ዕድሜያችን ፣ ሎዶቅሳ።


  የራዕይ መጽሐፍ ተከታታይ።

ዕድሜያችን ፣ ሎዶቅሳ።


William Branham.

ውስጥ ሙሉ መለያ ያንብቡ...
የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን።

የዮሐንስ ራእይ 3:15-19,
15 በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ሥራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር።
16 እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንህ ከአፌ ልተፋህ ነው።
17 ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፥ ጐስቋላና ምስኪንም ድሀም ዕውርም የተራቆትህም መሆንህን ስለማታውቅ፥
18 ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።
19 እኔ የምወዳቸውን ሁሉ እገሥጻቸዋለሁ እቀጣቸውማለሁ፤ እንግዲህ ቅና ንስሐም ግባ።

ይህንንአንድ ላይ እንዳነበብነው፣ እርግጠኛ ነኝመንፈስ ለዚህ ዘመን አንዳችምመልካም ነገር እንዳልተናገረአአስተዉላችኃል፡፡ ሁለትማስረጃዎችን ካቀረበ በኋላፍርዱን በእነሱ ላይአውጀዋል፡፡

(1) ራዕይ3፡ 15፣16,
በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ሥራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር።
እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንህ ከአፌ ልተፋህ ነው።

ይህንን በጥንቃቄእንመረምራለን ፡፡ ይህ የሎዶቅያ የቤተክርስቲያን ዘመን ለብ ያለነው ይላል፡፡ ይህ ከእግዚአብሔርቅጣት ይፈልጋል፡፡ ቅጣቱ እነሱይሆናሉ ነው ከአፉም. ብዙ ሰዎችእንደሚያደርጉት የተሳሳተ ስሕተትመሄድ የማንፈልግበት እዚህነው። እነሱ በጣምበተሳሳተ መንገድ እግዚአብሔር ከአፉ ሊጥልዎት ይችላል እናምለቅዱሳኖች ጽናት አስተምህሮምንም ዓይነት እውነትእንደሌለ ያረጋግጣሉ፡፡ አሁን አስተሳሰብዎንማረም እፈልጋለሁ። ይህጥቅስ ለአንድ ግለሰብአይሰጥም፡፡ ለቤተክርስቲያንየተሰጠው ነው፡፡ እሱ ከቤተክርስቲያንጋር እያወራ ነው፡፡ በተጨማሪም ፣ቃሉን በቃለህ ከጠበቅህበየትኛውም ቦታ እኛ በእግዚአብሔር ግዛትውስጥ እንደሆንን እንደማይናገርአስታውስ፡፡ በእጆቹመዳፎች ላይ ተጽፈናል፡፡ በእቅፉ ውስጥተሸከምን፡፡ እኛበፊት አእምሮው ውስጥከነበርን በፊት ያልታወቁዘመናት ተመለስን፡፡ እኛ በግበጎች፣ እናበግጦሽው ውስጥ ነን፣ ግን በጭራሽበአፉ ውስጥ አይደለንም፡፡ ግን በጌታአፍ ምን አለ? ቃሉ በአፉውስጥ ነው፡፡

ማቴዎስ 4:4,
ርሱም መልሶ፦ ሰው ከእግዚአብሔርአፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል አለው። ቃሉ በአፋችንውስጥ መሆን አለበትተብሎም ተችሏል፡፡ ቤተክርስቲያን የእሱ አካልእንደ ሆነ አሁንእናውቃለን፡፡ እሱየእርሱ ቦታ እየወሰደነው፡፡ በቤተክርስቲያንአፍ ምን ይሆናል? ቃሉ.
1ኛ ጴጥሮስ 4:11,
ማንም የሚናገር ከሆነ እንደእግዚአብሔርቃል(ቃል)ይናገር።“
2ኛ ጴጥሮስ 1:21,
ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድአልመጣምና፥ ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ።
ታዲያ በመጨረሻውቀን በእነዚህ ሰዎችምን ችግር አለው? ከቃሉ አግኝተዋል። ስለእሱ ረጅምጊዜ አይደሉም። ስለእሱመጥፎ ነገር ናቸው። አሁን ያንንማረጋገጥ እፈልጋለሁ፡፡

