Kaminyoon ug Panagbulag.

<< kaniadto

sunod >>

  Kristohanong paglakaw serye.

Apan sa sinugdan dili mao kini.


William Branham.

Basaha ang tibuok nga asoy sa...
Kaminyoon ug Panagbulag.

Mateo 19:8,
8 Kanila mitubag siya nga nag-ingon, Tungod sa kasagutsoton ninyog kasingkasing, gitugotan na lang kamo ni Moises sa pagbulag sa inyong mga asawa, apan sa sinugdan dili mao kini.

Kining maong Kasulatan, kining pangutanaha, gidala kang Jesus sa pagsugod sa lyang bulohaton. Ug gidala kini kang Moises sa pagsugod sa iyang bulohaton. Usa kini ka mahinungdanong pangutana diha sa kasingkasing sa mga magtotoo. Dili kini mahinungdanon sa makasasala. Apan alang kini sa mga magtotoo, tungod kay ang magtotoo naninguha man pagbuhat sa tanan nga iyang nahibaloan kung unsaon pagbuhat aron magpuyo nga matarung sa atubangan sa Dios. Tungod niini, kung may motumaw nga pangutana bahin sa relihiyon, diha niana ang sui iran sa Kaminyoon Ug Panabulag motumaw, (ngano?) tungod kay mao kini ang hinungdan sa tunay nga sala. Diha niana magsugod ang sala. Ug mao kana ang hinungdan nga kanunay kining mahisgotan sa matag panahon, tungod kay mao kini ang sinugdanan sa kasal-anan.

Karon wala akoy igong panahon sa pagsaysay niining tanang butang, apan ikalipay ko ang pagtubag sa inyong mga sulat o ang bisan unsang butang nga akong mahimo. O, anaay atong mga librong sinulat bahin niini, ug daghan kaayong mga pangutana, ug bisan mga kinutlo kini gikan sa pamantalaan ug mga butang dinhi, aron sa pagpamatuod niini, sa atong nahibaloan nga si Eva ang hinungdan. Ang mansanas nga gitoohan nga iyang gikaon, tun god kay dili man gani kini uyon sa Kasulatan, karon ilang giingon nga melocoton: dili mao kadto ni may usa kanila. Nakasala siya sa pagpanapaw, nga nagbunga sa unang anak, nga mao si Cain, ang kaugalingong anak ni Satanas, tungod kay diha kaniya nagalublob ang kadautan. Wala kini moagi kang Abel. Si Cain anak ni Satanas.

----
Karon, kong mao man kana, anaay atong duruha ka pundok sa panghunahuna bahin sa Kaminyoon Ug Panagbulag. Ug mao kana, ang usa kanila moingon, nga, “Ang usa ka lalaki maminyo lamang makausa, gawas kung ang iyang asawa mamatay.” Ug mao kana ang usa sa mga pangutana, apan, minunot kamo niana, ug molapas ka. Ug unya ang lain moingon, “Oh, kong ang asawa o kaha ang bana, bisan hain niining duha, makapanapaw, bisan hain niining duha mahimong bulagan ug magminyo pag-usab.” Inyong hingkaplagan ang inyong kaugalingon nga milapas niana.

Busa, tan-awa, dili kana ni habagatang-subangan o timogang-subangan; ang atong gusto mao ang laktud nga subangan. Mahutdan ka sa Kasulatan kung moadto ka niining dapita, mahutdan ka sa Kasulatan kung moadto ka nianang dapita. Buot natong hisayran kung diin ang Kasulatan magakatukma sa Kasulatan, ug hibaloan kung unsay Kamatuoran niini. Ang matag usa managlahi ang dalan, ug napakyas sa paghatag sa hustong tubag, apan sa gihapon anaay gayud nga usa ka tubag. Mao ra kini, karon, anaay duha ka dagkung pundok sa mga doctrina diha sa simbahan, ang usa kanila mao ang Calvinismo, ang laing usa Arminianismo.

