Serye Katapusang Panahon.

  Serye Katapusang Panahon.

Mga Dinihogan Sa Katapusang Panahon.


William Branham.

Basaha ang tibuok nga asoy sa...
Mga Dinihogan Sa Katapusang Panahon.

Mateo 24:23-24,
23 Ug unya kon adunay magaingon kaninyo, 'Tan-awa, ania ra ang Cristo!' o 'Atua ra siya!' ayaw gayud kamo pagtoo niini.
24 Kay motungha ang mga mini nga Cristo ug mga mini nga profeta ug magapakitag dagkung mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, bisan pa sa mga pinili.

Gusto nako nga matikdan ninyo dinhi sa Mateo 24, si Jesus naggamit sa termino nga mga cristo: mga cristo, dili Cristo, kondili mga cristo, daghan, dili usa: mga cristo. Busa ang pulong “Cristo” nagkahulogan “ang dinihogan.” Ug unya, kung kini dinihogan, dunay dili lamang usa, kondili daghan nga mga dinihogan: ang mga dinihogan. Nakita ninyo? Ug sa laing bahin, kung gusto Niyang pini-pinohon kini aron kita mosubra-konmokulang makasabut niini sa labing maayo, Siya moingon, “Sa katapusang mga adlaw adunay motungha nga mini nga mga dinihogan.” Karon, murag halos imposible kana. Nakita ninyo? Ang termino nga dinihogan... Apan matikdi ang mosunod dayon nga pulong, “ug mini nga mga profeta”: mga profeta, daghan.

Karon, ang dinihogan mao “ang usa nga adunay mensahe.” Ug ang bugtong paagi sa mensahe nga mapaabut mao ang pinaagi sa usa nga dinihogan; ug mao kana ang profeta-dinihogan. Kung unsa ang pagtudlo sa profeta mao usab ang iyang mensahe: dinihogan nga mga magtutudlo, apan dinihogan nga katawhan uban sa mini nga pagpanudlo, mga dinihogan: mga cristo, daghan; mga profeta, daghan. Ug kung duna may Cristo, usa, nan kini sila mao ang mga dinihogan nga ang ilang mga panagna sa unsa ang ilang ginatudlo mao ang may kalahian, tungod kay sila mga dinihogan, dinihogan.

Karon, kini usa ka leksyon sa Sunday school; gusto namo nga- nga tinguhaon kini nga dal-on ngadto sa usa tinuod nga panagsangka pinaagi sa mga Kasulatan, dili pinaagi kung unsa ang ginasulti sa ubang tawo mahitungod niini, apan sa pagbasa lang sa mga Kasulatan. Tingali moingon ikaw, “Unsaon niini pagkahimo? Mahimo ba sa mga dinihogan... Unsa man sila?” mga cristo, dinihogan nga mga cristo ug mini nga mga profeta: mga dinihogan, apan mini nga mga profeta. Si Jesus nag-ingon nga ang ulan mangahulog sa matarung ug sa dili matarung. Karon, dunay moingon tingali kanako, “Motoo ka ba nga ang dihog niadtong mga tawo nagpasabut nga kini dihog sa Balaang Espiritu?” Oo, sir, ang tinuod nga Balaang Espiritu sa Dios diha sa usa ka tawo, ug bisan pa niana sila mini. Karon, paminaw ug maaayo ug tan-awa unsa ang Iyang gisulti: “Ug sila magpakita ug mga ilhanan ug mga katingalahan, nga tungod niana kini makahimo sa paglimbong sa mga pinili kung mahimo man.” Ug sila mga dinihogan sa tinuod nga Balaang Espritu. Ako nasayud nga kini binuang gayud pamation, apan atong tagaan ug panahon ug ipatin-aw kini pinaagi sa Pulong nga mao tinuoray nga MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, ang kamatuoran.

-----
Mateo 5:45,
45 Aron mahimo kamong mga anak sa inyong Amahan nga anaa sa langit; kay Siya nagapasubang sa Iyang adlaw sa ibabaw sa dautan ug sa ibabaw sa mga maayo, ug nagpadalag ulan ngadto sa mga matarung ug sa mga dili matarung.
(Ang ulan moabut ibabaw sa dautan sama usab sa maayo.)

