Eindtijd serie.

  Eindtijd serie.

De Gezalfden in de Eindtijd.


William Branham.

Lees het volledige rekening in...
De Gezalfden in de Eindtijd.

Mattheüs 24:23-24,
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Ik wil dat u hier in Mattheüs 24 opmerkt, dat Jezus de term christussen - c-h-r-i-s-t-u-s-s-e-n - christussen, niet Christus, maar christussen, meervoud, geen enkelvoud -christussen gebruikte. Bijgevolg betekent het woord christus 'de gezalfde'. En als het dan 'gezalfde' betekent, zal er niet slechts één zijn maar vele gezalfden - de gezalfden. Ziet u? En anders gezegd, als Jezus het had willen verduidelijken zodat wij het min of meer beter konden begrijpen zou Hij gezegd hebben: “In de laatste dagen zullen valse gezalfden opstaan.” Nu, dat schijnt bijna onmogelijk (ziet u?)... de termen van gezalfd. Maar let op de volgende woorden, “en valse profeten” - p-r-o-f-e-t-e-n - meervoud.

Welnu, een gezalfde is “iemand met een boodschap”. En de enige manier waarop de boodschap gebracht kan worden is door iemand die gezalfd is; en dat zou een profeet moeten zijn - gezalfd. “Er zullen vals gezalfde leraars opstaan.” Een profeet onderwijst wat zijn boodschap is - gezalfde leraars, echter gezalfde mensen met valse lering, gezalfden: christussen, meervoud; profeten, meervoud. En als er zoiets bestaat als een Christus, enkelvoud, dan zouden dezen gezalfden moeten zijn, zodat hun profetie over wat zij onderwezen het verschil zou moeten zijn, omdat zij gezalfden zijn, gezalfd.

Nu, het is een zondagsschoolles en we willen proberen dit met de Schrift tot een echte ontmaskering te brengen, niet met wat iemand anders erover gezegd heeft, maar enkel met het lezen van de Schriftgedeelten. U zegt misschien: “Hoe bestaat dit? Zouden de gezalfden... Wat waren zij?” Christussen - c-h-r-i-s-t-u-s-s-e-n, gezalfde christussen en valse profeten. Gezalfden, echter valse profeten. Jezus zei dat de regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Nu zou iemand tegen mij kunnen zeggen: “Gelooft u dat die zalving op deze mensen betekent dat het de zalving van de Heilige Geest is?” Jazeker, de zuivere Heilige Geest van God op iemand en toch zijn ze vals! Luister nu aandachtig en kijk wat Hij heeft gezegd: “En zij zullen tekenen en wonderen laten zien, zodanig dat het de uitverkorenen zou misleiden, indien het mogelijk was.” En zij zijn gezalfd met de waarachtige Heilige Geest! Ik weet dat dit erg dwaas klinkt, maar we zullen er de tijd voor nemen en het met het Woord verklaren dat dit absoluut ZO SPREEKT DE HERE, de Waarheid is.

-----
Mattheüs 5:45,
45 Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
(De regen komt net eender op de boze als op de goede).

Hebreeën 6:7-8,
Want de aarde die den regen menigmaal op haar komende indrinkt en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen door welke zij ook bebouwd wordt, die ontvangt zegen van God;
Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding.

-----
Vergelijk dit nu weer met Mattheüs 5:45. Let daarbij op dat Jezus zei dat de regen en de zon op de aarde komt, dat God die zendt om de spijze en dergelijke voor de volken der aarde te bereiden. De regen is gezonden voor de spijze, de kruidgewassen. Maar het onkruid dat zich ook op de akker bevindt ontvangt hetzelfde. De regen die de tarwe laat groeien is dezelfde regen die het onkruid laat groeien.

-----
Daarom is de regen die op de natuurlijke plantengroei van de aarde neerdruppelt een type van de geestelijke regen welke Eeuwig Leven geeft, die neerdruppelt op de Gemeente; want wij noemen het de vroege en de spade regen. Het is een regen, die van Gods Geest op Zijn Gemeente wordt uitgestort.

Let op, het is iets heel merkwaardigs hier. Ziet u? Toen die zaden daar in de grond gingen, hoe ze daar ook kwamen, het waren doornen vanaf het begin. Maar het tarwe dat daar de grond inging... En het kruid was kruidgewas vanaf het begin en elk gewas dat zichzelf weer opnieuw voortplant laat zien dat het reeds bestond in het oorspronkelijke begin. “En zij zullen de uitverkorenen misleiden, indien het mogelijk ware”, omdat zij dezelfde regen, dezelfde zegen krijgen, en dezelfde tekenen, dezelfde wonderen vertonen. Ziet u? “Zij willen of zullen de uitverkorenen misleiden indien het mogelijk was.” Nu, een doorn kan het niet helpen dat hij een doorn is, noch kan tarwe het helpen tarwe te zijn; dit is wat de Schepper van elk in het begin vastgesteld heeft. Dat is de uitverkorene. Dezelfde regen...

-----
Welnu, de zon komt er overheen en rijpt het graan. Nu, hij kan het niet allemaal tegelijk doen rijpen. Daar het door een rijpingsproces gaat, rijpt het voortdurend tot het gegroeid is tot een volledige aar. Zo is het vandaag met de gemeente. Zij begon in haar kinderschoenen in de duistere middeleeuwen, waar zij onder de grond lag. Zij is nu tot volwassenheid gegroeid. En wij kunnen volmaakt zien, hoe God altijd door de natuur... U kunt de natuur niet verstoren. Dat is wat er vandaag aan de hand is. Wij schieten bommen af en atoombommen barsten daar los in die oceaan waardoor het in grote beroering wordt gebracht. U laat gewoon steeds meer van dat vuil losbreken door u er in te begeven. U hakt de bomen om, stormen zullen u treffen. Maakt dammen in de rivier en het zal overstromen. U moet Gods manier vinden om dingen te doen en daarbij blijven. Wij hebben mensen in de kerken en organisaties tot denominaties gemaakt; kijk wat we hebben gekregen! Blijf in Gods aangewezen weg.