Ang usa kanila makibalaod, ang laing usa mao ang grasya. Ug atong sutaon nga ang mga tawong nagtoo sa grasya, ang Calvinista, sila miingon, “Dalaygon ang Dios, dili makadaot kanako ang pagtabako. Dili makadaot kanako ang pag-inum. Mabuhat ko kining mga butanga, kay naangkon ko na ang kasigurohang Dayon.” Ug unya atong makita ang laing bahin, diha sa mga maki-balaodnon, nga magaingon, “Oh, gusto ko siyang singgitan, buot kong ipakita kaniya ang gamayng bahin sa akong salabotan, apan, usa ako ka Cristohanon, kinahanglan nga magpakahilum ako.” Tanawa, makita mo ang imong kaugalingon diha sa duha ka nagakalahing mga dalan, ug ni adunay usa kanila nga husto. Karon, malisud ra kaayo ang pagsulti niana, apan mao kini ang tinuod. Makita ta ang atong kaugalingon diha sa duha ka nagakalahing mga dalan; ang usa miadto sa usa ka dalan, samtang ang lain sa usa. Karon atong tanawon kung unsa ang Kamatuoran.

----
Anaay atong duha usab ka mga panghunahuna niining Kaminyoon Ug Panagbulag. Karon, nga, giablihan na sa atong Ginoo kanato ang tinago sa Pito ka Timri sa Iyang Pulong, dinhi niining katapusang ad law. Karon, daghanan kaninyo, mahimong usa kini ka Griego alang kaninyo, apan ang akong simbahan nakasabot. Pinaagi sa unsa? Ug nakadungog kamo sa mga panan-awon ug unsay nahitabo. Ug ang pangutana usa ka Biblikanhong pangutana, kitang tanan gidapit niini sa pagtoo nga anaay usa gayud ka matuod nga tubag diha sa kinatibuk-ang gililong nga tinago nga gililong sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ug ang Biblia nagapanagna ug nagkanayon nga niining katapusang adlaw kining maong mga tinago ipahibalo. Sa Pinadayag 10, “Ug sa paghuyop na sa ikapitong manolunda, ang mensahero sa Laodicea, ang mga tinago sa Dios igapahibalo na.” Ug mao na kini ang katapusang panahon, nga mao ang Laodicea.

----
Si Jesus, dinhi sa atong teksto, nagdapit kanato sa pagbalik ngadto sa sinugdan, alang sa matuod nga Biblikanhong tubag. Karon, sa gikahinagbo Niya kini, dihay duha ka mga talan-awong butang. Ang mga sacerdote miingon Kaniya, “Makahimo ba sa pagpakigbulag ang lalaki sa iyang asawa, ug mangasawag lain, sa bisan unsang hinungdan?” Ug si Jesus mitubag, “Sa sinugdanan dili kini mao.” Ug unya miingon sila, “Si Moises mitugot kanamo sa pagsulat sa panagbulag, ug bulagan siya sa bisan unsang butang nga ilang gusto.” Siya mitubag, “Kana, gibuhat kadto ni Moises tungod kay,” Akong gitugotan kana kadali, “tungod sa kasagutsoton sa inyong mga kasingkasing; apan sukad, o sa sinugdan dili kini mao.” Ang pangutana...

Kung nag-ingon si Jesus, nga “Balik sa sinugdan,” adunay usa lamang ka parisan sa bisan unsang butang sa yuta. Dihay usa lamang ka Adan, ug usa ka Eva, sila ra ang bugtong gihiusa sa Dios. Usa ka bayeng kabayo, usa ka laki; usa ka bayeng piriko, usa ka laki. “Sa sinugdanan,” sum ala sa lyang giingon nga mobalik kita, dihay usa lamang ka parisan sa bisan unsang butang. Tinuod ba kana? Nan sa ingon, atong makita nga ang tanang butang “sa sinugdanan” nagalihok diha sa hingpit nga kahapsay ug panagkauyonay uban sa Dios, walay bisan unsang butang nga wala ikapahimutang. Ang tanang mga butang sa langit nagpabiling hapsay; tanang mga kabitoonan, ang mgamagilakong talay, ang kahusay sa adlaw, ang tanang mga butang anaa gayud sa hingpit nga kahusay. Kung molihok ang usa kanila, kini maoy makapugong sa kinatibuk-ang laraw.

