Christus Buiten de Gemeente.


  Boek Openbaring serie.

Christus Buiten de Gemeente.


William Branham.

Openbaring 3:20--22:
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Die een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Er bestaat heel veel verwarring over dit vers, omdat zoveel evangelisten het voor persoonlijk evangelisatiewerk gebruiken, alsof Jezus aan de deur van het hart van iedere zondaar klopte om toegelaten te worden. Deze tekst zou dan betekenen, dat de Heer binnen zou komen als de zondaar de deur open deed. Maar dit vers spreekt niet tot individuele zondaars. Deze hele boodschap heeft een samenvatting, zoals elke boodschap in elk tijdperk. In vers 22 staat: "Die een oor heeft, die hore wat de Geest tot de GEMEENTEN zegt." Dit is dus een boodschap aan de gemeente van het laatste tijdperk. Hierin vindt u de toestand der gemeente van Laodicéa tegen dat haar einde nadert. Het is geen persoonlijk gerichte boodschap aan één persoon; de Geest zegt ons waar Jezus is. CHRISTUS HEEFT DE GEMEENTE VERLATEN. Is dit niet het logisch gevolg of einde, wanneer het Woord opzij geschoven wordt voor de geloofsbelijdenis, de Heilige Geest wordt vervangen door pausen, bisschoppen, voorzitters, raadslieden enzovoort, en in de plaats van de Verlosser een werkprogramma, lidmaatschap van een kerk wordt gesteld, of de een of andere aanpassing aan een kerkelijk stelsel? Wat kan men nog meer tegen Hem doen? Dit is de afvalligheid! Dit is de afval! Dit is de open deur voor de antichrist, want indien Iemand is gekomen in de Naam van Zijn Vader (Jezus) en niet geaccepteerd maar verworpen werd, dan zal er een ander komen in zijn eigen naam (leugenaar, grootspreker) en die zullen zij aannemen. Johannes 5:43. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs zal de macht in handen krijgen.

Matthéüs 24 noemt de tekenen in de hemel van deze laatste dagen op, welke geschieden moeten juist voordat Jezus komt. Ik vraag mij af, of u er erg in hebt, dat een dergelijk teken onlangs is vervuld en deze zelfde waarheid, waarover wij gesproken hebben, heeft uitgebeeld. Die waarheid is, dat Jezus voortdurend, tot op de huidige dag toe, is weggedrongen. Men heeft Hem uit de kerk gezet. Herinnert u zich, dat de gemeente in het eerste tijdperk bijna een volle maan van waarheid was? Toch was er een kleine dwaling, "de leer der Nikolaïeten" genaamd, die er de oorzaak van was dat de cirkel niet geheel "vol" was. Daarna sloop er in het volgende tijdperk meer duisternis binnen, zodat de lichtbol minder licht verspreidde en de duisternis een groter deel van de bol bedekte. In het derde tijdperk was de maansverduistering nog verder voortgeschreden, en in het vierde kerkhistorische tijdperk, de Middeleeuwen, was het licht vrijwel geheel verdwenen. Denk u dit eens in. De gemeente straalt het weerkaatsende licht van Christus uit. Hij is de ZON. De gemeente is voor te stellen als de MAAN. Deze lichte cirkel is dus de maan. De maan is afgenomen van de volle maan uit het eerste tijdperk tot een zeer smalle sikkel in het vierde. Maar in het vijfde tijdperk begon de maan weer te wassen. In het zesde ging zij sterk vooruit. In een deel van de zevende nam zij nog toe, doch plotseling hield dit op en werd deze lichte vlek tot vrijwel niets teruggebracht, zodat in plaats van het licht de zwartheid van de afval kwam, en tegen het einde van het tijdperk scheen zij niet meer, want de duisternis had alle licht verdreven. Christus was nu buiten de gemeente. Dit is het teken aan de hemel.

