De Shekinah Heerlijkheid van God.


   De woonplaats van God.

De Tabernakel in de Wildernis.

(Externe link.)
Afbeelding op volledige grootte is beschikbaar vanaf...


Moses' Tabernacle in the Wilderness.
www.selahart.com

(Kunstenaar - Norbert McNulty)
(Copyright 1976 - Mark and Jody McNulty)

De Tabernakel in de Wildernis.

De Tabernakel van God in de wildernis was een tent achtige structuur, ontworpen om te worden ontmanteld en verplaatst naar de volgende bestemming, zijn als de mensen reisden naar het beloofde land. God gaf het ontwerp aan Mozes in Exodus 25:8

"En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken."

Tempel van Salomo.

David gewenst is om een permanente tempel tot de Heer op te bouwen, maar werd daartoe verhinderd. God vertelde hem in 1 Kronieken 28:6 "En Hij heeft tot mij gezegd: Uw zoon Sálomo, die zal Mijn huis en Mijn voorhoven bouwen; want Ik heb hem Mij uitverkoren tot een zoon, en Ik zal hem tot een Vader zijn."

De Tweede Tempel.

Toen de mensen teruggekeerd van gevangenschap in Babylon ze herbouwde de tempel. Dit duurde 49 jaar te doen, dit cijfer wordt belangrijk omdat het identificeert de tijd voor de profetie in Daniël 9:25 voor te komen. Zeven weken om de tempel te herbouwen. 1 week = 7 jaren (of 1 dag = 1 jaar). Dit laat ons toe om de tijd te berekenen wanneer de Messias in Jeruzalem zou verschijnen. 7 weken plus 62 weken = 483 jaar. Dit was toen Christus verscheen en vervolgens gekruisigd werd in het midden van de zeventigste week. Hierdoor een halve week (3,5 jaar) nog steeds voor te komen aan de Joden.

Het moet worden vermeld dat de Schrift zei: "Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, ..." Er waren 2 decreten, één van Cyrus en een tweede van Darius II. Het is de tweede die de profetie geldt voor.

Tempel van Herodes.


Model van Herodes' Tempel.
Circa 30 ad.

Herodes toegevoegd aan de Tweede Tempel. Hierdoor kon het worden hersteld naar de oorspronkelijke hoogte, gemaakt door Solomon.

Gods woonplaats vandaag.

In Handelingen hoofdstuk 2, Er is een evenement vastgelegd, waar God (de Heilige Geest) kwam in de vorm van "tongen van vuur", en rustte op de hoofd van elke gelovige. Aan de christelijke dit staat bekend als de "doop van de Heilige Geest". Het is voor iedere gelovige, zoals Peter zei in Handelingen 2:38 "En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."


De 3 koninkrijken van de mens.

Downloaden.

Gods enige voorziene Plaats van aanbidding
Wat is de Heilige Geest?
Waarvoor werd de Heilige Geest Gegeven?
55-1110  A hidden life in Christ. (Engels)

Significantie van het ontwerp-tempel.

De Tempel in Jeruzalem had een buitenste voorhof, een heilige plaats, en het heilige der heiligen, waar de Hogepriester ging één keer per jaar, met het bloed van de verzoening voor de zonden van het volk. De tempel structuur, vertegenwoordigt een menselijk wezen, met een lichaam (buitenste voorhof), geest (heilige plaats), en het heilige der heiligen (ziel) waar de Shekinah glorie van God woont, en waar de ark van het verbond zich bevindt (het woord van God).

Veel mensen beweren Christenen te zijn, maar hebben nog nooit een Hogepriester (Jezus Christus) binnenkomen met verzoenend bloed.

Veel christenen hebben een op en neer ervaring - als het licht in het buitenste voorhof (dag en nacht). Sommigen hebben de heilige plaats, (leven in de kerk) aangegaan - een constant licht, maar kunstmatige, van de gouden kandelaar (vertegenwoordigt zeven gemeentetijdperken). Maar ze hebben niet ingevoerd in achter het voorhangsel waar het licht is de aanwezigheid van God.


   De Vuurkolom, Pillar of Wolk.

De Vuurkolom, Pillar of Wolk.


  God beantwoordt Elia door brand.

