Vzkříšení - Písma.

příští >>

   Vzkříšení Série.

Vzkříšení - Písma.


David Shearer.

Proroctví zmrtvýchvstání.

Skutky Apoštolů 2:25-27.
Nebo David praví o něm: Spatřoval jsem Pána před sebou vždycky; nebo jest mi po pravici, abych se nepohnul. Protož rozveselilo se srdce mé, a zplésal jazyk můj, nýbrž i tělo mé odpočine v naději. Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti svatému svému porušení.

Skutky Apoštolů 2:31.
[To] předzvěděv, mluvil o vzkříšení Kristovu, že není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo jeho vidělo porušení.

Ježíš předpovídá Jeho vlastní vzkříšení.

Matouš 16:21
A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.

Matouš 17:22-23.
A když byli v Galileji, řekl jim Ježíš: Syn člověka bude zrazen v ruce lidí [bezbožných]. A zabijíť jej, a třetího dne z mrtvých vstane. I zarmoutili se náramně.

Lukáš 9:22
Pravě: Že Syn člověka musí mnoho trpěti, a potupen býti od starších a od předních kněží i od zákoníků, a zamordován býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.

Marek 9:9
A když sstupovali s hory, přikázal jim, aby toho žádnému nevypravovali, co viděli, než až Syn člověka z mrtvých vstane.

Nevěřící ptejte se Ježíše...

Matouš 22:23,28.
V ten den přišli k němu saduceové, kteříž praví, že není z mrtvých vstání. I otázali se ho,... Protož při vzkříšení kterého z těch sedmi bude žena? Nebo všickni ji měli.

Ježíš jim odpoví...

Matouš 22:30-32.
Však při vzkříšení ani se nebudou ženiti ani vdávati, ale budou jako andělé Boží v nebi. O vzkříšení pak mrtvých zdaliž jste nečtli, co jest vám povědíno od Boha, kterýž [takto] dí: Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův; a Bůhť není Bůh mrtvých, ale živých.

Lukáš 20:37.
A že mrtví vstanou z mrtvých, i Mojžíš ukázal při onom kři, když nazývá Pána Bohem Abrahamovým a Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým.

Výsledkem nevěry.

Lukáš 16:31.
I řekl mu: Poněvadž Mojžíše a Proroků neposlouchají, aniž byť kdo z mrtvých vstal, uvěří jemu.

Učedníci jsou svědky vzkříšení.

Skutky Apoštolů 1:22.
Počav od křtu Janova až do dne toho, v kterémžto vzhůru vzat jest od nás, byl svědkem spolu s námi vzkříšení jeho.

Skutky Apoštolů 2:30-33.
Prorok tedy byv a věděv, že přísahou zavázal se jemu Bůh, že z plodu ledví jeho podle těla vzbudí Krista a posadí na stolici jeho, [To] předzvěděv, mluvil o vzkříšení Kristovu, že není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo jeho vidělo porušení. Toho Ježíše vzkřísil Bůh, jehožto my všickni svědkové jsme. Protož pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení Ducha svatého od Otce, vylil to, což vy nyní vidíte a slyšíte.

Skutky Apoštolů 17:32.
Uslyševše pak o vzkříšení z mrtvých, někteří se posmívali, a někteří řekli: Budeme tě slyšeti o tom po druhé.

Pavel věřil ve vzkříšení.

Skutky Apoštolů 23:6.
A věda Pavel, že tu byla jedna strana saduceů a druhá farizeů, zvolal v radě: Muži bratří, já jsem farizeus, syn farizeův; pro naději a z mrtvých vstání já tuto k soudu stojím.

Skutky Apoštolů 23:8.
Nebo saduceové tak praví, že není vzkříšení, ani anděla, ani ducha, ale farizeové obé to vyznávají.

Pavlovo svědectví Felixovi.

Skutky Apoštolů 24:21.
Leč to jedno promluvení, že jsem zavolal, stoje mezi nimi: Pro vzkříšení z mrtvých já k soudu potažen jsem dnes od vás.

Je součástí Evangelia.

Lukáš 7:15.
I [pozdvih se] mrtvý, sedl, a počal mluviti. I dal jej mateři jeho.

Matouš 11:5.
Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým pak evangelium se zvěstuje.

Lukáš 7:22.
Odpověděv pak Ježíš, řekl jim: Jdouce, povězte Janovi, co jste viděli a slyšeli, že slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní očištění přijímají, hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

Skutky Apoštolů 4:2.
Těžce to nesouce, že lid učili a zvěstovali ve [jménu] Ježíše vzkříšení z mrtvých.

Skutky Apoštolů 4:33.
A mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o vzkříšení Pána Ježíše, a milost veliká přítomná byla všechněm jim.

Skutky Apoštolů 17:18-19.
Tedy někteří z epikureů a stoických mudráků hádali se s ním. A někteří řekli: I co tento žváč chce povědíti? Jiní pak [pravili]: Zdá se býti [nějakých] cizích bohů zvěstovatel. Neb jim o Ježíšovi a o z mrtvých vstání vypravoval. I popadše jej, vedli ho do Areopágu, a řekli jemu: Můžeme-li věděti, jaké jest to učení nové, kteréž vypravuješ?

To je důkazem Božstvo Ježíše.

