Kobieta Jezabela.


  Księga Apokalipsy serii.

Kobieta Jezabela -kapłanką Astaroty.


William Branham.

Objawienie 2:20-23,
20 Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.
21 I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim.
22 Toteż rzucę ją na loże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich.
23 A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

Pierwszą i to bardzo ważną sprawą, którą dowiadujemy się o Jezabeli, jest to, że ona NIE jest córką Abrahama, ani jej wprowadzenie do pokoleń Izraelskich nie miało takiego duchowego przyjęcia, jak w wypadku Ruty - Moabitki. W żadnym wypadku. Ta niewiasta była córką Ethbaala, króla Sydonu (1. Król. 16, 31.), który był kapłanem Astaroty. On zyskał tron przez zamordowanie swego poprzednika Phelesa. Widzimy więc tutaj, że ona była córką mordercy. (To nam z pewnością przypomina Kaina). A sposób, w jaki ona stała się częścią Izraela - nie był to ten duchowy kanał, który zgotował Bóg, dla przyjęcia pogan, lecz ona tam weszła przez MAŁŻEŃSTWO z Achabem, królem nad dziesięcioma pokoleniami Izraela. Otóż, to skojarzenie, jak widzieliśmy, nie było na duchowym podłożu, ale na politycznym. Tak więc ta kobieta, która była pogrążona w bałwochwalstwie, nie miała najmniejszego pragnienia stać się wielbicielką Jedynego Prawdziwego Boga, ale ona przyszła raczej z jawnym zamiarem odwrócenia Izraela od Pana.

Izrael, (tych dziesięć pokoleń), już poznał, co to znaczy oddawać cześć złotemu cielcowi, lecz oni nie byli jeszcze dotychczas zaprzedani bałwochwalstwu, bowiem cześć była oddawana Bogu, a zakon Mojżesza był uznawany. Lecz od czasu zawarcia małżeństwa Achaba z Jezabelą, bałwochwalstwo rozwinęło się do olbrzymich rozmiarów. Było to denominacją, wówczas, kiedy ta kobieta stała się kapłanką w świątyni, którą ona wzniosła dla Astaroty (Wenus) i Baala (boga słońca), kiedy Izrael doszedł do krytycznego punktu swego istnienia.

Mając to na uwadze, możemy teraz zacząć zrozumiewać to, co Duch Boży przedłożył w Tiatyrskim Wieku. Tutaj to jest.
Achab poślubił Jezabelę i on to uczynił jako polityczne posunięcie, aby umocnić swoje królestwo i zabezpieczyć je. Dokładnie to samo uczynił kościół, kiedy skojarzył się z Konstantynem w czasie jego rządów. Oni połączyli się razem z powodów politycznych, chociaż wyglądało to pozornie duchowo. Otóż, nikt nie potrafi mnie przekonać o tym, że Konstantyn był chrześcijaninem. On był poganinem, chociaż miał w sobie na pozór coś z chrześcijanina. On namalował białe krzyże na tarczach żołnierzy. On był założycielem zakonu Rycerzy Kolumba. On umieścił krzyż na wieży kościoła św. Zofii, dając przez to początek tradycji.

Był to pomysł Konstantyna - zjednoczyć wszystkich razem: pogan, nominalnych chrześcijan i prawdziwych chrześcijan. I przez chwilę wyglądało na to, jako by odniósł sukces, bowiem prawdziwi wierzący przyszli, aby zobaczyć, czy się im nie uda przywieść z powrotem tych, którzy zboczyli od Słowa. Kiedy widzieli, że ich nie potrafią przyprowadzić z powrotem do prawdy, byli zmuszeni oderwać się od tego politycznego ciała. Kiedy to uczynili, zostali nazwani heretykami i byli prześladowani.

Pozwólcie, że zaraz tutaj powiem, iż ta sama sprawa dzieje się właśnie obecnie. Ludzie schodzą się wszyscy razem. Oni piszą Biblię, która zadowoli każdego, czy to będzie Żyd, katolik, czy protestant. Oni mają swój własny Sobór Nicejski, ale nazywają go Radą Ekumeniczną. A czy wiecie, kogo zwalczają wszystkie te organizacje? One zwalczają prawdziwych Zielonoświątkowców. Nie mam na myśli organizacji, nazwanej Zielonoświątkowcy. Mam na myśli tych, którzy są zielonoświątkowcami dlatego, że są napełnieni Duchem Świętym, i posiadają wśród siebie znaki i dary, dlatego że chodzą w prawdzie.

Kiedy Achab poślubił Jezabelę z powodów politycznych, sprzedał swoje pierworodztwo. Bracie, ty się przyłączasz do organizacji i poprzez to zaprzedajesz swoje pierworodztwo, czy temu wierzysz albo nie. Każda grupa protestancka, która kiedykolwiek stamtąd wyszła, a potem tam powróciła, sprzedała swoje pierworodztwo, a jeżeli sprzedajesz pierworodztwo, jesteś po prostu takim, jak Ezaw - możesz potem krzyczeć i pokutować, ile tylko chcesz, ale to ci nic nie pomoże. Jest tylko jedna rzecz, którą możesz czynić, a to jest „Wynijdź z niego, ludu mój, i nie bądź uczestnikiem jego grzechów.” Otóż, jeżeli myślicie, że nie mam racji, odpowiedzcie mi tylko na jedno pytanie.

Czy ktoś z ludzi może mi wymienić jakiś kościół, lub kierunek religijny, który wstąpiwszy do organizacji albo stawszy się przeżył jeszcze kiedy przebudzenie i zawrócił z powrotem. Takiego nie znajdziecie - ani jednego nawet.

