Bugu ya Nzumbululo.


Mafhungo.
Khristo o fela
vhutshinyi hashu.

  Bugu ya Nzumbululo.

   Vhalani Mulaedza...

Click on an image to download PDFs or fullsize picture.


Acts of the Prophet.

(PDFs English)

The Seven Seals.

(English)

Mountainside and
rosebush in snow,
in China.

Phendephende ya
mulilo.

Phuphu ya mulilo.
- Houston 1950.

Light on pyramid
rock.

Phuphu ya mulilo.
-Shoulder

Light around head of
Brother Branham.

  Bivhili i ri:...

Nzumbululo ye Yesu Khristo a ṋewa nga Mudzimu asiyi, a tshi pfi a sumbe ngayo vhalandavhawe zwine zwa pfi zwi ḓo ṱavhanya u vha hone. Ene Yesu a zwi fanyisela mulanda wawe Yohane nga u mu rumela muruṅwa wawe,

Ene Yohane a konou ṱanziela fhungo ḽa Mudzimu na vhuṱanzi ha Yesu Khristo, zwoṱhe zwe a zwi vhona.

Mashudu ane a vhala a pfa mafhungo a vhuphorofita, a londola zwo ṅwalwaho khao; ngauri tshi tsini.

Nzumbululo 1:1-3Mulaedza Hub... Vhalani Mulaedza ya Mukomana Branham.