Huwelijk en Echtscheiding.

<< vorige

volgende >>

  Christelijk lopen serie.

Het was niet zo van den beginne.


William Branham.

Lees het volledige rekening in...
Huwelijk en Echtscheiding.

Mattheüs 19:8,
8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest.

Met dit Schriftgedeelte, deze vraag, werd Jezus geconfronteerd bij het allereerste begin van Zijn bediening, en Mozes werd ermee geconfronteerd bij het allereerste begin van zijn bediening. Het is verreweg de belangrijkste vraag in de harten van de gelovigen. De zondaar bekommert zich er niet om. Maar de gelovige wel, omdat de gelovige alles wat hij weet probeert te doen om voor God recht te leven. Als er daarom een vraag opkomt betreffende de godsdienst, dan rijst de huwelijk- en echtscheidingszaak op. Waarom? Omdat het de oorzaak is van de oorspronkelijke zonde. Daar begon de zonde en dat is de reden dat het elke keer aan de orde wordt gesteld, want dat was het eerste begin van de zonde.

Nu, ik zal geen tijd hebben om al deze dingen uit te leggen, maar ik zal graag uw brief beantwoorden of wat ik ook maar kan doen. We hebben hier de boeken die er over schreven en vele vragen en zelfs uittreksels uit de kranten en dergelijke, om dit te bewijzen. Wij weten dat het Eva was. Over de appel die zij werd verondersteld te eten (dat is niet eens schriftuurlijk), beweren ze nu dat het een abrikoos was. Het was geen van beide. Zij pleegde overspel waardoor het eerste kind werd voortgebracht, Kaïn, Satans eigen zoon, want in hem lag het kwade. Het kwam niet door Abel. Satans zoon was Kaïn.

----
Het is zoals ik zei: als ik vanmorgen naar het oosten wilde gaan, naar mijn beste weten, om een bepaald iets in het veld te vinden, dat pal oostwaarts lag, dan ging ik naar het oosten. Als iemand zou zeggen: “Broeder Branham, dit is oost.” Het is potentieel oost, maar het is noord-oost. Ik zou het doel waar ik naar zocht, passeren; ik zou terugkomen, wetend dat het fout was. Als dan iemand zou zeggen: “Broeder Branham, ga die kant op, naar rechts.” Nu, dat is ook potentieel oost, maar het is zuidoost. Ik zou het doel missen, waar ik naar zocht, omdat ik over de grenzen van de volmaakte en rechtstreekse weg heenging.

Nu, als dat zo is, hebben wij twee richtingen over huwelijk en echtscheiding. Eén van hen beiden zegt, dat een man slechts eenmaal getrouwd kan zijn, tenzij zijn vrouw dood is. Dat is één van de vragen. Maar als u dat gaat volgen, dan gaat u overboord. Dan zegt de andere: “O, als de man of de vrouw (één van beiden) overspel heeft gepleegd, dan kan elk van hen weggezonden worden en weer trouwen.” U bemerkt dat u daarmee overboord gaat.

Dus ziet u, het is noch zuid-oost, noch noord-oost; wij willen rechtstreeks oost. U geraakt buiten de Schrift als u deze weg gaat. U geraakt buiten de Schrift als u die weg gaat. Wij willen weten waar de Schrift de Schrift ontmoet, en weten wat de Waarheid erover is. Beide nemen een andere weg en blijven in gebreke het correcte antwoord te geven, maar er moet toch een antwoord zijn.

Het is tegenwoordig precies zo; er zijn twee grote geloofsrichtingen in de kerk: de ene is het Calvinisme, de andere is het Arminianisme. De ene is wettisch en de ander is genade. En dan ontdekken we dat de mensen die in de genade geloven, de Calvinisten, zeggen: “God zij geprezen, het schaadt mij niet als ik rook; het schaadt me niet dat ik drink. Ik kan deze dingen doen; ik heb eeuwige zekerheid.” Dan ontdekken we aan de andere kant (aan die van de wettischen) dat ze zeggen: “O, ik zou hem graag willen uitschelden; ik zou hem graag de waarheid willen zeggen, maar ik ben een Christen, ik moet me rustig houden.”

Ziet u, u vindt uzelf op twee verschillende wegen en geen van beide is juist. Nu, dat is hard om te zeggen, maar het is de Waarheid. Wij vinden onszelf op twee verschillende wegen: één gaat de ene kant op; en één de andere kant op. Nu, laat ons zien wat de Waarheid is.

