Krisztus Misztériumával sorozat.

Krisztus Misztériumával.


   Isten rejtélye.

Krisztus benned.

Ha csak azt tudnánk felismerni, hogy mit jelent ez a Szentírás: „...mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.” Tudjuk, hogy ez az igazság, de tényleg nem értjük. Mi van benne, ami nagyobb? Ez Krisztus, a felkent! Isten, aki Krisztusban volt, bennetek van. Tehát, ha Ő benned, akkor nem te többé élsz, ez Ő él benneteket.

Melkisédek

1.Mózes 14 elmondja, hogy a város Sodoma elpusztult, a király Élám (Perzsia). Lót és felesége és gyermekei elfogták és elvitték északra. Ábrahám összeállított egy harci erő 318 férfi aki üldözte Élám királyát és legyőzte őt csatában. Így Ábrahám megmentette unokaöccse, Lót a rabszolgaságból. A csata után egy pap nevű Melkisédek, Abrahamhoz jött, megáldotta őt, majd megette a kenyeret és itatott bort vele. Cserébe Ábrahám tizedet fizetett Melkisédek ad neki egy tized részét volt.

Ez a történet elég titokzatos lenne csak a 1.Mózes-fiókból, de a Zsidókhoz 7 Pál azt írja, hogy Melkisédek a király a béke és az igazságosság, és nem volt apja vagy anyja, sem a napok kezdete, sem vége. Ki ez a titokzatos személy? Branham testvér magyarázta hogy Melkisédek kellett maga Isten, mert csak Istennek nincs kezdete. Melkisédek, Isten teofániája volt aki megjelent Ábrahámnak, Jézus Krisztus előrevetítése érdekében. Nem volt Jézus, mint látjuk őt az Újszövetségben, mert Jézus volt egy apa és egy anya, és ez az ember, nem volt apja vagy anyja. Jézusnak volt kezdete; ez az ember nem tette. Jézus az életét adta; ez az ember nem tud, mert Ő volt az élet.

Letöltés (PDF Angol).

Christ is the Mystery of God Revealed
Who is this Melchisedec
Christ is Revealed in His own Word

   Rokona Megváltó.

Rokona Megváltó.

A fordítók mikor összerakva a Biblia néven ismert könyvek, majdnem kihagyta Ruth könyvet. Ez egy szerelmi történet, és nagyon szép, de Istenet alig említik. Ez volt az a tény, amely miatt szinte elutasította ezt a könyvet, mint ihletett. Azonban ez tartalmazza a „típus” egy rokona megmentője története, Jézus Krisztus a mi „közeli rokonaink” aki képes volt fizetni az árat, hogy megváltja Naómi (aki képviseli a zsidó egyházat) és ezáltal feleségül Ruth (egy gentile menyasszony) aki képviseli a keresztény egyház. Hála Istennek, hogy van ilyen megváltónk, mint ez. Volt egy közelebbi rokona (a régi természet) aki úgy döntött, nem megváltani annak érdekében, hogy ne legyen a megbélyegzés a házasságot Ruthhoz. Ez elhagyta a Boáz-ot (Krisztus) szabad, hogy megváltsa a menyasszonyt. Ez az oka Krisztusnak azt, hogy „asszonytól született” úgyhogy ő lehet a mi rokonaink.

Letöltés (PDF Angol)     "Kinsman Redeemer"


   Isten terve.

Isten terve.

Amikor Isten létrehozta az univerzumot, Hármas célja volt az elméjében. Először azt akarta, hogy felfedje magát az embereknek az Ő attribútumainak kifejezésével. Ezt nem tehette úgy, mint Jehova Isten aki lefedi az egész teret, idő és örökkévalóság. Ő annyira mély és titokzatos hogy senki sem tudta megérteni. Hogyan tudták megérteni egy lényt hogy mindig is létezett? Szóval, kifejezte apaságát azáltal, válva az Ember Fia. Ezért Jézus nevezte magát „Emberfia”. Isten meg akarta azonosítani magát az emberi lények feltárva Önmaga, Krisztusban.

