Igitabo cy'Ibyahishuwe urukurikirane.


Ubutumwa Bwiza.
Yesu yapfiriye
ibyaha byawe.

  Igitabo cy'Ibyahishuwe urukurikirane.

   Kuramo Urukurikirane...

   Noheli Urukurikirane...

Kanda kumashusho kugirango ukuremo ishusho yuzuye cyangwa PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Icyongereza)

Ibimenyetso Birindwi.

 

Umusozi na rosebush
mu rubura
mu Bushinwa.

Amashurwe yumuriro.

Nkingi y’umuriro.
- Houston 1950.

Umucyo ku rutare
piramide.

Nkingi y’umuriro.
-Urutugu

 

Umucyo hirya no hino
umutwe wa Mwene
data Branham.


Ubutumwa hub...Hitamo ururimi rwawe kuramo ubutumwa free kuva Mwene data Branham.


Amayobera ya Kristo.

Icyongereza
kanyamakuru rubuga.

Igitabo cy'Ibyahishuwe.

 

Imana na siyansi.
- Archaeology.

Izamurwa.

Ubutumwa Bwiza.
Yesu yapfiriye
ibyaha byawe.

Umubatizo w'amazi.

 
 

Igicu ndengakamere.

Nkingi y’umuriro.

Kiriya gihe i Kaluvari.

Ikimenyetso.

Ubumana bwasobanuye.

Ibihe birindwi by'Itorero.

Ibimenyetso Birindwi.

Izina ry'Imana.

Icyaha cy'inkomoko.
Byari pome?
(Urubyaro Rw'Inzoka)
Ugushyingirwa no Gutana.
Igihagararo cy'Umuntu
Utunganye.

Igihe cya Nyuma
urukurikirane.

Jambo Ihoraho.

Noheli.

Ubugingo buri muri
gereza ubu.

Rupfu. Hanyuma?

 

Iyerekwa ry'i Patimosi.

Wa Mugore Yezebeli.

Isanduku ya Nowa.

Ubushakashatsi bugezweho.

Ikinyarwanda ubutumwa.

Umugani.
Inkomoko -Babuloni.

Archaeology.
Sodomu na Gomora.

  Abana b'Imana iti...

Ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we, na we akabimenyesha imbata ye Yohana,

Uhamya ibyo yabonye byose, ari Ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo.

Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva, bakitondera ibyanditswe muri bwo: kuko igihe kiri bugufi.

Ibyahishuwe 1:1-3


Imana ifite amazina
menshi y'icyubahiro...
ariko Afite izina
rimwe gusa ryabantu
kandi iryo zina
ni Yesu.