మిస్టరీ బాబిలోన్.


  బుక్ ప్రకటన గ్ర ది సీరీస్గా.


ప్రకటన గ్రంథము
17:1-18

ఊదా మరియు స్కార్లెట్ లో అమర్చబడ్డాయి ఒక మహిళ, ఒక బంగారు కప్ తో కనిపిస్తుంది ఆమె చేతిలో మృగం మీద కూర్చుని.

ఆ యేడు పాత్రలను పట్టుకొనియున్న యేడుగురుదేవదూతలలో ఒకడువచ్చి నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెప్పెను. నీవిక్కడికి రమ్ము, విస్తార జలములమీద కూర్చున్న మహావేశ్యకు చేయబడు తీర్పు నీకు కనుపరచె దను; భూరాజులు ఆమెతో వ్యభిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వ్యభిచార మద్యములో మత్తులైరి. అప్పుడతడు ఆత్మవశుడనైన నన్ను అరణ్యమునకు కొనిపోగా, దేవ దూషణ నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొమ్ములునుగల ఎఱ్ఱని మృగముమీద కూర్చుండిన యొక స్త్రీని చూచితిని ఆ స్త్రీ ధూమ్రరక్తవర్ణముగల వస్త్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను రత్నములతోను ముత్యములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహ్యమైన కార్యములతోను తాను చేయుచున్న వ్యభిచారసంబంధమైన అపవిత్రకార్యములతోను నిండిన యొక సువర్ణ పాత్రను తనచేత పట్టుకొనియుండెను.

ఆమె గొప్ప బాబిలోన్, అన్ని అబోమినేషన్స్ తల్లి.

దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వ్రాయబడియుండెనుమర్మము, వేశ్యలకును భూమిలోని ఏహ్యమైనవాటికిని తల్లియైన మహా బబులోను. మరియు ఆ స్త్రీ పరిశుద్ధుల రక్తముచేతను, యేసుయొక్క హతసాక్షుల రక్తముచేతను మత్తిల్లియుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశ్చర్యపడగా ఆ దూత నాతో ఇట్లనెనునీవేల ఆశ్చర్యపడితివి? యీ స్త్రీనిగూర్చిన మర్మమును, ఏడు తలలును పది కొమ్ములును గలిగి దాని మోయుచున్న క్రూరమృగమునుగూర్చిన మర్మమును నేను నీకు తెలిపెదను. నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిప్పుడు లేదు; అయితే అది అగాధ జలములోనుండి పైకి వచ్చుటకును నాశనమునకు పోవుటకును సిద్ధముగా ఉన్నది. భూనివాసులలో జగ దుత్పత్తి మొదలుకొని జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు, ఆ మృగముండెను గాని యిప్పుడు లేదు అయితే ముందుకు వచ్చునన్న సంగతి తెలిసికొని అశ్చర్యపడుదురు.

ఏడు తలలును పది కొమ్ములును ఆయతుల.

ఇందులో జ్ఞానముగల మనస్సు కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ స్త్రీ కూర్చున్న యేడు కొండలు; మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడున్నాడు, కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచ్చినప్పుడు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. ఉండినదియు ఇప్పుడు లేనిదియునైన యీ క్రూరమృగము ఆ యేడుగురితో పాటు ఒకడునైయుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును. నీవు చూచిన ఆ పది కొమ్ములు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజ్యమును పొందలేదు గాని యొకగడియ క్రూరమృగముతోకూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. వీరు ఏకాభిప్రాయముగలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు అప్పగింతురు.

లాంబ్ విజయం.

వీరు గొఱ్ఱపిల్లతో యుద్ధము చేతురు గాని, గొఱ్ఱపిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునై యున్నందునను, తనతోకూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేర్పరచ బడినవారై, నమ్మకమైనవారై యున్నందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెప్పెనుఆ వేశ్య కూర్చున్నచోట నీవు చూచిన జలములు ప్రజలను, జనసమూహములను, జన ములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సూచించును. నీవు ఆ పది కొమ్ములుగల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశ్యను ద్వేషించి, దానిని దిక్కు లేనిదానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భక్షించి అగ్నిచేత దానిని బొత్తిగా కాల్చివేతురు. దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిప్రాయముగలవారై తమ రాజ్యమును ఆ మృగమునకు అప్పగించుటవలన తన సంకల్పము కొనసాగించునట్లు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించెను. మరియు నీవు చూచిన ఆ స్త్రీ భూరాజులనేలు ఆ మహాపట్టణమే.

ఆన్లైన్ ఈ మిస్టరీ బాబిలోన్ ఎవరు?


David Shearer.

ఈ స్త్రీ యొక్క గుర్తింపు, స్క్రిప్చర్ నుంచి క్రింది వాస్తవాలు చూసి తయారు చేయవచ్చు.

1. ఆమె ఒక మహిళ. (చర్చి).
2. ఆమె ఒక నగరం.
3. ఆమె అనేది భూమి యొక్క రాజులు పైగా నియమాలు.
4. ఆమె ఈస్ బ్యూటిఫుల్.
5. ఆమె ఏడు కొండలపై ఉంది.

చాలా నగరాలు, ఏడు కొండలు కూర్చుని, కానీ ఒకే ఒక విజయములు, మరియు ఒక చర్చి - రోమ్.

డౌన్లోడ్ (PDF ఆంగ్లములో)   Why I am against Organised religion.


   లేఖనము చెప్పుచున్నది...

సమయము సమీపించినది గనుక ఈ ప్రవచనవాక్యములు చదువువాడును, వాటిని విని యిందులో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధన్యులు.

ప్రకటన గ్రంథము 1:3బుక్ అఫ్ రివిలేషన్ యొక్క.
తదుపరి పేజీలో కొనసాగింది.
(ఏడు చర్చి వయసుల.)


దేవుడు మాతో కలిగి
అనేక బిరుదులున్నాయిగాని
కానీ అతను మాత్రమే ఉంది
ఒక మానవ పేరు
మరియు ఆ పేరు
యేసు.సందేశం హబ్...భాషను ఎంచుకోండి మరియు బ్రదర్ బ్రన్హం నుండి ఉచితంగా సందేశాలను డౌన్లోడ్.


ఇంగ్లీష్ వార్తాపత్రాన్ని వెబ్ సైట్.

రెవెలేషన్ యొక్క పుస్తకం.

శుభవార్త.
యేసు మీ పాపం మరణించాడు.

భగవంతుని నేర్చుకుంటుంది అని

ఏడు చర్చి వయసుల.

ఏడు ముద్రల.

మిథాలజీ.

ఒరిజినల్ సిన్.
ఇది ఆపిల్ ఉంది?

డాక్ట్రిన్ బిలాము యొక్క.

స్త్రీ యెజెబెలు.

అవర్ ఏజ్, లవొదికయ.

అతని చర్చి వెలుపల క్రీస్తు.

డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ నీకొలాయితుల.

మిస్టరీ బాబిలోన్.

PDF ల కోసం లేదా పూర్తి పరిమాణం చిత్రం డౌన్లోడ్ చిత్రంపై క్లిక్ చేయండి.


Acts of the Prophet.

(PDF ఇంగ్లీష్)

ఏడు ముద్రల.

 

మంచు లో పర్వత వైపు
మరియు గులాబీ పొద,
చైనా ఇన్.

అగ్ని యొక్క లిల్లీస్.

హౌస్టన్ 1950 - అగ్నిస్తంభము.

పైన లైట్ పిరమిడ్ రాక్.