Isten az emberekben akart élni, és ezáltal elsőbbséget élvez a hívők testében hogy hívja a menyasszonyát. Eredetileg Ádámban és Évában tudta ezt megtenni; de aztán a bűn elválasztotta őket az Ő jelenlététől. Miért nem Isten csak tartsa Ádám és Éva tiszta? Ha volt, sosem tudta volna kifejezve Ő teljes attribútumokat. Ő volt a fia, megmentő és gyógyító, amit csak Krisztuson keresztül tudott kifejezni. Lát? Minden dolog tartalmazza hogy egy személy Jézus Krisztus. Isten nagyszerű célja mindig az volt, hogy felfedje magát - első Krisztusban, mint az „istenségnek egész teljessége testileg”; és aztán egy népben aki magáévá Krisztus Szentlelke. Ezek a különleges emberek Jézus Krisztust teszik kiemelkedő az életükben. A kezdetektől fogva Isten dolgozott fáradhatatlanul e cél felé így meg lehet dicsőíteni emberekben aki ad Jézus Krisztus előtti eminenciás; azaz a fenti pozíció, vagy mielőtt az összes többi.

Harmadszor, Isten célja visszaállítani az Ő királyságát vissza az Éden kertjébe, úgyhogy az Ő népe újra járhat vele az esti hűvösben mint Ádám és Éva az ősz előtt. Ennek érdekében Isten kifejezte magát korszakokon keresztül mint egy Apa, Fia és Szentlélek. Az Apa és a Szentlélek ugyanaz a szellem. Érted? Ez nem három isten; ez Egy Isten, aki kifejezi magát három attribútumban. Isten kifejezte magát Jézus Krisztusban, aki Apa, Fia és a Szentlélek - az „istenségnek egész teljessége testileg”. Most a istenségnek egész teljessége testileg az egyházában lakik (menyasszonya), és ő ad neki az felsőbbrendűség. Minden, amit Isten volt, öntötte Krisztusba; és minden, ami a Krisztus van, Ő önti az Ő egyház (egyéni hívők.)


  Jézus a kimondott szó születés.

Kimondott szó születés.

Jézus beszélt szó gyerek volt. Nem volt fogant egy szexuális aktus, hanem Isten kimondott szó. (Mária méhében Isten teremtette a tojást és a spermium termékenyít a tojást, genetikailag annyira volt teljesen emberi de az ő szülője szigorúan isteni volt.) Mivel nem jött szexen keresztül Jézusnak nem kellett meghalnia; de ő meghal, hogy kifizesse az adósságot Ádám bűnéért. Csak így lehetett volna fizetni. Senki más nem tehette meg, mert mindenki más szexuálisan született. Mint Mária, azok az emberek, akik előre meghatározottak része legyen Jézus Krisztus kollektív menyasszonyának először megkapja a szót az elméjük méhében.

Letöltés (PDF Angol)   Mary's Belief


  Isten nevét.

Istennek személyes neve van.
Mi az Isten neve?

Egyértelmű, hogy Istennek van egy igazi neve. Zsoltárok 9:11,
„Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged.”
Zsoltárok 83:19,
„Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.”
[Lásd még Ézsaiás 42:8, Ézsaiás 54:5]

Az ő neve jelentése „Ő okozza válni.”

A héber ösztöndíjas ilyen tiszteletben volt az Isten nevét, eltávolították az összes magánhangzót úgy, hogy nem lenne képes kell kiejteni. Így senki nem lenne képes „Vedd az ő nevét hiába felveszi.”


A Tetragrammaton.

Ez a „YHWH” 4 karaktert hagyta, amely csak „képviseli” Isten nevét. (Néhányan „JHVH” -ot használnak ezekhez, bár ez helytelen.) Ezt a karaktercsoportot „Tetragrammaton” - nak nevezik, amely görögül „4 karakter”.

A héber magánhangzók az „Adonay” szóból ami azt jelenti, hogy „az én uram”, ezeket a karakterekkel kombinálták a szó létrehozásához „Jehova”. Nem ismert, hogy milyen magánhangzók ténylegesen felhasznált. Emlékezzünk arra is, hogy a Héber, nincs „J” betű.

