Serye Misteryo sa Cristo.

Ang Misteryo ni Cristo.


   Misteryo sa Dios.

Cristo diha kanimo.

Kon kita lamang nga makaamgo unsa ang gipasabut niini nga Kasulatan: “kay siya nga anaa kaninyo labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan.” Kita nasayud nga kini mao ang kamatuoran, apan kita wala gayud makasabut niini. Unsa ang anaa kanimo nga mao ang mas dako? Kini si Cristo, ang mga dinihogan! Ang Dios, nga anaa kang Cristo, anaa kanimo. Busa, kon siya diha kanimo, nan kini dili kaninyo sa bisan unsa nga mas buhi, kini kaniya nga buhi diha kaninyo.

Melquisedec

Gisaysay sa Genesis 14 kung giunsa sa siyudad sa Sodoma si giransak pinaagi sa hari sa Elam (Persia). Si Lot ug ang iyang asawa ug mga anak nabihag ug gidala ngadto sa amihanan. Nagtigum si Abraham ang usa ka away nga puwersa sa 318 nga mga tawo nga naggukod sa hari sa Elam ug gipildi siya sa gubat. Sa ingon giluwas ni Abraham ang iyang pag-umangkon nga si Lot gikan sa pagkaulipon.  Human sa gubat, usa ka pari nga ginganlag Melquisedec miadto kang Abraham, gipanalanginan siya, ug unya mikaon sa tinapay ug miinom sa alak uban kaniya.  Agig balos, si Abraham mibayad sa ikapulo ngadto kang Melquisedec, sa paghatag kaniya og usa ka bahin nga ikapulo sa tanan nga iya.

Kini nga istorya nga misteryoso nga igo gikan lamang sa asoy sa Genesis, apan sa Mga Hebreohanon 7 gisulat ni Pablo nga si Melquisedec mao ang hari sa kalinaw ug pagkamatarung, ug siya wala makabaton og usa ka amahan o inahan, ni sinugdanan o katapusan sa mga adlaw. Kinsa kining misteryosong tawo? Si Igsoong Branham mipasabut nga Melquisedec kinahanglan nga Dios mismo, tungod kay lamang sa Dios walay sinugdanan. Melquisedec mao ang Theophany sa Dios nga nagpakita ngadto kang Abraham aron sa pre-numero nga si Jesu-Cristo. Kini dili si Jesus sama sa atong makita kaniya diha sa Bag-ong Tugon, tungod kay si Jesus adunay usa ka amahan ug usa ka inahan, ug kining tawhana adunay dili. Si Jesus adunay sinugdanan; kining tawhana wala. Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi; kini nga tawo dili makahimo, tungod kay siya mao kinabuhi.

Download.

Christ is the Mystery of God Revealed (Iningles)
Kinsa Ba Kining Si Melquisedec?
Si Cristo Napadayag Diha Sa Iyang Kaugalingon Pulong.

   Kaubanan Manunubos.

Kaubanan Manunubos.

Ang mga maghuhubad sa diha nga sila pagbutang sa tingub ang mga basahon nga nailhan nga atong Biblia, hapit nga gibilin ang basahon ni Ruth. Kini usa ka istorya sa gugma, ug maanindot kaayo, apan ang Dios wala kaayo gihisgutan. Kini mao ang kini nga kamatuoran nga maoy hinungdan sa kanila sa hapit isalikway niini nga basahon ingon nga dinasig. Apan kini naglangkob sa 'tipo' ang istorya sa usa ka kaubanan manunubos, Si Jesu Cristo mao ang atong 'duol nga paryente' kinsa nakahimo sa pagbayad sa bili aron tubson si Noemi (kinsa nagrepresenta sa iglesia sa mga Judio) ug pinaagi sa pagbuhat sa ingon gets Ruth (usa ka hentil nga pangasaw-onon) kinsa nagrepresenta sa Cristo hanong iglesia. Salamat sa Dios nga kami adunay usa ka manunubos ingon niining usa. Adunay usa ka mas duol nga kaubanan (atong karaan nga kinaiya) nga nagpili sa dili aron sa pagtubos sa aron sa dili ang stigma sa pagminyo Ruth. Kini mibiya sa among Booz (Cristo) gawasnon sa pagtubos sa iyang mga pangasaw-onon. Kini ang hinungdan Cristo kinahanglang 'natawo sa usa ka babaye' aron nga siya mahimong atong duol nga kaubanan.