Karon paminawa. Nakita ba ninyo? Ang usa ka babag makaguba sa kinatibuk-ang laraw! Karon, sa maayo pa ang kadugtongan sa tawo kauban sa Dios, pinaagi sa usa ka lalaki ug usa ka babaye, kining maong babaye nakasala ug kini maoy nakaguba sa kinatibuk-ang larawng yutan-on gikan kadugtongan uban sa Dios. Busa, ang usa ka pulong nga idugang niining maong Basahon, o usa ka Pulong ang taktakon gikan Niini; makapukan sa usa ka Cristohanon sa pagkahimulag gikan sa Dios, makaguba sa usa ka simbahan nga mahimulag gikan sa Dios, makaguba sa usa ka banay nga mahimulag gikan sa Dios. Ang matag magtotoo mahimong mapukan, sa dili pagdawat sa matag Pulong sa Dios.

----
Karon, ang lalaki gibuhat aron maoy magmandu sa babaye, pinaagi sa Pulong sa Dios. Dili siya makatupong sa lalaki. Kaniadto pareho siya sa kinaiya, nasayud kamo; apan, sa dihang giguba niya ang Pulong sa Dios, gihimo sa Dios ang lalaki nga magmamandu kaniya. Sa Genesis 3:16, kong gusto ninyong isulat kini. Dili na siya makatupong sa lalaki. Siya maoy malinapason sa Pulong sa Dios.

Wala ba ninyo makita, “siya,” siya, ang simbahan nga ania dinhi? Ang masinupakon sa Pulong sa Dios, kana maoy miguba kaniya sa hingpit nga kadugtongan. Ug mao kana ang gibuhat sa simbahan, ug mingsab]ig sa espirituhanong kamatayon sa ibabaw sa tanang butang. Karon inyong hingsabtan kung nganong akong gidukduk kining mga butanga sama sa akong ginabuhat. Kini mao ang Kamatuoran! Mao kini ang pagpamatuod sa Biblia.

Matikdi, nganong gibuhat man niya ang butang nga sarna niini; giunsa man niadtong matahum, maanyag, ug hingpit nga babaye? Nakakita akog hulagway usa niana ka higayon, sa usa ka artista nga nagdibuho sa hu]agway ni Eva, nagtoo ako nga didto kadto sa Grecia. Siya maoy usa ka labing mangil-ad tan-awon. Nagpakita kadto kung unsay makita sa unodnong kaisipan. Apan dili siya ingon, matahum kaayo siya, tungod kay matuod siya nga babaye, lunsay nga babaye.

Matikdi, nganong iya mang gibuhat ingon, ingon nga sakop sa hataas nga hut-ong? Angayan siya sa lalaki, managsama uban kaniya. Apan dinhi karon-atong hingsayran nga iyang giwala ang iyang pagkatupong sa lalaki... sa dihang nakasala siya, ug ang Dios miingon, “Sukad karon ang lalaki mao nay imong magmamando.” Karon, mao kana ang Kasulatan. Kong maoy inyong gusto, basahon ta kini. Akong gihatag kaninyo ang mga Kasulatan, aron sa ingon atong madaginot ang takna alang niining dakung hok-ap sa tibuok nasud, aron kamo nay magbasa niini. Matikdi kung nganong gibuhat niya kana. Giunsa man ni Satanas ang pagpakaduolkaniya?

Nahibaloan ba ninyo nga si Satanas kasama sa Dios sa kanhing panahon? Tinuod kaayo, siya sa tanan, gawas sa pagkamagbubuhat; nagtindog sa tuong kamot sa Dios, sa Kalangitan, ang gamhanang Kerubin riga may nangulo. Matikdi ang hinungdan nga iyang nabuhat kini, tungod kay dili man siya mao ang tiunayng binuhat. Wala siya diha sa tiunayng kabuhatan sa Dios; usa ra siya ka produkto. Tungod niini, “sa sinugdanan,” maingon sa paghisgot ni Jesus niini, siya dili mao ang matahum nga tiunayng linalang sa Dios. Siya usa ra ka produkto sa lalaki, sa paghisgot niini ni Jesus “sa sinugdanan.”