መጥምቃዊያንበቃሉ ላይ ተመስርተውየሃይማኖት መግለጫዎቻቸው እናቀኖቻቸው አላቸው እናምበዚህ አቋማቸዉ አይነቃነቁም፡፡ እነሱ የሚሉትሐዋርያዊው ተአምራት ቀናትአብቅተዋል እናም ከማመን አስከትሎየመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትየለም፡፡ ሜቶዲስቶች ደግሞእንደሚሉት(በቃሉ መሠረት)የውሃ ጥምቀት የለም(መርጨት ጥምቀት አይደለም)እና ቅድስና ከመንፈስቅዱስ ጋር ጥምቀትነው፡፡ የክርስቶስቤተክርስቲያን ዳግም በሚወለድበት ጥምቀት ትኖራለችእናም በብዙ ጉዳዮችሁሉ ደረቅ ኃጢአተኞችይሆናሉ እናም እርጥብይሆናሉ፡፡ ሆኖምትምህርታቸው በቃሉ ላይየተመሠረተ ነው ይላሉ፡፡ በቀጥታ በመስመርወርደዉ ወደ ጴንጤቆስጤዎችይምጡ ፡፡ ቃልአላቸው? የቃል ፈተናንስጣቸው እና እይ፡፡ ቃሉን ልክበየስንት ጊዜው ለስሜቱይሸጣሉ። እንደ ዘይት፣ ደም ፣ልሳናት እና ሌሎችምልክቶች፣ በቃሉውስጥም አልነበሩም፣ ወይም ከቃሉበትክክል የተተረጎመ መገለጥንማምጣት ከቻሉ ፣ብዙዎች ለእሱ ይወድቃሉ። ግን ቃሉምን ሆነ? ቃሉተወግዷል ፣ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህይላል-“እኔ ሁላችሁበእናንተ ላይ እመጣለሁ፡፡ እኔ ይሆናል ልተፋህ ከአፍ እናንተውጭ. መጨረሻው ይህነው። ከሰባት ዘመናትጀምሮ ለሰባት የእራሳቸውንቃል ከፍ ከፍከሚያደርጉ ሰዎች በስተቀርምንም አላየሁም ፡፡ ስለዚህ በዚህዘመን መጨረሻ ከአፌአውጥቼሃለሁ፡፡ በቃተጠናቋል ፡፡ እኔበትክክል ልናገር ነው፡፡ አዎ ፣በቤተክርስቲያኑ መሃል ነኝ፡፡ የእግዚአብሔር አሜን፣ ታማኝ እናእውነት እራሱን ይገልጣልእናም በኔ ትንቢትይሆናል።” ኦህአዎ፣ ያነው፡፡

ራዕ 10፡7,
ወደ ፊት አይዘገይም፥ ዳሩ ግን ሰባተኛው መልአክ ሊነፋ ባለው ጊዜ ድምፁም በሚሰማበትዘመን፥ ለባሪያዎቹ ለነቢያት የምስራች እንደ ሰበከላቸው የእግዚአብሔር ምሥጢር ይፈጸማል አለ።
ያውና. የተረጋገጠነቢይ እየላከ ነው፡፡ ወደ ሁለትሺህ ዓመታት ገደማካለፈ በኋላ ነቢይይልካል፡፡ እርሱከድርጅት፣ ከትምህርቱእና የሃይማኖቱ ዓለምበጣም ሩቅ የሆነአንድ ሰው እየላከነው ፣ እንደመጥምቁ ዮሐንስ እናእንደ ኤልያስ ያለ፣ ከእግዚአብሔር ብቻይሰማል እናም “እንደዚህ ይላል” እናለእግዚአብሔር የሚናገር። እሱየእግዚአብሔር ቃል አቀባይእና እርሱ ይሆናል፣ በሚሊኪያስ 4፡6እንደተገለፀው የልጆቹን ልብወደ አባቶች ይመለሳል፡፡ የመጨረሻውን ዘመንምርጦቹን ይመልሳል እናምከጳውሎስ ጋር እንደነበረውእውነተኛ የተረጋገጠ ነቢይበትክክል ሲሰጥ ይሰማሉ፡፡ እርሱ እንዳሉትእውነቱን ይመልሳል፡፡ እናም በዚያቀን ከእርሱ ጋርየተመረጡት ጌታን በእውነትየሚያሳዩ እና አካሉእና ድምፁ የሆኑእና ስራውን የሚፈጽሙይሆናሉ፡፡ ሃሌሉያ! ታያችሁ?