Maar ziet u om tot ons onderwerp terug te keren Hij zendt de regen op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Jezus vertelt u hier nu in Mattheüs 24 dat het een teken in de eindtijd zou zijn. Wel, als dit teken alleen in de eindtijd bekend moet worden, dan zal het na de opening van die Zegels moeten zijn. Ziet u? Het is een teken van het einde! Dat zou zijn... Wanneer deze dingen gebeuren zal het de eindtijd zijn. En het zal een teken zijn, zodat de uitverkorenen niet in deze dingen verward raken. Ziet u het? Dan moet het geopenbaard worden, ontmaskerd.

Merk op. De tarwe en het onkruid leven beide van dezelfde zalving uit de hemel. Allebei verheugen zij zich daarover. Ik herinner mij dit met betrekking tot dit geval op die dag daarboven in Green's Mill. Ik zag dat visioen komen, er was een grote aarde en het was helemaal omgeploegd. En eerst ging daar een Zaaier uit. Houd dit goed vast. Let steeds op wat er het eerst uitgaat, dan op wat erop volgt. En terwijl deze Man, in het wit gekleed, al zaad zaaiende over de aarde voortging verschijnt daar achter Hem een zeer gluiperig uitziende man, in het donker gekleed, die Hem achterna sluipt terwijl hij onkruid zaait. Toen dit plaats gevonden had zag ik beide oogsten opkomen. Toen zij opkwamen was het ene gewas tarwe en het andere onkruid. Toen kwam er een droogte, en het leek als het ware of beide hun hoofden neergebogen hielden en het uitriepen om regen. Toen kwam er een grote wolk over de aarde en het regende. En de tarwe richtte zich op en zei: “Prijs de Here! Prijs de Heer!” En het onkruid richtte zich op en schreeuwde: “Prijs de Here! Prijs de Heer!” Zelfde resultaten, ze waren beide aan het vergaan, beide bezweken. Dan komt de tarwe omhoog en krijgt dorst. En omdat het zich in hetzelfde veld, dezelfde tuin, dezelfde plaats bevond, onder dezelfde waterstraal, kwam er door datzelfde, tarwe en onkruid omhoog.

Merk op, hetzelfde 'zalving'-water dat tarwe voortbrengt, brengt het onkruid voort. Dezelfde Heilige Geest die de Gemeente zalft, die hun een verlangen geeft zielen te redden, die hun macht geeft wonderen te verrichten; Het valt net zo op de onrechtvaardige als op de rechtvaardige - één en dezelfde Geest. Welnu, u kunt het niet anders draaien en Mattheüs 24:24 begrijpen. Hij zei: “Er zullen valse christussen opstaan”, vals gezalfden, gezalfd met het echte, maar nochtans zijn het valse profeten ervan, valse leraars ervan. Wat zou veroorzaken dat een mens een valse leraar wil zijn van iets dat waar is? Nu zullen we binnen enkele ogenblikken komen tot het merkteken van het beest en zien dat het denominatie is. Zie, ziet u? Valse leraars, valse gezalfden, wel gezalfde christussen, doch valse leraars. Het is de enige manier waarop u het kunt zien.

-----
Merk op. Maar het is hetgeen zij voortbrengen wat u het verschil vertelt. “Aan hun vruchten”, zei Jezus, “zult gij ze kennen.” Men vergaart geen druiven van een distel, al zou de distel helemaal in de druivenrank vastzitten. Dat zou mogelijk kunnen zijn, maar de vrucht zal het laten weten. Wat is de vrucht? Het is het Woord, de vrucht voor het seizoen. Dat is het - hun leer. De leer van wat? De leer van het seizoen, welke tijd het is - leer van mensen, denominationele leerstelling òf Gods Woord voor het tijdperk. Wel, de tijd gaat zo snel voorbij... We zouden hier lang over door kunnen gaan, maar ik ben er zeker van dat u, die hier aanwezig bent en u daar over de hele natie, zien kunt wat ik u probeer te vertellen, want we hebben niet veel tijd meer om er langer over te spreken.

Maar wellicht ziet u dat de zalving op de onrechtvaardigen, de valse leraars komt en hen precies laat doen wat God hun vertelde niet te doen; maar ze doen het toch. Waarom? Ze kunnen het niet helpen! Hoe kan een distel iets anders zijn dan een distel? Het maakt niet uit hoeveel goede regen erop gesprenkeld is, het moet een distel zijn. Dat is de reden waarom Jezus zei dat ze zo dicht tot elkaar staan dat het de uitverkorenen (die in de wortels zijn) zou misleiden, indien het mogelijk ware. Maar het is niet mogelijk. Een tarwe kan niets anders dan tarwe voortbrengen; dat is alles wat het voort kan brengen.

Lees het volledige rekening in...
De Gezalfden in de Eindtijd.


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van
de Profeet.
(PDFs)

De Gezalfden in
de Eindtijd.
(PDF)

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)
 

Hoe De Engel Tot Mij
Kwam
(PDF)

Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

  De Schrift zegt...

En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

Openbaring 11:15Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.