrystusa.

Pobierz   Wyjaśnione Bóstwo.


  Pisma święte mówi...

Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.

Powtórzonego Prawa 6:4Księga Apokalipsy.
Dalszy Ciąg dalszy na następnej stronie.
(Widzenie na wyspie Patmos.)


Jezus Chrystus
jest Bogiem.
Jehowa na
Stare Testamentu
jest Jezus
z Nowego.


Kliknij na obrazek, aby pobrać pełną obrazek Rozmiar lub PDF.


Dzieje Proroka serii.

(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angielski)

Zboczu góry i rosebush
w śniegu w Chinach.

Lilie pożaru.

Słupie Ognia.
- Houston 1950.

Światło na piramidzie
skale.

Misterium Chrystusa.

Angielski Witryny Biuletynu.

Księga Apokalipsy.

 

Bóg i Nauka.
+ Archeologia.

Zachwycenie nadchodzi.

Główne nauczanie wiadomość.

Nadprzyrodzony Chmura.

Słupie ognia.

 

Dobre wieści.
Jezus umarł za twoje grzechy.

Chrzest wodny.

 
 

Grobowiec jest pusty.
On Zmartwychwstał.

Szekina Chwała Boga.

 

Się prekursorem.

Bóg jest Światło.

Dzieje Proroka serii.

Wyjaśnione Bóstwo

Siedem epok Kościoła.

Siedem Pieczęci.

Seria Boga i historia. Indeks - Daniela.

Seria chód chrześcijański.

Imię Boga.

Żyjące Słowo Seria.

Czasach ostatecznych
seria.

Seria Boże Narodzenia.

Korab Noego.
Małżeństwo i rozwód.
Bóg i Nauka.
- Ewolucja.

Grzechem
pierworodnym. Czy
był to przez jabłko?

Mitologia
Babilon, Źródło.

Pojawia się Anioł.

Głos Znaku.

Śmierć. Co wtedy?

Tajemnica Babilonu.

Bóg i Nauka.
Mikrobiologia.

Bóg i Nauka.
Kosmologia.

Usprawiedliwienie
Proroka.

Trzecie Pociągnięcie.

 

Nasz Lista Wiadomość.

Trzęsienie ziemi
wyroku.

Armagieddon.

 

Widzenie na wyspie
Patmos.

Dziś wypełniło
się to Pismo.

Nasz młody
Układ Słoneczny.

Bóg i Nauka.
Mit dinozaurów.

Dowody na powódź.

 

Geologia Biblijny.

Archeologia.
Sodomę i Gomorrę.


Piasta Komunikat...Wybierz swój język i pobierz darmowe wiadomości od Brata Branhama.