Archeologie 2.

<< vorige

volgende >>

  God en Wetenschap Serie.

Sodom en Gomorra.


David Shearer.

Het gebied rond de dode zee, vroeger een weelderige landbouwgrond, Genesis 13:10, “En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar.”

Vandaag, echter, het hele gebied is woest, de steden zijn verschillende kleuren (wit ash) dan de rotsen van het omliggende gebied, met vermelding van de omvang van de catastrofale.


    Structuur van het gebouw.

De Bijbel getuigde van de goddeloosheid van Sodom in de volgende verzen:

Genesis 13:13
“En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE.”
 


Ash Sphinx (Idol).

Ezechiël 16:49
“Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet.”
 

Structuren.


    Structuur van het gebouw.

De structuren van de ruïnes zijn samengesteld uit lagen van calciumsulfaat, en Calcium Carbonaat. Dit geeft het uiterlijk van het afwisselende lagen voor witte en grijze ash. Ze zijn zeer broos, materiaal is gemakkelijk kunnen worden "klopte af" de structuren.


Muur structuren.

Zwavel ballen.


Zwavel ballen.

Er zijn duizenden van zwavel (Sulfur) ballen ingebed in de ruïnes van de as. Deze gesmolten materiaal om hen rond, samen met ash. Dit heeft geleid tot hen te worden ingepakt, het verwijderen van de zuurstof van hen, blussen van de verbranding en dus het behoud van de zwavel erin.

De zwavel erin is wit van kleur, inzonderheid chemische tests, aangetoond dat meer dan 98% zuiver. (Zwavel normaal gevonden is geel, vulkanische aard en is meestal slechts 40% zuivere.)


    Gebouw - Gomorra.

Deuteronomium 29:23
“Dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding; die niet bezaaid zal zijn, en geen spruit zal voortgebracht hebben, noch enig kruid daarin zal opgekomen zijn; gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de HEERE heeft omgekeerd in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid;”

De les voor ons.

De vernietiging van Sodom en de andere steden is een waarschuwing aan ons vandaag, zoals de Schrift in 2 Petrus 2:6 zegt,

“En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;”


  De Schrift zegt...

Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.

Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Lukas 17:29,30


Citaat ...

En ik heb deze verklaring afgelegd. Als deze natie oordeel ontsnapt, zal God worden verplicht te hef opstaan Sodom en Gomorra en excuses voor zinken ze en branden ze, want we net zo slecht als Sodom en Gomorra ooit was. En als hij gezonken Sodom en Gomorra en verschroeit hen vanwege hun zonden, en hij niet dezelfde manier omgaan met ons, dan zou hij worden onrechtvaardig en danken hen een verontschuldiging. God moet niet mijn excuses aanbieden aan niemand of niets. Zonde zal worden beoordeeld, en het zal worden gestraft, net zo zeker als er is een God die beslissing kunt maken. En God's oordeel is heilig, God is heilig. En daarom zijn gerichten en zijn werken moet juist en heilig, want het wordt een heilige God voor zijn werk en zijn oordeel.

Vertaald uit het... Handwriting on the wall  58-0309M


  De Schrift zegt...

Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel.

En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands.

Genesis 19:24,25


Nooit zegt de
Bijbel dat het
woord van God
gaat om een theoloog.
Zij zijn degenen
die knoeit
het omhoog.


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engels)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engels)

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot
Mij Kwam
(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Engels)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engels)


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.