Ang isang salita na ibinigay sa iglesia.

<< nakaraang

susunod >>

  Buhay salita serye.

Ang isang salita na ibinigay sa iglesia.

Basahin ang buong account sa...
  Si Cristo ang hiwaga ng Diyos na nahayag.


William Branham.

Ibigin ninyo ang bawat isa, higit sa lahat ng bagay. Ibigin ninyo ang isa't-isa. Huwag... Kahit ano pa ang ipagpilitang sabihin ng diablo! Ngayon, kayo'y isang dakila, malaki at nagmamahalang kalipunan, ngunit alalahanin ninyo ang aking babala, nakikita n'yo ba, hindi papahintulutan ni Satanas na manatili kayong ganiyan.

Hindi po. Pupuntiryahin niya ang lahat ng bagay, kahit kailanganin pa niyang magpapasok ng isang tao upang maisagawa niya ang kaniyang layunin. Magdadala siya ng isang kritiko o ng 'dimananampalataya, pauupuin siya, at hahayaan siyang makisama sa inyo sa ilalim ng katahimikan at iba pa, pagkatapos tuturukan niya ang taong iyon ng isang uri ng lason, at sisimulan niyang wasakin ang iglesia sa pamamagitan nito. Huwag kayong kakampi rito! Huwag kayong makikisali sa anumang iba pa! Manatili kayong nagmamahalan, at matamis ang pagtitinginan at mabait sa isa't-isa. Ipanalangin n'yo na maligtas din ang lalaking iyon, o ang babaing iyon, sino man siya, ipanalangin lang ninyo sila. At manatili kayong malapit sa isa't-isa. At manatili kayo sa inyong pastor. Kita n'yo, siya ang pastol at ibigay ninyo sa kaniya ang inyong paggalang. Pamumunuan niya kayo hanggang sa wakas. Sapagkat siya'y itinalaga ng Diyos upang gumanap sa bagay na ito.

Ngayon, natatandaan n'yo ba iyan? Ang kaaway ay darating. At kapag siya'y dumating, lalo kayong mangunyapit sa isa't-isa. At ang taong ginagamit ng diablo bilang isang kaaway ay alin sa dalawa, lalabas o papasok at magiging kaisa ninyo. Iyon lang.

Huwag na huwag kayong kakampi kanino man, o— o sumali man sa usapan o maging mahilig sa kampihan. Tayo'y iisa. Hindi ko maaaring sabihin, “Kaliwa'ng kamay, ako'y— galit ako sa iyo; tatanggalin kita 'pagkat hindi ka kanang kamay.” Kaliwang kamay ko siya. Nais kong manatili ito roon. Kahit pa ang dulo ng aking hinliliit, nais kong manatili ito roon. At nais ng Diyos na tayo, bilang isang katawan ng mga mananampalataya, ay manatiling magkakasama, nakikisama sa isa't-isa.

Sapagkat tayo'y nasa mga huling araw na, na kung kailan itinaas... sinasabi ng Biblia sa atm na— na “Mas higit pa kung nakikita natin na papalapit na ang araw,” na mahalin natin ang isa't-isa sa pagmamahal na Cristiano at maka-Diyos na pag-ibig, “upang magtipon sa sangkalangitan at— at— at— kay Cristo Jesus,” at magibigan sa isa't-isa. “So gayon ay malalaman ng lahat na kayo'y mga tagasunod ko kung kayo'y may pag-ibig sa isa't-isa.” Iya'y tama. Magsama-sama kayo.

At ngayon, mayroon kayong mga teyp tungkol diyan. Nasa inyo ang mga teyp tungkol sa mga bagay na ating pinaniniwalaan. Hawak ninyo ang mga teyp tungkol sa disiplina sa iglesia, kung paano tayo dapat kumilos sa loob ng iglesia ng Diyos, kung paano tayong tutungo rito't magsasama-sama at magkakasamang uupo sa sangkalangitan. Huwag kayong titigil sa bagay. Kung ang Diyos ay nasa inyong puso, hindi kayo makapaghihintay na mabuksan ang mga pintuang iyon at makisama sa inyong mga kapatid. Kung hindi, kung hindi ganiyan ang nadarama n'yo, panahon na upang kayo'y manalangin.