የቤተክርስቲያን ታሪክን በቅጽበት መመርመር ይህ ሀሳብ ምን ያህል ትክክል መሆኑን ያረጋግጣል። በጨለማ ዘመን ቃሉ ሙሉ በሙሉ ለሕዝቡ ጠፍቷል። ግን እግዚአብሔር ሉተርን ከቃል ጋር ላከው፡፡ የሉተራኖች በዚያን ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ይናገሩ ነበር፡፡ ግን ተደራጅተዋል እናም እንደገና ንጹህ ቃል ለድርጅት እና የሃይማኖት መግለጫዎች በመመስረት እንደገና ንጹህ ቃል በድርጅታዊነት ጠፍቷል፡፡ ከዚያ በኋላ ስለ እግዚአብሔር መናገር አይችሉም፡፡ ከዚያም እግዚአብሔር ዌስሊንላከ ፣ በእርሱም ዘመን ከቃሉ ጋር ድምጽ ነበር፡፡ ከእግዚአብሔር መገለጡን የወሰዱት ሰዎች ለትውልዳቸው ለሁሉም ሰዎች የሚነበቡ እና የሚታወቁ ሕያው መልእክቶች ሆነዋል፡፡ ወደ ሜቶዲስት አልተሳካም ጊዜ እግዚአብሔር አስነሣው ሌሎችን እስከዚህ መጨረሻው ዘመን ድረስ፡፡በምድሪቱ ላይም በመልእክተኛቸዉ አማካኝነት ለመጨረሻዉ ዘመን የመጨረሻ ድምጽ የሚሆኑ ሰዎች ይነሳሉ፡፡

አዎን ጌታዪ. ቤተክርስቲያን ከእንግዲህ የእግዚአብሔር “አፍ-ቃል” አይደለችም፡፡ እሱ የራሱየአፍ መስሪያ ነው፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔርበእሷ ላይ ጀርባዉን እያዞረነው፡፡ የእግዚአብሔርድምፅ በውስጧ ትሆኛለችናበነቢዩና በሙሽራይቱ በኩልያዋርዳታል፡፡ አዎን ፣ምክንያቱም በራዕይ ቁጥር17 የመጨረሻ ምዕራፍ ላይእንዲህ ይላል “መንፈሱና ሙሽራይቱም ዉጡ ይላሉ”፡፡ እንደ ገናበ ጴንጠቆስጤዕለት ዓለም በቀጥታከእግዚአብሔር ዘንድ በቀጥታይሰማል፣ ግን ያቺ የቃል ሙሽራይቱ እንደ መጀመሪያውዘመን ትደግማለች።

አሁን ግን እስከዚህ ዘመን ድረስ ጮኸ፣ “ቃል አለህ፡፡ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ መጽሃፍ ቅዱስ ይኖርዎታል፣ ነገር ግን የፈለጉትን ከመውሰድ እና የማይፈልጉትን ከመተው በስተቀር ለቃሉ ምንም ነገር አያደርጉም፡፡ እሱን ለመኖር ፍላጎት የለዎትም፣ ግን ክርክር ያድርጋሉ፡፡ ትኩስ ወይም በራድ ብትሆን ኖሮ ነበር፡፡ ብርድ ብርድልዎት እና ብቃወም ኖሮ እኔ ያንን መቋቋም እችል ነበር፡፡ እውነቱን ለማወቅ እና ቢኖሩበት ነጭ ብጉር ቢያገኙ ለዚያ ስለ እኔ አመሰግናለሁ፡፡ ግን በቀላሉ ቃሌን ስትወስድ እና ባታከብር፣ እኔ በምላሹ ላከብርህ አልፈልግም፡፡ እኔ ልተፋህይሆናል እናንተ እኔን አንተ ስላዋረድከኝ”

