Tajemství Krista série.

Tajemství Krista.


   Boží tajemství.

Kristus ve vás.

Kdybychom si jen mohli uvědomit, co toto Písmo znamená: "Většíť jest ten, kterýž [jest] v vás, nežli ten, kterýž jest v světě." Víme, že to je pravda, ale opravdu nechápeme to. To, co je ve vás, která je větší? Je to Kristus, Pomazaný! Bůh, který byl v Kristu, je ve vás. Takže, pokud On je ve vás, pak to není vy žijící už, je to on, kdo ve vás žije.

Melchisedech.

Genesis 14 říká, jak město Sodoma byl král vyplešen z Elamitský (Persie). Lot a jeho manželka a děti byly zachyceny a odneseny na sever. Abrahamovi shromáždil bojovou sílu 318 mužů který sleduje krále Elamitský a porazil ho v bitvě. Tak Abraham zachránil svého synovce Lota z otroctví. Po bitvě, kněz jmenoval Melchisedechem přišel k Abrahamovi požehnal ho, a pak jedl chléb a pil víno s ním. Na oplátku Abrahamovi platil desátky k Melchisedech, což mu dalo desetinu toho, co měl.

Tento příběh by byl dost tajemný jen z účtu Genesis, ale v Židům 7 Pavel píše, že Melchisedech je král míru a spravedlnosti, a neměl otce ani matku, ani začátek ani konec dnů. Kdo je tato tajemná osoba? Bratr Branham vysvětlil, že Melchisedech musí být sám Bůh, protože jedině Bůh neměl počátek. Melchisedech byl Boží teofán objevil se Abrahamovi aby se pre-postava Ježíše Krista. Nebylo to Ježíš, jako bychom ho vidět v Novém zákoně, protože Ježíš měl otce a matku, a tento muž neměl žádné. Ježíš měl počátek; tento člověk ne. Ježíš dal svůj život; tento muž nemohl, protože On byl Život.

Stáhnout.

Kristus zjevený ve svém vlastním Slově.
Kristus je tajemství Boží zjevené.
Kdo je ten Melchisedech?

   Příbuzný Vykupitel.

Příbuzný Vykupitel.

Překladatelé, když dávali dohromady knihy známý jako naše Bible, téměř vynechal knihu Rút. Je to milostný příběh a je velmi krásný, ale Bůh je sotva zmíněno. Byla to právě tato skutečnost což způsobilo, který přiměl je, aby téměř knihu odmítli jako inspirovanou. Obsahuje však v "typu" příběh příbuzného vykoupení, Ježíš Kristus je náš "blízký příbuzný" který byl schopen zaplatit cenu vykoupit Naomi, (který zastupuje židovskou církev) a tím, že dělá to dostane Rút (neznaboh nevěsta) který zastupuje křesťanskou církev. Díky Bohu, že máme takového Vykupitele jako tenhle. Tam byl bližší příbuzný (naše stará přirozenost) který se rozhodl nevykoupit aby neměl stigma sňatku s Rút. To zanechalo našeho Bóz (Krista) svobodně vykoupit svou nevěstu. To je důvod, proč Kristus musel být "narozen ze ženy" aby mohl být náš příbuzný.

Stáhnout (PDF)     Příbuzný vykupitel.


   Boží plán.

Boží plán.

Když Bůh stvořil vesmír, měl trojí účel v mysli. Nejprve se chtěl odhalit lidem tím, že vyjádří své atributy. Nemohl to udělat jako Jehovy Bůh který pokrývá veškerý prostor, čas a věčnost. On je tak hluboká a tajemná že nikdo by ho nikdy pochopit. Jak by mohli pochopit bytost, která vždy existovala? Takže vyjádřil své otcovství tím, že se stal Synem člověka. Proto se Ježíš označil za "Syna člověka". Bůh se chtěl identifikovat sám s lidskými bytostmi, odhalováním Se v Kristu.

