Vítejte v BNL Ministerstev.


Dobrá zpráva.
Ježíš zemřel
za váš hřích.


Noemovu Archa.

Popis místa a provedené testy na Noemovu Archa ve východním Turecku.


Jméno Boží.

Bůh má osobní jméno.
Jaké je Boží jméno?


Tajemství Krista.

Kdo je tato Osoba, kterou nazýváme Ježíše Krista? Co je Boží tajemství?


Skutečný Hora Sinaj.

Bůh sestoupil na horu a prorok obdržel Desatero psané na kamenných tabletách.

Skutečný Hora Sinaj.


Nadpřirozený mrak.

"Toto nejprve vědouce, žeť přijdou v posledních dnech posměvači,...
A říkající: Kdež jest to zaslibování příchodu jeho?..."

Někdo položil Billy Graham otázku... „Ježíš přichází v oblaku, nebo na bílém koni?“ To je dobrá otázka. Pomyslel si. Pak odpověděl „bílý kůň“. Toto je obraz návratu Krista - Chcete-li vládnout a panování. Takže tam, kde dělá mrak kondici v?

Nadpřirozený mrak.

Smrt. Co pak?

Co se stane s věřícím po smrti?


Sedm církevních věků.

Bratr Branham nakreslil schéma takhle během série „Sedm církevních věků“. Později sestoupil Ohnivý sloup před stovky lidí, a nakreslil stejný diagram na zeď kostela.
Osvědčeno - u Ohnivý sloup.


Paleontologie.

Bůh a Věda.
Mýtus dinosaurů.

Selský rozum Biblická perspektiva o dinosaurů.

Původní hřích.

Pravda o
původním hříchu.
Bylo to jablko?

Životem
Slově Série.


Vodní křest.

Vodní křest.


Golgota.

Nárok:
Ježíšovi učedníci
ukradli jeho tělo.
Důkazy o Vzkříšení.


Sodoma a Gomora.

Archeologie.
Ashová města Sodomy a Gomory byla kdysi středem svěží zemědělské oblasti.


Geologie.

Důkaz pro
Noemova povodní.


Biblický Geologie.

Biblický geologie model.
Biblická perspektiva.

Stáhnout zpráv.

Bůh zjevený
a skrytý v
jednoduchosti.


Božství vysvětlil.

Ve Zjevení v kapitole 1 Ježíš zobrazen jako „první a poslední“, to všechno. Kde zapadá Otec a Duch svatý?

Božství vysvětlil.


Předchůdci.

Před prvním příchodem Krista poslal Bůh předchůdce. To se má opakovat před druhým příchodem Krista.
Mohl byste ho přijmout?


Zemětřesení Rozsudek.

Boží Proroci přinesli Soud národům. Než mohl Bůh přinést soud, muselo by přijít poselství proroka.


Sedmi Pečetím.

Jezdci z Apokalypsy.
(Sedmi Pečetím.)


Řece Ohio, 1933.

Když bratr Branham křtil v Řece Ohio v Jeffersonville, podivné Světlo, jako hvězda, najednou to přišlo točil se a visel mu nad hlavou.
Promluvil ze Světla Hlas.
„Jako Jan Křtitel byl poslán,...“


Ospravedlnění proroka.

Kdo obhájil Mojžíše?
Měli hlas, aby ho zvolili prorokem Božím?
Udělala to nějaká denominace?

Ospravedlnění proroka.


Shekinah sláva Boží.

Hlavní rozdíl mezi judaismem a křesťanstvím ze všech ostatních náboženství je přítomnost Shekinah sláva Boží - Ohnivý sloup.

Shekinah sláva Boží.


Objevuje se Anděl.

V roce 1946 se anděl Páně setkal s bratrem Branhamem tváří v tvář a řekl mu, že byl vysvěcen, aby světu přinesl dar božského uzdravení.

Anděl komise.


Dnes se toto Písmo.

Oznámen Boží
den pomsty.
Dnes se toto Písmo naplnilo.


Citovat...

Nyní k mému textu zlomit zpět na téma, které chci, aby se: „Tam“... čtyři slova. Pojďme vysvětlit „Tam“. Tam, nejsvětější město na světě, Jeruzalém, tam, nejvíce náboženské město na světě... „Tam Oni“ nejvíce náboženští lidé na světě, při náboženském svátku, svátek Pesach. „Tam“, nejbožnější místo, nejvíce náboženské město, - největší ze všech organizací, vedoucí všeho, „tam oni“, většina náboženští lidé na celém světě, shromáždili z celého světa. Ukřižovali, největší hanebná smrt, která by mohla být- mohl být zabit člověk -- nahý, zbavily oděvy od něj. On - Opovrhoval potupu. Oni... Krucifix má - a - hadr omotané kolem něho, ale od něho svlékli šaty. Nejostudnější... „Tam“ (největší náboženské město) „Oni“ (většina náboženští lidé) „Ukřižovaného“ (nejvíce hanebné smrti) „On“ (nejcennější osoba).

William Branham -   The Indictment   63-0707M
(PDF Angličtina)Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Vytržení se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Předchůdci.

Bůh je Světlo.

Objevuje se Anděl.

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Úkony Proroka.

 

Božství vysvětlil.

 

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Dnes se toto
Písmo naplnilo.

Proroka Ospravedlnění.

Hlas Znamení.

 

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

Abych tě hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.

Žalmy 26:7


Citovat v...  "A Thinking man's Filter"
(PDF Angličtina)