Christelijk lopen serie Index.

  Christelijk lopen serie.

De Gestalte Van Een Volmaakt Mens.


2 Peter 1:1-10

“Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus; Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.”


De natuur van een christen.

Download... De Gestalte Van Een Volmaakt Mens.


  Christelijk lopen serie...


David Shearer.

Het leven van een christen moet beginnen met de fundering van het geloof. Aan deze stichting we worden aangemoedigd door de Schrift, om dingen toe te voegen die onze levens zullen veroorzaken de vrucht dragen die God van ons verlangt.

We hebben allemaal een doel voor ons leven nodig. En het zijn onze persoonlijke waarden, waardoor we naar de doelen toe werken dat we willen bereiken.

De wereld heeft waarden dat de doelen die ze willen bereiken in te stellen. Hoewel sommige van deze dingen niet noodzakelijk verkeerd zijn, ze kunnen de waarden te vervangen, dat God wil dat wij hebben.

In grote lijnen zijn dit:
1. Materialisme. Het verlangen naar grotere rijkdom. Een persoon kan dit proberen te bereiken door middel van onderwijs, promotie op het werk.
2. Fame / Prominence. De wens om populaire of goed in sport etc. zijn.
3. Entertainment. Op zoek naar alle soorten plezier.

De christen heeft een waardesysteem dat anders is, want hij of zij acht slaat op de woorden van de Heer in Mattheüs hoofdstuk 6:20-21.

But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: For where your treasure is, there will your heart be also.


  Christelijk lopen serie...

  De Schrift zegt...

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

Hebreeën 11:1-3


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Hij is de Ik ben.

 

Christus. In de
gouden kandelaar.

De 3 koninkrijken
van de mens

De zeven dimensies

 

De Gestalte van een
Volmaakt Mens
(PDF)

De Vuurkolom
- Schouder.

Daar staat Hij,
de Rechter,
met vlammende
ogen om
gericht
te houden.Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.