-----
Karon bahin sa Kaminyoon Ug Panagbulag, tan-awa, kinahanglan gayud nga ikapadayag kini. Hangtud nga ikapadayag na kini, dili ka makasabot niini. Apan nagsaad Siya niining katapusang mga adlaw, dinhi niining maong panahon, nga ang tanang mga gililong nga tinago sa Biblia igapadayag. Pila man ang nasayud niana? Sa Pinadayag, sa capitulo 10! Gisaad kini ni Jesus, nga kining tanang. mga gililong nga mga tinago babahin sa Kaminyoon Ug Panagbulag, tanan niining uban pang mga gililong nga kanhi gitagoan igapadayag na sa katapusang panahon. Karon inyo bang nahinumduman, ang Tingog nga nag-ingon, “Lakaw ngadto sa Tucson.” Nahioumduman ba ninyo ang milagrosong Kahayag didto sa langit, ang pito ka mga Manolunda nga nagtindog didto, nga mibalik sila ug giablihan ang Pito ka mga Timri? Bantayi kung unsay nahitabo. Tinuod kana.

-----
Makalilisang kining butanga, wala ako masayud kung unsaon sa pagpagawas niini. Unsay akong pagabuhaton, samtang anaay akong kalalaken-an ug kababayen-an nga nagalingkud sa akong congregasyon, ang uban kanila naminyo kaduha o makatulo ka higayon? Maayong tawo ug mga maayong babaye, nga gubot ang kinabuhi! Unsay hinungdan niini? Ang mini nga pagtulon-an, husto kaayo, wala na makapaabot sa Ginoo. “Ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagabulagon sila.” Dili ang unsay gihiusa sa tawo; unsay sa “Dios” gihiusa!

Kung nakabaton ka ug usa ka laktud nga pinadayag gikan sa Dios, mao kana ang imong asawa, ug sa samang butang maimo na kana sa tibuok mong kinabuhi. Nakita mo? Apan ang gihiusa sa tawo, mahimong bulagon ni bisan kinsa. Apan ang unsay gihiusa sa Dios, walay maayong tawo nga mangahas sa paghilabot niini. “Ang bisan unsay gihiusa sa Dios,” Siya nag-ingon, “sa tawo dili pagabulagon sila.” Dili sa hubog nga maghuhukom o ang unsa man ang naghiusa, o silang mga magwawali nga nanagpanibog nga puno sa mga kredo diha sa libro, nga magtugot kanila pagbuhat ug bisan unsang butang dinhi sa kalibutan, samtang anaa diha ang Pulong sa Dios. Nakita mo? Akong gihisgotan ang unsay gihiusa sa Dios.

-----
Sa miaging adlaw, sa hingsayran ko nga kung mosugilon ako kaninyo ug bisan unsang butang, kini kinahanglan nga magagikan sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, kay sa ingon akong mabatonan ang mga Kasulatan samtang lyang ipadayag kini kanako. Apan, “Ginoong Dios, unsay akong isulti nianang maong congregasyon? Anaay among panagkabulagbulag. Ang mga kalalaken-an naglingkud didto sa portico ug didto sa tugkaran, ug bisan hain na lang, 'Biyaan ko ba siya?' Mga kababayen-an, 'Mobiya ba ako sa akong ban a?' 'Unsay buhaton ko?'” Miingon ako, nga “Ginoo, unsay buhaton ko?” Dihay giingon kanako, “Tumongas ka ngadto sa bukid ug makigsulti Ako kanimo.”

Ug samtang didto na ako sa bukid, sa walay pagkasayud nga didto sa ubos sa Tucson nagtan-aw sila Niini. Bisan pa gani ang mga magtutudlo ilang gitawag ang mga kabataan... ang akong batang babaye uban kanila, gikan sa lawak sa tulonghaan, ug miingon, “Tan-awa sa unahan nianang maong bukid! Anaay daw usa ka dalagon tanawon nga Panganod nga misaka diha sa kahanginan ug mikanaug paubos, mosaka sa kahanginan ug mokanaug pagbalik sa ubos.”

Ginang Evans, ania ka ba? Ronnie, ania ka ba? Mibalik ako nga miagi sa may gasolinahan, kining batan-ong lalaki diha sa gasolinahan, ang kang Evan gasolinahan diha. Ug sa wala ko pa hisayri kung unsay isulti sa batanong lalaki, mitutok siya kanako sa akong tiil, siya miingon, “Igsoong Branham, gikan ka didto sa maong bukid, dili ba? Gitubag ko, “Unsay imong gipasabot, Ronnie? Wala,” tan-awa, arcn tan-awon ko kung unsay iyang pagabuhaton. Sa daghang mga higayon ang maong mga butang nahitabo, dili ko, ayaw kini ninyog itug-an sa mga tawo. Kini mahimong... Ang butang mahitabo mao, kay nakakita kamo ug daghang mga panghitabo, nahimo na kini nga kasagaran alang kaninyo. Nakita mo? Dili ko gayud suginlan ang mga tawo. Giingnan ko, “Ronnie, unsay” Imong...