De laatste maansverduistering was een volledige verduistering. In zeven fasen nam de maan af tot ze volkomen duister was. In het zevende kerkhistorische tijdperk kwam de totale duisternis, toen de paus van Rome, Paulus de Zesde, naar Palestina ging (op 5 januari, 1964) om een heilige tocht door Jeruzalem te maken. Dit was de eerste paus, die ooit naar Jeruzalem ging. De paus heet Paulus de Zesde. Paulus was de eerste boodschapper (engel der eerste gemeente) en deze man draagt dezelfde naam. Let erop dat hij de zesde heet; hij draagt het getal van een mens. Dit is meer dan alleen maar een toeval. Toen hij naar Jeruzalem ging, kwam over de maan of over de gemeente de totale duisternis. Dit is het. Dit is het einde. Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat dit alles zal zijn geschied. Amen. Ja, Heer Jezus, kom haastig! Nu kunnen we begrijpen, waarom er twee wijnstokken waren, een ware en een valse. Nu kunnen we zien, waarom Abraham twee zoons had, de ene naar het vlees (die Izaäk vervolgde) en de ander naar de belofte. Nu kunnen wij begrijpen, hoe uit dezelfde ouders twee jongens geboren werden, tweelingen, waarvan de een de dingen Gods kende en liefhad, en de ander veel van dezelfde waarheid wist, maar niet van dezelfde Geest was en daarom ook het uitverkoren kind vervolgde. God verwierp niet om te verwerpen. Hij verwierp terwille van de uitverkorenen. UITVERKORENEN KUNNEN UITVERKORENEN NIET VERVOLGEN. Uitverkorenen kunnen andere uitverkorenen geen kwaad doen. Het zijn de verworpenen, die de uitverkorenen vervolgen en ombrengen. O, deze verworpenen zijn godsdienstig. Ze zijn intelligent. Het zijn nakomelingen van Kaïn, van zijn geslachtslijn, het slangenzaad. Zij bouwen hun Babels, zij bouwen hun steden, zij bouwen hun wereldrijken en toch roepen zij steeds God aan. Zij haten het ware zaad en zij zullen doen wat ze kunnen (zelfs in de Naam des Heren) om Gods uitverkorenen om te brengen. Maar zij zijn nodig. "Wat heeft het kaf met het koren gemeen?" Zonder kaf geen tarwe. Maar wat gebeurt er uiteindelijk met dat kaf? Het wordt met onuitblusbaar vuur verbrand. En de tarwe? Waar blijft die? Die wordt verzameld in Zijn schuur. Die is waar HIJ is.

O, uitverkorenen Gods, let op. Onderzoekt nauwkeurig. Weest voorzichtig. Bewerkt uw zaligheid met vreze en beving. Vertrouwt op God en weest sterk in Zijn macht. Ook nu gaat uw tegenstander, de duivel, rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Waakt om te bidden en weest standvastig. Wij leven in de eindtijd. Zowel de ware als de valse wijnstok komt tot volle wasdom, maar eer de tarwe rijp is, wordt het rijpend onkruid bijeengebonden om verbrand te worden. Let maar op: ze sluiten zich allemaal aan bij de Wereldraad van Kerken. Dat is de bundeling van het onkruid. Spoedig zal de tarwe in de schuur gebracht worden. Doch thans zijn de twee geesten werkzaam in twee wijnstokken. Komt tussen het kaf vandaan. Begint te overwinnen, opdat gij lof verdient van uw Heer, en bekwaam geacht wordt te regeren, te heersen met Hem.

Lees het volledige rekening in...
Het Gemeentetijdperk van Laodicéa.


   De Schrift zegt...

Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Hebreeën 8:10Het boek Openbaring.
Ga verder op de volgende pagina.
(De Zeven Zegels.)


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

Een berghelling en
rozenstruik in de
sneeuw in China.

Lelies van Vuur.

Pillar van Vuur
- Houston 1950.

Licht op een piramide
rock.

Velen weten,
dat dit het
laatste tijdperk is,
omdat Israël is
teruggekeerd naar
Palestina.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.