De Vrouw Izebel.


  Boek Openbaring serie.

De profetes Izébel


William Branham.

Apocalisse 2:20-23,
Ma ho questo contro a te: che tu tolleri quella donna Jezabel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agl’idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d’essa. E metterò a morte i suoi figliuoli; e tutte le chiese conosceranno che io son colui che investigo le reni ed i cuori; e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre.

Het eerste belangrijke feit, dat wij over Izebel te weten komen is, dat zij GEEN dochter van Abraham is en dat zij ook niet is ingeplant in de stammen Israëls door een geestelijke toelating zoals bij Ruth, de Moabietische, het geval was. Neen, integendeel! Deze vrouw was de dochter van Ethbaäl, koning van Sidon (1 Koningen 16:31), die de priester voor Astarte was. Hij had de troon verkregen door moord op zijn voorganger Pheles. Wij zien dus, dat zij de dochter was van een moordenaar. (Dit doet ons aan Kaïn denken). De wijze waarop zij een deel van Israël werd, was niet via geestelijke kanalen, die God had ingesteld voor de toelating van de heidenen, maar zij kwam binnen door een HUWELIJK met Achab, de koning over de tien stammen Israëls. Deze verbintenis was, zoals wij al zagen, niet geestelijk, maar politiek. Deze vrouw, die doorkneed was in de afgodendienst, had dan ook niet het minste verlangen de ENE WARE GOD te aanbidden. Zij kwam zelfs met de openlijke bedoelingen Israël van God af te trekken. Nu wist Israël (de tien stammen) reeds wat het betekende, de gouden kalveren te aanbidden, maar zij waren nog niet geheel overgegeven aan de afgoderij, want God werd vereerd en de wet van Mozes in acht genomen. Maar vanaf het moment dat Achab in het huwelijk trad met Izebel, nam de afgoderij schrikbarende vormen aan. Toen deze vrouw priesteres werd in de tempels, die zij oprichtte voor Astarte (Venus) en Baäl (de zonnegod), kwam Israël op het keerpunt van zijn leven.

Met dit in gedachten kunnen we nu gaan zien wat de Geest Gods naar voren brengt in het tijdperk van Thyatire. Hier volgt het.

Achab trad in het huwelijk met Izebel en wel als politieke manoeuvre om zijn koninkrijk te verstevigen en te beveiligen. Precies zo heeft de kerk gehandeld, toen zij in het huwelijk trad onder Constantijn. Beiden verenigden zich uit politieke overwegingen, ofschoon men er een geestelijk tintje aan gaf. Nu kan niemand mij er van overtuigen dat Constantijn een Christen was. Hij was een heiden met een Christelijk tintje. Hij schilderde witte kruisen op de schilden der soldaten. Hij was de vader van de "Knights of Columbus" (Ridders van Columbus). Hij plaatste een kruis op de koepeltoren van de St. Sophia, hetgeen aanleiding gaf tot het begin van een traditie. Het was het denkbeeld van Constantijn, allen samen te brengen, de heidenen, de naamchristenen en de ware Christenen. Een ogenblik leek het erop, dat het zou lukken, want de ware gelovigen kwamen erbij om te zien of zij diegenen, die van het Woord waren afgedwaald konden terugbrengen. Toen zij bemerkten, dat zij hen niet konden doen terugkeren tot de waarheid, werden zij gedwongen te breken met het politieke lichaam. Toen ze dit deden, werden ze voor ketters uitgemaakt en vervolgd.

Laat ik er hier onmiddellijk dit bij zeggen: Wij maken nu precies hetzelfde mee. De mensen komen allen samen. Zij zijn bezig een Bijbel te schrijven, die allen schikt, of het nu Jood, Katholiek of Protestant is. Zij hebben hun eigen concilie van Nicéa, alleen noemen ze het de oecumenische beweging. En weet u wie door al deze organisaties bestreden worden? Zij bestrijden de echte, onvervalste pinkstermensen. Ik heb het hier niet over de organisatie die Pinksteren wordt genoemd. Ik bedoel degenen, die Pinksteren ZIJN, omdat ze vervuld zijn met de Heilige Geest en in hun midden tekenen en gaven hebben, omdat zij in de waarheid wandelen.

