Shekinah Atukuzwe wa Mungu.


   Wadumu Nafasi ya Mungu.

Katika Jangwani.

(Kiungo cha nje.)
Picha kamili ya ukubwa inapatikana kutoka...


Moses' Tabernacle in the Wilderness.
www.selahart.com

(Msanii - Norbert McNulty)
(Hati miliki 1976 - Mark and Jody McNulty)

Tabernako katika Jangwani.

Tabanako ya Mungu katika Wilderness, ni hema kama muundo, iliyoundwa na kuwa dismantled na alihamia kwa marudio ijayo, vile watu alisafiri kwenda nchi ya ahadi. Mungu alimpa kubuni na Musa katika Kutoka 25:8,9

" Nao na wanifanyie patakatifu; ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na haya yote nikuonyeshayo, mfano wa maskani, na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya."

Sulemani Hekalu.

Daudi alitaka kujenga hekalu kudumu kwa Bwana lakini alizuiliwa kutoka kufanya hivyo. Mungu alimwambia, kwake katika 1 Nyakati 28:6 "Akaniambia, Sulemani, mwanao, ndiye atakayeijenga nyumba yangu na nyua zangu; kwa kuwa nimemchagua awe mwanangu, nami nitakuwa babaye."

Hekalu la Pili.

Wakati watu wakarudi kutoka utumwani Babeli wao upya hekalu. Hii ilichukua miaka 49 kufanya, takwimu hii ni muhimu kwa sababu anaelezea kipindi cha muda ajili unabii katika Danieli 9:25 kutokea. wiki saba katika kujenga upya hekalu. 1 wiki = Miaka 7 (au 1 siku = 1 mwaka). Hii inaruhusu sisi mahesabu ya wakati wakati Masihi angetokea katika Yerusalemu. majuma 7 kuongezea majuma 62 = miaka 483. Hii ilikuwa wakati Kristo alionekana na kisha alisulubiwa katika katikati ya juma la sabini. Hii majani wiki nusu (miaka 3.5) bado kutokea kwa Wayahudi.

Ni lazima alitaja kwamba Maandiko kwa alisema "Basi ujue na kufahamu, ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kuujenga upya Yerusalemu hata zamani zake masihi aliye mkuu; kutakuwa na majuma saba; na katika majuma sitini na mawili utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu." Kulikuwa na 2 yaliyoamriwa, mmoja kutoka Koreshi och en andra kutoka Dario II. Ni ya moja ya pili kwamba unabii inatumika kwa.

Herode Hekalu.


Model ya Hekalu wa Herode. Circa 30 tangazo.

Herode aliongeza kwa Hekalu la Pili. Hii kuruhusiwa kuwa ni kurejeshwa kwa urefu wa awali, vile yaliyotolewa na Sulemani.

Wadumu nafasi ya Mungu leo.

Katika Matendo Mlango wa 2, tu kunapokuwa na tukio yaliyoandikwa, ambapo Mungu (Roho Mtakatifu) alikuja katika hali ya "Ndimi za moto", akastarehe, juu ya kichwa cha kila muumini. Kwa Wakristo hii inajulikana kama "Ubatizo wa Roho Mtakatifu". Ni kwa ajili ya kila muumini, kama Peter alisema katika Matendo 2:38 "Petro akawaambia, Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu."


3 ulimwengu wa roho ya mtu.

Kushusha (Kiingereza).

65-1128M  God's Only Provided Place of Worship.
59-1216  What is the Holy Ghost.
59-1217  What the Holy Ghost was given for.
65-1121  What house will ye Build me ?.
55-1110  A hidden life in Christ.

Umuhimu wa kubuni Hekalu.

Hekaluni Yerusalemu alikuwa na ua wa nje, mahali patakatifu, na palipo patakatifu sana ambapo Kuhani Mkuu aliingia mara moja kwa mwaka, kwa damu ya upatanisho kwa sababu dhambi za watu. muundo wa hekalu inawakilisha mwanadamu, akiwa na mwili (nje ya mahakama), roho (patakatifu), na palipo patakatifu sana (nafsi) ambapo SHEKINAH utukufu wa Mungu anaishi, na ambapo lile sanduku la agano resides (neno la Mungu ).

