Levende Woord Serie.

  Levende Woord Serie.

Een visie van de Bruid.


William Branham.

Lees het volledige rekening in...
Geboorteweeën.

De Bijbel zegt dat Zijn vrouw haarzelf aan het einde van het tijdperk gereedmaakt. Hoe maakte Zij zichzelf gereed, om Zijn vrouw te worden? En wat deed zij - wat voor soort gewaad had zij aan? Zijn eigen Woord. Zij was gekleed in Zijn rechtvaardigheid. Dat is zoals het is, ziet u? Visioenen. Let op. Juist voordat ik sluit. Ik wil nog één ding zeggen, juist voordat ik sluit. Dat is wat mij heeft geleid dit te zeggen. Ik heb het “ZO SPREEKT DE HERE.” Als een mens dat zou zeggen zonder dat... het in zijn eigen denken heeft geplaatst, zou hij een huichelaar zijn en behoorde daarvoor naar de hel te gaan. Juist. Als hij zou proberen om een groep mensen, fijne mensen, zoals deze hier, te verleiden, dan zou hij een duivel in menselijk vlees zijn. God zou hem nooit eren. Gelooft u dat God een duivel of een leugen zou eren? Nooit. Zie, het gaat boven hun verstand en zij kunnen het niet begrijpen, maar Hij haalt de uitverkorenen eruit.

Kijk naar alle profeten door de tijdperken heen - hoe Hij de uitverkorenen eruit nam. Zie, het ging zelfs verder tot aan de reformatie - zoals de Rooms-katholieke kerk Joan d'Arc verbrandde op de brandstapel omdat zij een heks zou zijn. Dat is zo. Later ontdekten zij dat zij het niet was; zij was een heilige. Natuurlijk hebben zij boetedoening gedaan - zij hebben de lichamen van de priesters opgegraven en ze in de rivier geworpen, maar weet u, dat maakt het niet goed in de boeken van God. Nee! Ook hebben zij Patricius heilig verklaard, ziet u, en hij is het ongeveer evenveel als ik er één ben. Als wij opletten... Kijk naar zijn kinderen; kijk naar zijn plaats; kijk hoeveel er gedood werden; kijk naar de tijd van de martelaren en zie hoeveel er daar werden gedood. U ziet dat het niet zo is. Maar de aanspraak van de mensen zet het niet vast; het is wat Gód zegt en bewijst dat het de waarheid is. Beproeft alle dingen. Houdt vast aan dat wat goed is.

Welnu, ongeveer een paar maanden geleden, op een morgen toen ik het huis uitging, kwam er een visioen. En ik daag iedereen hier uit die het door alle jaren heen geweten hebben, te zeggen of het iedere keer dat de Here mij liet zeggen, “ZO ZEGT DE HERE,” het niet gebeurde. Hoevelen weten dat het de waarheid is, steek uw hand op. Kan iemand het tegenspreken? Het is waar. Schenk geen enkele aandacht aan de boodschapper; kijk naar de boodschap, dat is het. Dit is het niet. Kijk niet naar de kleine kaalhoofdige persoon (weet u) dat is alleen maar een mens, weet u. Wij zijn allemaal eender. Maar let op wat er gebeurt. Let op wat het verklaart. Ik werd weggenomen... Nu, ik weet dat mensen alle mogelijke dingen zeggen en wij weten dat er heel wat van, niet waar is. Ik kan niet inslaan voor wat één of ander zegt. Ik moet instaan voor wat ik zelf zeg. En ik kan alleen zeggen of het de waarheid is of niet en ik ben degene die daar verantwoordelijk voor is, niet voor wat iemand anders zegt. Ik kan niemand oordelen. Ik ben niet gezonden om te oordelen, maar om de boodschap te prediken.

Let op, ik zou een voor-bezichtiging van de gemeente krijgen. En ik werd door iemand die ik niet kon zien meegenomen en op een soort tribune geplaatst. En ik hoorde de mooiste muziek die ik ooit gehoord had. En ik zag een groep jonge vrouwen, ongeveer rond de twintig jaar oud (achttien tot twintig) en zij hadden allen lang haar en zij waren allen in verschillende klederen gekleed (klederdrachten), en zij marcheerden zo perfect in de maat met de muziek mee als het maar zijn kon. En zij gingen aan de linkerzijde voorbij en ik keek naar hen. En toen keek ik om te zien wie er tot mij sprak en ik kon niemand zien.

Toen hoorde ik een 'rock en roll' band komen. En toen ik aan mijn rechterzijde aan de andere kant keek, zag ik de kerken van de wereld komen (terugkomende). En ieder van hen droeg hun banier vanwaar zij kwamen - het waren enige van de smerigst uitziende dingen die ik ooit in mijn leven hen gezien. En toen de Amerikaanse kerk er aankwam, was dit de verschrikkelijkste die ik ooit heb gezien! De Hemelse Vader is mijn Rechter. Zij hadden van die veelzeggende grijze rokjes aan, (zoals die barmeisjes), zonder ruggedeelte, en hielden ze hoog als een stuk grijs papier, alsof zij de hoela dansten - make-up, kort geknipt haar, rookten sigaretten en waar zij gingen, bewogen zij zich op het ritme van de 'rock en roll'. En ik zei: “Is dat de gemeente van de Verenigde Staten?” En de Stem zei: “Ja, zij is het.”