Az Angol King James-féle Biblia a szó “Jehovah” vagy “LORD” [minden főváros] [„Jehova” vagy „Úr”] használják, ahol a Tetragrammaton történt. Ez akkor fordul elő majdnem hét ezerszer a Bibliában. [Az „Úr” szó, kis betűkkel, ez nem ugyanaz a szó.] A „Jehova” szó így csak egy Angol „képviselet” az ő nevét.

Nem tudok semmilyen dokumentumról [tekercsek vagy táblagép írás, kerámia stb.] az Ószövetségi időszakból, amely azt mutatja, a teljes Isten nevét. Ők csak azt mutatják, a tetragrammaton.

Kérdésünkre adott válaszként kell származnia a Szót; Az Újszövetséghez fordulunk.

Az angyal, aki Maryhez beszél, azt mondta: (Lukács 1:31-ben),
És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.

A Máté 1. fejezet vers 21-23, azt találjuk, hogy Jézust „Immanuelnek” nevezik ami azt jelenti, hogy „Velünk az Isten”.
21 Szûl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg az õ népét annak bûneibõl.
22 Mindez pedig azért lõn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23 Ímé a szûz fogan méhében és szûl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

„Jesus” az Angol neve a mi Urunk. Görögül ez „Iesous”. Héberül a nevét kiejteni „Yehohshua”.

A Jelenések 1. fejezetében, Jánosnak látomása van a feltámadt Jézusról. Ez az „Ember Fia” (versben 13) és Jézus azt mondta Jánosnak „Én vagyok az Alfa és az Omega” (versben 8 és versben 11) az „első és utolsó”, „a Mindenható” és ez azt mutatja, ő egyértelműen Isten. „Halott volt, de örökké életben van”. A haja fehér, nem azért, mert Ő öreg, hanem azért, mert Ő a Bíró.

János evangéliuma ezekkel a szavakkal kezdődik, János 1:1-3;
1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2 Ez kezdetben az Istennél vala.
3 Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.

A 14. vers folytatódik...
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Itt látunk néhány további címeket Jézus, a „teremtő” és a „szó” és „az Atya egyszülöttjének”.

A Messiás próféciája.

Ésaiás megjövendölte a Messiás eljövetelét Ézsaiás 9:6. Ebben a próféciában Ézsaiás a Messiás címeket adta „örökkévalóság atyjának” és a „erõs Istennek”.

Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!


Krisztus Misztériumával.

Angol hírlevél honlapján.

Jelenések könyve.

 

Isten és a Tudomány
Index. - Régészet.

A Roham jön.

 

Főbb tanításait
az üzenetet.

A Jó Hír. Jézus
meghalt az ön bűn.

Víz keresztség.

 

Természetfeletti Felhő.

Tûzoszlopban.

Shekinah Isten Dicsőségét.

A sír üres.
Feltámadott.

7 Gyülekezeti Korok.

A hét pecséttel.

Az eredeti bűn.
Alma volt?

Az Istenség magyarázta.

Régészet.
Sodoma és Gomora.

Noé bárkája.

Élő szó sorozat.
Oroszlán Júda.

Végső időkről sorozat.

 

Isten neve.

   Az Írás Mondja...

Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve õsidõk óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Õ szenteinek,

A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsõségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsõségnek ama reménysége:

Kolosséiakhoz 1:26-27


   Letöltés üzenetek...

Kattints a képre, hogy letölteni a teljes méretű kép vagy PDF.


Egy hegyoldalba és
rózsabokor hóban Kínában.

Stature of a Perfect
Man
(PDF Angol)

Ő az, A VAGYOK.

 

Krisztus. Abban az
aranyló gyertyatartót.

A 3 birodalmakban
az ember.

A hét dimenzió.

 

Ő vezet engem mellé
még mindig vizeken.

Az esti órákban
is willl fény.

   Letöltés üzenetek.


Üzenet Hub...Válasszon nyelvet, és letölteni ingyenes üzenetek a Branham Testvér.