Bovennatuurlijke Wolk.


  Handelingen van de profeet serie.

Bovennatuurlijke Wolk.


Pearry Green.

Lukas 21:25-27,
25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;
26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

Deze verzen van de Schrift je al gelezen hebt voor honderden jaren. Steeds in de gedachten van mannen, hebt het uiterlijk van wolken en de verschijning van Jezus Christus is aangesloten. Zelfs geleerd theologen die in een terugkeer van de Heer om de aarde van mening, om zijn bruid te nemen, hebt dit verband op in hun gedachten gevormd. Maar deze zelfde theologen mogen te missen zijn tweede komst want, hoewel gegeven “ogen om te zien en oren om te horen” ze zullen weigeren om ze te gebruiken om te doen wat God in Zijn Woord heeft beloofd op te sporen, zou de tweede komst van Christus voorafgaan.

Mattheüs 24, te beginnen bij het 23rd vers is tevens een getuige van deze dagen vóór het komst van Christus:

23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

(Ziet dat Jezus zei niet dat “valse Jezussen” maar “vals gezalfde degene”, die met een echte zalving, maar sprekend die wat niet is waar vals mondstukken.)

Jezus waarschuwde van de misleiding bij de wederkomst, maar hij beloofde dat de gekozen zou niet misleid worden, wier namen in het boek des levens van het Lam geschreven vóór de grondlegging van de de wereld, en ze zijn voorbestemde tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus Christus. En dien hij tevoren bestemd, hen tevens hij noemde en gerechtvaardigd, en deze heeft Hij ook verheerlijkt. Jezus zegt echter dat er zullen degenen over wie de mensen zullen zeg “Hier één gezalfde! Hier is één wie heeft het woord.” In Mattheüs 24:25 vervolgt hij:

25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!
26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; (een plek van isolement) gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.

Onder denominaties vandaag zijn er mensen die geloven liever een denominatie geboren geloofsbelijdenis, dogma of doctrine dan het woord. Ze vervullen deze tekst, want ze zeggen: “Hier is het woord, hier is de zalving. We raadsleden, de leiders hebben bijeen in prive, op zoek naar de Heer. Nu komen we naar voren en vertellen u dat dit het woord is.” Ze zoeken private openbaring en dwingen het aan hun volgelingen. Onthoud dat hij het woord is... (Johannes 1) “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God... En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond...”

Zonder openbaring interpreteren ze de Schrift, zoals Mattheüs 24:27,

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

Van deze tekst, ze verwachten dat Jezus Christus om streep over de hemel, schreeuwen zijn terugkeer naar zijn bruid te nemen. Degenen die aldus onderwijzen, vergeten de Schrift waar hij duidelijk vertelt dat zijn terugkeer zal worden “als een dief in de nacht.”

Kijk naar de beschaving; het reisde van het oosten naar het westen. Kijk naar het christendom, het reisde van het oosten naar het westen. Kijk naar de zon; het komt op in het oosten en gaat onder in het westen. In hoofdstuk 10 [Zie: Zeven Gemeente-tijdperken.] staat dat God de boodschap van elke boodschapper begon aan elk gemeentetijdperk in het oosten en de laatste boodschapper verscheen in het westen, het brengen van de mysteries van God tot een voltooiing zoals voorspeld in Openbaring 10:7. Daarom, als er bovennatuurlijke verschijnselen zouden verschijnen aan mensen die in de laatste dagen vóór de komst van de Heer leven, deze fenomenen zouden zich in het westen voordoen. Want “zoals de bliksem uit het oosten komt,... naar het westen,” zo heeft Jezus Christus zich van het oosten naar het westen geopenbaard door deze zeven boodschappers. Terwijl elk hun boodschap bracht, ging de openbaring verder, uitbreiden met elk een: Luther die rechtvaardiging gebracht; Wesley, heiliging, de pinksterbeweging, vallen van de Heilige Geest aan het begin van dit tijdperk van Laodicéa; en nu tot vervulling met dit bericht naar de bruid waar deze mysteries zijn gesproken door deze boodschapper en de zegels zijn zelfs geopend.

Mattheüs 24:28,
28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

Daarom zullen Zijn engelen de adelaars verzamelen, degenen die in dit tijdperk leven, het tijdperk van adelaars. adelaars eten vers vlees, niet voor het “braaksel” dat alle denominatie “tabellen” zal vullen (Jesaja 28:8), maar voor het verse vlees van het woord. Dat is waar de adelaars zich zullen verzamelen. Terwijl dit woord voortkomt, verzamelen de mensen die het geloven, zoals God ze noemt.

Mattheüs 24:29-30,
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

Nog een verwijzing naar de komst van de mensenzoon in Daniël 7:13,

13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels,...

Daniel in het oude testament getuigt zelfs naar de komst van de zoon van de mens als verbonden met de wolken. Evenzo Jezus, elke keer dat hij sprak over zijn tweede komst, sprak van wolken.

