Životem Slově Série.

  Životem Slově Série.

Slovo ke Kostelu.

Přečtěte si celý účet v...
  Kristus je tajemství Boží zjevené.


William Branham.

Milujte jedni druhé nadevše. Milujte se navzájem. Nezáleží na tom, co se vám ďábel snaží namluvit... Nuže, vy všichni jste teď jednou velkou milou skupinou, ale pamatujte na mé varování! Rozumíte? Satan to tak nenechá.

Ne, opravdu ne. On bude střílet vším možným, pokud se mu sem podaří přivést někoho, kdo se stane jeho terčem. Přivede nějakého kritika nebo nevěřícího, posadí ho mezi vás a způsobí, že bude mít s vámi pokojné obecenství, a tak dále, a pak zasáhne takového člověka nějakým jedem a on s tím vyrazí na celý sbor. Nestůjte za tím. Nemějte s něčím takovým nic společného. Zůstaňte stále milující, vlídní a laskaví jeden k druhému. Modlete se za takového muže, nebo také ženu, aby byli také spaseni, kdokoliv to je, jen se za ně modlete. A přilněte jeden k druhému. A stůjte za svým pastorem. Rozumíte? On je pastýřem, prokazujte mu respekt. On vás provede skrz, protože on je k tomu ustanovený Bohem.

Nuže, zapamatujete si to? Nepřítel přijde. A když přijde, pouze přilněte těsněji k sobě. A ten, kterého ďábel používá jako nepřítele, buď odpadne, nebo přijde a bude jedním z vás. To je všechno. Nikdy nedělejte mezi sebou nějaké kasty— nebuďte elitářští; my jsme jedno.

Nemohu říci: „Levá ruko, nemohu tě strpět, dám tě pryč, protože nejsi pravá ruka.” Ona je mojí levou rukou. Chci, aby tam zůstala; a také chci, aby i ten malý koneček mého prstu zůstal přesně tam, kde je, přeji si, aby každá malá částečka mého těla zůstala tam, kde je. A Bůh si přeje, abychom my, jakožto tělo věřících, stáli přesně jeden vedle druhého, jeden s druhým.

Nuže, máte o tom pásky. Máte pásky o tom, čemu věříme. Máte pásky o kázni ve sboru, jak se máme chovat v církvi Boží, jak sem máme společně přicházet a sedět spolu v nebeských místech. Nezůstávejte doma. Jestliže je Bůh ve vašem srdci, nebudete se moct dočkat, kdy se otevřou tyto dveře, abyste se dostali do obecenství se svými bratry. Když to tak necítíte, tak vám říkám, že je na čase, abyste se modlili, protože jsme v posledních dnech, kde Bible zdůrazňuje nebo nás napomíná: „A to tím více, čím více vidíme, že se přibližuje ten den, abychom milovali jeden druhého křesťanskou láskou a Božskou láskou, abychom se spolu shromáždili v nebeských místech v Kristu Ježíši a milovali se navzájem.”

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.” To je pravda. Stůjte těsně pospolu.

Jestliže si myslíte, že nějaký bratr (nebo sestra) je trochu na omylu, řekněte: „Pane, nedovol, aby ve mně vyrostl nějaký kořen hořkosti, protože by jej to mohlo ranit a odstranit Krista z mého života.” Ten jedovatý kvas zlosti, závisti, nenávisti z vás vypudí Ducha svatého. Vyžene Jej ze shromáždění. Zabije to Ducha Božího, anebo Jej to odsud vypudí, zraní vašeho pastora. Může se stát cokoliv. Rozumíte? Nedělejte to. Ale přilněte tím více k sobě. Přitáhněte... přepášte svá bedra, jak nám jednoho večera o tom svědčil ten bratr, (kazatel), o tom, jak se máme přepásat, (jak to viděl ve vidění.) Tak máme připevněnou celou výzbroj Boží. Jenom si ji oblečte, připevněte a přibližte se pouze více jeden k druhému. Každopádně milujte jeden druhého. Mluvte pěkně jeden o druhém, mluvte dobré věci jeden o druhém, a pak vám bude Bůh žehnat.

Přečtěte si celý účet v...
  Kristus je tajemství Boží zjevené.


   Písmo říká...

Povstaniž, zastkvěj se, poněvadž přišlo světlo tvě, a sláva Hospodinova vzešla nad tebou.

Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho nad tebou vidína bude.

Izaiáš 60:1-2


Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)
 

Kristus je tajemství
Boží zjevené.

(PDF)

Před...

Po...

William Branham
Life Story.

(PDF Angličtina)

How the Angel came
to me.

(PDF Angličtina)


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.