Rechtvaardiging van de Profeet.


  Handelingen van de profeet serie.

Rechtvaardiging van de Profeet.


Pearry Green.

In Exodus 3:13-14, we zien die verklaard Mozes een profeet te zijn toen hij ging tot de kinderen Israels:

13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen?
14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israels zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

Wie Mozes gerechtvaardigd? Deed ze een stemming houden en ben het eens dat hij een Profeet was? Deed Pharao opstaan en verklaren dat hij een Profeet van God gezonden was? Nee, Mozes gerechtvaardigd was, door wat God had vertelde hem, en dat alle dat Mozes gaan moest was op. Maar vergeet niet dat de kinderen van Israël had toegezegd een Verlosser. Zo was het dat nadat Mozes had leidde hen uit Egypte, en over de rode zee, had God gevraagd te voeden die hen kwartel en manna, kreeg de tien geboden wonderbaarlijk gesneden in steen en had gegeven, tijd en opnieuw, het woord van de Heer, waren er nog velen niet hem geloofde als God's man. Hoe kon zulke een ding worden? Gewoon omdat ze iemand wilden om hem te gerechtvaardigd. Ze vroegen hoe ze moesten weten dat het woord van God aan Mozes kwam. Er zijn geen twijfel na alles wat die ze had gezien, maar ze twijfelde nog. Ze had geloof in God en zijn zijn woord te houden, maar ze kon niet geloven dat Mozes was Gods profeet in het gezicht van overweldigend bewijs dat hij door God naar hen was gestuurd. Ze waren gewoon blind.

Vergeet niet, die Johannes de Doper gerechtvaardigd? Laten we gaan door deze volledig weer dus dat zal er geen twijfel bestaan.

Toen de mensen te informeren van Johannes “Wie hij was”, zoals verteld in Johannes 1:19, ze wisten van de profetie van Maleachi 4:5-6a. Zij wisten ook geen twijfel, van het woord dat was gekomen om de vader van Johannes voordat Johannes werd geboren, hoe hij zou uitgaan in de "geest van Elias" en draai de harten van de "vaders aan de kinderen". Nu kunnen er slechts twee redenen voor Johannes's negatieve antwoord op de vraag van het volk over de vraag of hij Elias. Ofwel vroegen ze hem als hij de Elias een ander vers van de Schrift was dan op hem van toepassing, of hij niet van het woord wist. Maar, ik kan bewijzen dat Johannes het woord wist, omdat toen ze ging op om te vragen hem, "Bent u dat profeet?" Johannes wist dat zij aan de Profeet beloofd door Mozes in Deuteronomium 18 bedoelde. Zijn ontkenning dan was van het zijn van die profeet dat Mozes gezegd zou een zoals hijzelf. John plaatste zich, tot slot in Johannes 1:22-23:

Het is geschreven...
“Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? opdat wij antwoord geven mogen dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?
Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn...”

Johannes wist het woord goed genoeg om te weten dat Jesaja zei in Jesaja 40:3 dat één zou komen. “Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!” Hij wist ook gezegd in Maleachi 3:1, "De weg bereiden voor mij," als de profeet die Jesaja had ook gezegd. Maar Johannes geweigerd wordt Elia. Hij wist dat hij was om te schakelen van de harten van de "vaders aan de kinderen", omdat zijn vader, Zacharias, dat profetie had ontvangen. Johannes wist ook dat hij in de geest van Elia was, dus is het mogelijk dat ze hem vroegen, of hij was de Elia van Maleachi 4, die was om te schakelen van het hart van de "kinderen naar de vader" voor de "grote en geduchte" dag des Heer? Natuurlijk, antwoordde hij hen dat hij niet "dat Elia" was. Maar, wie Johannes gerechtvaardigd? De mensen waren zeer geïnteresseerd in wie hij was, maar wie was het dat stond op en vertelde hen? Hij vertelde hen zelf wie hij was, zoals opgetekend in Johannes 1:23:

Laten we lezen het weer...
23 Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.