----
Wij hebben ook twee gedachten over deze Huwelijk en echtscheiding. Nu, daar onze Here het 'zevende-zegel-geheimenis' van Zijn Woord voor ons heeft geopend in deze laatste dag... Voor velen van u mag dit misschien Grieks zijn, maar mijn gemeente begrijpt het, als u hebt gehoord over de visioenen en over wat heeft plaatsgevonden. Het is een Bijbelse vraag. Wij worden hier uitgenodigd om te geloven dat er een waar antwoord moet zijn op het hele verborgen geheimenis, dat verborgen was sinds de grondlegging der wereld. De Bijbel profeteert en zegt dat in deze tijd deze geheimenissen zouden worden bekendgemaakt. Openbaring 10: “En bij het bazuinen van de zevende engel (de boodschapper van Laodicéa) zouden de geheimenissen van God bekend worden gemaakt.” En dit is het laatste tijdperk, dat van Laodicéa.

----
In onze tekst nodigt Jezus ons uit terug te gaan naar de beginne voor het ware Schriftuurlijke antwoord. Nu, toen Hij hier mee werd geconfronteerd, waren er twee dingen te zien. De priester zei tot Hem: “Kan een man zijn vrouw wegzenden en een ander trouwen om allerlei redenen?” En Jezus antwoordde: “Het was niet zo van den beginne.” Toen zeiden ze: “Mozes stond ons toe een scheidbrief te schrijven” (en haar weg te zenden voor alles wat ze maar wilden). Hij zei dat Mozes dat deed vanwege (ik laat dat een poosje voor wat het is), vanwege de hardheid van uw hart, maar van of in den beginne was het zo niet.

Indien Jezus zei: “Ga terug naar de beginne...” Toen was er van alles slechts één paar op aarde. Er was één Adam, en één Eva. Zij werden samengevoegd door God alleen. Eén mannelijk paard, één vrouwelijk. Eén mannelijke papegaai, één vrouwelijke. In den beginne, waarvan Hij ons zei daarnaar terug te gaan, was er van alles slechts één paar. Is dat waar? Dan stellen we vast dat alles in den beginne in volmaakte orde en harmonie met God verliep; niets was uit de orde. In de hemel is alles nog steeds in orde; al de sterren, het sterrenstelsel, het zonnestelsel, alles is in volmaakte orde. Wanneer er één van beweegt, wordt het hele programma onderbroken.

Nu, luister! Ziet u het? Eén verstoring bederft het hele programma! Toen de menselijke wezens in voortdurende harmonie met God leefden, met één man en één vrouw, zondigde deze vrouw. En het wierp het hele aardse programma uit de voortdurende harmonie met God! Daarom: één woord toe te voegen aan dit Boek of er één woord af te nemen, dat werpt een Christen uit de voortdurende harmonie met God, dat werpt de gemeente uit de voortdurende harmonie met God, dat werpt het gezin uit de voortdurende harmonie met God! Elke gelovige kan uit de harmonie met God geworpen worden, als hij niet elk Woord van God accepteert.

----
Nu, toen werd de man, volgens Gods Woord, gesteld om te heersen over de vrouw. Zij was niet langer zijn gelijke. Zij was zijn gelijke in de natuur, weet u. Maar toen zij Gods Woord brak, stelde God de man aan om over haar te heersen. (Genesis 3:16 als u het wilt opschrijven.) Ze was niet langer de gelijke van de man. Zij was een overtreedster van Gods Woord.

Ziet u niet dat zij, zij, de gemeente hier beneden, de overtreedster is van Gods Woord, waardoor zij volledig uit de voortdurende harmonie is geworpen. Dat is wat de gemeente heeft gedaan; het heeft geestelijke dood op de hele zaak geworpen! Nu zult u begrijpen waarom ik deze dingen er zo inhamer! Het is de Waarheid! Dit zijn Bijbelse feiten.

Let op, waarom heeft zij zoiets als dit gedaan? Hoe kon die lieflijke, mooie, volmaakte vrouw... Ik heb eens een schilderij gezien (ik geloof dat het in Griekenland was) van een kunstenaar die een schilderij maakte van Eva. Zij was het verschrikkelijkst uitziende wezen dat ik ooit gezien heb. Dat toont waarnaar een vleselijk gezind mens kan kijken. Maar zo was zij niet, zij was mooi, omdat zij een volmaakte vrouw was, helemaal vrouw.