Hebreo 6:7-8,
7 Kay ang yuta nga nakasuyop na sa ulan nga sa masubsob mangatagak niini, ug magapatubo sa mga tanum nga kapuslan sa mga tawo alang kang kinsa giugmad kini, ang maong yuta magadawat ug panalangin gikan sa Dios.
8 Apan kon kini mamunga man ug mga sampinit ug mga kadyapa, kini walay bili ug hapit na matinunglo; ang katapusan niini mao ang pagkasunog.

-----
Karon, ikumpara kana sa Mateo 5:45 pag-usab. Matikdi, si Jesus nag-ingon nga ang ulan ug ang adlaw moabut ibabaw sa yuta, nga ang Dios nagpadala niini aron sa pag-andam sa pagkaon ug mga butang alang sa mga katawhan sa yuta. Ug ang ulan gipadala alang sa pagkaon, sa mga tanum. Apan ang mga bunglayon, mga sapinit, nga diha sa uma, nakadawat sa samang butang. Ang ulan nga nakapahimo nga motubo ang trigo mao usab ang ulan nga nakahimo sa pagpatubo sa sampinit.

-----
Karon, Busa, ang ulan nga mahulog ibabaw sa natural nga mga tanum sa yuta maoy usa ka tipo sa Espirituhanon nga ulan nga nagahatag ug kinabuhing walay katapusan, nga mahulog ibabaw sa iglesia; kay gitawag nato kini nga ang nahaunang ulan ug ang naulahing ulan. Ug kini usa ka ulan, nga nagabubu sa Espiritu sa Dios ibabaw sa Iyang iglesia.

Matikdi, usa kini ka kahibudngan nga butang dinhi. Nakita ninyo? Kanus-a silang mga binhi natisok sa yuta, bisan pa niana sila nakaabut didto, sila mga sampinit sa sinugdan. Apan didto ang trigo nga natisok sa yuta... Ug ang mga tanum maoy mga tanum sa sinugdanan. Ug ang matag tanum magapalugwa ug iyang kaugalingon pagusab, nagpakita nga kini mao ang anaa sa orihinal nga sinugdnan. “Ug sila magapahisalaag sa mga pinili kung kini mahimo,” tungod kay sila nakadawat ug sama nga ulan, sama nga panalangin, nagpakita sa samang mga ilhanan, samang mga katingalahan. Nakita ninyo? “Sila magpahisalaag sa mga pinili kon kini mahimo.” Karon, ang sampinit dili mapakahimo kaniya ingon nga sampinit, ug dili usab ang trigo makapahimo kaniya nga trigo; ang makahimo lamang niini sa matag-usa mao ang magbubuhat sa sinugdanan. Mao kana ang Pinili.

-----
Karon, ang adlaw motungha ug mopahinog sa lugas. Karon, dili kini makapahinog dihadiha dayon. Samtang kini magatubo ug mahamtung, kini nagapadayon sa pagpahinog hangtud moabut kini sa bug-os nga lugas. Mao usab karon sa iglesia. Nagasugod sa iyang pagkabata balik sa mangitngit nga kapanahonan nga kini anaa sa ilalum sa yuta. Kini nagtubo karon ngadto sa pagkahamtong. Ug atong makita kini sa hingpit, giunsa sa Dios pinaagi sa kinaiyahan sa kanunay... Dili ka makapakgang sa kinaiyahan. Mao kana unsa ang hinungdan karon. Kita nagapalupad ug mga bomba didto nianang dakung dagat, nagpabuak niini ug nagpabungkag niini palibot sa mga bomba atomika. Imo lamang ginabungkag ug dugang ang mga hugaw sa tanang panahon, sa paghulog ngadto niini. Imong putlon ang mga kakahoyan, ang bagyo modakop kanimo. Pugngi ang sapa, kini magaawas. Pangitaon nimo ang paaagi sa Dios sa paghimo ug mga butang ug magpabilin niini. Duna kitay mga denominado nga katawhan sa mga kasimbahanan ug mga organisasyon; tan-awa unsa atong nakuha. Pabilin diha sa gikatagana sa Dios nga paaagi niini.