Bůh chtěl žít v lidech, a proto mají preeminence v těle věřících  že volá jeho nevěstu. Původně to mohl udělat v Adam a Eva; ale hřích je oddělil od jeho přítomnosti. Proč Bůh prostě nezachovával Adam a Eva čistý? Kdyby měl, nikdy by vyjádřil svou plnou atributy. Byl to syn, zachránce a léčitel, které mohl pouze vyjádřit skrze Krista. Vidět? Všechny věci jsou zakončit v této jedné osobě Ježíše Krista. Bůh je velký účel byl vždy odhalit sám - nejprve v Kristu jako “plnost Božství tělesně.”; a pak v lidu kdo přijme Kristovo Ducha svatého. Tito zvláštní lidé učiní Ježíše Krista preeminent v jejich životech. Od počátku Bůh neúnavně pracoval na tomto cíli, aby mohl být oslaven lidi kdo dá Ježíše Krista přednost; to znamená, že pozice výše, nebo před všemi ostatními.

Zatřetí, Božím záměrem je obnovit své království zpět do zahrady Eden, aby jeho lidé mohli s ním znovu chodit v pohodě večera, jako Adam a Eva udělali před pádem. Za tímto účelem Bůh vyjádřil jeho přes věky jako Otec, Syn a Duch svatý. Otec a Duch Svatý jsou stejné duch. Chápeš to? Nejsou to tři bohové; to je jeden Bůh, který se vyjadřuje ve třech atributech. Bůh projevil v Ježíši Kristu, který byl Otec, Syn a Duch svatý - plnost Božství tělesně. Nyní plnost Božství tělesně přebývá v jeho kostela (jeho nevěsta), a ona mu dává preeminence. Všecko, co byl Bůh, nalil do Krista; a všechno, co je Kristus, vlévá do své církve (jednotlivé věřící.)


   Ježíš - mluvené slovo narození.

Mluvené slovo narození.

Ježíš byl mluvené slovo dítě. On nebyl pojat přes sexuální akt, ale skrze Boží mluveného slova. (Uvnitř Mariině lůně Bůh vytvořil jak vejce, tak i spermie, která oplodňuje vajíčko, tak geneticky On byl plně lidský, ale jeho původ  byl přísně božský.) Vzhledem k tomu, že nepřišel prostřednictvím sexu, Ježíš nemusel umřít; ale zemřel aby zaplatil dluh za Adamův hřích. To je jediný způsob, jak by to mohlo být zaplaceno. Nikdo jiný by to nedokázal, protože všichni ostatní byli sexuálně narozeni. Stejně jako Maria, ti lidé, kteří jsou předurčeni být součástí kolektivní nevěsty Ježíše Krista budou nejprve přijmout slovo v lůně své mysli.

Stáhnout (Anglicky)   Mary's Belief


  Jméno Boží.

Bůh má osobní jméno.
Jaké je Boží jméno?

Je jasné, že Bůh má skutečné jméno. Žalm 9:11,
“I budou v tebe doufati, kteříž znají jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine.”.
Žalm 83:19,
A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí.
[Viz též Izaiáš 42:8, Izajáš 54:5]

Význam Jeho jména je „Ten způsobuje, aby se stal.“

Hebrejské učenci měl takový respekt k jménu Božiemu, oni odstranili všechny samohlásky tak, že nebude moci být vyslovován. Tak by nikdo moci „Vezměte jeho jméno nadarmo.“


Tetragrammaton.

To ponechalo 4 znaky „YHWH“, který jen 'představuje' jméno Boží. (Někteří lidé používají „JHVH“ pro ty, ačkoli toto je nesprávné.) Tato skupina znaků se nazývá „Tetragrammaton“, což v Řečtině znamená „4 znaky“.

Hebrejské samohlásky slova „Adonay“ což znamená „můj Pán“, byly spojeny s těmito znaky udělat slovo „Jehova“. Není známo, jaké samohlásky byly skutečně použity. Pamatujte také, že v Hebrejštině, není zde žádné písmeno „J“.