አሁንበሆድ ላይ ህመምየሚያመጣብዎት በለብ ያለ ውሃ ነውማንም ያውቀዋል፡፡ ዘረ-መል(ጅን) ከፈለጉ ፣ለብ ያለ ውሃ መጠጣት በጣምጥሩ ነገር ነው፡፡ ለብ ያለች ቤተክርስቲያን አሳምማዋለች ስለሆነም ከአፉ ሊተፋት እንደሆና አሳወቀ፡፡ ከጎርፉ በፊት የተሰማዉን አሳወቀንማለት አይደለም እንዴ?

ኦህ፣ ለእግዚአብሔር ብሆን ኖሮ ቤተክርስቲያኑ ቀዝቃዛ ወይም ሙቅ ነበር፡፡ ከሁሉም በላይ እሷ ጠንቃቃ(ትኩስ)መሆን አለባት። ግን እሷ አይደለችም፡፡ ፍርድ ተላልፏል። እርሷ ከእንግዲህ ለዓለም የእግዚአብሔር ድምፅ አይደለችም፡፡ እሷ እንደ ሆነ እሷ ትጠብቀዋለች፣ ግን እግዚአብሔር አይልም፡፡

ኦህ፣ እግዚአብሔር አሁንም ለሙሽሪት ድምጽ እንደሰጠ፣ አሁንም ለአለም ሰዎች ድምጽ አለው፡፡ ይህ ቃል እንደተናገርነው በሙሽራይቱ ውስጥ አለ እናም በኋላ ላይ ስለዚያ የበለጠ እንነጋገራለን፡፡

(2) ራእይ3:17-18,
ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፥ ጐስቋላና ምስኪንም ድሀም ዕውርም የተራቆትህም መሆንህን ስለማታውቅ፥
ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።

አሁን የዚህን ጥቅስ የመጀመሪያ ሐረግ ተመልከቱ፣ “ምክንያቱም እርስዎ” ብለዋል፡፡ እነሆ፣ እነሱ እየተናገሩ ነበር፡፡ እነሱ እነሱ የእግዚአብሔር ቃል አነጋገር ሆነው ይናገሩ ነበር፡፡ ይህ ከቁጥር 16-17 ላይ የተናገርኩትን በትክክል ያረጋግጥልኛል፡፡ እነሱም ይላሉ ቢሆንም ነገር ግን ይህ, ይህ ትክክል አያደርገውም. የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የተረጋገጠ የጌታ ድምፅ ናት ብላ ለእግዚአብሄር ትናገራለች፡፡ ማንም ሰው እንዴት በመንፈሳዊ በጣም ክፉ ሊሆን እንደሚችል እኔ ከምማውቀው በላይ ነው፣ ግን በውስጣቸው ባለው ዘር መሠረት የሚመጡ ናቸው፣ እናም ያ ዘሩ ከየት እንደመጣ እናውቃለን፣ አይደል?