Kung mayroong.isang kapatid na lalaki at inaakala ninyong tila mali siya, o kaya'y isang kapatid na babae, sabihin mo, “Panginoon huwag mo pong hayaang magka-ugat ang kapaitan sa akin' _pagkat ito ay— ito ay makakaapekto sa kaniya, at ito ang magiging dahilan upang mawala ang Cristo sa buhay ko.” Ang mga nakalalasong asido ng malisya, at inggit, at galit, ang siyang makapalalayo ng Banal na Espiritu. Itataboy Siya nito sa labas ng Tabernakulong ito rito. Papatayin nito ang Espiritu ng Diyos, o itataboy Ito papalayo rito, sasaktan ang inyong pastor. Gagawin nito ang lahat. Kita n'yo? Huwag n'yong gagawin iyan.

Lalo kayong maging malapit sa isa't-isa. Higpitan n'yo ang... Kunin n'yo ang hibilya tulad ng ipinatotoo ng isang kapatid kanina, isang manggagawa rito nu'ng isang gabi, tungkol sa pagsusuot ng hibilya, nakita niya ito sa pangitain. Tanging... Ang hibilya ang humahawak sa buong suot-pananggalang ng Diyos; basta't isuot ninyo ito, higpitan, magsilapit kayo sa isa't-isa. Ano man ang mangyari ibigin pa rin ninyo ang isa't-isa. Mag-usap kayo ng maganda tungkol sa isa't-isa, magsalita kayo ng maganda tungkol sa isa't-isa, at kung magkagayo'y pagpapalain kayo ng Diyos.

Basahin ang buong account sa...
  Si Cristo ang hiwaga ng Diyos na nahayag.


  Sabi banal na kasulatan ang...

Ikaw ay bumangon, sumilang ka: sapagka't ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo.

Sapagka't narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot na dilim ang mga bayan: nguni't ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kaniyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo.

Isaias 60:1-2


I-klik ang retrato para mai-download ang PDF o larawan sa buong laki.


Gawa ng Propeta
serye.

(PDFs)

Si Cristo ang
hiwaga ng Diyos
na nahayag.
(PDF)

Bago...

Pagkatapos...

William Branham
Life Story.

(PDF Ingles)

Ang Pagdating Sa
Akin Ng Anghel,...

(PDF)


Mensahe Hub...Piliin ang iyong wika at mag-download ng libreng mga mensahe mula sa Brother Branham.


Ang Misteryo ni Kristo.

Ingles Site Newsletter

Ang aklat ng Apokalipsis.

 

Diyos at Agham.
Indeks ng serye.
- Arkeolohiya.

Major aral ng Mensahe.

Ang Pag-agaw ay pagdating.

Ang sobrenatural na ulap.

Haligi ng apoy.

 

Magandang balita.
Si Jesus ay namatay
para sa iyong sa
kasalanan.

Pagbibinyag sa Tubig.

 
 
 

Ang mga
tagapagbando.

Dios ay liwanag.

 

Ang Shekinah
kaluwalhatian ng
Diyos.

Libingan ay walang
laman.
Siya'y nagbangon.

Arka ni Noe.

Kasalukuyang pananaliksik.

Ipinaliwanag ng pagka-Diyos.
Kasal at Diborsiyo.
Ang Orihinal na Kasalanan. Ito ba ay isang mansanas?

Pitong Edad Simbahan.

Pitong Tatak.

Diyos at Kasaysayan.
Indeks ng serye.

Kristiyano lakad serye.

Pangalan ng Diyos.

Buhay Salita serye.

Dulo ng panahon serye.

Serye ng Pasko.

Gawa ng Propeta
serye.

Alamat ng mga Dinosaur.

Ang Propeta
pagbibigay-katwiran.

Ang tinig ng tanda.

 

Paghatol Lindol.

Arkeolohiya.
Sodoma at Gomorra.

Heolohiya Bibliya.

Banal Ang Kagalingan.

Listahan ng Mensahe.

Katibayan ng
Baha ni Noe.