Download     "Kinsman Redeemer" (Iningles)


   Plano sa Dios.

Plano sa Dios.

Sa dihang gibuhat sa Dios ang uniberso,  siya adunay tulo ka mga katuyoan sa hunahuna.  Una, gusto niya nga ibutyag ang iyang kaugalingon  ngadto sa mga tawo pinaagi sa pagpahayag sa iyang mga kinaiya. Indi niya mahimo ini nga si Jehova nga Dios nga naglangkob sa tanan nga luna, panahon, ug kahangturan. Siya mao ang sa ingon lawom ug misteryoso nga walay usa nga walay katapusan masabtan kaniya. Giunsa nila masabtan usa ka binuhat nga kanunay naglungtad? Busa, gipahayag niya ang iyang pagka-amahan pinaagi sa pagkahimong Anak sa tawo. Nga mao ang ngano nga gitawag ni Jesus sa iyang kaugalingon ang "Anak sa tawo." gusto sa Dios ngadto sa pag-ila sa iyang kaugalingon uban sa mga tawo  pinaagi sa pagpadayag sa iyang kaugalingon diha kang Cristo.

Gusto sa Dios nga magpuyo sa mga tawo, ug sa ingon mahimo una sa usa ka lawas sa mga magtutuo gitawag niya ang iyang pangasaw-onon. Orihinal nga iyang mahimo niini diha kang Adam ug Eva; apan unya ang sala magbulag kanila gikan sa iyang atubangan. Nganong dili Dios lang sa pagbantay sa Adam ug Eva putli? Kon siya, dili siya unta nagpahayag sa iyang bug-os nga mga hiyas. Usa siya ka anak, manluluwas, ug usa ka mananambal, nga mahimo siya lamang sa pagpahayag pinaagi kang Cristo. Tan-awa? Tanan nga mga butang mitapos sa sa nga ang usa ka tawo, si Jesu-Cristo. Ang dakong katuyoan sa Dios kanunay nga nagpadayag sa iyang kaugalingon - una kang Cristo pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios; ug unya sa usa ka katawhan kinsa modawat sa Balaang Espiritu ni Cristo. Kining espesyal nga mga tawo maghimo kang Jesu-Cristo labaw sa ilang mga kinabuhi. Gikan sa sinugdanan ang Dios nagtrabaho sa walay kakapoy padulong sa tumong niini, aron siya pagahimayaon diha sa usa ka katawohan kinsa mohatag ni Jesu-Cristo sa pagkalabaw; nga mao, ang posisyon sa ibabaw o sa atubangan sa tanan nga uban pa.

Ikatulo, ang katuyoan sa Dios mao ang pagpasig-uli sa iyang gingharian balik sa tanaman sa Eden, aron ang iyang katawhan mahimong makalakaw uban kaniya pag-usab sa kabugnaw sa gabii, sama nila ni Adam ug Eva sa wala pa ang pagkapukan. Tungod niini, gipahayag sa Dios ang iyang kaugalingon pinaagi sa mga katuigan isip usa ka amahan, anak, ug usa ka Espiritu Santo. Ang amahan ug ang Espiritu Santo mao ang mga sama nga espiritu. Ba kamo sa pagkuha niini? Kini mao ang dili tulo ka mga Dios; kini mao ang usa ka Dios sa pagpahayag sa iyang kaugalingon diha sa tulo ka mga hiyas. Ang Dios nagpahayag sa iyang kaugalingon diha kang Jesus Cristo, kinsa mao ang amahan, anak, ug Espiritu Santo - ang pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Karon ang kahupnganan sa pagka-Dios sa lawas nagapuyo diha sa iyang simbahan (sa iyang pangasaw-onon), ug siya naghatag kaniya pre kahalangdon. Ang tanan nga ang Dios mao ang, iyang gibubo ngadto kang Cristo; ug ang tanan Cristo nga mao, iyang gibubo sa iyang simbahan. (indibidwal nga mga magtutuo.)


   Si Jesus - usa ka pulong nga gisulti pagkatawo.

Usa ka pulong nga gisulti pagkatawo.