የ በሎዶቅያ ቤተክርስቲያን “እኔ ሀብታምእና ሸቀጦች ጋርጨምሯል ነኝ, እናምንም አያስፈልገኝም” እያለችነው ያ የእራሷግምት ነበር፡፡ እራሷን ተመለከተችእና ያየችው ያነው፡፡ እሷም“እኔ ሀብታም ነኝ” አለችው ማለት በዓለምነገሮች ውስጥ ሀብታምናት ማለት ነው፡፡ በያዕቆብ 2:5-7 ፊት፣
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ፥ ስሙ፤ እግዚአብሔር በእምነት ባለ ጠጎች እንዲሆኑ ለሚወዱትም ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸውን መንግሥት እንዲወርሱ የዚህን ዓለም ድሆች አልመረጠምን? እናንተ ግን ድሆችን አዋረዳችሁ። ባለ ጠጎቹ የሚያስጨንቁአችሁ አይደሉምን? ወደ ፍርድ ቤትም የሚጎትቱአችሁ እነርሱ አይደሉምን? የተጠራችሁበትን መልካሙን ስም የሚሰድቡ እነርሱ አይደሉምን?
አሁን ባለጠጋ ሰው መንፈሳዊ ሊሆን እንደማይችልአል ሀሳብም፣ ግን ቃሉ በጣም ጥቂቶች እንደሚሉት ሁላችንም እናውቃለን፡፡ በእውነተኛውቤተክርስቲያን አካል ውስጥቀዳሚ ድሃ ነው፡፡ አሁን ቤተክርስቲያኑበሀብት ብትሞላ አንድነገር ብቻ እናውቃለን፡፡ “ኢኳቦድ” በሮችዋላይ ተጽፏል! ያንን መካድአይችሉም፣ ያቃል ነው፡፡

ውስጥ ሙሉ መለያ ያንብቡ...
የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን።


የራዕይ መጽሐፍ ተከታታይ።
በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይቀጥላል።
(ክርስቶስ ከቤተክርስቲያኑ ውጭ።)


በራእይ መጽሐፍ ላይ።

የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ድረ።

እግዚአብሔር እና ሳይንስ
ተከታታይ ኢንዴክስ።

የኖህ መርከብ።

ወቅታዊ ምርምር።

ጥሩ ዜናው።
ኢየሱስም ስለ ኃጢአታችን ሞቷል።

የውኃ ጥምቀት።
መንገዱ ይህ ነው.
በእርሱ ሂድ.

የመለኮት ገልጿል።

 

መልእክት ዋና ዋና ትምህርቶች።

ከተፈጥሮ በላይ ደመና።

የእሳት ዓምድ።

መቃብሩ ባዶ ነው።
እርሱ ሕያው ነው።

አርኪኦሎጂ።
ሰዶምና ገሞራ።

ኑሮ ቃል ተከታታይ።

 

የእሳት ዓምድ።
የመለኮት አብራርቷል።

ሚቶሎጂ። ባቢሎን የምንጭ።

የመጀመሪያው ኃጢአት።
አንድ አፕል ማለት ነው?።

በለዓም መሠረተ ትምህርት ነው።

እንደሆነ ሴት ኤልዛቤልን።

የእኛ ዕድሜ በሎዶቅያ።

 
 

የእሱ ቤተ ክርስቲያን ከኢየሩሳሌም ውጪ የሚኖሩ ክርስቶስ ነው።

የኒቆላውያንን ትምህርተ።

የፍጥሞ ራዕይ።

 

ሚስጥራዊ ባቢሎን።

  ቅዱስ መጽሐፉ እንዲህ ይላል...

እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፤ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ፥ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል።

እሱመሆኑን ድል እኔእንኳ እኔ ደግሞ ያጋጠሟቸውን እንደ የእኔ በዙፋኑ ላይ ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ እሰጠዋለሁ; እና በ የእኔ አባቴ ጋር ተሾምሁ ዙፋን.

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለውይስማ፡፡

የዮሐንስ ራእይ 3:20-22


ሙሉ መጠን ሥዕሎች ወይም ፒዲኤፍ ለማውረድ ምስል ላይ ጠቅ ያድርጉ።


Acts of the Prophet.

(PDF እንግሊዝኛ)።

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF እንግሊዝኛ)።

ቻይና ውስጥ በረዶ ውስጥ አንዲት ተራራ እና የጽጌረዳን።

የእሳት በአበቦች።

የእሳት ዓምድ።
- የሂዩስተን 1950።

አንድ ፒራሚድ ዓለት ላይ ብርሃን ነው።

እስራኤል ወደ
ፍልስጤም
ስለተመለሰች
ይህ የመጨረሻ
ዘመን እንደ
ሆነ እናውቃለን ፡፡መልዕክት ሃብ...ቋንቋዎን ይምረጡ. ወንድም Branham ነፃ መልዕክቶችን የውርድ።