Het Evangelie


God houdt van je.

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Alle mensen zijn zondaars.

Romeinen 3:10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;
Romeinen 3:23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Jezus was de perfecte lam van God.

Johannes 1:29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
Johannes 1:36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!

Hij voor de zonden van de wereld gestorven.

1 Johannes 2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
Galaten 1:4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

Hij opgewekt uit de doden om te bewijzen dat hij de zonden kon vergeven.

Romeinen 10:9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Romeinen 6:9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
Handelingen 4:10 Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazaréner, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.

We moeten geloven en aanvaarden Zijn offer.

Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
Handelingen 15:11 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.

Verlossing van de zonden is in Zijn Naam (waterdoop).

Handelingen 2:38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Vraag Hem om te komen en te leven Zijn leven in u.

Romeinen 8:11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.


Quote...

Met bedrijf, Paulus zei, toen de aanbidder gekomen en breng de kleine ... Als hij verkeerd gedaan, hij gekomen met dit weinig lam. Nu, de des hogepriesters zag het er over, de priester deed, gezien er was niets mis met het lam, controleerde hem op, zien of het in orde was; en indien dat zo was, toen Hij legde neer op het altaar het lammetje. En hier komt de man die verkeerd gedaan; Hij zei: "Nu, ik heb gestolen En ik weet nu dat ik ben onderworpen aan de dood, omdat ik verkeerd heb gedaan God zou niet willen dat ik te stelen;.. His gebod zegt niet. Nu, ik ga mijn handen op dit weinig lam. En Gods geboden hier gezegd: 'Gij zult niet stelen,' en ik stal het. Dus ik ben ... Ik weet dat ik aan de dood onderworpen. Iets heeft te verantwoorden voor mijn zonde, omdat ik stal het. En God zei dat de dag dat ik daarvan eet, die dag dat ik sterf. Dus ik stal het. En God zei: 'U steelt, je moet sterven.' Dus Hij nodig als ik niet wil sterven, moest ik het lam te brengen. Dus ik leg het lam here beneden; Ik legde mijn handen op het hoofd van deze kleine jongen is, en hem gewoon blatende en er aan de hand. En ik zeg: 'Here God, het spijt me dat ik stal het. Ik beken en beloof je dat ik zal niet meer stelen als U gewoon accepteren me nu. En voor mijn offer, en voor mijn dood, dit weinig lam gaat sterven in mijn plaats.'

Vertaald uit ... Law of genade (1954) - William Branham.


   De Schrift zegt ...

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

Handelingen 2:36-39


Welkom op de website BNL

Als u niet een christen, deze pagina vertelt je het goed nieuws simpelweg.

Indien je een christen bent, maar niet gedoopt bent in de naam van de Heer Jezus Christus, deze pagina is voor u.

Indien je een christen en gedoopt bent in de christelijke doop, kun je mensen wijzen naar dit pagina die u getuige zijn naar.

We hebben geprobeerd om dit bericht zo eenvoudig mogelijk te te maken.

Christian zegeningen,
Charles Wilson - Editor.
en het comité, BNL ministeries.


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Brede weg of de smalle weg.Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot Mij
Kwam
(PDF)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Engels)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engels)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Engels)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Engels)

Sirs, is this the time?

(PDF Engels) Mt Sunset.

Chapter 11
The Cloud

(PDF Engels)


Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.