Let op, waarom deed zij zoiets, terwijl zij van die hoge orde was? Ze was precies zoals de man, aan hem gelijkwaardig. Maar wij weten nu allen, dat ze haar gelijkwaardigheid aan de man verloor toen zij zondigde en God zei: “De man zal van nu aan over u heersen.” Nu, dat is de Schrift. Als u zou willen, kunnen we het lezen. Ik geef u de Schriftgedeelten (en spaar zo tijd voor deze grote telefoonaansluiting door het land) zodat u het zelf zou kunnen lezen. Bemerk waarom zij dat deed. Hoe kwam Satan ooit tot haar?

Wist u dat Satan eens gelijkwaardig was aan God? Zeker was hij dat. Hij was alles, behalve schepper; hij was alles; hij stond aan de rechterhand van God in de hemelen, een grote, leidende cherub. Let op, de reden dat zij dit deed was, dat zij niet in de oorspronkelijke schepping was. Zij was niet in Gods oorspronkelijke schepping; zij is een bij-product. Daarom: in den beginne (waarnaar Jezus ons verwees) was zij niet een oorspronkelijk geschapen wezen van God! Zij was een bij-product van de man. Jezus verwees naar de beginne.

-----
Nu, wat betreft huwelijk en echtscheiding. Ziet u, het moet worden geopenbaard. Totdat het geopenbaard is, weet u het niet. Maar Hij beloofde in deze laatste dagen, in dit tijdperk, dat elk verborgen geheimenis in de Bijbel zou worden geopenbaard. Hoevelen weten dat? (Openbaring, het tiende hoofdstuk.) Jezus beloofde, dat al deze verborgen geheimenissen, over huwelijk en echtscheiding en al deze andere verborgen geheimenissen die er zijn geweest, zouden worden geopenbaard in de eindtijd. Nu, u herinnert zich dat de stem zei: “Ga naar Tucson.” Herinnert u zich dat er een mystiek licht verscheen in de lucht, toen de zeven engelen daar stonden, toen ik terugkwam voor de opening van de zeven zegels? Let op hetgeen er heeft plaatsgevonden. Dat is waar.

-----
Dit is een verschrikkelijk moeilijke zaak. Ik wist niet hoe ik dit naar voren moest brengen! Wat zal ik doen wanneer ik mannen en vrouwen in mijn samenkomst heb zitten, waarvan sommigen twee of drie keer getrouwd zijn? Goede mannen, goede vrouwen, helemaal in de war. Waardoor? Door valse onderwijzing. Precies. Door niet te wachten op de Here. “Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet...” Niet wat de mens heeft samengevoegd, wat God heeft samengevoegd.

Wanneer u een directe openbaring van God hebt gekregen dat dit uw vrouw is, blijf daar dan bij, zij is de uwe voor de rest van uw leven. Ziet u? Maar wat de mens samenvoegt kan iedereen scheiden. Wat God echter samenvoegt, kan een mens maar beter niet wagen aan te raken. “Wat God heeft samengevoegd,” zegt Hij, “scheide de mens niet.” Niet wat de een of andere half dronken magistraat of iemand anders samenvoegt; niet wat wordt samengevoegd door een of andere teruggevallen prediker met een stel geloofsbelijdenissen uit een boek, waardoor hen alles in de wereld wordt toegestaan te doen, terwijl het Woord van God recht voor hen ligt. Ziet u? Ik spreek over wat God heeft samengevoegd.

-----
Onlangs, wetend dat als ik u iets zeg het ZO SPREEKT DE HERE moet zijn, had ik de Schrift, zoals Hij het aan mij openbaarde, maar ik vroeg: “Here God, wat kan ik tot deze samenkomst zeggen? Ik zal scheidingen krijgen. De mannen zullen op de waranda en op het erf zitten en overal elders en zich afvragen: 'Zal ik haar verlaten?' De vrouwen: 'Zal ik mijn man verlaten?' 'Wat zal ik doen?'” Iets zei tegen mij: “Ga naar boven, de bergen in en Ik zal tot u spreken.”

En terwijl ik boven op de berg was... Niet wetend dat ze het beneden in Tucson zagen... maar zelfs de onderwijzers riepen de kinderen (mijn kleine meisje en de anderen) uit het klaslokaal en zeiden: “Kijk naar die berg ginds. Daar gaat een vurig uitziende, amberkleurige wolk omhoog in de lucht, komt terug naar beneden, gaat weer omhoog de lucht in en komt naar beneden!”

Mevrouw Evans, bent u hier? Ronnie ben jij hier? Ik kwam terug naar beneden bij het tankstation en deze jongeman daar bij het pompstation van Evans, voordat ik wist wat de jongen zou zeggen deed hij mij versteld staan... Hij zei: “Broeder Branham, u was daarginds boven op de berg, nietwaar?” Ik zei: “Wat bedoel je Ronnie? Nee.” (Ziet u? Om te zien wat hij zou doen.) Vaak gebeuren er dingen die ik niet... die je niet aan de mensen vertelt. Het wordt... De zaak is dit, dat je zoveel ziet gebeuren, dat het gewoon voor je wordt. Ziet u? Ik vertel het gewoon niet aan de mensen. Ik zei: “Ronnie, wat wilde je...?”

