Serye Buhi Pulong.

  Serye Buhi Pulong.

Usa ka Panan-awon sa Pangasaw-onon.


William Branham.

Basaha ang tibuok nga asoy sa...
Mga Kasakit Sa Pagpanganak.

Ang Biblia nag-ingon nga ang Iyang asawa nangandam na sa Iyang kaugalingon sa katapusan sa panhon. Giunsa man Niya sa pag-andam sa Iyang kaugalingon? Aron mahimong Iyang asawa. Ug unsa may iyang... Unsa mang matanga sa bisti ang iyang gisul-ob? Ang Kaugalingon Niya Pulong. Siya gibistihan sa Iyang pagkamatarung. logon Kini niana. Nakita mo? Ang mga panan-awon... Himatikdi. Alang sa pagtapus, buot kong ipahayag kining usa ka butang, sa dili pa nato tapuson. Mao kanay nagmandu kanako sa pagsulti niini. Ako anaay "MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO." Kong adunay usa ka tawo nga mosulti niana nga dili-ibutang sa kaugalingon niyang panghunahuna, siya usa ka maut ug mahibanlud siya sa infiemo tungod niini. Husto gayud. Kong maninguha siyag pangdani ug mga katawhan, sa mga maayong tawo nga sarna niini, ug limbungan sila, aha usa siya ka yawa diha sa tawhong unod. Dili gayud siya pasidunggan sa Dios. Nagtoo ka ba pasidunggan sa Dios ang yawa ug ang bakak? Dili gayud. Tan-awa, molapaw ra kana sa ibabaw sa ilang mga ulo, ug dili sila makasabot niini, ug Iyang panguhaon nga mga pinili.

Tan-awa ang tanang mga profeta sa tanang panahon, kung giunsa Niya pagpanguha sa mga pinili. Tan-awa, hangtud bisan gani sa reformasyon, sarna sa-sa simbahang Romano Catoliko nga misunog kang Joan sa Arko diha sa usa ka kahoy ingon nga usa ka espiritista. Husto kana. Sa kaulahian ilang hingkaplagan nga dili diay; usa siya ka santos. Dayag na lang nga nagpinitensiya sila: ilang gikalot ang lawas sa pari ug gitambog sila sa suba, apan-nasayud kamo, apan dili kini makapahupay sa mga basahon sa Dios. Dili. Ilang ginganlan si San Patrick nga usa usab (Nakita ninyo?), ug sulosama gayud siya nga usa ako. Busa atong himatikdan... Tan-awa ang iyang mga anak; tan-awa ang iyang dapit; tan-awa kung pila ang mga nangamatay; tan-awa ang mga nangamarter ug tan-awa kung pila ang mga nangamatay didto. Nakita ninyo dili kini mao. Apan ang giingon sa katawhan, nga dili kini tinuod; kadto mao ang unsay giingon sa Dios ug gipamatud-an nga tinuod kadto. Gimatud-an ang tanang mga butang. Pagpabilin niadtong unsay maayo.

Karon, atong nakita dinhi sulod sa pipila na ka bulan ang milabay, usa niana ka buntag naglakawlakaw ako sa gawas sa balay ug miabot ang usa ka panan-awon. Ug gihagit ko si bisan kinsa dinhi nga nahibalo sa tanang mga katuigan sa pagsulti nga sa matag higayon nga ang Ginoo mopasulti kanako sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO kondili ba mahitabo. Pila man ang nasayud nga kini Tinuod, ipataas ang inyong mga kamot. Adunay mosulti nga supak? Tinuod kini. Ayawg hatagig pagtagad ang mensahero; maoy tan-awa ang Mensahe niini. Kay mao kana. Dili kon mao kadto. Ayawg hatagig pagtagad ang gamayng upaw nga ulo (nasayud kamo) nga tawo, tungod usa lamang kiniusa lamang kini ka tawong linalang, nahibalo kamo, ug unya managsama ra kitang tanan. Kondili maoy bantayi kung unsay nagakahitabo. Kay kana maoy nagpahayag niini. Gikuha ako. Karon, nasayud ako nga ang mga katawhan mosultig tanang matang sa mga butang, ug nasayud ta niana ug ang kadaghanan niini dili husto. Dili ako makatubag kung unsay igasulti ni bisan kinsa. Akoy manubag kung unsay akong gipanulti. Ug mao lamay akong isulti kung kini tinuod man o dili, ug ako mao ray bugtong nga may tulobagon niini, dili kung unsay gisulti sa uban. Dili ako makahukom ni bisan kinsa. Wala ako ipadala aron maghukom, kondili aron sa pagwali sa Mensahe.

