Vārds baznīcai.

<< iepriekšējo

nākamo >>

  Dzīves vārdu sērija.

Dieva likums reprodukcijas.

No...  Pergamas Draudzes Periods.


William Branham.

“Lūk, ko es cenšos jums pateikt. Vairošanās likums nozīmē, ka katra suga rada pēc savas līdzības, kas ir saskaņā ar 1. Mozus Grāmatu 1:11: ”Tad Dievs sacīja: 'Lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī, virs zemes.' Un tā tapa.“ Lai vai kāda dzīvība bija sēklā, tā pārtapa stādā un pēc tam auglī. Tas pats likums šodien ir attiecināms arī uz draudzi. Lai arī kāda bija sēkla, no kuras iesākās draudze - tā izaugs un būs kā šī sākotnējā sēkla, jo tā ir tā pati sēkla. Šajās beidzamajās dienās patiesā Līgava-Draudze (Kristus sēkla) nonāks pie Nama Noslēguma Akmens, un tā būs augstākā draudze, augstākā rase, tuvojoties Viņam. Tie, kuri būs šajā līgavā, tik ļoti līdzināsies Viņam, ka viņi būs pēc Viņa tēla un līdzības; tas ir tāpēc, lai savienotos ar Viņu. Viņi būs viens vesels. Viņi būs dzīvā Dieva Vārda visīstākā izpausme. Konfesijas to nevar radīt (nepareiza sēkla) - viņi radīs viņu ticības mācības un viņu dogmas, sajauktas ar Vārdu. No šādas sakrustošanas rodas hibrīdi.

Pirmais dēls (Ādams) bija sēkla-Vārds, kuru bija izteicis Dievs. Viņam tika dota līgava, lai vairotos. Lūk, kāpēc viņam bija dota līgava - lai vairotos; lai radītu vēl kādu Dieva dēlu. Taču viņa krita. Viņa krita caur krustošanu. Viņas dēļ viņš nomira.

Otrs Dēls (Jēzus) arī bija Dieva izteiktais Sēkla-Vārds, un arī Viņam, tāpat kā Ādamam, tika dota līgava. Taču pirms Viņu laulībām arī viņa krita. Tāpat kā Ādama sieva, viņa tika pārbaudīta - vai viņa ticēs Dieva Vārdam un dzīvos, vai arī šaubīsies par Vārdu un mirs. Viņa aizgāja prom no Vārda. Viņa nomira.

No nelielas patiesās Vārda sēklas grupiņas Dievs Kristum stādīs priekšā mīļotu līgavu. Viņa ir Dieva Vārda jaunava. Viņa ir jaunava, jo viņa nepazīst nekādas cilvēciskas mācības vai dogmas. Caur šiem līgavas locekļiem tiks paveikts viss, ko Dievs bija apsolījis - viss, kam bija jākļūst redzamam šajā jaunavā.

Apsolījuma vārds atnāca pie jaunavas Marijas, un šis apsolījuma Vārds bija Viņš Pats, Kuram bija jātop redzamam. Dievs tapa redzams. Toreiz Viņš Pats rīkojās un piepildīja Savu apsolījuma Vārdu šajā jaunavā. Šo vēstījumu viņai bija atnesis eņģelis, taču šis eņģeļa vēstījums bija Dieva Vārds (Jesajas grāmata 9:5). Toreiz Viņš paveica visu, kas par Viņu bija rakstīts, jo viņa pieņēma viņai runāto Viņa Vārdu.

Šīs nevainīgās līgavas locekļi Viņu mīlēs, un viņiem būs Viņa potenciāls, jo Viņš ir viņu galva un Viņam pieder visa vara. Viņi ir pakļauti Viņam, tāpat kā mūsu ķermeņa locekļi ir pakļauti mūsu galvām.

