Nabii inathibitishwa.


  Nabii inathibitishwa.

Nabii inathibitishwa.


Pearry Green.

Katika Kutoka 3: 13-14, tunaona ambao wamekiri Moses ni ya nabii hapo atakapoingia chini ili wana wa Israeli;

13 Musa akamwambia Mungu, Tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli, na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu; nao wakaniuliza, Jina lake n'nani? Niwaambie nini?
14 Mungu akamwambia Musa, MIMI NIKO AMBAYE NIKO;akasema,Ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli;MIMI NIKO amenituma kwenu.

Ambao, inathibitishwa kuwa njema Musa? Fanya wao kuchukua kupiga kura na kukubaliana kwamba yeye alikuwa ni nabii? Fanya Pharoah kusimama. na wanatangaza kwamba yeye alikuwa ni nabii alitumwa na Mungu? Hakuna, Moses alithibitishwa katika kile Mungu alimwambia, na kwamba ni yote ambayo Musa alikuwa na kwenda kwenye. Lakini kumbuka hao wana wa Israeli alikuwa na mkombozi aliahidi yao. Hivyo ilikuwa kwamba baada ya Musa imesababisha yao nje ya Misri, na hela, Bahari ya Shamu, alimwomba Mungu ili kuwalisha tombo na mana, alikuwa kupokea hizo amri kumi kimiujiza kuchonga katika jiwe, na alikuwa amewapa, wakati na tena, Neno la Bwana, kuna bado walikuwa watu wengi ambao hawakuamini kwamba yeye ni mtu wa Mungu. Jinsi gani, angeweza jambo kama hilo kutokea? Tu kwa sababu walitaka mtu ili kuondoa aibu yake. Wao aliuliza jinsi ambavyo walitakiwa kujua kwamba Neno la Mungu alikuja Musa. Kunapaswa, wamekuwa hakuna shaka baada ya yote waliyoyaona, lakini bado walifanya shaka. Walikuwa na imani katika Mungu na kwake kuyaweka Neno lake, Lakini hawakuweza kuamini Musa alikuwa nabii wa Mungu katika uso wa ushahidi balaa wa kwamba alitumwa na Mungu kwao. Hao walikuwa tu kipofu.

Kumbuka, NANI inathibitishwa kuwa njema Yohana Mbatizaji? Hebu kwenda kwa njia hii kabisa tena hivyo kuwa hakutakuwa na shaka.

Wakati watu alipokwenda kuuliza neno kwa Yohana "yeye alikuwa nani", kama aliiambia katika Yohana 1:19, walikuwa na ufahamu wa mwenyewe unabii ulio Malaki 4: 5-6a. Walijua pia, bila shaka, la neno la watu waliokuja baba ya Yohana kabla Yohana alizaliwa, jinsi yeye yakini watatoka katika “ni Roho wa Elias” Atawapatanisha kina “baba iwaelekee la watoto” Sasa kuna inaweza kuwa ya sababu mbili tu ajili jibu hasi Yohana la swali la kwa ya watu ya kama alipokuwa Elias. Labda wao walikuwa kuuliza yeye kama yeye alikuwa Elias wa aya mbalimbali ya maandiko kuliko zilimhusu yeye, au hakujua neno. Lakini, ninaweza kuthibitisha kwamba Yohane hakufanya kujua Neno, kwa sababu wakati wao aliendelea ili wamwulize, "ni nani kwamba nabii ?" Yohana alijua kwamba walikuwa akimaanisha nabii aliahidi na Musa katika Kumbukumbu 18. kunyimwa kwake kisha alikuwa wa kuwa nabii yule Musa alisema basi ingeli kuwa Qur'ani kama viwe chini yake. Hatimaye Yohana nafasi nzuri mwenyewe, katika Yohana 1: 22-23:

Ni ni, iliyoandikwa ...
22 Basi wakamwambia, U nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako?
23 Akasema, Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, Inyosheni njia ya Bwana! Kama vile alivyonena nabii Isaya.

Yohana alijua Neno vizuri kutosha kujua kwamba Isaya alisema katika Isaya 40: 3 kuwa moja atakuja. “Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, Itengenezeni nyikani njia ya Bwana; Nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu.” Pia alijua kwamba Malaki 3: 1 alisema, "Mtayarishieni mbele zangu," kama nabii Isaya alikuwa pia alisema. Hata hivyo Yohana anakanusha yeye ni Elia. Yeye alijua kwamba alikuwa Atawapatanisha kina “baba iwaelekee la watoto.” kwa sababu baba yake, Zakaria, alikuwa kupokea kwamba unabii. Yohana pia alijua kwamba alikuwa katika roho ya Eliya, hivyo labda inawezekana kwamba wao walikuwa akimwombakuwa labda yeye ndiye Elia la Malaki 4 aliyekuwa kwa upande ya moyo wa “watoto iwaelekee baba” kabla ya "Iliyo Kuu na kuogopa." Siku ya Bwana? Kwa kawaida, Akawajibu kwamba yeye si "kwamba Elia". Lakini, ambaye vindicated Yohana? Ya watu walikuwa na shauku sana katika yeye alikuwa nani, lakini ambao alikuwa ni kwamba alisimama na akawaambia? Aliiambia yao yake mwenyewe alikuwa nani, vile kumbukumbu katika Yohana 1:23:

Hebu tuyatazame tena ...
23 Akasema, Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, Inyosheni njia ya Bwana! Kama vile alivyonena nabii Isaya.