Watu wengi wanadai kuwa wao ni Wakristo, lakini hawajawahi alikuwa na Kuhani Mkuu (Yesu Kristo) ingiza pamoja na damu ya upatanisho.

Wakristo wengi wana juu na chini uzoefu - kama mwanga katika ua wa nje (Siku na usiku). Baadhi wameingia mahali patakatifu, (maisha katika kanisa) - Mwanga mara kwa mara lakini bandia, kutoka kinara cha dhahabu (inawakilisha nyakati saba za kanisa). Lakini wao aliingia katika nyuma ya kifuniko hicho ambapo mwanga ni uwepo wa Mungu.


   Nguzo ya Moto, Nguzo la wingu.

Nguzo ya Moto, Nguzo la wingu.


Mungu ajibu Elijah kwa moto.

Tofauti kubwa kati ya Uyahudi na kisha Ukristo, na dini zingine zote, ni uwepo wa "Shekina" utukufu wa Mungu - Nguzo ya Moto.

Mungu aliwaongoza watu wake, Israeli, kuipinga Nguzo ya Moto wakati wa usiku, na Nguzo wa wingu katika siku. Kwamba ni lazima kuwa mbele ya utukufu. Jambo la kuvutia ni kwamba ingawa ilikuwa ikutowa nuru ili Israel, ilikuwa ni kali giza la kwa maadui zao.

Baada Elijah alipotoa dhabihu juu ya Mlima Karmeli, Mungu alijibu maombi yake kwa moto.

Wakati huo utafika lini cha Eliya ilikuwa kumaliza Duniani, yeye ni hawakupata up kuipinga magari ya vita moto.

Wakati Yesu akageuka sura juu ya mlima uso wake na mavazi yalikuwa inayoangaza mkali.

Paulo alikutana na Bwana katika barabara ya Dameski, mkali inayoangaza mwanga. Alisema "Wewe ni nani Bwana?", "Mimi ni Yesu" akajibiwa.


   Ile nguzo ya moto. - Houston 1950

Ile nguzo ya moto.


William Branham.

Katika Houston, Texas Januari 1950, picha ya kushangaza alichukuliwa na Douglas Studios. Katika picha ya alimtokea mwanga juu ya vichwa vya Ndugu Branham katika halo kama fomu. Hasi alikuwa kuchunguzwa na George J. Lacy ambaye alikuwa mtahini wa nyaraka alihoji, ili kuazimu kama au wala mwanga angeweza kuwa matokeo ya yatokanayo yasiyofaa, kuendeleza au re-kugusa. Wa uchunguzi aliwahi kujidhibitisha kwa kabisa ya ukweli ya mwangaza huo ulisababishwa na mwanga fora hasi. Picha hii ina Hung katika ukumbi wa kidini sanaa mjini Washington DC, kama isiyo ya kawaida tu kiumbe milele kupiga picha.

Kushusha (Kiingereza).

  53-0509  Pillar of Fire. - William Branham


   Maandiko Anasema...

Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani; akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu.

Malaika wa Bwana akamtokea, katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti; akatazama, na kumbe! Kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea.

Kutoka 3:1-2


   Kushusha ...

Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Forerunner.

Jina la Mungu.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni apple?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.

Orodha ya Ujumbe.

   Maandiko Anasema...

Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe;

maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu.

1 Wakorintho 6:19,20


Bonyeza juu ya picha kushusha kamili ya kawaida picha.


Nguzo ya Moto -Bega.

 
 

Mwanga kuzunguka ya kichwa cha Ndugu Branham.

Lilies ya Moto.

 
 
 

Magari ya vita ya Moto.

Elijah kukamatwa akiwa up.

Nguzo ya Moto
- Houston 1950

Mwanga juu ya mwamba piramidi.

Kristo. Katika dhahabu ya kinara.

Acts of the Prophet
Chapter 13 - God is Light.
(PDF Kiingereza)


Ujumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.