Siya mitubag, “Akong ipakita kanimo kung diin ka.” Nagkanayon, “Akong gitawag si nanay, ug nanindog kami dinhi ug mitan-aw niadtong maong Panganod nga didto mihunong sa halayo, nga misaka ug mikanaug. Giingnan ko, 'Kini walay lain kondili si Igsoong Branham nga atua didto sa ibabaw naglingkud. Mao kana ang Dios nga nakigsulti kaniya.” Ug ang tibuok katawhan, sa siyudad, mitan-aw Niini. Sa usa ka masanag nga adlaw diin walay mga panganod bisan diin, nga didto kining dalag nga Panganod nga nagalutaw; nga mipaubos sarna sa usa ka imbudo, ug mibalik ug milukop.

-----
Karon hingkaplagan kita dinhi niining kagubot tungod sa sayop nga pagsabot nga tiyolohiya. Husto ba kana? Mao kana ang hinungdan nga kamong mga kababayen-an nagminyo sa ikaduhang higayon, ug kamong mga lalake, tungod sa sayup nga pagsabot nga tiyolohiya. Karon akong ipakita kaninyo ang butang nga Iyang gitug-an kanako. Ug kong ang Dios, nga atong Magbubuhat, gipangutana man sa maong pangutana sa dinhi pa Siya sa yuta, si Jesu-Cristo; ug sa paghiabot na sa Iyang profeta nga maoy magpahigawas, nga si Moises, didto sa Egipto, aron dalhon ang mga anak gikan sa-sa Egipto, aron sila ipahimutang sa yuta sa saad; ug dinhi si Jesus nag-ingon nga nakita ni Moises ang katawhan niining maong kahimtang, ug gihatagan niya sila ug sulat sa pagpakigbulag, tungod kay ang maong pagkabutang naingon niadto. Hingkaplagan ni Moises ang ingon, sarna sa, “Pasagdi siya...” Gitugotan sa Dios si Moises, kadtong maong profeta nga gipadla alang sa katawhan, aron iyang ihatag ngadto kanila kining sulat sa pagpakigbulag.

Ug sa Unang mga taga Corinto, capitulo 7, bersikulo 12-15, diha sa profeta sa Bagong tugon, si Pablo nga nakasinati sa samang butang sa iglesia, ug misulti niini, “Ako kini, dili ang Ginoo.” Husto ba kana? Tungod sa kahimtang sa panagbulag. “Sa sinugdan dili kini mao.” Apan gitugotan kini ni Moises, ug giila kini sa Dios nga matarung. Ug usab si Pablo anaay katungod, sa dihang iyang nakita ang iyang simbahan niining maong kahimtang.

Karon motoo ba kamo Niini nga maoy tinuod, ug toohan Kini nga nagagikan sa Dios! Ug pinaagi sa pagpaluyo sa Iyang Panganod ug ang Iyang Mensahe nga nag-agak kanako, wala ba diay usab ako tugoti sa Dios didto sa ibabaw sa bukid sa pagbuhat sa samang butang, sa pagtugot kaninyo sa pagpadayon sa inyong kahimtang, ug dili na kini pagabuhaton pa! Pakiguban sa inyong mga asawa ug pagpuyo nga malinawon, tungod kay ulahi na ang talma. Haduol na ang Pagbalik sa Ginoo. Wala nay atong igong panahon aron nga hisgotan pa kining mga butanga. Ayaw na kamo pangahas sa pagbuhat niini pag-usab! Nakigsulti lamang ako sa akong congregasyon. Apan kong minyo ka na man... Ug gisaksihan ako sa Dios bahin niana, didto sa ibabaw sa bukid, aron nga ikapamulong ko Kini, ang usa ka talagsaong pinadayag, tungod sa pag-abli sa Pito ka mga Timri, ug kini mao ang pangutana diha sa Pulong sa Dios. “Papadayona sila kung unsa man sila karon, ug dili na magpakasala!”