Apan imong makita, Siya nagpadala ug ulan (balik sa atong butang hilisgutan) sa matarung ug dili matarung. Si Jesus nagsulti kaninyo dinhi karon sa Mateo 24 kini mao ang ilhanan sa katapusan nga panahon. Karon, kung kining ilhanan mahibaloan lamang sa katapusang panahon, nan kini mahitabo human maabli kadtong mga timri. Nakita ninyo? Kini ilhanan sa katapusan. Mao kana gayud, kung kining mga butanga magakahitabo kini mahitabo sa katapusang panahon. Ug kini mahimo nga usa ka ilhanan, karon, busa ang pinili dili malibog niining mga butanga. Nakita nimo kini? Nan kinahanglan kini mapadayag, mabutyag.

Matikdi. Ang trigo ug ang mga sagbut nagkinabuhi pinaagi sa samang dihug gikan sa langit. Silang duha nanagmaya niini. Ako nahinumdum niini sa paghisgut balik ngadto niining higayona didto nianang adlawa sa Green's Mill. Akong-akong nakita kanang pana-awon nga mitungha, ug dunay usa ka dakung yuta, ug kini nahuman na ug daro. Ug didto adunay Magsasabod nga nagsabod pag-una. Gusto nako nga itipig kana atubangan kaninyo. Bantayi unsa ang miabut pag-una, unya unsa ang nagsunod niini. Ug samtang kining Tawo nga dunay puting bisti miabut libut sa yuta nagsabod ug binhi... Unya sa Iyang luyo miabut ang usa ka tawo, itom ang iyang bisti, malipatlipaton kaayo ang iyang panagway, mipayuhot sa iyang luyo nagasabod ug mga sagbut. Ug samtang kini nagakahitabo... Unya akong nakita ang duha ka mga tanum milugwa. Ug samtang mitubo sila, ang usa trigo ug ang usa sagbut. Ug miabut ang tinghulaw, nga kanus-a- ug maingon nga ang duha kanila miduko sa ilang ulo nga nagatuaw ug ulan. Unya miabut ang dakung panganod ibabaw sa yuta, ug kini miulan. Ug ang trigo mihangad ug nag-ingon, “Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios.” Ug ang sagbut mihangad ug misinggit, “Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios” Managsama ang resulta, silang duha himalatyon, silang duha talikamatay. Ug unya ang trigo milugwa ug giuhaw. Ug tungod kay kini anaa sa samang uma, sa samang harden, sa samang dapit, ilalum sa samang buswak sa ulan, mitungha ang ang trigo ug mitungha usab ang bunglayon pinaagi sa mao ra nga butang.

Matikdi. Ang samang dihug sa tubig nga nagpatubo sa trigo, mao usab ang nagpatubo sa sagbut. Ang samang Espiritu Santo nga nagdihug sa iglesia, nga naghatag kanila sa pangandoy sa pagluwas ug mga kalag, nga naghatag kanila ug gahum sa paghimo ug mga milagro, kini mahulog ngadto sa dili matarung sa sama usab ngadto sa matarung: ang mao ra nga Espiritu. Karon, dili ka makahimo niini ug lain nga paagi ug makasabut sa Mateo24:24. Siya nag-ingon, “Dunay motungha nga mini nga mga cristo, ”mini nga mga dinihogan, gidihogan sa tinuod nga butang, apan mini nga mga profeta, mini nga mga magtutudlo. Unsaon man sa pagkahimo sa usa ka tawo nga mahimo nga mini nga magtutudlo sa ubang butang nga mao ang tinuod? Karon, ug moadto kita sa marka sa mapintas nga mananap sa pipila ka mga minuto, imong makita kini mao ang denominasyon. Nakita ninyo, nakita ninyo? Mini nga mga magtutudlo, mini nga mga dinihogan, dinihogan nga mga cristo, apan mini nga mga magtutudlo. Kini lamang ang paagi nga imong makita kini.

