De Originele zonde.


  Boek Openbaring serie.

Was het een appel?
(Het verhaal van het slangenzaad.)


William Branham.

Openbaring 2:7b:
Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

Dit is het toekomstig loon voor allen, die overwinnen in het tijdperk waarin zij leven. Wanneer er voor de laatste maal zal zijn opgeroepen tot de strijd, wanneer onze wapenrusting afgelegd is, dan zullen wij rusten in het paradijs Gods en ons deel zal zijn de Boom des Levens voor eeuwig. "De Boom des Levens." Is dat geen mooie beeldspraak? Hij wordt drie maal genoemd in het boek Genesis en drie maal in het boek Openbaring. Op alle zes de plaatsen is het dezelfde boom en symboliseert deze exact hetzelfde.

Maar wat is de Boom des Levens? Wel, allereerst zouden wij moeten weten, wat een boom zelf betekent. In Numeri 24:6 zei Bileam, toen hij Israël beschreef, dat "de Here hen geplant had als sandelbomen." In heel de Schrift duiden bomen mensen aan, zoals in Psalm 1 te lezen is. Dus moet de Boom des Levens de Persoon van het Leven zijn en dat is Jezus.

Nu stonden in het midden van Eden twee bomen. Die ene was de Boom des Levens; de ander was de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. De mens moest leven door de Boom des Levens; maar de andere boom mocht hij niet aanraken, anders zou hij sterven. Maar de mens nam wèl van de andere boom en toen kwam de dood in hem door zijn zonde en hij werd van God gescheiden.

Nu was die Boom daarginds in Eden, die Boom, die de bron des levens was, Jezus. In Johannes 6 tot en met 8 maakt Jezus Zich bekend als de bron van eeuwig leven. Hij noemde Zich het Brood, dat uit de hemel was nedergedaald. Hij sprak erover, dat Hij Zich gaf en dat, als iemand van Hem at, deze nimmer zou sterven. Hij proclameerde dat Hij Abraham kende en dat Hij voor Abraham WAS. ("Eer Abraham was ben Ik.") Hij profeteerde dat Hij hun levend water zou geven en dat indien iemand van dat water zou drinken, deze nimmer meer zou dorsten, maar het eeuwige leven deelachtig worden. Hij toonde Zich als de GROTE "IK BEN". Hij is het Brood des Levens, de Bron des Levens, de Eeuwige en de BOOM DES LEVENS. Hij was daarginds in Eden, midden in de hof, net zoals Hij midden in het paradijs Gods zal zijn. Sommigen stellen het zich zo voor alsof de twee bomen in de hof zomaar twee bomen waren, net als de andere bomen, die God daar had geplaatst. Maar zorgvuldige onderzoekers weten, dat dit niet zo is. Toen Johannes de Doper uitriep, dat de bijl aan de wortel van alle bomen was gelegd, sprak hij maar niet over natuurlijke bomen, maar over geestelijke beginselen. Nu staat er in I Johannes 5:11: "En dit is het GETUIGENIS, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon." Johannes zei in hoofdstuk 5 vers 40 eveneens: "En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben." Het getuigenis, het Woord van God zegt dus klaar en duidelijk, dat het leven, HET EEUWIGE LEVEN, in de Zoon is. Het is nergens anders. I Johannes 5:12: "Die de Zoon heeft, die heeft het LEVEN; die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven NIET." Omdat nu het getuigenis niet kan veranderen, omdat er niet vanaf genomen kan worden of aan toegevoegd kan worden, ligt het getuigenis vast, dat HET LEVEN IN DE ZOON IS... Omdat dit zo is, moet DE BOOM DES LEVENS IN DE HOF JEZUS ZIJN.

Akkoord. Als de Boom des Levens een persoon is, dan is ook de Boom der Kennis van Goed en Kwaad een persoon. Dat kan niet anders. Zo stonden de Rechtvaardige en de boze naast elkaar, in het midden van de Hof van Eden, Ezechiël 28:13a: "Gij (Satan) waart in Eden, Gods hof."

Hier ontvangen wij de ware openbaring van het "SLANGENZAAD". Hier hebt u, wat er werkelijk gebeurde in de Hof van Eden. Het Woord zegt, dat Eva bedrogen werd door de slang. Zij werd werkelijk misleid door de slang. In Genesis 3:1 lezen we: "De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat de HERE God gemaakt had." Dit dier stond zo dicht bij de mens (terwijl het toch zuiver dierlijk was), dat het kon denken en praten. Het was een rechtopgaand dier en stond zo'n beetje tussen een chimpansee en een mens in, maar leek meer op een mens. Hij benaderde het menselijk wezen zo zeer, dat zijn zaad zich kon vermengen met dat van de vrouw en het ook deed; haar kon bevruchten. Toen dit gebeurde, vervloekte God de slang. God veranderde ieder been in het lichaam van de slang, zodat hij moest kruipen als de slangen zoals wij ze vandaag aan de dag kennen. De wetenschap kan proberen wat zij wil, maar zij zal de "missing link" - de ontbrekende schakel - nimmer vinden. Daar heeft God voor gezorgd. De mens is knap en hij kan zich een verbinding tussen mens en dier voorstellen en hij probeert die te bewijzen vanuit de evolutie. Er is helemaal geen evolutie. Maar toch hebben mens en dier zich vermengd. Dat is één van de geheimenissen van God, dat verborgen is gebleven, maar hier wordt het geopenbaard. Het gebeurde daar ginds in het midden van de Hof van Eden, toen Eva zich afwendde van het Leven om de Dood te aanvaarden.

