Macaafa Mul'ataa.


Wangeela.
Kristos cubbuu
keenyaaf du’eera.

  Macaafa Mul'ataa kan walitti fufu.

   Baroota Waldaa Torbanii.

  Ayyaana Qillee.

Ergaa Ayyaana Qillee.

Maaliif tiksee ta'uu qaba.

  Macaafni Qulqulluun jedhuu dha...

Kun mul'ata Yesuus Kiristoos, isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti agarsiisuuf waaqayyoo biraa argatee dha; inni ergamaa isaa waaqa irraa ergee kana hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksise,

Yohaannis wanta waaqayyo dubbate, Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uu isaa, hamma dhaga'ee fi hamma arge dhugaa ba'eera.

Barri kun itti raawwatamuu waan dhiyaateef namni isa inni dhugaa ba'e dhageessisee dubbisuu, warri dubbi raajii dubbatame kana dhaga'anii, wanta isa keessatti caafames eegan akkam haa gammadan.

Mul'ata 1:1-3


Suuraa ykn PDF buufachuuf suuraa cuqaasaa.


Acts of the Prophet.

(PDFs - Ingilizii)

The Seven Seals.

(Ingilizii)

Chaayinaa keessatii
qorra keessa bosona
gaaraa fi roozii.

Liilii ibiddaa.

Utubaan ibiddaa.
- Houston 1950.

Ifa dhagaa piraamidii
irratti.

Utubaan ibiddaa.
- Gateettii

Ifa naannoo mataa
Obboleessa Biraanhaam.


Waaqayyo maqaa
baay'ee qaba:...
Inni garuu maqaa
dhala namaa tokko
qofa qaba, innis
Yesuusi dha.


Malkiisedeq kun
eenyu?

Ingilizii barruu oduu
marsariitii.

Macaafa Mul'ataa.

 
 

Waaqayyo fi
Saayinsii. Indeeksii.
Tulluu Siinaa.

Acts of the Prophet.

(PDFs Ingilizii)

Sagalichi Jireenyaatti.
Kristos Sagalee Isaa
Keessatti Mul’ifama.

Wangeela.
Kristos cubbuu
keenyaaf du’eera.

Cuuphamaa.

 
 

Duumessoota waaqaa.

Utubaan ibiddaa.

Olbutamuu.

 

Mul’aticha
Yesuus Kiristoosi.

Bara dhumaa kan
walitti fufu.
Gaa’elaa fi
Gaa’ela Diiguu.

Dubartittii IiZaabeel
Jedhamtu.

Mul'aticha Phaaximoos.

Baroota Waldaa
Torbanii.

Barsiisa Warra
Niqolaawotaa.

Daddarbaa Addaamii.
Firrii mukaa hin turre.
Sanyicha Bofaa.

Archaeology.
Sodoomii fi Gomoraa.

Bara Waldaa
Laa'odiiqeyaa.

Kiristoos waldaa ala
jira.


Giddugala Ergaa... Erggwwan bilisaa Obboleessa Biraanhaam irraa buufadhaa.