Hij zei: “Ik kan u precies tonen waar u was. Ik riep mamma en wij stonden hier naar die wolk te kijken die daar boven hing en die op en neer ging. Ik zei: 'Het moet broeder Branham zijn die daar ergens boven is. Dat is God die met hem spreekt.'” En de hele bevolking van de stad keek ernaar. Op een stralende, volkomen wolkenloze dag, hing daar deze grote amberkleurige wolk, en kwam neer als een trechter en ging terug en spreidde zich uit.

-----
Nu, we worden in deze verwarring bevonden vanwege verkeerd uitgelegde theologie. Is dat juist? Daarom trouwde u vrouwen voor de tweede keer en u mannen, vanwege verkeerd uitgelegde theologie. Nu, ik wil u iets tonen dat Hij mij vertelde. Toen God, onze Schepper, de vraag werd gesteld, toen Hij hier op aarde was (Jezus Christus) en toen Zijn profeet van bevrijding (Mozes) ginds in Egypte optrad om de kinderen uit Egypte te leiden en hen in het beloofde land te brengen, zei Jezus hier dat Mozes de mensen in deze toestand zag en hij hun een scheidbrief toestond, omdat de situatie was zoals ze was! Mozes vond zoiets als: “Laat hem toestaan...” God gaf Mozes, die profeet die was gezonden tot het volk, toestemming om hun deze scheidbrief toe te staan.

En in de eerste Corinthe-brief, hoofdstuk 7, het twaalfde en vijftiende vers, sprak de Nieuw-Testamentische profeet, Paulus, die dezelfde zaak in de gemeente tegenkwam, dit: “Dit zeg ik, niet de Here.” Is dat juist? Vanwege de echtscheidingstoestand. Het was niet zo van den beginne. Maar Mozes werd het toegestaan, en God rekende het tot rechtvaardigheid! Eveneens had Paulus het recht toen hij zijn gemeente in die toestand ontdekte.

Nu, u gelooft dat dit waar is en u gelooft dat het van God komt. En door de betuiging van Zijn wolk en van Zijn Boodschap die mij tot zover hebben gebracht, zou God mij op de berg geen toestemming gegeven hebben hetzelfde te doen en u toe te staan zo verder te leven als u bent, en het niet meer te doen? Ga met uw vrouwen en leef in vrede, want het uur is laat. De komst van de Here is nabij! Wij hebben geen tijd meer om deze dingen op te breken! Waagt u het niet te proberen het weer te doen! Ik spreek uitsluitend tot mijn samenkomst. Maar als u getrouwd bent en God betuigde mij dat op de berg dat ik dit kon zeggen (een bovennatuurlijke openbaring vanwege de opening van de zeven zegels en dit is een vraag in Gods Woord): laat hen verder gaan zoals zij zijn en niet meer zondigen!

Het was niet zo van den beginne. Dat is juist. Het was niet zo en het zal niet zo zijn aan het einde! Maar onder de moderne verhoudingen, als Gods dienstknecht, ik wil mijzelf niet Zijn profeet noemen, maar ik geloof dat indien ik daarvoor niet gezonden zou zijn, ik een fundament voor hem leg, wanneer hij komt, onder de moderne verhoudingen, beveel ik u dan nu naar uw huis te gaan met uw vrouw. Als u gelukkig met haar bent, leef met haar, voed uw kinderen op in de vreze Gods; maar God zij u genadig als u dat ooit weer doet! Onderwijs uw kinderen nooit zoiets dergelijks te doen. Breng ze groot in de vreze Gods! En nu u dan bent zoals u bent, laat ons nu gaan in het late avonduur waarin we leven en voortjagen naar het doel van de hoge roeping in Christus; waar alle dingen mogelijk zullen zijn.

Lees het volledige rekening in...
Huwelijk en Echtscheiding.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

  De Schrift zegt...

En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn.

Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Mattheüs 19:5-6


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de Profeet.
(PDFs)

Heren, is dit de tijd?

(PDF) - Mt Sunset.
Waar de wolk verscheen.

Hoofdstuk 14
- Sabino Canyon

(PDF)

Hoofdstuk 11
De Wolk.

(PDF)

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot Mij
Kwam
(PDF)


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.