Een woord aan de kerk.

<< vorige

volgende >>

  Levende woord serie.

Een woord aan de kerk.

Vanaf...
  Christus Is Het Geheimenis Gods Geopenbaard.


William Branham.

Heb elkander lief, boven alles. Heb elkander lief. Ongeacht wat de duivel probeert te zeggen! U bent nu allen één grote, lieflijke groep, maar onthoud mijn waarschuwing, zie, Satan zal het op die manier niet laten blijven.

Beslist niet. Hij zal op alles schieten, al moet hij iemand binnen brengen om er zijn doelwit van te maken. Hij zal een criticus of ongelovige binnenbrengen en hem laten plaatsnemen en maken dat hij in alle rust gemeenschap met u heeft, enzovoort, en dan zal hij die knaap bestoken met een bepaald soort vergif en hij zal beginnen ermee door de gemeente te gaan. Kies er geen partij voor. Heb nergens anders mee te maken. Blijf elkander gewoon liefhebben en wees vriendelijk en aardig voor elkaar. Bid voor die man dat hij ook gered zal worden, of die vrouw, of wie het ook is, bid er gewoon voor. En blijf dicht bij elkaar. En blijf bij uw voorganger. Zie, hij is de herder, en u geeft hem respect. Hij zal u er doorheen leiden, want hij is verordineerd door God om dat te doen.

Nu, zult u dat onthouden? [De samenkomst zegt: “Amen.” - Vert] De vijand zal komen. En wanneer hij dat doet, kom gewoon nog dichter bij elkaar. En degene die de duivel als een vijand gebruikt, zal of weggaan, of binnenkomen en één van u zijn. Dat is alles.

Vorm nooit kliekjes, of praat en maak uzelf kliekjesachtig. Wij zijn één. Ik kan niet zeggen: “Linkerhand, ik ben kwaad op je, ik ga je verwijderen, want je bent geen rechterhand.” Hij is mijn linkerhand. Ik wil dat hij daar blijft. Zelfs van mijn vingertop wil ik dat hij daar blijft, ieder deeltje van mijn lichaam moet precies daar blijven. En God wil dat wij als een lichaam van gelovigen gewoon precies bij elkaar blijven staan, precies bij elkaar.

En nu, u hebt de banden daarover. U hebt banden over wat wij geloven. U hebt banden over de orde in de gemeente, hoe we ons gedragen in de gemeente van God, hoe we hier moeten samenkomen om samen te zitten in hemelse gewesten. Blijf niet thuis. Als God in uw hart is, kunt u bijna niet wachten tot die deuren daarginds opengaan om hier naar binnen te gaan om gemeenschap te hebben met uw broeders. Als u dat niet hebt, u dat niet voelt op die manier, dan vertel ik u dat het tijd is dat u gaat bidden.

Want we zijn in de laatste dagen, waarvoor de Bijbel verheft... of vermaant, om des te meer, naarmate wij de dag zien naderen, elkaar lief te hebben met christelijke liefde en Goddelijke liefde; om tezamen te komen in hemelse gewesten in Christus Jezus en elkander lief te hebben. “Hieraan zullen alle mensen weten dat gij Mijn discipelen zijt, wanneer gij liefde hebt onder elkander.” Dat is juist. Blijf dicht bij elkaar.

Als u van de broeder denkt dat hij een beetje verkeerd is, of de zuster, zeg dan: “Here, laat er nooit een wortel van bitterheid bij mij opspringen, want het zal hem aantasten, en het zal de Christus regelrecht uit mijn leven wegnemen.” Die giftige zuren van kwaadheid en jaloezie, en haat, die zullen de Heilige Geest regelrecht uit u wegnemen. Het zal Hem hier uit de Tabernakel doen wegvluchten. Het zal de Geest van God doden, of Hem hier vandaan drijven; uw herder kwetsen. Het zal van alles veroorzaken. Zie? Doe dat niet.

Sluit u zich juist des te dichter aaneen. Trek de... Neem de riem, zoals de broeder getuigde, een prediker die hier onlangs was, over het hebben van een riem die hij in een visioen zag. Die gespt de hele wapenrusting van God vast. Trek haar gewoon aan, trek hem strak, beweeg u juist dichter naar elkaar toe. Heb elkander hoe dan ook lief. Spreek vriendelijk over elkaar, zeg aardige dingen over elkaar, en dan zal God u zegenen.

Vanaf...
  Christus Is Het Geheimenis Gods Geopenbaard.


  Levende woord serie.

Gods wet van reproductie.

Vanaf...
  Het Tijdperk Van De Gemeente Van Pergamus.


William Branham.

Hier volgt wat ik u probeer te zeggen:

De wet der voortplanting houdt in, dat iedere soort zich voortplant naar zijn eigen aard; dit is geheel in overeenstemming met Genesis 1:11: “En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, zaadzaaiend kruid, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.” Wat voor leven er ook in het zaad was, het kwam te voorschijn in een plant en daardoor in de vrucht. Precies dezelfde wet is van toepassing op de gemeente in deze tijd. Het zaad, waaruit de gemeente ontstond, zal te voorschijn komen en identiek zijn aan het oorspronkelijk zaad, daar het hetzelfde zaad is. In deze laatste dagen zal de ware bruidsgemeente (het zaad van Christus) tot de Hoeksteen naderen, en zij zal de “super gemeente” zijn, een superras, daar zij aan Hem gelijkvormig wordt. Degenen die in de bruid zijn zullen Hem zozeer gelijk zijn, dat ze zelfs naar Zijn eigen beeltenis zullen zijn. Dit, teneinde met Hem verenigd te kunnen worden. Zij zullen één zijn. Zij zullen de openbaring zelve zijn van het Woord van de levende God.