V Anglický Král James verze bible slovo “Jehovah” or “LORD” [„Jehova“ nebo „Pán“] [všechny kapitály] se používá tam, kde došlo k Tetragrammaton. K tomu dochází téměř sedm tisíckrát v celé Bibli. [Slovo “Pán”, s malými písmeny, není totéž slovo.] Slovo „Jehova“, je tedy Anglickým „zastoupením“ Jeho jména.

Nevím o žádném dokumentu [svitky nebo psaní na tabletu, hrnčířství atd.] období Starého zákona, který ukazuje úplné jméno Boha. Oni jen ukázat Tetragrammaton.

Jako odpověď na naši otázku pak musí pocházet ze SLOVA; Obracíme se na Nový zákon.

Anděl mluvící k Marii řekl v Lukáš 1:31,
A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš.

V Matouš kapitole 1 verše 21-23, zjistíme, že Ježíš se nazývá „Emmanuel“ což znamená „S námi Bůh“.
21 Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.
22 Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:
23 Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.

"Jesus" je Anglické jméno pro našeho Pána. V Řečtině je to „Iesous“. V Hebrejštině, jeho jméno bylo vyslovováno „Yehohshua“.

V kapitole 1 Zjevení, Jan má vizi vzkříšeného Ježíše.Toto je „Syna člověka“ (v13) a Ježíš řekl Janovi „Já jsem Alfa a Omega“ (v8) [a také v v11], „první a poslední“, „Všemohoucí“ a to ukazuje On je jasně Bohem. On „byl mrtvý, ale je naživu navždy“. Jeho vlasy jsou bílé, ne proto, že je starý, ale protože je soudcem.

Janovo evangelium začíná těmito slovy, Jan 1:1-3,
1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.

Verš 14 pokračuje...
A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy.

Zde vidíme nějaké další tituly Ježíše, „tvůrce“ a „slovo“ a „jednorozeného od Otce.“

Proroctví o Mesiáši.

Izaiáš prorokoval o nadcházejícím Mesiášovi v Izaiášovi 9:6. V tomto proroctví Izaiáš dává Mesiášovi tituly „Otec věčnosti“ a „Bůh silný“.

Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.Rozbočovač zpráv... Vyberte svůj jazyk a stahujte zdarma zprávy od Bratra Branham.


Tajemství Krista série.

Anglický Bulletin
webové stránky.

Kniha Zjevení série.

 

Bůh a Věda Rejstřík.
- Archeologie.

Rapture se blíží.

Hlavní učení zprávy.

Dobré zprávy. Ježíš
zemřel za vaše hříchy.

Vodní křest.

 

Nadpřirozený oblak.

Ohnivý sloup.

Šekinah sláva Boží.

 

Hrob je prázdný.
On vstal z mrtvých.

Jméno Boží.

Sedmi Pečetím.

Čase konce série.

Sedm Církevních Věků.

Božství vysvětlil.

 

Původní hřích.
Bylo to jablko?

Noemova archa.

 

Archeologie.
Sodomy a Gomory.

Boha a Historie Sěrie. Index - Daniel.

Křesťan Chůze Série.

Životem Slově Série.

Vánoční Série.

Bůh a Věda.
Dinosauřský mýtus.
Manželství a rozvod.

Smrt. Co pak?

Výpis našich zpráv.

Biblický Geologie.

   Písmo říká...

[Jenž jest] tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho.

Jimžto Bůh ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest [přebývání] Krista v vás, [kterýž jest] naděje slávy,

Koloským 1:26-27


   Stáhnout...

   Stáhnout (Angličtina)...

Klikněte na obrázek ke stažení v plné velikosti nebo PDF.


Horská strana a růže
keř ve sněhu v Číně.

Postava muže plného
věku
(PDF)

On je já jsem.

 

Kristus.
V zlatém svícnu.

3 říše člověka.

Sedm rozměrů.

On mě vede vedle
klidných vodách.

Ve večerních hodinách
bude světlo.