Injili.


Mungu Anakupenda.

Yohana 3:16 Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.

Watu wote ni wenye dhambi.

Warumi 3:10 kama ilivyoandikwa, ya kwamba, Hakuna mwenye haki hata mmoja.
Warumi 3:23 kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu;

Yesu alikuwa mwana kondoo kamilifu wa Mungu.

Yohana 1:29 Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, Tazama, Mwana-kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu!
Yohana 1:36 Akamtazama Yesu akitembea, akasema, Tazama, Mwana-kondoo wa Mungu!

Alifariki ajili dhambi za ulimwengu.

1 Yohana 2:2 naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu; wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote.
Wagalatia 1:4 ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu, Baba yetu.

Yesu alimfufua katika wafu wa kuthibitisha aweze kusamehe dhambi.

Warumi 10:9 Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka.
Warumi 6:9 tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena.
Matendo ya Mitume 4:10 jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulibisha, na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu.

Tuna kwa kuamini na kukubali kafara yake.

Matendo ya Mitume 16:31 Wakamwambia, Mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako.
Matendo ya Mitume 15:11 Bali twaamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao.

Ili mpate kuondolewa dhambi ni katika jina lake (Ubatizo wa Maji).

Matendo ya Mitume 2:38 Petro akawaambia, Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.

Kumwomba kuja na kuishi maisha ya wake katika wewe.

Warumi 8:11 Lakini, ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa, kwa Roho wake anayekaa ndani yenu.


Quote...

Sasa, Paulo alisema, wakati mcha kuja na kuleta kidogo ... Kama yeye amefanya vibaya, yeye kuja na hii mwana kondoo kidogo. Sasa, Kuhani Mkuu wa akatazama juu yake, huyo kuhani alifanya, ameona kulikuwa na kitu kibaya na mwana kondoo kontrollerade yake juu, kuona kama ilikuwa sawa, na kama ni hivyo, basi yeye akaweka kondoo kidogo chini madhabahuni. Na hapa kuja kwamba mwanadamu amefanya vibaya; Akasema, "Sasa, nimekuwa kuiba Na sasa najua ya kuwa mimi nina chini ya kifo, kwa sababu mimi ambayo walimkosea Mungu bila nataka kwangu wa kuiba;.. amri yake anasema si.

Sasa, mimi nina kwenda ili kuwatia mikono langu juu ya hii kondoo kidogo. Na amri za Mungu hapa alisema, 'usiibe,' na mimi aliiba. Kwa hiyo mimi nina ... Najua mimi nina somo hadi kufa. Kitu fulani ana got ili kujibu ajili dhambi yangu, kwa sababu mimi aliiba. Mungu akasema siku mimi kula katika hizo; kwamba siku mimi kufa. Hivyo mimi aliiba. Mungu akasema, 'Wewe kuiba, unayo ili afe kwa ajili yake.' Hivyo Yeye required kama mimi sitaki kufa, nilikuwa na kuleta mwana kondoo. Hivyo mimi kuweka mwana kondoo chini hapa; Mimi kuweka mikono yangu kichwani hii wenzake kidogo, na yeye tu bleating na kinachoendelea. Na mimi kusema, `Bwana Mungu, samahani kwamba mimi aliiba. Mimi kukiri na ahadi Ninyi sitaki kuiba tena kamwe ikiwa Itabidi tu kukubali kwangu sasa. Na ajili dhabihu yangu, na ajili kifo wangu, wana-kondoo kidogo kwenda kufa katika nafasi yangu.

William Branham - Law or grace (1954)


   Maandiko Anasema...

Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulibisha kuwa Bwana na Kristo.

Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, Tutendeje, ndugu zetu?

Petro akawaambia, Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.

Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie.

Matendo ya Mitume 2:36-39


   Karibu katika tovuti BNL.

Kama si Mkristo, ukurasa hii atakwambia habari njema simply.

Ikiwa wewe ni Mkristo lakini hujabatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, ukurasa huu ni kwa ajili yenu.

Ikiwa wewe ni Mkristo na tulibatizwa kwa ubatizo wa kikristo, unaweza kuwaelekeza watu kwa ukurasa huu kwamba wewe ni kushuhudia.

Tumejaribu ya kufanya ujumbe huu kama rahisi kama iwezekanavyo.

Mibaraka Mkristo,
Charles Wilson - mwanzilishi.
na kamati hiyo, wizara BNL.


Bonyeza juu ya picha download PDFs au ukubwa kamili picha.


William Branham Life
Story.

(PDF Kiingereza)

How the Angel came
to me.
(PDF Kiingereza)

Chapter 13
- God is Light.

(PDF Kiingereza)

Chapter 9
- The Third Pull

(PDF Kiingereza)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Kiingereza)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Kiingereza)

Sirs, is this the time?

(PDF Kiingereza)
- Mt Sunset.

Chapter 11
The Cloud

(PDF Kiingereza)

Siri hiyo ya Kristo.

Kiingereza Jarida Tovuti.

Kitabu cha Ufunuo.

 

Mungu na Sayansi.
- Akiolojia.

Unyakuo anakuja.

 

Mafundisho ya kuu ya Ujumbe.

Habari njema.
Yesu alikufa kwa ajili
ya dhambi zenu.

Ubatizo wa Maji.

 
 

Wingu Supernatural.

Nguzo ya Moto.

Shekina utukufu wa Mungu.

Kaburi ni tupu
Amefu fuka.

Forerunner.

Jina la Mungu.

Mfululizo wa
wakati wa mwisho.

Neno lililo hai
mfululizo.

Mungu, kwa jinsi alielezea.

Dhambi ya asili.
Ilikuwa ni apple?

Nyakati Saba Za Kanisa.

Mihuri Saba.

Uthibitisho Nabii.

Sauti ya ishara.

Mungu na Sayansi.
- Mageuzi.

Mungu na Sayansi.
Myth ya Dinosaurs.

Tetemeko Hukumu.

Kifo. Ni nini basi?

Mungu na Sayansi.
Mikrobiolojia.

Mungu na Sayansi.
Kosmolojia.

Bonyeza juu ya picha kushusha kamili ya kawaida picha.


Kila njia pana au njia nyembamba.Ujumbe kitovu...Chagua lugha yako na kupakua ujumbe huru kutoka Ndugu Branham.