-----
Matikdi. Apan mao kini ang ilang bunga nga magatug-an kaninyo sa kalainan. “Pinaagi sa ilang bunga,” si Jesus miingon, “kamo mahibalo kanila.” Ang tawo dili makakuha ug parras gikan sa kadyapa bisan pa ang kadyapa anaa diha sa punoan sa parras. Mahimo kana, apan ang bunga magatug-an niini. Unsa ang bunga? Ang Pulong alang sa- bunga sa panahon; kini mao kana, ang ilang doctrina. Ang doctrina sa unsa? Ang pagpanudlo sa mga panahon, unsang taknaa kini-doctrina sa tawo, denominasyonal nga doctrina, apan- kon Pulong sa Dios alang sa panahon. Karon... Ang panahon molabay sa madali kaayo, nga... Mahimo nga antuson nato kana sa taas nga panahon, apan segurado ako nga kamo dinhi, ug ako segurado nga kamo latas sa nasud, makakita unsa ang akong gipaningkamutan sa pagsulti kaninyo, kay wala kitay igong panahon sa paghisgut niini.

Apan mahimong makita nimo nga ang dihug naa usab sa dili matarung, sa mini nga mga magtutudlo, ug nakapahimo kanila sa pagbuhat sa sibo unsa ang gisulti sa Dios nga dili nila pagabuhaton; apan bisan pa niana ila kining pagabuhaton. Ngano? Dili sila makahimo niini. Unsaon sa kadyapa sa pagkahimong bisan unsa gawas sa pagkakadyapa? Bisan unsa sa ka maayong ulan ang ibubu niini, magpabilin nga kadyapa lang gihapon. Mao kana ang katarungan si Jesus miingon nga sila halos mao ra nga kini makalimbong sa mga pinili (nga anaa diha sa mga gamut), kung kini mahimo. Apan dili kini mahimo. Ang trigo dili makahimo kondili mamunga ug trigo; mao lang kana ang iyang mapalugwa nga bunga.

Basaha ang tibuok nga asoy sa...
Mga Dinihogan Sa Katapusang Panahon.


Ang Misteryo ni Cristo.

Iningles newsletter website.

Ang basahon sa Pinadayag.

Dios ug Siyensiya
Index. - Arkeolohiya.

Ang maayong balita.
Si Jesus namatay alang sa imong mga sala.

Bautismo sa Tubig.

 
 

Ang Pagsagkaw sa umaabot.

 

Mga pangunang pagtulun-an sa mensahe.

Supernatural panganod.

Haligi nga kalayo.

 

Ang Shekinah himaya sa Dios.

 

Ang lubnganan walay sulod.
Siya mao buhi.

Ang pagka-Dios gipatin-aw.

Ang Arka ni Noe.

 

Ang pito ka simbahan katuigan.

Ang Pito ka mga Timri.

Pasko Serye.

 

Biblikanhong Geolohiya.

Kristohanong paglakaw serye.
Kaminyoon ug
Panagbulag.

Ang Ngalan sa Dios.

Serye Buhi Pulong.

Serye Katapusang
Panahon.

Orihinal nga Sala.
Kini usa ka mansanas?

Kamatayon.
Nan unsa man?

Dios ug Siyensiya
Ang Dinosaur Tumotumo.

Mensahe Listahan.

Arkeolohiya.
Sodom ug Gomorra.

  Ang Kasulatan nag-ingon...

Ug ang ikapitong manolunda mihuyop sa iyang trumpeta, ug sa langit dihay mga makusog nga tingog nga nanag-ingon, “Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo, ug siya magahari hangtud sa kahangturan.”

Gipadayag 11:15


Pag-klik sa usa ka imahen aron i-download
bug-os nga gidak-on nga hulagway o PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Iningles)

Mga Dinihogan Sa
Katapusang Panahon.

(PDF)

William Branham
Life Story.

(PDF Iningles)

Giunsa Sa Pag-anhi Sa
Manolunda Kanako...

(PDF)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Iningles)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Iningles)


Mensahe Hub...Pilia ang imong pinulongan ug download free mensahe gikan Igsoon Branham.