Toen Achab uit politieke overwegingen met Izebel in het huwelijk trad, verkocht hij zijn eerstgeboorterecht. Indien u zich bij een organisatie aansluit, broeder, dan verkoopt u uw eerstgeboorterecht, dan bent u aan Ezau gelijk -- u kunt roepen en berouw hebben zoveel u wilt, het zal niets baten. U kunt slechts één ding doen en dat is dit: "Gaat uit van haar, Mijn volk, en hebt niet langer deel aan haar zonden!" Mocht u denken, dat ik ongelijk heb, geef mij dan antwoord op deze ene vraag. Kan iemand mij zeggen welke kerk of welke beweging van God ooit een opwekking had en terugging nadat ze is overgegaan tot organisatie en een denominatie werd? Lees uw geschiedenisboeken! U zult er niet één kunnen vinden -- neen, niet één.

Het was het middernachtelijk uur voor Israël toen het zich bij de wereld voegde en het geestelijke liet varen voor het politieke. Het was het middernachtelijk uur te Nicéa, toen de kerk precies eender handelde. Ook thans, nu de kerken samenkomen, is het het middernachtelijk uur. Toen Achab Izebel huwde, stond hij haar toe het geld van de staat te nemen en twee geweldige bedehuizen voor Astarte en Baäl op te richten. Dat wat voor Baäl opgericht werd, was zo groot, dat heel het volk erin kon en er nog kon aanbidden ook. Toen Constantijn en de kerk een huwelijk aangingen, schonk hij aan de kerk gebouwen en richtte hij altaren en beelden op en organiseerde hij de hiërarchie, die reeds tot ontwikkeling begon te komen.

Toen Izebel de macht van de staat achter zich kreeg, drong zij haar godsdienst aan de mensen op en doodde de profeten en priesters van God. Het werd zo erg dat Elia, de boodschapper voor zijn tijd, meende, dat hij als enige overgebleven was; maar God had nog 7000 anderen, die hun knieën niet gebogen hadden voor Baäl. En juist nu zullen er uit die denominaties, die zich Baptisten, Methodisten en Gereformeerden enzovoort noemen, sommigen komen, die teruggaan naar God. Ik wil u zeggen, dat ik nooit -- ook nu niet -- iets tegen mensen heb gehad. Het zijn kerkelijke organisaties -- het georganiseerde stelsel -- waar ik mij tegen keer. Ik moet mij er tegen keren, want God haat ze.

Laten we hier een ogenblikje stilstaan en herhalen wat wij over de aanbidding in Thyatire naar voren hebben gebracht. Ik zei al, dat zij Apollo (die de zonnegod was) aanbaden, samen met de keizer. Deze Apollo werd de "afwender van het kwaad" genoemd. Hij wendde het kwaad van de mensen af. Hij zegende hen en was een echte god voor hen. Hij werd aangezien als de leraar des volks. Hij legde de aanbidding en de tempelriten uit, de diensten aan de goden, de offeranden en wat er na het sterven gebeurde. Dit deed hij door middel van een profetes, die in een toestand van trance op een stoel met drie poten zat. O, kunt u het nu zien? Hier is die profetes genaamd Izebel en zij geeft onderricht aan het volk. Haar onderwijs verleidt de dienstknechten Gods en doet hen hoererij bedrijven. Nu betekent hoererij: afgodendienst. Dat is de geestelijke betekenis ervan. Het is een onwettige verbintenis. Zowel Achabs verbintenis als Constantijns verbintenis waren onwettig. Zij pleegden beiden geestelijke hoererij. Iedere overspeler zal zijn deel hebben in de poel des vuurs. Dat heeft God gezegd.

Lees het volledige rekening in...
Het Tijdperk Van De Gemeente Van Thyatire.

Download... Izebel - Godsdienst.


Klik op een afbeelding om PDF's of een full size afbeelding te downloaden.


Handelingen van de
Profeet.
(PDFs)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Engels)

Een berghelling en
rozenstruik in de
sneeuw in China.

Lelies van Vuur.

Pillar van Vuur
- Houston 1950.

Licht op een
piramide rock.


Het boek Openbaring.
Ga verder op de volgende pagina.
(Mysterie Babylon.)

In dit Thyatire
Gemeente-tijdperk ze
is een dominante
VROUW.
Zij is
Mysterie Babylon.Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.


Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

   De Schrift zegt...

E a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine io darò potestà sulle nazioni,

ed egli le reggerà con una verga di ferro frantumandole a mo’ di vasi d’argilla; come anch’io ho ricevuto potestà dal Padre mio.

E gli darò la stella mattutina.

Apocalisse 2:26-28