Si Jesus usa ka pulong nga gisulti bata. Wala siya nanamkon pinaagi sa usa ka sekswal nga buhat, apan pinaagi sa gilitok nga pulong sa Dios. (Sa tagoangkan Sulod ni Maria gilalang sa Dios ang itlog ug ang sperm nga pertilisahon sa itlog,  busa sa genetically siya hingpit nga tawo, apan ang iyang pagkaginikanan hugot nga balaan.) Tungod kay wala siya moabut pinaagi sa sex, Si Jesus dili kinahanglan nga mamatay; apan siya namatay aron pagbayad sa utang alang sa sala ni Adan. Mao kana ang bugtong paagi nga kini mahimong mabayran. Walay laing makabayad niini, tungod kay ang tanang tawo si sekswal nga natawo. Sama ni Maria, kadtong mga tawo kinsa gitakda nang daan nga mahimong kabahin sa kolektibong pangasaw-onon ni JesuCristo una, makadawat sa pulong diha sa tagoangkan sa ilang mga hunahuna.

Pag-download   Mary's Belief (Iningles)


  Ang Ngalan sa Dios.

Ang Dios adunay personal nga ngalan.
Unsa ang Ngalan sa Dios?

Tin-aw nga ang Dios adunay tinuod nga ngalan. Salmo 9:10,
“Ug kanimo managsalig ang mga nakaila sa imong ngalan, Kay ikaw, Oh Jehova, wala mobiya niadtong mga nanagpangita kanimo”.
Psalm 83:18,
Aron sila makaila nga ikaw lamang, kansang ngalan mao si Jehova, Ikaw lamang ang Hataas Uyamut ibabaw sa tibook nga yuta.
[Tan-awa usab sa Isaias 42:8, Isaias 54:5]

Ang kahulogan sa iyang ngalan mao ang "Gipahinabo Niya nga mahimo."

Ang Hebreohanong mga eskolar adunay ingon nga pagtahod alang sa ngalan sa Dios, gikuha nila ang tanan nga mga bokales aron nga kini dili makahimo nga mahimong ipahayag. Busa walay usa nga makahimo "Kuhaa ang Iyang ngalan sa kawang."


Ang Tetragrammaton.

Kini mibiya sa 4 karakter "YHWH", nga lamang 'nagrepresentar' sa ngalan sa Dios. (Ang uban nga mga tawo naggamit sa "JHVH" alang niini, bisan kini mao ang sayop.) Kining grupo sa mga karakter gitawag nga "Tetragrammaton", nga, sa Griego nga paagi "4 karakter".

Ang Hebreohanong mga bokales sa pulong nga "Adonay" nga nagkahulugan "akong Ginoo", mga inubanan sa niini nga mga karakter aron sa paghimo sa pulong nga "Jehova." Wala kini mahibal-an kung unsang mga bokales mga tinuod nga gigamit. Hinumdumi usab nga sa Hebreohanon, didto mao walay sulat nga 'J'.

Sa Iningles nga King James version sa Biblia ang pulong nga “Jehovah” or “LORD” ["Jehova" o "GINOO"] [tanan nga mga kapital] gigamit kini diin nahitabo ang Tetragrammaton. Kini mahitabo halos pito ka libo ka beses sa tibuok Biblia. [Ang pulong "Ginoo", nga adunay gagmay nga mga letra, dili mao ang sama nga pulong.] Ang pulong 'Jehova', mao ang sa ingon ang usa ka Iningles 'representasyon' sa iyang ngalan.

Wala ako nasayud sa bisan unsa nga dokumento [Mga linukot nga basahon, o tablet sinulat, seramika etc] sa panahon sa Daang Tugon, nga nagpakita sa kompleto nga ngalan sa Dios. Gipakita lamang nila ang tetragrammaton.

Ingon sa tubag sa atong pangutana kaniadto, kinahanglan kini gikan sa PULONG; Nagabalik kita sa Bag-ong Tugon.

Ang anghel nga nakigsulti kang Maria miingon sa Lucas 1:31,
Ug tan-awa, magasamkon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus.

Sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21-23, atong makita nga si Jesus gitawag nga "Emanuel" nga nagpasabot "ang Dios uban kanato"
21 Ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mao man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala."
22 Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa profeta, nga nag-ingon:
23 "Tan-awa, usa ka birhin magasamkon ug magaanak sa usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emanuel" (nga ang kahulogan mao kini: Ang Dios uban kanato).