Římanům 1:4.
Kterýž prokázán jest býti Synem Božím mocně, podle Ducha posvěcení, skrze z mrtvých vstání,) [totiž o] Ježíši Kristu, Pánu našem,

Skutky Apoštolů 2:24.
Jehožto Bůh vzkřísil, zprostiv [ho] bolestí smrti, jakož nebylo možné jemu držánu býti od ní.

Je to naše naděje...

Římanům 6:5.
Nebo poněvadž jsme [v něj] vštípeni připodobněním smrti jeho, tedy i vzkříšením [jemu připodobněni] budeme,

Skutky Apoštolů 24:15.
Maje naději v Bohu, že bude, jehož i oni čekají, vzkříšení z mrtvých, i spravedlivých i nespravedlivých.

1 Petrův 1:3.
Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto podle mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,

1 Tesalonickým 4:13-14.
Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, o těch, kteříž zesnuli, abyste se nermoutili, jako i jiní, kteříž naděje nemají. Nebo jakož věříme, že Ježíš umřel a z mrtvých vstal, takť Bůh i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním.

Pokud není vzkříšení, víra je marná.

1 Korintským 15:12-13.
Poněvadž se pak káže o Kristu, že jest z mrtvých vstal, kterakž někteří mezi vámi praví, že by nebylo z mrtvých vstání? Nebo není-liť z mrtvých vstání, anižť jest Kristus z mrtvých vstal.

1 Korintským 15:16-19.
Nebo jestližeť mrtví z mrtvých nevstávají, anižť jest Kristus vstal. A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, marná [jest] víra vaše, ještě jste v hříších vašich. A takť i ti, kteříž zesnuli v Kristu, zahynuli. Jestližeť [pak] v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí.

Původní hřích je důvod, proč byl Kristus vzkříšen.

1 Korintským 15:21.
Nebo poněvadž skrze člověka smrt, [také] i skrze člověka vzkříšení z mrtvých.

1 Korintským 15:42-43.
Tak i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se [tělo] porušitelné, vstane neporušitelné; Rozsívá se nesličné, vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné;

Pavelova touha...

Filipským 3:10-11.
Abych tak poznal jej, a [divnou] moc vzkříšení jeho, a společnost utrpení jeho, připodobňuje se k smrti jeho, Zda bych tak přišel k vzkříšení z mrtvých.

Zásadní doktrína víry.

Židům 6:1-3.
Protož opustíce řeč počátku Kristova, k dokonalosti se nesme, ne opět zakládajíce gruntu pokání z skutků mrtvých, a víry v Boha, Křtů učení, vzkládání rukou, a vzkříšení z mrtvých, i soudu věčného. A toť učiníme, dopustí-li Bůh.

Vzkříšení se stalo v minulosti.

Židům 11:35.
Ženy přijímaly mrtvé své vzkříšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sobě vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkříšení.

Matouš 27:52-53.
A hrobové se otvírali, a mnohá těla zesnulých svatých vstala jsou. A vyšedše z hrobů, po vzkříšení jeho přišli do svatého města a ukázali se mnohým.

Marta věřila ve vzkříšení.

Jan 11:24-27.
Řekla jemu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v den nejposlednější. Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. 26 A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť na věky. Věříš-li tomu? Řekla jemu: Ovšem, Pane, já jsem uvěřila, že jsi ty Kristus, Syn Boží, kterýž měl přijíti na svět.

Lazara vzkřísil před svědky...

Jan 12:1.
Tedy Ježíš šestý den před velikonocí přišel do Betany, kdežto byl Lazar, ten kterýž byl umřel, jehož vzkřísil z mrtvých.

Jan 12:9.
Zvěděl pak zástup veliký z Židů [o něm], že by tu byl. I přišli [tam], ne pro Ježíše toliko, ale také, aby Lazara viděli, kteréhož byl vzkřísil z mrtvých.

Jan 12:17.
Vydával pak o něm svědectví zástup, kterýž byl s ním, že Lazara povolal z hrobu a vzkřísil jej z mrtvých.

Křest představuje vzkříšení.

1 Petrův 3:21.
K čemužto připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne [to] tělesné špíny smytí, ale dobrého svědomí u Boha dotázání, skrze vzkříšení Ježíše Krista.

Vzkříšení - budoucí událost.

2 Timoteovi 2:18.
Kteříž při pravdě pobloudili od cíle, pravíce, že by se již stalo vzkříšení, a převracejí víru některých.

Odměny při Vzkříšení.

Lukáš 14:14.
A blahoslavený budeš. Neboť nemají, odkud by odplatili tobě, ale budeť odplaceno při vzkříšení spravedlivých.

Lukáš 20:35-36.
Ale ti, kteříž hodni jmíni budou dosáhnouti onoho věku a vzkříšení z mrtvých, ani se ženiti budou ani vdávati. Nebo ani umírati více nebudou moci, andělům zajisté rovni budou. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.

Jan 5:29.
A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.

2 Všeobecné Vzkříšení.

Zjevení Janovo 20:5-6.
Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A toť jest první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.


Tajemství Krista.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Noemova archa.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Životem Slově Série.

Čase konce série.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Sedm Církevních Věků.

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.

Smrt. Co pak?

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení.

Žalmy 16:10


Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Angličtina)

Chapter 9
The Third Pull

(PDF Angličtina)

Před...

Po...

William Branham
Life Story.

(PDF Angličtina)

How the Angel came
to me.

(PDF Angličtina)

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Angličtina)

Bůh zjevený a skrytý
v jednoduchosti.

(PDF)


Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.