Macaafa Mul'ataa.


Wangeela.
Kristos cubbuu
keenyaaf du’eera.

  Macaafa Mul'ataa series.

   Download...

  Ayyaana Qillee.

Ergaa Ayyaana Qillee.

Maaliif tiksee ta'uu qaba.

  Macaafni Qulqulluun jedhuu dha...

Kun mul'ata Yesuus Kiristoos, isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti agarsiisuuf waaqayyoo biraa argatee dha; inni ergamaa isaa waaqa irraa ergee kana hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksise,

Yohaannis wanta waaqayyo dubbate, Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uu isaa, hamma dhaga'ee fi hamma arge dhugaa ba'eera.

Barri kun itti raawwatamuu waan dhiyaateef namni isa inni dhugaa ba'e dhageessisee dubbisuu, warri dubbi raajii dubbatame kana dhaga'anii, wanta isa keessatti caafames eegan akkam haa gammadan.

Mul'ata 1:1-3


Click on an image to download PDFs or fullsize picture.


Acts of the Prophet.

(PDFs - English)

The Seven Seals.

(English)

Mountainside and
rosebush in snow,
in China.

Lillies of Fire.

Utubaan ibiddaa.
- Houston 1950.

Light on pyramid
rock.

Utubaan ibiddaa.
-Shoulder

Light around head of
Brother Branham.

Waaqayyo maqaa
baay'ee qaba:...
Inni garuu maqaa
dhala namaa tokko
qofa qaba, innis
Yesuusi dha.


Malkiisedeq kun eenyu?

English Newsletter Site.

Macaafa Mul'ataa.

 
 

Waaqayyo fi Beekumsa. Index.
Tulluu Siinaa.

Sagalichi Jireenyaatti.
Kristos Sagalee Isaa
Keessatti Mul’ifama.

Wangeela.
Kristos cubbuu
keenyaaf du’eera.

Cuuphamaa.

 
 

Duumessoota waaqaa.

Utubaan ibiddaa.

Olbutamuu.

 

Mul’aticha
Yesuus Kiristoosi.

Bara dhumaa series.
Gaa’elaa fi
Gaa’ela Diiguu.

Dubartii Jeezebeel
Jedhamtu sana.

Mul'aticha Phaaximoos.

Daddarbaa Addaamii.
Firrii mukaa hin turre.
Sanyicha Bofaa.

Archaeology.
Sodoomii fi Gomoraa.

Bara Waldaa
Laa'odiiqeyaa.

Kiristoos waldaa ala
jira.


Ergicha hub... Ergicha William Branham.