"Jesus" ang Ingles nga ngalan alang sa atong Ginoo. Sa Grego kini mao ang "Iesous." Sa Hebreohanon, ang iyang ngalan gilitok nga "Yehohshua".

Sa Pinadayag kapitulo 1, Juan adunay usa ka panan-awon sa nabanhaw nga Jesus. Kini mao ang "Anak sa Tawo" (b13) ug si Jesus nga nag-ingon sa Juan "Ako mao ang Alfa ug ang Omega" (b8) [ug usab sa Iningles KJV, b11], ang "una ug katapusan", "ang Makagagahum" ug kini nagpakita nga Siya ang Dios. Siya "patay na, apan mao ang buhi hangtud sa walay katapusan". Ang iyang buhok puti, dili tungod kay siya mao ang tigulang na, apan tungod kay Siya mao ang Maghuhukom.

Ang Ebanghelyo ni Juan nagsugod niini nga mga pulong, Juan 1:1-3,
1 Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong.
2 Kini siya sa sinugdan uban sa Dios.
3 Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya.

Bersikulo 14 continues...
Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak gikan sa Amahan.

Ania atong makita ang pipila ka dugang nga mga titulo ni Jesus, ang "Magbubuhat" ug ang "Pulong" ug "ang bugtong Anak gikan sa Amahan."

Tagna sa Mesiyas.

Gitagna ni Isaias ang umaabot nga Mesiyas sa Isaias 9:6. Sa kini nga panagna gihatag ni Isaias sa Mesiyas ang mga titulo ni "Amahan nga walay Katapusan" ug ang "Dios nga Makagagahum".

Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalake gihatag; ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga: ug ang iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Principe sa Pakigdait.


Ang Misteryo ni Cristo.

Iningles newsletter website.

Ang basahon sa Pinadayag.

Dios ug Siyensiya
Index. - Arkeolohiya.

Ang maayong balita.
Si Jesus namatay alang sa imong mga sala.

Bautismo sa Tubig.

 
 

Ang Pagsagkaw sa umaabot.

 

Mga pangunang pagtulun-an sa mensahe.

Supernatural panganod.

Haligi nga kalayo.

 

Ang Shekinah himaya sa Dios.

 

Ang lubnganan walay sulod.
Siya mao buhi.

Ang pagka-Dios gipatin-aw.

Ang Arka ni Noe.

 

Ang pito ka simbahan katuigan.

Ang Pito ka mga Timri.

Pasko Serye.

 

Biblikanhong Geolohiya.

Kristohanong paglakaw serye.
Kaminyoon ug
Panagbulag.

Ang Ngalan sa Dios.

Serye Buhi Pulong.

Serye Katapusang
Panahon.

Orihinal nga Sala.
Kini usa ka mansanas?

Kamatayon.
Nan unsa man?

Dios ug Siyensiya
Ang Dinosaur Tumotumo.

Mensahe Listahan.

Arkeolohiya.
Sodom ug Gomorra.

   Download related nga mga mensahe.

Pag-klik sa usa ka imahen aron i-download
bug-os nga gidak-on nga hulagway o PDF.


Usa ka bukid ug
rosas sapinit sa
nieve sa China.

Ang Pamarog Sa Usa
Ka Tawong Hingpit.

(PDF)

Siya kay ang Ako am.

 

Cristo. Sa bulawan
nga kandelero.

Ang 3 gingharian sa tawo.

Ang pito Lamas.

 

Siya nagatultol kanako
sa daplin sa mga
tubig gihapon.

Sa panahon sa kagabhion
kini mahimo nga kahayag.

  Ang Kasulatan nag-ingon...

sa tinago nga nalilong sulod sa mga katuigan ug mga kaliwatan apan karon gikapadayag na ngadto sa iyang mga balaan.

Gibut-an sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadaku gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga Gentil, ang tinago nga si Cristo anaa kaninyo, ang paglaum alang sa himaya.

Colosas 1:26-27


   Download related nga mga mensahe...


Mensahe Hub...Pilia ang imong pinulongan ug download free mensahe gikan Igsoon Branham.