Armageddon.


  Boek Openbaring serie.

Armageddon.


David Shearer.

Deze pagina is een verzameling van gedachten en Schriften over eindtijd gebeurtenissen. Omdat we weten dat "God zijn eigen tolk is" kunnen sommige gebeurtenissen niet volledig bekend zijn over tot nadat ze gebeuren.

“En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.” Openbaring 16:16

Hollywood heeft ons het beeld van Armageddon gegeven als de totale vernietiging van de aarde. Maar is dit waar?.

Het woord Armageddon is afgeleid uit twee Griekse woorden "har" wat betekent een heuvel of berg en Meggido, een plaats in Israël. Dit is waar de eindstrijd tussen Christs leger en het leger van de anti-christ plaatsvindt.

Hoewel het de nederlaag van de Antichrist, en zijn legers, is het niet de volledige vernietiging van de aarde. Er is nog een duizend jaar bewind van Christus, genoemd van het Millennium te worden. Satan zal worden gebonden in deze periode, en enzovoort aarde er vrede zal zijn.

Internationale troepenmacht legt beleg naar Jeruzalem.

Zacharia 12:2 “Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.”


Joël 3:1-2

“Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden;
Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;”

Een internationale troepenmacht terechtkomt op de stranden van Israël, in een poging om de stad Jeruzalem te bevrijden. De Bijbel verwijst naar “alle naties”. Het is mijn mening, dat dit niet dat betekent 'iedereen op aarde', het betekent een VN-macht, die vertegenwoordigen “alle naties”.

De tijden der heidenen.

Jezus zei in Lukas 21:24 “... en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.”

Het is duidelijk dat we in deze tijden leven, die Jezus sprak over.

Christus openbaart zich aan de Joden.

Zacharia 12:10-11 “Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.”

Dit gebeurt op het moment dat Christus zich aan de Joden openbaart. Het verhaal van Jozef in de Bijbel, is een type, van dit evenement. Hij zet iedereen uit zijn tegenwoordigheid en openbaart zich aan zijn broeders.

Romans 11:26-27 “En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.”

Aan het einde van het Millennium, Satan is losgemaakt en de slag bij “Gog en Magog” optreedt.


  De Schrift zegt...

Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?

Romeinen 11:15


   Downloaden

Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

De Zeven Zegels.

 

Een berghelling en
rozenstruik in de sneeuw
in China.

Lelies van Vuur.

 

De Vuurkolom
- Houston 1950

Licht op een
Piramide Rock.

God heeft
vele titels ...
maar Hij heeft slechts
de ene mens naam
en die naam
Jezus is.Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.