Pievērsiet uzmanību šai Tēva un Dēla harmonijai. Jēzus nekad neko nedarīja, pirms Tēvs Viņam to nebija parādījis (Jāņa Evaņģēlijs 5:19). Šādai harmonijai tagad ir jābūt starp Līgavaini un Viņa līgavu. Viņš rāda viņai Savu dzīvības Vārdu. Viņa to pieņem; viņa nekad par to nešaubās, tāpēc nekas nevar viņai kaitēt, pat ne nāve. Jo, ja sēkla ir iestādīta, tad ūdens to atkal izaudzēs. Lūk, kur ir visa noslēpums: Vārds ir līgavā (tāpat, kā tas bija Marijā). Šai līgavai ir Kristus prāts, jo viņa zina, ko Viņš grib darīt ar Vārdu. Viņa vārdā viņa izpilda Vārda pavēli, jo viņai ir “tā saka Tas Kungs”. Tad Gars šo Vārdu atdzīvina, un tas piepildās. Līdzīgi sēklai, kura ir iestādīta un aplieta ar ūdeni, tas top par nobriedušu ražu, kalpojot savam mērķim.

Tie, kuri ir šajā līgavā, dara tikai Viņa gribu; neviens nevar panākt, lai viņi darītu citādāk. Vai nu viņiem ir “tā saka Tas Kungs”, vai arī viņi klusē. Viņi zina, ka tam ir jābūt Dievam viņos, kas dara šos darbus, piepildot Viņa Paša Vārdu. Kad Viņš bija Savā kalpošanā uz zemes, Viņš nepabeidza visu Savu darbu, tāpēc tagad Viņš darbojas līgavā un caur viņu. Viņa to zina, jo toreiz vēl nebija pienācis laiks Viņam darīt noteiktas lietas, kuras Viņam ir jādara tagad. Bet tagad caur šo līgavu Viņš paveiks to darbu, kuru Viņš bija atstājis šim īpašajam laikam.

Stāvēsim stingri kā Jozua un Kālebs. Mēs tuvojamies mūsu apsolītajai zemei, tāpat kā viņi tuvojās savējai. Lūk, Jozua nozīmē “Jehova-Glābējs”, un viņš simbolizē pēdējā laika līderi, kurš atnāks draudzē, tāpat kā Pāvils atnāca kā sākotnējais līderis. Kālebs simbolizē tos, kuri uzticīgi stāvēja ar Jozuu...”

No...  Pergamas Draudzes Periods.


Klikšķiniet uz attēla, lai lejupielādētu pilna izmēra attēlu vai PDF.


Acts of the Prophet

(PDFs)
 

Christ is the Mystery
of God Revealed.

(PDF Angļu)

Pirms...

Pēc...

Mans dzīvesstāsts.
William Branham.

(PDF)

Kā pie manis atnāca
eņģelis...
(PDF)

  Svētie Raksti saka...

Kunga gars ir pār mani; tāpēc Viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds.

Cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt Kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu.

Lūkas 4:18-19Ziņojumu centrs... Izvēlieties savu valodu un lejupielādēt bezmaksas ziņa no Brāļis Branham.


Kristus noslēpums.

Angļu biļetenu vietne.

Atklāsmes Grāmata
sērija.

Dievs un Zinātne.
- Arheoloģija.

Noķeršana prom.

 

Galvenās vēstījuma
mācības.

Labās ziņas.
Jēzus nomira par
taviem grēkiem.

Ūdens kristības.

 
 

Pārdabisks mākonis.

Uguns pīlārs.

Šekīna Dieva godība.

Kaps ir tukšs.
Viņš ir dzīvs.

Priekšgājēji.

Dievs ir Gaisma.

Dieva nosaukumu.

Dzīves vārdu sērija.

Septiņas baznīcas vecumu.

Septiņiem Zīmogiem.

Kristietis pastaiga
sērija.
Laulība un šķiršanās.

Laika beigās sērija.

Dievība paskaidroja.

Akti pravieša.

Sākotnējais grēks.
Vai tas bija ābols?

Mitoloģija.
Babilons, avots.

Redzējums Patmas
salā.

Nikolaītu mācības.

 

Noasa Šķirsts.

Pašreizējais pētījums.

Bībeles Ģeoloģija.

 

Noslēpums Babilons.

Arheoloģija.
Sodomas un Gomoras

Eņģelis parādās.

Balss no zīme.

Dievs un Zinātne.
Dinozauru mīts.

Pravieša Nosargāšana.

 

Zemestrīces spriedums.

 

Šodien šie Raksti
izpildījušies.

Pierādījumi par plūdi.

Mūsu ziņu saraksts.