In Arizona, zodat de Kamer van Koophandel verkondigt, vijfentachtig procent van de tijd zijn er geen wolken aan de hemel. Maar op februari 28, 1963, een buitengewone wolk verschenen in de lucht van Arizona die werd gekenmerkt met een foto, in een artikel geschreven door Dr. James McDonald, hoogleraar atmosferische fysica, aan de Universiteit van Arizona in tijdschrift Science, 19 april 1963. Aan mensen was gevraagd om beschikbare foto's in te sturen of andere informatie die licht zou kunnen werpen op de oorsprong van deze wolk. Waarom de interesse in één wolk? Gewoon vanwege de fenomenale grootte en hoogte, berekend door trigonometrie uit tachtig oneven foto's, als zesentwintig mijl in hoogte, vijftig mijl lang en dertig mijl breed. Waarnemingen kwamen van tweehonderdtachtig mijl in één richting en velen in andere richtingen van meer dan honderd mijl afstand. Het prachtige schouwspel van deze wolk bleef achtentwintig minuten na zonsondergang verlicht door zonlicht. Boven de atmosfeer, boven het vliegplafond van vliegtuigen, verder dan waar vocht zich kan vormen en condenseren, en onmogelijk te zijn ontstaan uit een raket door de enorme hoeveelheid vocht die het zou moeten bevatten, de grote wolk blijft een wetenschappelijk enigma.

De redactie van tijdschrift “Life”, kwam dit artikel tegen in “Science”, en op 17 mei (dezelfde maand en dag volgens de Schrift, dat Noach de ark binnenging), 1963, publiceerde een foto van de wolk met deze woorden: “Een wolk die te hoog is, en te groot om waar te zijn, maar toch, hier is een foto van it!” Ik heb geleerd van de cloud voor het eerst van deze uitgave van “Life”. Als ik terugkijk, realiseer ik me dat het artikel interessant was, toch hechtte ik er geen speciale betekenis aan. Een volle evangelie-prediker, vervuld met de Heilige Geest, ik geloofde dat ik lid was van de bruid van Christus, maar ik was toen niet geestelijk genoeg om te beseffen dat Jezus Christus had gezegd dat zijn terugkeer gepaard zou gaan met wolken. Hoe vernederend, achteraf gezien, te realiseren dat ik geen bovennatuurlijke betekenis had gehecht op dat wat niet op natuurlijke wijze door de wetenschap kon worden verklaard. Het was niet tot 1964 dat ik de waarheid van de uitstaande gebeurtenissen gehoord dat gebeurde toen deze wolk boven Arizona verscheen.

Op 22 december 1962, een volle twee maanden voor de wolk te zien zijn, Broeder Branham een visioen tijdens de vergadering in zijn hol in Jeffersonville, Indiana, een van de duizenden visioenen die hij tijdens zijn leven had ontvangen. Op 31 december 1962, vertelde hij deze visie aan zijn gemeente in de Branham Tabernakel, in Jeffersonville. Zijn woorden werden gehoord door circa zeshonderd aanwezige personen die avond en vastgelegd op tape als hij bracht zijn preek gerechtigd "Is Dit De Tijd Van Het Einde, Heren?" Hij vertelde hoe hij in het visioen was aan de kant van een berg, het verwijderen van een stekelnoot van een broekspijp, toen plotseling werd hij geschokt door een krachtige explosie, vervolgens bezocht door zeven engelen. Hij gaf toe aan de congregatie dat hij de betekenis van deze visie niet kenden. De visie verontrust hem gans zeer, en in de weken die volgden om anderen dat misschien Gods doel in zijn leven was vervuld vermeldde hij en hij zou worden gedood bij een explosie. Hij vroeg zich af of deze engelen werden zijn lichaam weg te voeren, zoals was gedaan te Mozes.

Kort na deze ervaring van de visie, verhuisde hij met zijn familie naar Tuscon, Arizona en er zich vestigen. Hij predikte enkele preken en begon in deze woestijn gemeenschap in te passen in het leven, maar nog steeds de visie spookt hem. Was zijn tijd spoedig omhoog zijn? Wanneer zou het zijn?

Trouw aan zijn natuur als een buitenshuis man en jager, merkte hij dat hij het genot van een favoriete sport van het gebied, de jacht op de wilde woestijn varken bekend als Javelina. Het was tijdens zo'n jachttocht die de verontrustende visie werd vervuld.