Ambao vindicated Kristo? Luka 9: 18-20 inasema ...
18 Ikawa alipokuwa akisali kwa faragha, wanafunzi wake walikuwapo pamoja naye, akawauliza, Je! Makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani?
19 Wakamjibu wakisema, Yohana Mbatizaji; lakini wengine, Eliya; na wengine kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka.
20 Akawaambia, Nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, Ndiwe Kristo wa Mungu.

Katika akaunti nyingine, Yesu alijibu: “kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni ... na juu ya mwamba (ufunuo wa) huu nitalijenga kanisa langu; wala milango ya kuzimu haitalishinda.”

Hii inatupa fununu yetu ya kwanza kwa kutetewa kwa haki ya nabii. Ni huja kwa ufunuo. Na inakuja na kwamba nabii vindicating mwenyewe. Neno la Mungu vindicates yenyewe kuwa Neno la Mungu. Moses alitangaza mwenyewe awe nabii wa Mungu.
----

Lakini katika Yohana 10: 36-38, Yesu anasema hii ...
36 je! Yeye ambaye Baba alimtakasa, akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia, Unakufuru; kwa sababu nalisema, Mimi ni Mwana wa Mungu?
37 Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini;
38 lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi; mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba.

Yesu aliwaambia kuwa kama huwezi kuamini kile Nawaambia, kisha Aminini kile unachokiona kwangu kufanya. Sasa kuna, hakuna kutetewa mwingine la nabii wa Mungu: KWANZA, yeye atakuambia yeye ni nani. PILI, atakuwa, kufanya mambo kuwa yeye ni alimtuma kufanya. Hiyo ni jinsi gani unaweza kuwaambia nabii alitumwa kutoka kwa Mungu.

Sasa basi, kama kuna aje nabii, kabla haijaja "iliyo kuu na kuogofya." Siku ya Bwana, moja katika roho ya Eliya, kuna baadhi ya mambo kwamba yeye itakuwa inatarajiwa kufanya. Kazi zake itafanyika vile huyo kwa roho ya Eliya. Yeye "ataigeuza mioyo ya watoto iwaelekee baba zao," Naye atatimiza Mathayo 17:11 ambapo Yesu anasema anaopenda “naye atatengeneza yote,” Katika tafasiri zingine, kifungu hiki husomwa "Yeye ndiye sahihi ya mambo hayo kuwa kuwa na gone off katika makosa."
----

Ya kitabu cha Ufunuo inazungumzia wakati huu wa mwisho, Laodikia, ina Mtume ambaye Atawaeleza wao ni "mnyonge, unahitaji kuhurumiwa, maskini, kipofu, na uchi," na hawajui hilo. Katika Ufunuo 10:7, Mtume hii ni inajulikana kama wa Saba Angel na anasema kuwa, "atakapokuwa tayari kupiga baragumu; hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii."

Hivyo kuna, kazi uhakika kwamba Nabii wa Malaki 4 ni kufanya. Yeye si vindicated kuipinga dhehebu. Yeye si alikubaliana na na idadi kubwa, lakini yeye kujua yeye ni nani. Kutakuwa na wale ambao watakuwa kuona yeye na hawatajua yake, lakini pia kutakuwa na wale walio na roho moja na wale ambao kumpokea Bwana kuipinga kazi zake, akisema katika Yohana 7:31. “wakasema, Atakapokuja Kristo, je! Atafanya ishara nyingi zaidi kuliko hizi alizozifanya huyu?”

Lakini wakati nabii hii wa Malaki 4 huja na roho ya Eliya wa kurejesha mambo yote na kumaliza kwa Fumbo ya Mungu, dunia haitakuwa anastahili ya yake, yoyote zaidi kuliko wao walikuwa wanastahili manabii wa kale. Watu walio wengi itakuwa ni kukabiliwa na kuwa na Dini ya hivyo kiasi na kwa kudai, haki wengi kwamba wao utakuwa kipofu kwa kuja kwake.

Mtu huyu atakuja akitenda mema tu. Atakuja akitimiza Maandiko Matakatifu, na kuleta ujumbe ili wateule Bibi Harusi wa Kristo, lakini yeye mtachukiwa na watu viongozi wa dini. Wao kuonyesha roho ile ile kama wale waliokuwa wamesimama katika mguu wa msalaba na kusema, "Aliwaokoa wengine lakini yeye mwenyewe anashindwa kujiokoa." Kila hoja kwamba nabii hii inafanya itakuwa ni kutumikia ubinadamu, bado yeye atakuwa kukosoa, kutoeleweka, na hukataliwa kwa sababu ya Mafundisho yeye huleta. Aliyeteuliwa nabii tangu tumboni, kama manabii wote walikuwa, kuja kwake utakutangulia kuja mara ya pili ya Bwana wetu Yesu Kristo - na yeye atakuja katika roho ya Eliya.

Extracts kutafsiriwa kutoka The Acts of the Prophet
Chapter 2 - Of whom the world is not Worthy.

PDF KiingerezaUjumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.


Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Forerunner.

Jina la Mungu.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni apple?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.

Bonyeza juu ya picha kushusha kamili ya kawaida picha.


Acts of the Prophet.

(PDF Kiingereza)

Chapter 9 - The Third Pull
(PDF Kiingereza)

Kabla...

Baada ya...

William Branham Life
Story.
(PDF Kiingereza)
 

Pearry Green personal
testimony.

PDF Kiingereza

Nguzo ya Moto.

Wingu Supernatural.

  Maandiko Anasema...

Hakika ameyachukua masikitiko yetu, Amejitwika huzuni zetu; Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, Amepigwa na Mungu, na kuteswa.

Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, Alichubuliwa kwa maovu yetu; Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.

Isaya 53:4,5