Let op wat God zei tot hen in de Hof. Genesis 3:15: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen." Als wij het Woord geloven, namelijk dat de vrouw een Zaad had, dan moet de slang zeker ook een zaad hebben gehad. Als het Zaad van de vrouw een mannelijk kind was, verkregen zonder tussenkomst van een man, dan moet het zaad van de slang iets dergelijks zijn, dat wil dus zeggen, dat er nog een mannelijk wezen geboren moet worden zonder tussenkomst van het mannelijk instrument des mensen. Er is geen Bijbelonderzoeker, die niet weet dat het vrouwenzaad de Christus was, die kwam door een werkzaamheid Gods zonder geslachtelijk verkeer tussen een mensenpaar. Het is even bekend, dat de voorzegde vermorzeling van de slangenkop in werkelijkheid een profetie was aangaande wat Christus aan het kruis tot stand zou brengen tegen Satan. Maar aan het kruis zou Christus de kop van Satan vermorzelen, terwijl Satan de verzenen van de Heer vermorzelen zou.

Dit Schriftgedeelte is de openbaring van hoe het letterlijk zaad van de slang in de aarde gezaaid werd, net zoals we het verhaal hebben van Lukas 1:26-35, waarin we de juiste weergave vinden van hoe het Zaad van de vrouw zich lichamelijk manifesteerde zonder tussenkomst van een mannelijk wezen... "En in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Nazareth; tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Here is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam noemen JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, daar ik geen man beken? En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden." Zoals het vrouwenzaad letterlijk God was, Die Zich vermenigvuldigde in menselijk vlees, zo is het zaad van de slang letterlijk de deur die Satan vond, waardoor hij in het menselijk ras kon doordringen. Satan kon onmogelijk (daar hij slechts een GESCHAPEN geestelijk wezen was) zichzelf vermenigvuldigen. God kon dit wel; daarom vertelt Genesis hoe Satan zijn zaad voortbracht en zich injecteerde in het menselijk geslacht. Herinner u ook, dat Satan de "slang" genoemd wordt. Het is zijn zaad of zijn indringen in het menselijk geslacht, waar wij het over hebben.

Voor Adam Eva ooit naar het vlees "kende", had de slang die kennis gekregen. En wie daaruit geboren werd, was Kaïn. Kaïn was uit (geboren van of verwekt door) de boze. I Johannes 3:12. De Heilige Geest, sprekende door Johannes kon niet op de ene plaats Adam "de boze" noemen (want dat zou hij zijn, als hij de vader van Kaïn was) en op een andere plaats Adam de "zoon Gods" noemen, wat hij was door de schepping. Lukas 3:38. Kaïn bleek in zijn karakter aan zijn vader gelijk te zijn, een aanbrenger van de dood, een moordenaar. Zijn volkomen afwijzing van God, toen hij voor de Almachtige stond in Genesis 4:5, 9, 13 en 14 tonen hem als absoluut onmenselijk in zijn karaktertrekken, en hij schijnt zelfs ieder verhaal, dat we in de Schrift hebben over een confrontatie van Satan met God te overtreffen. "Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel." "En de HERE zeide tot Kaïn: Waar is Abel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?" "En Kaïn zeide tot de HERE: Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde. Zie, Gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan."

Let op, hoe nauwkeurig Gods getuigenis de geboorte van Kaïn, Abel en Seth weergeeft. Genesis 4:1: "En Adam bekende Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van de HERE verkregen! En zij voer voort te baren zijn broeder Abel." Genesis 4:25: "En Adam bekende weer zijn vrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth;..." Er worden DRIE zonen geboren, terwijl Adam zijn vrouw slechts TWEE maal naar het vlees gekend heeft. Daar de Bijbel het nauwkeurige en volmaakte Woord van God is, is dit geen vergissing, maar een getuigenis, dat ons verstand moet verlichten. Daar uit de TWEE geslachtsdaden DRIE zonen geboren werden, weet u ZEKER dat ÉÉN van de drie NIET de zoon van Adam kan zijn. God heeft dit op deze nauwgezette wijze laten optekenen om ons iets te laten zien. De waarheid is, dat Eva in haar schoot TWEE zonen had (tweelingen), afkomstig van AFZONDERLIJKE bevruchtingen. Zij droeg tweelingen, waarbij de ontvangenis van Kaïn enige tijd voor die van Abel plaatsvond.

Lees het volledige rekening in...
HET GEMEENTETIJDPERK VAN EFEZE.

Downloaden... Het slangenzaad. - William Branham.


  De Schrift zegt...

Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft,

Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben.

Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

1 Johannes 3:10-12


Het boek Openbaring.
Ga verder op de volgende pagina.
(De Leer der Nikolaïeten.)

Als appels maakten
vrouwen beseffen dat
ze naakt waren,
is het tijd om de
appels weer
passeren.Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

Een berghelling en rozenstruik in de sneeuw in China.

Lelies van Vuur.

Pillar van Vuur - Houston 1950.

Licht op een piramide rock.