Himatikdi, nga nakakita akog u- usa ka paglarawan sa iglesia. Ug gidala akog usa ka tawo nga dili ko makita, ug mipahimutang sarna sa usa ka tangkawan. Ug nadungog ko ang usa ka mananyoy nga huni nga wala ko sukad madungog. Ug mitana-aw ako, dihay miabot, ug ang usa ka panon sa magagmayng kadalagahan, nga mao gayud tan-awon, sa, oh, ang uban nagpanuigon pa ug kawhaan, napulog-walo, kawhaan, ug silang mga hatagas nga mga buhok ug sinul-oban sa mga nagkalainlaing mga bisti, sa matang sa mga bisti, ug nanagpaso sila nga dungan gayud sa maong tugtog sarntang nanaglakaw sila. Ug miagi sila sa akong wala nga mipaingon niining dalana, ug gitan-aw ko sila. Ug unya mitan-aw ako aron tan-awon kung kinsay nakigsulti kanako, ug wala akoy nakitang bisag usa.

Ug dayon nakadungog akog usa ka tugtog nga rak-ug rol sa usa ka banda nga nagsingabot. Ug sa mitan-aw ako sa akong tuo, dihay miabot dinhi niining dapita (nga mibalik), ania karon ang mga kasimbahanan sa kalibutan Ug ang uban sa... Ang matag usa kanila nanagdala sa ilang bandila diin sila magagikan, ang uban sa labing mahugawng butang tanawon nga wala ko pa makita sa akong kinabuhi. Ug sa pagtungha sa simbahan sa America, kadto maoy labing mangil-ad sa tanan nga nakita ko sukad. Ang langitnongAmahan maoy akong Maghuhukom. Nanagsul-ob silag mga bughawng sayal nga bulgar, sarna nianang mga babaye diha sa bar, walay tabon ang likud niana, nga maoy nagtabon niini sarna sa usa ka papel nga bughawng tan-awon, ug sarna sa nagsayawg hulahula: namintal, mugbog mga buhok, nga nagtabog mga sigarilyo, ug magkiaykiay samtang nagalakaw paingon sa rak-in roI. Ug matud ko, "Mao ba kana ang iglesia sa Esptados Unidos?" Ug ang Tingog mitubag, "00, mao kana."

Ug sa ilang paglabay, ila kining pugngan nga sarna niini ug ibutang ang ilang ibutang sa ilang likud inig-agi na nila. Misugod a-ako paghilak. Namalandong ako, nga "Sa tanan kong mga paghago ug sa tanan kong nabuhat ug ang tanang mga butang nga atong gihiusaan kitang mga ministro..." Ug, mga kaigsoonan, arnbot lang kung motoo I; sa kamo niini,ng mga panan-awona, apan Tinuod kini alang kanako; kanunay kining nagpamatuod nga tinuod gavud. Sa pagkakita ko niadto sa hingsayran ko kung unsay sangpotan, ang akong kasingkasing maingon sa buto sa sulod nako. "Un sa may akong nabuhat? Giunsa ko Ikaw sa pagpakyas? Nagpabilin ako nga matul-id nianang Pulonga, Ginoo, ug giunsa ko paghimo niini?" Narnalandong ako, nga "Nganong gihatagan Mo man akog panan-awon dili pa lang dugay ug gipakita ako didto niadto?" Ug unya mitubag, "Hinuon, angayan ba silang hukman?" Ug mitubag Siya, "Maingon man ang panon ni Pablo." Giingnan ko, ''Nagwali akog sarna nga Pulong nga iyang giwali.(Ang Cristohanong Kalalaken-ang Magpapatigayon nakakuhag basahon niini.)" Ug matud ko, ''Ngano man? Nganong naingon man kini niana?" Ug nakita ko kadtong panon sa mga bigaon nga nanglabay sarna niana, ug pinatas ang mga bisti sarna niana ug gitawag nga iglesia sa Miss U.S.A. Ug naluya aako.

Ug dihadiha nadungog ko na usab kadtong usa ka mananoy nga musika, ug ania karon kadtong usa ka gamayng Pangasaw-onon mibalik na usab. Siya miingon, "Mao kini ang nanggula." Ug sa nakalakaw na Siya, sarna gayud Siya niadtong nahaunang usa, nagalakaw sa lakang sa musika sa Pulong sa Dios, nga mipaso pagpadayon. Ug sa nakita ko kini, mitindog ako didto nga binayaw ang mga karnot ug mihilak nga sarna niana. Ug sa nakaamgo na ako, didto nagtindog ako sa akong pantawan nga naglantaw paingon ngadto sa umahan. Unsa? Mao ra Siya nga Pangasaw-onon, mao rang matanga, nga binuhat sa mao rang matang sa material Siya sa unang higayon. Karon, basaha ang Malaquias 4 ilgtan-awa kon wala ba kita makadawat ug usa ka Mensahe ning katapusang mga adlaw nga maoy magpabalik sa mga kasingkasing sa mga anak balik ngadto sa mga arnahan, balik ngadto sa orihinal nga Mensahe sa Pentecostal sa pulong ug pulong. Mga igsoong lalake, ania na kita. Karon, kining iglesiaha nakadawat na ug usa ka ilhanan. Ug mao kin! ang katapusang ilhanan, atong makita dinhi sa-di-din-dinhi sa mga Kasulatan... Tan-awa karon... Tan-awa, ang labing dakung pagbati sa pagpanganak ania na niining panahon sa Laodicea. Natawo na kini... Ang ilang iglesia natawo pag-usab. Dili...