De datum was op 7 maart 1963. Het was ochtend en Broeder Branham had uit het kamp vertrokken voor zijn broeders te helpen, en mede - jagers, broers Fred Sothmann en Eugene Norman, zoekt de ongrijpbare Javelina. Zoals gebruikelijk hij al succesvol was geweest in de jacht voor zijn dier. Hij klom om een bergkam, nadat de leiding van de anderen in de weg die ze moeten nemen om een kudde van de varkens die hij eerder had gezien en zou hen dwingen beneden om hen te tegenkomt. Rustende boven op de heuvelrug voor een moment, bemerkte hij er was een stekelnoot aan zijn broekspijpen. Kort nadat hij had bereikt om hem te verwijderen, een fantastische knaller schudde de berg en de als de grond trilde onder hem, sprong hij in de lucht, niet wetende wat er was gebeurd of wat te verwachten. In de hemel boven hem, verschijnen zeven uiterst kleine punten, zoals vleugelvliegtuigen. Minder dan een knipoog latere gematerialiseerd deze puntjes aan de voorkant, van hem - een piramide van heilige engelen met een sterken engel op de top en drie kleinere engelen neer elke kant. Net zoals Paulus zei dat hij werd betrapt in de derde hemel, dus broeder Branham vertelde dat hij "gepakt boven" in te midden van deze engelachtige constellatie. Het was in deze tijd hem gegeven werd de Commissie: "Keer terug ten oosten vanwaar je kwam en door openbaring en visie, God zal de zeven zegels, die werden verzegeld in mysterie sinds Johannes de openbaarder schreef in in het boek Openbaring openen"
[De Zeven Gemeente-tijdperken]  [De Zeven Zegels.]

De broers, met hem kende van de visie en ze hadden het De Schokkende de bergen ervaren en maar voor zover ik weet, waren niet bewust van de aanwezigheid van de engelen. Broeder Branham hen opgeladen in die tijd aan geen mens wat ze hadden gezien en gehoord vertellen. Het verlaten van Tuscon op 13 maart 1963, keerde hij terug naar Jeffersonville. Van 17 maart tot de 24e, begon hij de meest opmerkelijke en verhelderende serie preken immer in de kerk bekend.

Vergen van één zegel elke nacht, dat hij, door de directe openbaring en inspiratie van de Heilige Geest elk de dag, predikte de mysteries van God, die God beloofd had Daniël niet zou worden geopenbaard tot de tijd van het einde. Dit was die tijd waarvan gesproken wordt in de Schriften, de eindtijd, en God sprak door zijn profeet zoals hij altijd had gedaan, maar deze keer het woord kwam op een manier van de openbaring die nog nooit eerder had gesproken tot de mens. De bruid werd aangetoond dat veel van de dingen die ze zochten werden al voorbij. Het was alweer tijd voor de bruid te maken ", zichzelve bereid."

Als u onderzoeken, de foto van de wetenschap - verbijsterend wolk kun je het gezicht van de Heer Jezus Christus te zien in het, het kijken en uitzicht op het oosten, met haren als wol, zoals Johannes de Openbaarder had hem gezien. Hij verscheen niet als een jonge man zoals hij toen hij opgehangen aan een kruis op drieëndertig, maar wie is de rechter van de de wereld. Kan het moeilijk zijn voor sommige mensen om te ontvangen, maar is het niet zeg in de Schriften op veel plaatsen dat wanneer de Zoon des mensen geopenbaard, als Hij verschijnt, zullen er wolken?
-----

Ik verkondigen aan de mensen van deze tijd dat de Schriften beloven er is een wolk te worden verbonden met de verschijning van de zoon van de mens op deze aarde. Nu breng ik je het verrassende nieuws dat er in deze eeuw zo'n wolk is geweest - een wolk die niet door de wetenschap kan worden verklaard. Als het zou kunnen worden verklaard door middel van wetenschappelijk principe, toen kon ik niet geloven wat ik over dit doen, maar er is geen verklaring. Mij is verteld door een man van wie ik geloof dat hij een profeet van God voor deze tijd is, Broeder William Branham, dat zeven engelen tot hem kwamen, en onthulde de mysteries van het boek Openbaring, gevangen hem in hun midden, en het verlaten van hem, vormden deze wolk. Ik heb geen reden om aan deze verklaring te twijfelen. De wolk was te groot, te hoog, en zou te veel vocht om echt te zijn bevatten; maar het feit blijft - het was echt. Het was bovennatuurlijke en God zond het als een teken aan de bruid.

Vertaalde uittreksels uit... Acts of the Prophet. - Pearry Green

Downloaden:   Heren, Is Dit De Tijd?

Lees het volledige rekening in...
  "The acts of the Prophet" - Pearry Green.
(PDF Engels)


De wolk was
te groot,
te hoog,
en zou te veel
vocht om echt
te zijn bevatten;


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

   De Schrift zegt...

Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

Malachi 4:5,6

   Downloaden...

Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


De Vuurkolom.

Bovennatuurlijke Wolk

Acts of the Prophet

(PDF Engels)

Chapter 11 - The Cloud

(PDF Engels)

Voordat...

Na...

Hij gekruisigd.
De plaats van de schedel


De Aanklacht
(PDF)

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Pearry Green personal
testimony.

(PDF Engels)

Huwelijk En
Echtscheiding.
(PDF)


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.