Wie Christus gerechtvaardigd? Lucas 9:18-20 staten...
18 En het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij vraagde hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?
19 En zij, antwoordende, zeiden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Dat enig profeet van de ouden opgestaan is.
20 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide: De Christus Gods.

In een andere verslag antwoordde Jezus: “want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. ...en op deze petra (van openbaring) zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.”

Dit geeft ons onze eerste aanwijzing om de rechtvaardiging van een profeet. Het komt door openbaring. En het komt door dat profeet uitgevaardigd zelf. Het woord van God rechtvaardigt zelf het woord van God om worden. Mozes riep zichzelf als een profeet van God. Johannes de Doper zei dat hij degene van wie Jesaja heeft gesproken, en Jezus zijn discipelen leerde dat hij de Christus was.
----

Maar in John 10:36-38, Jezus zegt dit...
36 Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
37 Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet;
38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem.

Jezus vertelde hen dat als je kan niet geloven wat ik zeg u, geloof wat je ziet me doen. Nu er geen andere rechtvaardiging van een profeet van God is: Ten eerste, hij zal u vertellen wie hij is. Ten tweede, hij zal het doen van de werken die hij wordt verzonden te doen. Dat is hoe je een profeet van God gezonden, kan vertellen.

Nu dan, als er een profeet voor de komst van de “grote en die vreselijke dag des HEEREN”, in de geest van Elia. Er zijn bepaalde werkt dat hij zal worden verwacht om te doen. Zijn werken zal gebeuren als een in de geest van Elia. Hij zal “het hart der kinderen tot hun vaderen, wederbrengen”, hij zal vervullen Matteüs 17:11 waar Jezus zegt dat hij zal “alles weder oprichten.” In sommige vertalingen leest deze passage “Hij zal corrigeren die dingen die uit in de fout gegaan.”
----

Het boek Openbaring spreekt van deze laatste leeftijd, het Laodicea tijdperk, zoals hebbend een boodschapper die zal vertellen hen die ze zijn “ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.” en gij weet niet. In Openbaring 10:7, deze boodschapper wordt aangeduid als de zevende engel en zegt dat, “...wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.”

Er is dus een duidelijke werk dat de profeet van Maleachi 4 is te doen. Hij zal niet worden gerechtvaardigd door een denominatie. Hij zal niet worden overeengekomen met de meerderheid, maar hij weet wie hij is. Er zullen degenen die hem zal zien en zal hem niet kennen, maar er zullen ook mensen met dezelfde geest als degenen die Jezus geaccepteerd door zijn werken, zegt in Johannes 7:31, “Wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal Hij ook meer tekenen doen dan die, welke Deze gedaan heeft?”

Maar wanneer deze profeet van Maleachi 4 wordt geleverd met de geest van Elia om te herstellen van alle dingen en het mysterie van God afwerking, de wereld zal niet waardig van hem, net zo min dan ze waren waardig van de profeten van weleer. De meerderheid van de mensen zullen hebben zoveel godsdienst en rechten beweren zo veel, dat ze blind naar de visitatie zullen zijn.

Deze man zal komen, alleen maar goed doen. Hij zal komen met het vervullen van de Schrift, een bericht om de uitverkorenen, de bruid van Christus, maar hij zal gehaat worden door de religieuze leiders. Zij zal manifesteren van dezelfde geest als degenen wie stond aan de voet van het Kruis en zei: "Hij redde anderen maar zelf hij niet opslaan." Elke beweging die deze profeet maakt zullen zijn om de mensheid te dienen, maar hij zal worden bekritiseerd, verkeerd begrepen, en verworpen vanwege de geloofsleer dat hij brengt. Een profeet uit de baarmoeder geordend, als al de profeten waren, zijn komst zal voorloper de wederkomst van de Heer Jezus Christus - en komt hij in de geest van Elia.

Vertaalde uittreksels uit... The Acts of the Prophet
Chapter 2 - Of whom the world is not Worthy.

(PDF Engels)


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Engels)

Voordat...

Na...

Mijn Levensgeschiedenis
(W.Branham)
(PDF)

Pearry Green personal
testimony.
(PDF Engels)

Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

   De Schrift zegt...

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Jesaja 53:4,5Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.