En toen zij voorbijgingen, moesten zij het papier zó achter zich houden terwijl zij voorbijgingen. Ik begon te huilen. Ik dacht aan al mijn arbeid en alles wat wij predikers tezamen gedaan hebben. En broeders, ik weet niet hoeveel u van deze visioenen gelooft, maar het is voor mij de waarheid; het is altijd als de waarheid bewezen. Toen ik dat had gezien en wist wat er aan de hand was, scheen mijn hart in mij te breken. “Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik gefaald tegenover U? Ik bleef steeds standvastig op het Woord staan, Here, en hoe kon ik het gedaan hebben?” Ik dacht, waarom gaf U mij onlangs een visioen waar ik mijzelf daar zag?“ En ik zei: ”Moeten zij geoordeeld worden?“ En Hij zei: “Ook de groep van Paulus.” Ik zei: “Ik heb hetzelfde Woord gepredikt als hij.” (de Christelijke Zakenlieden gaven het artikel ervan uit) en ik zei: “Waarom? Waarom moet het zo zijn?” En ik zag die groep van prostituees zo voorbijgaan - zij waren allen zo gekleed en genaamd: de kerk van Miss U.S.A. En ik viel gewoon flauw.

Dan direct hoorde ik die heel liefelijke muziek opnieuw en daar kwam diezelfde kleine bruid weer voorbij. Hij zei: “Deze komen er echter uit.” En toen zij voorbijging, was zij precies zoals de eersten. Zij liep op de maat van de muziek van het Woord van God en marcheerde voorbij. En toen ik dat zag, stond ik daar met beide handen omhoog te roepen. En toen ik weer tot mijzelf kwam, stond ik op mijn veranda en keek recht uit over het veld. Wat? - Zij zal dezelfde bruid zijn, hetzelfde soort, gebouwd uit hetzelfde materiaal zoals zij in den beginne was. Welnu, lees Maleachi 4, en zie of wij niet verondersteld worden een boodschap te hebben in de laatste dagen die de harten van de kinderen zal terugbrengen tot de vaderen - terug tot de originele Pinksterboodschap woord voor woord. Broeders hier zijn wij! Welnu, deze gemeente wordt verondersteld een teken te krijgen. En haar laatste teken vinden wij hier in de Schriften. Kijk nu. Kijk naar de zware geboorteweeën die in dit Laodicea-tijdperk geweest zijn. Hun gemeente is bezig wederomgeboren te worden.

Er zal nooit nog een andere organisatie zijn. Iedereen weet, dat elke keer wanneer er een boodschap uitging.... Vraag deze historici. Nadat er een boodschap uitging kwam er een organisatie uit voort. O, Alexander Campell, Maarten Luther en alle anderen maakten er een organisatie uit. En gewoonlijk duurt een boodschap, een opwekking ongeveer drie jaar. Deze is reeds vijftien jaar bezig en geen organisatie is daar uit ontstaan. Waarom? - het kaf was het laatste. Wij zijn aan het einde. Ziet u de geboorteweeën? Ziet u wat er aan de hand is? Alleen een overblijfsel zal eruit gebracht worden. En daarom roep ik het uit en span ik mij in en verg ik het uiterste en leg op aarde iedere gunst van de mens opzij om bij God genade te vinden gewoon verder te gaan in Zijn Woord. Zij is in smarten. Dat is wat er aan de hand is. Zij staat op het punt om te baren. Zij moet haar keuze maken. Het handschrift is op de muur. Wij zien dat de aarde ongeveer gereed is om te gaan. Dat is juist. En wij zien de gemeente; zij is zo verdorven, zij is ongeveer bijna gereed om te gaan. En de geboorteweeën zijn over allen, zowel de wereld als de gemeente. En er moet een nieuwe wereld geboren worden en een nieuwe gemeente om het Duizendjarig Rijk in te gaan. Wij weten dat.

Zie, God geeft haar - en luister hier erg goed naar, tot slot - haar laatste teken, haar laatste boodschap, haar laatste teken. Haar laatste teken is dat zij in de conditie moet komen zoals zij in het begin was. De wereld, de gemeente, kijk hoe het in het begin was, al deze jaren zonder (profeten) van Maleachi tot Jezus. Kijk naar haar al deze jaren nu en werp er een blik in terug, met de corruptie die bij haar is binnengedrongen. Kijk naar de aarde, hoe het in elke tijd was, zoals in de dagen van Noach, enzovoort. Het moet hetzelfde soort type zijn, en wij zien dat.“ Zoals het was in de dagen van Noach.” Wij zien al deze dingen vorm aannemen.

Lees het volledige rekening in...
Geboorteweeën.


  De Schrift zegt...

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat gij zult schreien, en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.

Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen is; maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap, dat een mens ter wereld geboren is.

Johannes 16:20-21


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

Huwelijk En
Echtscheiding.
(PDF)

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot Mij
Kwam
(PDF)


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.