Vodní Křest.

<< předchozí

příští >>

  Křesťan Chůze Série.

Toť jest ta cesta, choďte po ní.

Izaiáš 55:6-7,
Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest. Opusť bezbožný cestu svou, a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k Hospodinu, i slitujeť se nad ním, a k Bohu našemu, nebť jest hojný k odpuštění.

Protože jsme všichni hříšníci.

Římanům 3:23,
Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.

Římanům 3:10,
...Že není spravedlivého ani jednoho.

Všichni musíme činit pokání.

Lukáš 13:3
...Ale nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete.

Skutky Apoštolů 3:19,
Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně,

Dokonce i církve musí činit pokání.

Zjevení Janovo 2:1,5,
Andělu Efezské církve piš:...
Protož pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání a první skutky čiň. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnuť svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti.

Zjevení Janovo 3:19,
Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.

Musíme být pokřtěni.

Marek 16:16,
Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.

1 Petrův 3:21,
K čemužto připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne [to] tělesné špíny smytí, ale dobrého svědomí u Boha dotázání, skrze vzkříšení Ježíše Krista.

Ponořením do vody.

Jan 3:23,
A Jan také křtil v Enon, blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli [mnozí], a křtili se.

Skutky Apoštolů 8:36-39,
A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, [teď] voda. Proč nemám býti pokřtěn? I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží. I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho. A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více komorník; i jel cestou svou, raduje se.

Podle apoštolského vzoru.

1 Samuelova 15:21,
...Aj, poslouchati lépe jest, nežli obětovati, a ku poslušenství státi, nežli tuk skopců [přinášeti.]

Lukáš 24:45-49,
Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmům. A řekl jim: Že tak psáno jest a tak musil Kristus trpěti, a třetího dne z mrtvých vstáti, gives them a charge A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. Vy jste pak svědkové toho. promises the Holy Ghost A aj, já pošli zaslíbení Otce svého na vás. Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokudž nebudete oblečeni mocí s výsosti.

Skutky Apoštolů 2:36-39,
Protož věziž jistě všecken dům Izraelský, žeť jest Bůh i Pánem ho učinil i Kristem, toho Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali. To slyševše, zkormouceni jsou v srdci [svém], a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: Což máme činiti, muži bratří? Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého. Vámť jest zajisté zaslíbení [stalo se] a synům vašim, i všechněm, kteříž daleko jsou, kterýchžkoli povolal by Pán Bůh náš.

Ti, kteří nejsou pokřtěni v pravém Jméno
bylo přikázáno, aby byli znovu pokřtěni.

Skutky Apoštolů 8:14-17,
Uslyšavše pak v Jeruzalémě apoštolé, že by Samaří přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. Kteříž přišedše [k nim], modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého. (Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.) Tedy vzkládali na ně ruce, a [oni] přijali Ducha svatého.

Skutky Apoštolů 19:1-6,
I stalo se, když Apollo byl v Korintu, že Pavel prošed vrchní krajiny, přišel do Efezu, a nalezna tu některé učedlníky, Řekl k nim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba, aniž jsme slýchali, jest-li Duch svatý. On pak řekl jim: Načež tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme křtem Janovým. I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v Krista Ježíše. Kteříž pak [toho] uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše. A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili jazyky [rozličnými], a prorokovali.

Skutky Apoštolů 10:48,
A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně...

Kterému denominaci se mám připojit?
Žádný. - Sloužit Ježíše Krista.

Jan 3:3,
Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.

Galatským 1:8,
Ale bychom pak i my neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což jsme vám kázali, prokletý buď.

Dokonce i prorok nesmí nesouhlasit s Písmem.

1 Korintským 14:37,
Zdá-li se sobě kdo býti prorokem nebo duchovním, nechažť pozná, co vám píši, žeť jsou přikázání Páně.

Musíme přijmout Ducha svatého.

Skutky Apoštolů 1:4-5,
A shromáždiv se s nimi, přikázal jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení Otcova, o kterémž jste [prý] slyšeli ode mne. Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.

Skutky Apoštolů 5:32,
A my jsme svědkové toho [všeho], což mluvíme, ano i Duch svatý, kteréhož dal Bůh těm, jenž jsou poslušni jeho.

Jan 16:7-14,
Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám. A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu. Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne; A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více neuzříte mne; Z soudu pak, že Kníže tohoto světa již jest odsouzeno. Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní. Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám. Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám.

Skutky Apoštolů 1:8,
Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

Římanům 8:9-11,
Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží přebývá v vás. Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho. A jest-liť Kristus v vás, tedy ač tělo umrtveno jest pro hřích, však duch živ jest pro spravedlnost. Jestližeť pak Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, obživí i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho v vás.

Skutky Apoštolů 10:44-48,
A když ještě Petr mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova [Božího]. I užasli se ti, jenž z obřezaných věřící byli, kteříž byli přišli s Petrem, že i na pohany dar Ducha svatého jest vylit. Nebo slyšeli je, ani mluví jazyky [rozličnými], a velebí Boha. Tedy odpověděl Petr: Zdali může kdo zabrániti vody, aby tito nebyli pokřtěni, kteříž Ducha svatého přijali jako i my? A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně...

Musíme chodit ve světle Slova.

1 John 1:5-7,
Toť jest tedy zvěstování to, kteréž jsme slýchali od něho, a zvěstujeme vám: Že Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není. Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme a nečiníme pravdy. Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme vespolek, a krev Ježíše Krista Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu.

Připraviž se vstříc Bohu svému... Ámos 4:12

Z traktu... Toť jest ta cesta, choďte po ní.
od S.E. Johnson.Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Noemova archa.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Životem Slově Série.

Čase konce série.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Sedm Církevních Věků.

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.

Smrt. Co pak?

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.

Skutky Apoštolů 4:12


Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)

Chapter 8
Angel Appears

(PDF Angličtina)

Před...

Po...

William Branham
Life Story.

(PDF Angličtina)

How the Angel came
to me.
(PDF Angličtina)