Onze tijd Laodicéa.


  Boek Openbaring serie.

Onze tijd Laodicéa.


William Branham.

Openbaring 3:15--19:
Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet: och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

Terwijl we dit samen lazen, is het u zeker opgevallen, dat de Geest niets hartelijks over dit tijdperk gezegd heeft. Hij stelt twee diagnoses of aanklachten en spreekt Zijn oordeel over hen uit.

Eerste aanklacht en vonnis:
Openbaring 3:15--16:
Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet: och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Laten we dit eens zorgvuldig bekijken. Er staat, dat de mensen van dit tijdperk van Laodicéa lauw zijn. Deze lauwheid eist een straf van God. De straf is, dat zij uit Zijn mond gespuwd zullen worden. We willen hier niet op een dwaalweg geraken, zoals zovele anderen. Zij zeggen, dom genoeg, dat God u uit Zijn mond kan spuwen en dat dit bewijst, dat er geen spoor van waarheid is in de leer van de volharding der heiligen. Laat ik deze gedachte hier gelijk corrigeren. Dit vers wordt niet uitgesproken tegen een persoon apart. Het wordt gezegd tot de gemeente. Hij spreekt tot de gemeente. Verder, als u slechts het Woord van God in gedachten houdt, zult u zich herinneren dat er nergens staat, dat we in de MOND van God zijn. Wij zijn in Zijn handpalmen gegrift. Wij worden gedragen in Zijn boezem. Ver terug, in lang vervlogen tijden, voor ook maar het begrip "tijd" bekend was, waren wij reeds in Zijn gedachten. Wij zijn in Zijn schaapskooi, en Zijn weiden, maar nooit in Zijn mond. Maar wat is wèl in de mond des Heren? Het WOORD is in Zijn mond. Matthéüs 4:4: "Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord dat door de mond Gods uitgaat." Het Woord moet ook in onze monden zijn. Nu weten wij, dat de gemeente Zijn lichaam is. Het neemt hier Zijn plaats in. Wat zal er in de mond der gemeente zijn? Het WOORD! I Petrus 4:11: "Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods." En: II Petrus 1:21: "Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken." Wat mankeert er dan aan die mensen van de laatste dagen? ZIJ HEBBEN HET WOORD VERLATEN. ZIJ LOPEN ER NIET MEER WARM VOOR. ZE BLIJVEN ER LAUW ONDER. Dat zal ik nu bewijzen.

De Baptisten hebben hun geloofsbelijdenissen en dogma's, gebaseerd op het Woord, en zijn daarin onwankelbaar. Zij zeggen, dat de apostolische dagen van wonderen voorbij zijn en dat er geen doop met de Heilige Geest bestaat, die volgt op het geloof. De Methodisten zeggen (op grond van het Woord) dat er geen waterdoop is (besprenkeling is geen doop) en dat de heiliging de doop met de Heilige Geest is. De "Church of Christ" (bepaalde groepering) legt de nadruk op de doop der wedergeboorte, en in veel gevallen gaan ze als droge zondaars onder en komen als natte zondaars boven. Toch beweren ze, dat hun leer op het Woord berust. En ga zo maar door; dan komen we bij de Pinkstermensen. Hebben zij het Woord? Geef hun maar eens de Woordtest! Ze geven telkens weer het Woord prijs voor een sensatie. Als u een manifestatie kunt teweegbrengen, zoals olie en bloed en tongen en andere tekenen, of deze nu in het Woord staan of niet, en of deze nu juist uit het Woord verklaard worden of niet, komt de meerderheid er van onder de bekoring. Maar wat is er met het Woord gebeurd? Het Woord is opzij geschoven; daarom zegt God: "Ik keer Mij tegen jullie allemaal! Ik ga jullie uit Mijn mond spuwen! Nu is het afgelopen. Gedurende zeven van de zeven tijdperken heb Ik niets anders gezien dan dat mensen hun eigen woord belangrijker vonden dan het Mijne. Daarom spuw Ik u uit Mijn mond aan het einde van dit tijdperk. Het is alles voorbij. Zeker, Ik zal spreken. Ik ben hier, temidden van de gemeente. De Amen van God, Getrouw en Waarachtig, zal Zich openbaren en wel DOOR MIJN PROFEET." Ja, ja, zo is het. Openbaring 10:7: "Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft." Ziedaar, Hij gaat een gerechtvaardigd profeet zenden. Hij stuurt een profeet na bijna tweeduizend jaar. Hij zendt iemand die even ver staat van organisatie, onderwijs en van de godsdienstige wereld als Johannes en Elia stonden van oudsher. Deze zal alleen naar God luisteren en hij zal het "Zo spreekt de Here" bezitten en spreken namens God. Hij zal Gods spreekbuis zijn, en, ZOALS GEZEGD WORDT IN MALEACHI 4:6: HIJ ZAL DE HARTEN DER KINDEREN TERUGBRENGEN TOT DE VADEREN. Hij zal de uitverkorenen der laatste dagen terugbrengen en deze zullen een profeet aanhoren, die het bewijs van zijn zending leveren zal, en die de zuivere waarheid zal brengen, zoals ook Paulus haar bezat. Hij zal de waarheid weer naar voren brengen, zoals zij haar bezaten. En die uitverkorenen met hem zullen op die dag waarlijk de Heer openbaar maken; zij zullen Zijn lichaam zijn en Zijn stem en zij zullen Zijn werken doen. Halleluja! Begrijpt u dit?