Denominaties kunnen dit niet voortbrengen (het verkeerde zaad). Zij zullen hun belijdenissen en dogma's, vermengd met het Woord, opleveren. Deze bastaardin levert aldus een bastaardprodukt op.

De eerste zoon (Adam) was het gesproken “zaad-Woord” van God. Hem werd een bruid gegeven om zich te kunnen voortplanten. Daarom werd de bruid hem geschonken, opdat hij zich zou kunnen voortplanten; opdat hij een andere zoon van God zou kunnen voortbrengen. Maar zij kwam te vallen. Zij kwam te vallen door bastaarding. Zij was er de oorzaak van dat hij stierf.

De tweede Zoon, Jezus, eveneens een gesproken “Zaad-Woord” van God, kreeg, net als Adam, een bruid. Maar voor Hij haar kon huwen, kwam ook zij te vallen. Zij werd, evenals de vrouw van Adam, op de proef gesteld of zij het Woord van God zou geloven en leven, of het Woord in twijfel zou trekken en sterven. Zij twijfelde eraan. Zij week af van het Woord, en zij stierf.

Uit een klein groepje mensen van het ware zaad des Woords zal God een beminde bruid aan Christus aanbieden. Zij is een maagd van Zijn Woord. Zij is maagd, omdat zij geen door de mens opgestelde belijdenissen of dogma's kent. Door en door bemiddeling van de leden der bruid zal alles worden vervuld wat door God beloofd was om in de maagd tot openbaring te komen.

Het woord der belofte geschiedde tot de maagd Maria. Maar dat Woord der belofte was Hijzelf, Die geopenbaard moest worden. God werd geopenbaard. Hijzèlf trad in die tijd op en vervulde Zijn eigen Woord der belofte in de maagd. Het was een engel, die haar de boodschap had gebracht. Maar de boodschap van de engel was het Woord Gods (Jesaja 9:6). Hij bracht toen alles in vervulling dat van Hem stond geschreven, omdat zij Zijn Woord dat tot haar kwam, aannam.

De leden der maagdelijke bruid zullen Hem liefhebben, en zij zullen Zijn vermogens bezitten, want Hij is hun hoofd en alle macht komt Hem toe. Zij zijn Hem onderworpen, evenals de leden van ons lichaam onderworpen zijn aan het hoofd. Let op de harmonie die er bestaat tussen de Vader en de Zoon. Jezus deed nooit iets zonder dat het Hem eerst door de Vader getoond was. (Johannes 5:19). Deze zelfde harmonie moet nu bestaan tussen de Bruidegom en Diens bruid. Hij toont haar Zijn Woord des levens. Zij neemt het aan. Zij trekt het in geen enkel opzicht in twijfel.

Daarom kan niets haar schade doen, zelfs de dood niet. Want als het zaad geplant is, zal het water het weer doen opschieten. Hier is het geheim ervan. Het Woord is in de bruid (zoals het was in Maria). De bruid heeft de zin van Christus, want zij weet wat Hij wil dat er met het Woord gedaan wordt. Zij volvoert het bevel des Woords in Zijn Naam, want zij bezit het “Zo spreekt de Here”. Dan wordt het Woord levend gemaakt door de Geest en gaat het in vervulling. Als een zaad dat geplant en begoten wordt, komt het tot volle rijpheid en beantwoordt het aan haar doel.

Degenen die in de bruid zijn volbrengen alleen Zijn wil. Niemand kan hen ertoe brengen anders te handelen. Zij bezitten het “Zo spreekt de Here”, of ze houden zich stil. Zij weten dat het God in hen moet zijn, Die de werken doet en Zijn eigen Woord vervult. Hij voltooide niet al Zijn werk tijdens Zijn aardse bediening en derhalve werkt Hij nu in en door de bruid.

Zij weet dit, want het was voor Hem nog niet de tijd, om toen bepaalde dingen te doen, die Hij nu moest doen. Maar nu zal Hij door de bruid dat werk volbrengen, het werk dat Hij voor deze bepaalde tijd bestemd had.

Laten we nu de positie innemen die Jozua en Kaleb innamen. Ons beloofde land komt in zicht evenals bij hen het geval was. Nu betekent het woord “Jozua”: Jehova Verlosser, en hij stelt de eindtijd-leider voor die tot de gemeente zal komen, net zoals Paulus kwam als oorspronkelijke leidsman. Kaleb vertegenwoordigt diegene die Jehova trouw bleven, samen met Jozua...

Vanaf...
  Het Tijdperk Van De Gemeente Van Pergamus.


  De Schrift zegt...

Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Jesaja 60:1-2Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.

(PDFs)

Christus Is Het
Geheimenis Gods
Geopenbaard.
(PDF)

Voordat...

Na...

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot Mij
Kwam
(PDF)