Het grootste verschil tussen het jodendom en vervolgens het christendom, van ieder ander religies, is de aanwezigheid van de "Shekinah" Glorie van God - The Pillar van Vuur.

God leidde Zijn volk, Israël, door een Pillar van Vuur tijdens de nacht, en een wolkkolom des bij dag. Dat moet een glorieus zicht zijn geweest. Het interessante is dat terwijl het gaf licht aan Israël, was het intense duisternis om hun vijanden.

Als Elia dat offerde op Mt Carmel, antwoordde God zijn gebed door vuur.

Als Elia dat's tijd werd volbracht op de Aarde, werd hij gepakt boven door Wagens van vuur.

Toen Jezus gedaante veranderde op de berg zijn gezicht en kledingstukken werden schijnt fel.

Paul ontmoet de Heer op de weg naar Damascus, een fel schijnend licht. Hij zei: "Wie bent U, Heer?", "Ik ben Jezus" kwam het antwoord.


   De Vuurkolom - Houston 1950

De Vuurkolom - Houston 1950


William Branham.

In Houston, Texas in januari 1950 werd een verbazingwekkende foto genomen door de Douglas Studios. Op de foto verscheen er een licht boven het hoofd van broeder Branham in een halo achtige vorm. De negatieve werd door George J. Lacy die de examinator van vraagtekens bij documenten was, onderzocht om te bepalen of niet zelf het licht het gevolg is van onjuiste belichting, ontwikkelen van of het retoucheren van had kunnen zijn. Uit het onderzoek diende om volledig te authenticeren het feit de helderheid werd veroorzaakt door licht dat op de negatieve. Deze foto is hing in de hal van Religieuze Kunst in Washington DC, als de enige bovennatuurlijk wezen ooit gefotografeerd.

Downloaden   53-0509  De Vuurkolom. - William Branham


   De Schrift zegt...

En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb.

En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd.

Exodus 3:1-2


Klik op de afbeelding voor groot formaat foto te downloaden.


De Vuurkolom.
- Schouder.

Licht rond het hoofd
van Broeder Branham.

Lelies van Vuur.

 

Wagens van vuur.

Elia wordt gevangen-up.

De Vuurkolom
- Houston 1950

Licht op een
Piramide Rock.

Christus. In de
gouden kandelaar.

Hoofdstuk 13
- God is Licht.

(PDF)

   Downloaden ....

Mysterie van Christus.

Engels Nieuwsbrief Website

Het boek Openbaring.

 

God en Wetenschap.
+ Archeologie.

Goed Nieuws.
Jezus voor je zonden gestorven.

Waterdoop.
Dit is de weg,
wandelt in denzelven;

De Opname Komt.

 

Bekende Leringen van de Boodschap.

Bovennatuurlijke Wolk

De Vuurkolom.

De Shekinah Heerlijkheid van God.

Het graf is leeg
Hij is opgestaan​​.

De voorlopers.

God is Licht.

De Godheid Verklaard.

 

Handelingen van de Profeet.

Zeven Gemeente-tijdperken

De Zeven Zegels.

God en Geschiedenis.
Serie Index - Daniel.

Christelijk lopen serie.

De naam van God.

Levende Woord Serie.

Eindtijd serie.

De Kerst-serie.

Bijbelse Geologie.

 

Ark van Noach.

 

Engel Verschijnt.

Stem van het Teken.

De Originele zonde.
Was het een appel?

Mythologie.

God en Wetenschap.
- Evolutie.
Huwelijk en Echtscheiding.

De Vrouw Izebel.

Onze tijd Laodicéa.

Christus Buitten de Gemeente.

De Leer der Nikolaïeten.

Dood. Wat dan?

Mysterie Babylon.

God en Wetenschap.
Microbiologie.

God en Wetenschap.
Kosmologie.

God en Wetenschap.
De Dinosaurus mythe.

Rechtvaardiging van de Profeet.

Aardbeving Oordeel.

Armageddon.

Goddelijke Genezing.

Ons jonge zonnestelsel.

Archeologie.
Sodom en Gomorra.

Onze berichtenlijst.

   De Schrift zegt...

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

1 Corinthians 6:19,20Bericht Hub...Kies uw taal en download gratis boodschappen van Broeder Branham.