Een vluchtige blik op de geschiedenis der kerk laat zien hoe juist en nauwkeurig deze gedachte is. In de Middeleeuwen ("Donkere Eeuwen") was het Woord bijna geheel verloren gegaan voor de mensen. Maar God zond Luther met het WOORD. De volgelingen van Luther spraken toen voor God. Maar zij gingen zich organiseren en weer werd het zuivere Woord prijsgegeven voor de organisatie, want organisatie leidt tot dogma en belijdenis en niet eenvoudigweg tot het Woord. Toen konden zij niet langer voor God spreken. Daarna zond God John Wesley en deze was de stem met het Woord in zijn dagen. De mensen namen zijn openbaring van God aan en werden levende brieven, die gelezen en gekend werden door alle mensen in hun generatie. Maar toen ook de Methodisten tekort schoten, verwekte God anderen en dit is zo doorgegaan al de jaren totdat er in deze laatste dagen opnieuw een volk in den lande is, dat de laatste stem zal zijn onder hun boodschapper in het laatste tijdperk.

Ja, inderdaad, de kerk is niet langer de spreekbuis van God. Zij is haar eigen spreekbuis. Dus keert God zich tegen haar. Hij zal haar in verwarring brengen door de profeet en door de bruid, want in haar zal de stem van God zijn. Ja, in haar is Gods stem, want in vers 17 van het laatste hoofdstuk uit Openbaring staat: "De Geest en de Bruid zeggen: Kom!" Opnieuw zal de wereld rechtstreeks van God horen, zoals op de Pinksterdag. Maar natuurlijk zal die "Woord-bruid" verworpen worden, zoals in het eerste tijdperk ook gebeurde.

Nu heeft Hij het uitgeroepen tot dit laatste tijdperk: "Gij hebt het Woord. Gij hebt meer Bijbels dan ooit, maar u doet niets met het Woord dan het voorbij aan wat u niet belangrijk vindt. U stelt er geen belang in ernaar te LEVEN, u wilt er alleen maar over debatteren. Ik had liever, dat u koud of heet was. Als u koud was, en het Woord afwees, Ik zou het kunnen verdragen. Als u gloeiend heet werd van verlangen om te weten dat het de waarheid is en er naar zou willen leven, Ik zou u er voor prijzen. Maar als u alleen maar Mijn Woord gebruikt zonder het in ere te houden, moet Ik van Mijn kant weigeren u in ere te houden. Ik zal u uit Mijn mond spuwen, want u maakt Mij misselijk." Nu weet iedereen dat men van lauw water misselijk wordt. Als u een braakmiddel zoekt, is lauw water wel het beste dat u nemen kunt. Van een lauwe gemeente is God onpasselijk geworden en Hij heeft aangekondigd dat Hij haar zal uitspuwen. Dat doet ons er aan denken hoe God Zich even voor de zondvloed gevoeld heeft, nietwaar?

O, God zou wel willen dat de kerk koud of heet was. Het beste zou zijn als zij gloeiend heet was. Maar ze is het niet. Het vonnis is geveld. Ze is niet langer de stem van God aan de wereld gericht. Zij zal wel volhouden te zeggen dat zij het is, maar God spreekt er anders over.

O, God heeft nog steeds een stem voor de mensen van de wereld, evenals Hij een stem aan de bruid heeft gegeven. Die stem is in de bruid, zoals we hebben gezegd en we zullen daar later meer over spreken.

Tweede aanklacht en advies:
Openbaring 3:17--18:
Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Let eens op de eerste zin van dit vers: "Want gij zegt..." Ziet u, zij spraken. Zij praatten als de spreekbuis van God. Dit bewijst precies, wat ik zei over de betekenis van de verzen 16 en 17. Maar al zeggen ze het, daarom is het nog niet waar. De Katholieke kerk zegt, dat ze uit naam van God spreekt en dat zij voorzeker de stem van de Heer is. Hoe iemand geestelijk zo slecht kan zijn, gaat mijn begrip te boven, maar wat uit hen voortkomt is uit het zaad dat in hen is, en we weten waar dat zaad vandaan kwam, nietwaar?

De gemeente van Laodicéa zegt: "Ik ben rijk, en verrijkt geworden; ik heb aan niets gebrek." Zo beoordeelde zij zich. Zij keek naar zichzelf en dit is wat ze zag. Ze zei: "Ik ben rijk." Dit houdt in, dat ze goed voorzien is van alles wat er in deze wereld is. Zij pocht, ondanks wat er staat in Jakobus 2:5--7: "Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen van het Koninkrijk, hetwelk Hij belooft aan hen, die Hem liefhebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet voor de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam, die over u aangeroepen is?" Nu wil ik het NIET zo voorstellen alsof een rijke niet geestelijk KAN zijn, maar we weten allemaal, dat er volgens het Woord maar weinigen het zijn. De armen, zij maken het lichaam der ware gemeente uit. Welnu, als de gemeente vol wordt van rijkdom, weten we maar één ding: "Ikabod" staat geschreven boven haar portalen! Dit kunt u niet ontkennen want het staat zo in het Woord.

Lees het volledige rekening in...
Het Tijdperk Van De Gemeente Van Laodicea.


   De Schrift zegt...

Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco.

A chi vince io darò di seder meco sul mio trono, come anch’io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono

Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.

Openbaring 3:20-22


Het boek Openbaring.
Ga verder op de volgende pagina.
(Christus Buiten de Gemeente.)

Velen weten,
dat dit het
laatste tijdperk is,
omdat Israël is
teruggekeerd naar
Palestina.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

Een berghelling en
rozenstruik in de
sneeuw in China.

Lelies van Vuur.

Pillar van Vuur
- Houston 1950.

Licht op een
piramide rock.


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.