Ivyahishuriwe Yohana.


Ubutumwa bgiza.
Yesu yapfiriye
ivyaha vyacu.

  Ivyahishuriwe Yohana rukurikirane.

  Ivyahishuriwe Yohana rukurikirane.

Amashashara Ndwi
rukurikirane.

<< prev

next >>

Gitabo kidombagijeko
udushashara ndwi.
Gitabu w'Ubugingo.
Ishashara rya Mbere.Agendera kw' ifarasi y'igitare.
Ishashara Rya Kabiri.Agendera ifarasi y'akagajo.
Ishashara Rya Gatatu.Agendera ifarasi y'agafyiri.
Ishashara Rya Kane.Agendera ifarasi ibenjutse.
Ishashara Rya Gatanu.Impwemu z'abishwe bari
munsiy'igicaniro.
Ishashara Rya Gatandatu.Ikimatanije c'urubanza.
Ishashara Ry'Indwi.Agacerere mw'Ijuru.

   Download...

Click on an image to download PDFs or fullsize picture.


Acts of the Prophet.

(PDF Icongereza)

Amashashara Ndwi.

 

Mountainside and
rosebush in snow,
in China.

Lillies of Fire.

Inkingi z’Umuriro.
- Houston 1950.

Light on pyramid
rock.

Inkingi z’Umuriro.
-Shoulder

Light around head of
Brother Branham.

Imana Ifise
ivyubahiro vyinshi...
ariko Ifise Izina
rimwe gusa rya
kimuntu, iryo Zina
na ryo rikaba
ari Yesu.Ubutumwa hub...
Ubutumwa bwa Mwene Data Branham.


English Newsletter Site.

Ivyahishuriwe Yohana.

Ubutumwa bgiza. Yesu
yapfiriye ivyaha vyacu.

Umubatizo w'amazi.

 

Bicu vyo kw injuru.

Izuka rukurikirane.

Rihambaye ry'Ubutatu.

Bihe ndwi vy'Ishengero.

Amashashara Ndwi.

Abakristo Ubugingo
rukurikirane.

Gihe c'iherezo
rukurikirane

Ruvyaro rw'inzoka.
Icaha c'inyanduruko.

Hirya Ya Ca
Gihuzu C’Igihe.

Ukwabirana
n’Ukwahukana.

  Ko Bibiliya ivuga...

Uguhishura kwa Yesu Kristo, ukwo Yahawe n'Imana ngo Yereke abagurano biWe ibigira bibeho vuba, Agatuma umumarayika wiWe akabimenyesha umugurano wiWe Yohana,

yashingiye intahe ivyo yabonye vyose, ni vyo Jambo ry'Imana, no gushinga intahe kwa Yesu Kristo.

Hahirwa usoma, hahirwa n'abumva Amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana, bakitondera Ivyanditswe muri yo: kukw'igihe kiri hafi.

Ivyahishuriwe Yohana 1:1-3