“Sa sinugdan dili kini mao.” Husto kana, dili kini mao, ug dili kini mahimo sa katapusan. Apan ilalum sa bag-ong kahimtang, ingon nga ulipon sa Dios... Dili ko tawgon ang akong kauglingon nga Iyang profeta; apan nagtoo ako nga tingalig mao, kong wala man ako ipadala alang niana, nagpahimutang ako ug usa ka sukaranan alang kaniva kung moabot na siya. Busa sa ilalum sa bag-ong kahimtang, gimanduan ko kamo sa pag-adto sa inyong puloyanan, uban sa inyong asawa karon. Kong malipayon ka uban kaniya, ipon uban kaniya, atimana ang inyong mga anak diha sa pagtambag sa Dios... Apan ang Dios magmaloloy-on kaninyo kong buhaton pa man ninyo kana pagusab! Inyong tudloan ang inyong mga anak ug butang nga sarna niana, agaka sila diha sa pagtambag sa Dios. Ug karon maingon nga kamo mao na sa unsa kamo karon, manlakaw na kita karon, niining naulahi nga takna sa kagabhion nga niini ania kita, ug “padayon ngadto sa dag-anan sa hataas nga pagtawag diha kang Cristo,” diin ang tanang mga butang mahimong masayon.

Basaha ang tibuok nga asoy sa...
Kaminyoon ug Panagbulag.


Ang Misteryo ni Cristo.

Iningles newsletter
website.

Ang basahon sa
Pinadayag.

Dios ug Siyensiya
Index. - Arkeolohiya.

Ang maayong balita.
Si Jesus namatay alang
sa imong mga sala.

Bautismo sa Tubig.

 
 

Ang Pagsagkaw sa
umaabot.

 

Mga pangunang
pagtulun-an sa
mensahe.

Ang Supernatural
panganod.

Haligi nga kalayo.

 

Ang Shekinah himaya
sa Dios.

Ang lubnganan walay
sulod. Siya mao buhi.

Ang mga buhat sa
propeta.

Serye Buhi Pulong.

Ang pagka-Dios
gipatin-aw.

Ang Arka ni Noe.

 

Ang mga nag-una.

 

Ang Dios mao ang
Kahayag.

Pito ka mga
Kapanahonan sa
Simbahan.

Ang Pito ka mga Timri.

Pasko Serye.

 

Biblikanhong
Geolohiya.

Kristohanong paglakaw
serye.
Kaminyoon ug
Panagbulag.

Ang Ngalan sa Dios.

Serye Katapusang
Panahon.

Nagpakita ang Anghel.

Ang Tingog sa Ilhanan.

Dios ug Kasaysayan
Serye Index - Daniel.

Orihinal nga Sala.
Kini usa ka mansanas?

Kamatayon.
Nan unsa man?

Dios ug Siyensiya
Ang Dinosaur Tumotumo.

Ang bindikasyon sa
usa ka propeta.

 

Karong adlawa kini
nga Kasulatan
Natuman na.

Paghukom sa linog.

 
 

Mensahe Listahan.

Arkeolohiya.
Sodom ug Gomorra.

  Ang Kasulatan nag-ingon...

Ug nag-ingon, Tungod niining maong hinungdan kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan, ug makig-ipon siya sa iyang asawa: ug silang duha mahimong usa ka unod?

Tungod niana, dili na sila duruha, kondili usa na ka unod. Busa ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagbulagon sila.

Mateo 19:5-6


Pag-klik sa usa ka imahen aron i-download
bug-os nga gidak-on nga hulagway o PDF.


Mga Buhat sa Propeta.

(PDFs)

Sirs, is this the time?

(PDF Iningles)
- Mt Sunset.
Diin mipakita sa panganod.

Kapitulo 14
- Sabino Canyon

(PDF)

Kapitulo 11
- Ang Panganod.

(PDF)

William Branham
Life Story.

(PDF Iningles)

Giunsa Sa Pag-anhi Sa
Manolunda Kanako...

(PDF)


Mensahe Hub...Pilia ang imong pinulongan ug download free mensahe gikan Igsoon Branham.