Wala nay lain pang organisasyon. Si bisan kinsa nahibalo nga nga sa matag higayon nga moabot ang mensahe... Pangutan-a kining mga maghuhubit. Kung molabay na ang plensahe, moguwa ang organisasyon gik,an niini. Oh, Alexander Carnpbell, ug uban pa, si Martin Luther ug ang tanan, nanaghimo sHag organisasyon gikan niini. Ug kasagaran ang mensahe molungtad larnang sa tulo ka tuig: ang usa ka rebaybal. Kini milungtad na sulod sa napulog-lima ka tuig, ug niini walay organisasyon nga mitungha gikan niini. Ngano man? Ang putos mao nay katapusan. Ania na kita sa katapusan. Nakita ba ninyo ang pagbati sa pagpanganak? Nakita ba ninyo kung unsay nahitabo? Ang salin larnang maoy madala. Ang salin larnang mao ray madala. Ug mao kanay hinungdan nga nagasinggit ako ug miduso ug mihikling sa matag kalooy sa tawo dinhi sa kalibutan aron lamang pangitaon ko ang kalooy sa Dios ug mipadayon ko diha sa Iyang Pulong. Nagbati na siya. Mao kanay hinungdan. Talianak na siya. Kinahanglan nga magpili siya. Ang kamot nga nagasulat anaa na sa bongbong. Atong makita nga ang kalibutan andam na nga mogikan. Ug ang mga kasakit sa pagpanganak anaa na niining tanan niini-tali sa kalibutan ug sa iglesia. Ug aduna gayuy usa ka bag-ong kalibutan nga matawo ug ang usa ka bag-ong iglesia aron moadto kini sa millenyum. Nahibalo kita niana.

Tan-awa. Ang Dios mihatag kaniya (Ug paminawa kini pag-ayo karon, alang sa pagtapos.) kaniyag katapusang ilhanan, ang iyang katapusang Mensahe, ang iyang katapusang ilhanan. Ang katapusan niyang ilhanan mao ang iyang pagpakabaton sa kahimtang kung unsa siya sa sinugdanan. Ang kalibutan, ang iglesia... Tan-awa kung unsa kadto sa sinugdanan, kadtong mga katuigan kanhi, sukad kang Malaquias hangtud kang Jesus. Tan-awa ang tanang katuigan karon; tan-awa kini pagbalik kaniadto, ang pagpangadunot nga nakayuhot niini. Tan-awa ang kalibutan, kung unsa kadto sa matag panahon niini, sama sa mga adlaw ni Noe, ug uban pa. Managsama ra ang matang sa tipo, ug atong nakita nakita kana. "Maingon kanhi sa mga adlaw ni Noe..." atong makita kining mga butanga nga nagakatukma.

Basaha ang tibuok nga asoy sa...
Mga Kasakit Sa Pagpanganak.


Ang Misteryo ni Cristo.

Iningles newsletter website.

Ang basahon sa Pinadayag.

Dios ug Siyensiya
Index. - Arkeolohiya.

Ang maayong balita.
Si Jesus namatay alang sa imong mga sala.

Bautismo sa Tubig.

 
 

Ang Pagsagkaw sa umaabot.

 

Mga pangunang pagtulun-an sa mensahe.

Supernatural panganod.

Haligi nga kalayo.

 

Ang Shekinah himaya sa Dios.

 

Ang lubnganan walay sulod.
Siya mao buhi.

Ang pagka-Dios gipatin-aw.

Ang Arka ni Noe.

 

Ang pito ka simbahan katuigan.

Ang Pito ka mga Timri.

Pasko Serye.

 

Biblikanhong Geolohiya.

Kristohanong paglakaw serye.
Kaminyoon ug
Panagbulag.

Ang Ngalan sa Dios.

Serye Buhi Pulong.

Serye Katapusang
Panahon.

Orihinal nga Sala.
Kini usa ka mansanas?

Kamatayon.
Nan unsa man?

Dios ug Siyensiya
Ang Dinosaur Tumotumo.

Mensahe Listahan.

Arkeolohiya.
Sodom ug Gomorra.

  Ang Kasulatan nag-ingon...

Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kamo managpanghilak ug managminatay, apan ang kalibutan magakalipay; kamo masinakit apan ang inyong kasakit mamahimong kalipay.

Inigbati sa usa ka babaye, siya magaantus sa kasakit kay nahiabut na man ang iyang takna; apan sa diha nga kahimugsoan na siya sa bata, dili na siya mahinumdom sa kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso sa kalibutan ang usa ka bata.

Juan 16:20-21


Pag-klik sa usa ka imahen aron i-download
bug-os nga gidak-on nga hulagway o PDF.


Acts of the Prophet

(PDF Iningles)

Kaminyoon Ug
Panagbulag.
(PDF)

William Branham
Life Story.

(PDF Iningles)

Giunsa Sa Pag-anhi Sa
Manolunda Kanako...

(PDF)

As the Eagle
Stireth her nest.

(PDF Iningles)

Chapter 14
- Sabino Canyon

(PDF Iningles)


Mensahe Hub...Pilia ang imong pinulongan ug download free mensahe gikan Igsoon Branham.