Była to godzina północy dla Izraela, kiedy on połączył się z światem i opuścił to duchowe z powodu tego politycznego. Była to godzina północy w Nicei, kiedy kościół uczynił tę samą rzecz. Jest to godzina północy obecnie, kiedy kościoły schodzą się razem.

Otóż, kiedy Achab poślubił Jezabelę, pozwolił jej wziąć państwowe pieniądze i wznieść dwie olbrzymie budowle dla praktykowania kultu Astaroty i Baala. Ta, która została wzniesiona dla Baala, była wystarczająco duża, by cały Izrael mógł się tam zejść i oddawać mu cześć. A kiedy Konstantyn i kościół zawarli małżeństwo, on dał kościołowi budynki i umieścił w nich ołtarze i obrazy, i zorganizował hierarchię, która się już wtedy zaczęła kształtować.

Kiedy Jezabela miała państwową moc po swojej stronie, ona narzucała swoją religię ludziom i zabijała proroków i kapłanów Bożych. Doszło to tak daleko, że Eliasz, posłaniec na swój czas, myślał, że pozostał tylko on sam, lecz Bóg miał jeszcze 7 000 tych, którzy nie skłonili swoich kolan przed Baalem. A właśnie dzisiaj, tam na zewnątrz, między tymi denominacjami baptystów, metodystów, prezbiterian itd. są niektórzy, którzy wynijdą i powrócą do Boga. Pragnę wam powiedzieć, że nie jestem obecnie, ani nigdy nie byłem przeciwko ludziom. Jest to denominacja - system organizacji, przeciwko którym ja jestem. Muszę być przeciwko temu, ponieważ Bóg tego nienawidzi.

Otóż, zatrzymajmy się tutaj przez chwilę i powtórzymy jeszcze raz to, na co kładliśmy nacisk odnośnie kultu w Tiatyrze. Ja powiedziałem, że oni oddawali cześć Apollosowi, (który był bogiem słońca), jak również cesarzowi. Otóż, Apollosowi był dany tytuł „zapobiegający złu”. On odwracał zło precz od ludu. On im błogosławił i był dla nich rzeczywistym bogiem. On miał nauczać ludzi. On wyjaśniał sprawę oddawania czci, obrządków świątynnych, służbę dla bożków, ofiary oraz śmierć i życie po śmierci. A czynił to przez prorokinię, która siedziała na trójnogim krześle, będąc w transie. O moi drodzy! Czy to widzicie? Tutaj jest ta prorokini, nazwana Jezabelą, i ona naucza lud. A jej nauczanie polegało na zwodzeniu sług Bożych i doprowadzeniu ich do tego, że popełniali wszeteczeństwo. Otóż, wszeteczeństwo znaczy tyle co „bałwochwalstwo”. Oto, jakie to ma duchowe znaczenie. Jest to nielegalny związek. Zarówno związek Achaba, jak i związek Konstantyna były nielegalne. Obaj popełnili duchowe wszeteczeństwo. Każdy wszetecznik skończy w jeziorze ognistym. Tak Bóg powiedział.

Przeczytaj cały rachunek w... Tiatyrski Wiek Kościoła.

Pobierz (PDF Angielski)... Jezebel Religion.


  Pisma święte mówi...

A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami.

I będzie ich rządził laską żelazną; jako statki garncarskie skruszeni będą, jakom i ja wziął od Ojca mego.

I dam mu gwiazdę poranną.

Objawienie 2:26-28Księga Apokalipsy.
Dalszy Ciąg dalszy na następnej stronie.
(Tajemnica Babilonu.)


Kliknij na obrazek, aby pobrać pełną obrazek Rozmiar lub PDF.


Acts of the Prophet.

(PDF Angielski)

The Two Babylons

by Rev Alexander Hislop.
(PDF Angielski)

Strona góry i
rosebush w śniegu,
w Chinach.

Lillies pożaru.

Słupie ognia.
- Houston 1950.

Światło na piramidzie
skale.

Misterium Chrystusa.

Angielski Witryny Biuletynu.

Księga Apokalipsy.

 

Bóg i Nauka.
+ Archeologia.

Zachwycenie nadchodzi.

Główne nauczanie wiadomość.

Nadprzyrodzony Chmura.

Słupie ognia.

 

Dobre wieści.
Jezus umarł za twoje grzechy.

Chrzest wodny.

 
 

Grobowiec jest pusty.
On Zmartwychwstał.

Szekina Chwała Boga.

 

Siedem epok Kościoła.

Siedem Pieczęci.

Seria Boga i historia. Indeks - Daniela.

Seria chód chrześcijański.

Imię Boga.

Żyjące Słowo Seria.

Czasach ostatecznych
seria.

Seria Boże Narodzenia.

Wyjaśnione Bóstwo

Geologia Biblijny.

Korab Noego.
Małżeństwo i rozwód.
Bóg i Nauka.
- Ewolucja.

Grzechem
pierworodnym. Czy
był to przez jabłko?

Mitologia
Babilon, Źródło.

Śmierć. Co wtedy?

Tajemnica Babilonu.

Bóg i Nauka.
Mikrobiologia.

Bóg i Nauka.
Kosmologia.

Bóg i Nauka.
Mit dinozaurów.

Trzeci Ciągnąć.

Armagieddon.

 

Widzenie na wyspie
Patmos.

Nasz Lista Wiadomość.

Dowody na powódź.

A w Tiatyrskim
Kościele ona jest
PANUJĄCĄ
KOBIETĄ.
Ona jest
Tajemnicą -
Babilonem.Piasta Komunikat...Wybierz swój język i pobierz darmowe wiadomości od Brata Branhama.